officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant HOOFDBESTUUR 9tlm VERGADERDE In dit nummer o.m.: Perspectieven voor onze land- en tuinbouw door uitbreiding E.E.G. Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 Veel nieuwe mogelijkheden machinale oogst van spruiten Pagina 7 De nieuwe lonen in land- en tuinbouw per 29—11—'71 Pagina 8 Als de opvolger aantreedt - Onteigeningen Pagina 9 Definitieve oogst- raming akkerbouw 1971 Pagina 10 Nieuwe mogelijkheden uithalen van kuilvoer Pagina 11 IQ jaar Waiboerhoeve Pagina 12-13 Gew. Raad N.-Brabant vergaderde Pagina 15 Langs de melkweg Pagina 17 Voor de vrouw - Werken buitenshuis ook iets voor U? Pagina 20/21 De voorbereidingen voor de tentoonstelling „Mechanisatie in de Land- en Tuinbouw" die onder auspiciën van de Federatie „Het Landbouwwerktuig" van 17 t/m 22 januari a.s. in de R.A.I. te Amsterdam zal worden gehouden zijn in volle gang. Verschillende nieuwtjes op mechanisatiegebied zullen daar weer getoond worden. N.V. Louis Nagel Co. te Arnhem zond ons al een foto van de Pneumasem II precisiezaaimachine die werkt volgens het onderdruk- principe en waarmee ook niet gecalibreerd zaad en allerlei andere soorten zaad kunnen worden gezaaid zonder ingewikkelde ombouwwerkzaamheden. Bij de machine is grote aandacht besteed aan de constructie als de vorm van het zaaikouter, instelling van de steun- en drukrollen. Het verstellen voor de gewenste rijenafstand gaat ge makkelijk, omdat alle elementen op een kokerprofielbalk zijn gemonteerd. De trekkerbestuurder kan vanaf zijn zit plaats de markeurs omgooien. Als bietenzaaimachine kan een 6- dan wel 8-rijige machine worden geleverd. De 4- rijige uitvoering met bijbehorende kunstmestbakken kost f6151,excl. B.T.W. VRIJDAG 26 NOVEMBER 1971 59e Jaargang - No. 3108 land en tuinbouwblad zlm IN de op maandag 22 november j.l. gehouden vergadering van het Hoofdbestuur van de ZLM wees de algemeen voorzitter, de heer ir. J. Prins, erop dat het jaar 1971 zich heeft gekenmerkt door uitzon derlijk goede weersomstandigheden. Toch is de kwets baarheid van de landbouwsector weer eens duidelijk gebleken door de invloed, die de korte regenperiode in juni op de gewassen heeft uitgeoefend. Inmiddels is namelijk reeds gebleken dat de bruto-resultaten niet uitzonderlijk genoemd mogen worden. Dit in tegen stelling bijvoorbeeld tot het noorden van het land, waar men in het algemeen goede uitkomsten heeft. Op het prijzenfront kan 1971 ook een jaar met moei lijkheden worden genoemd. In het begin van dit oogst jaar lieten de graanprijzen het zitten door het uitblij ven van de meevallers, die we in vorige jaren hebben gekend en door een onvoldoende doorwerking van de denaturatievergoeding. Helaas zijn op dit punt de pogingen om hierin verbetering te brengen zonder resultaat gebleven. De prijsontwikkeling voor de z.g. vrije produkten, waar met name de ondernemers in het Zuid-Westen het toch grotendeels van moeten hebben, o.a. de aard appelen, de uien is bedroevend geweest. Bij de aard appelen is thans het tweede achtereenvolgende jaar, dat van zulk een lage prijs gesproken moet worden. Het behoeft geen betoog, dat de moeilijkheden die met name in de bedrijfstak akkerbouw toch reeds groot waren, hierdoor nog versterkt worden. In de varkens- en zuivelsector is de situatie geluk kig wat beter. Vooral in de zuivelsector is men na de problemen van 1 a 2 jaar geleden de goede kant op gegaan. Ook in de pluimveesector is sprake van een lichte verbetering, hoewel de situatie daar ook uit zonderlijk slecht is geweest. Hetzelfde geldt voor de fruitteeltsector die door de meevallende perenoogst voor de meer specifieke rassen een beter prijspeil heeft kunnen bereiken dan vorig jaar. Hiermede zijn echter de problemen in deze sector nog lang niet op gelost. Het wordt namelijk juist nu, met de iets betere resultaten duidelijk, dat een aantal bedrijven het niet zullen kunnen volhouden. |N structureel opzicht blijven de problemen voor de akkerbouw en voor de fruitteelt aan de ba sis dezelfde als bijvoorbeeld een jaar geleden, aldus voorzitter Prins. Weliswaar zijn er voor de akkerbouw wat meer „ontsnappingsmogelijkheden" maar de ont wikkeling in de structurele sfeer verloopt snel, het geen uit de cijfers van het saneringsfonds duidelijk naar voren komt. De verwachtingen ten aanzien van een verdere uitstoot uit de landbouw zijn niet gering. Er zijn een aantal oorzaken aan te geven, o.a. de nood zaak tot structurele aanpassing, die vooral op de boe renzoons een duidelijke indruk maken gezien het ge ringe aantal beschikbare opvolgers. Op de tweede plaats komen er bedrijven in moeilijkheden uitsluitend door de economische ontwikkelingen. De algemene economische situatie is moeilijk en uit de recente cijfers van het COPA is nog eens dui delijk gebleken, hoe groot de achterstand in de land bouw wat betreft de inkomensontwikkeling is, n.l. 12%. In dit opzicht is dan een duidelijk protest tegen de bezuiniging in de landbouwbegroting op zijn plaats. Ten aanzien van de ontwikkelingen in de ZLM zelve zo zei de voorzitter, kan worden geconstateerd, dat deze tot tevredenheid mogen stemmen. De terugloop in het aantal leden is, vooral gelet op de grote uit stoot in de landbouw, in 1971 zeer gering geweest. Degenen, die de landbouw verlaten, blijven zich toch nog met de Maatschappij verbonden voelen. Mede van invloed hierop is het werk van de verzekeringsin stellingen der ZLM. AKKERBOUW |N zijn overzicht betreffende de akkerbouwsector merkte de heer J. B. Becu op dat in het begin van het seizoen de afzet van granen de stroom tegen heeft gehad en tegen lage prijzen var» start ging mede BENOEMINGEN Als een van de belangrijkste punten van de Hoofdbestuursvergadering mag genoemd wor den de benoeming van de heer J. B. Becu te Groede tot algemeen-voorzitter der ZLM in de vacature die per 1 januari a.s. zal ontstaan door het vertrek van de heer Ir. J. Prins. In de hierdoor ontstane vacature van de heer J. B. Becu als vice-voorzitter werd benoemd de heer S. de Visser te Aagtekerke, terwijl de heer W. van Vcldhuiijzen te Aarle-Rixtel door het Hoofdbestuur werd benoemd tot lid van het Dagelijks bestuur, in de vacature van de heer D. Aarden te Esbeek. Het Hoofdbestuur bekrachtigde voorts het voorstel van het Dagelijks bestuur om de heer Ir. D. Luteijn te Maassluis te benoemen tot tweede-secretaris der Maatschappij. omdat, profiterend van de valutaschommelingen, de handel op grote schaal mais had aangekocht. Later werd de situatie op de graanmarkt iets vriendelijker toen de maisaanvoeren door hogere vrachttarieven en havenstakingen in Amerika stagneerde. De markt is nu weer stroever en het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten acht hogere denaturatiepre- mies gewenst om de tarwe-overschotten weg te kun nen werken. In Brussel is men echter van mening dat de Europese graanbalans doet verwachten dat er aan het einde van het seizoen met de huidige maatregelen slechts sprake zal zijn van een gezonde overgangs- voorraad. Over de verlenging van de brouwgerstcontracten zijn de onderhandelingen met het C.B.K. nog gaande; de afloop daarvan is nog onzeker! De suikerbietenoogst, zowel in Nederland als in de EEG, laat een hoog suikergehalte en goede opbreng sten zien. In ons land kan een flink kwantum magere suiker verwacht worden en van de hoeveelheid half vette suiker zal 50 worden benut. De rest moet worden gereserveerd voor de volgende campagne. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1