officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant EUROPA'S TOP TIEN K. N. L. C. VRIJDAG 12 NOVEMBER 1971 59e Jaargang No. 3106 land en tuinbouwhlad Begunstigd door het gunstige herfstweer zijn vakmensen uit de Nederlandse bollenwereld in grote aantallen ten aanval getrokken om zo snel mogelijk, vóór de vorst invalt, de meer dan tweo en een half miljoen bloem bollen te planten. Niet alleen tulpen, hyacinten en narcissen, maar ook grote aantallen kleinere bolgewassen. De grond is deze zomer zorgvuldig voorbereid. Na met een z.g. „streepjeshaler" de juiste afstand uitgezet te hebben, worden de speciaal voorbehandelde bollen op regelmatige afstanden uitgelegd en met een plant- schopje vakkundig op de juiste diepte geplant. De bollen kunnen vóór de winter nog wortelen om een rijke bloei rond 30 maart bij het begin van het 180 dagen durende bloemen-festijn FLORIADE 1972 in Amsterdam te openen. In dit, nummer o.m.: Hoofdbestuur K.N.L.C. vergaderde Pagina 3 Fusie boekhoud- bureaus Goes - Bergen op Zoom Pagina 4 Tuinbouw met: hogere produktie door goed plant- materiaal en het bewaren van Golden Delicious in België Pagina 6 Rond het bouwplan 1972 Pagina 8 De rentabiliteit van de aardappelteelt Pagina 9 Als de opvolger aan treedt - dan wenst hij zekerheid Pagina 10/11 Akkerbouwschuur in kunststof Pagina 10/11 Rundvee in de herfst, Langs de melkweg en Herfstenting jongvee Pagina 13 Grote uitbreiding gebruik van eigen beren Pagina 14 NODIG VOOR EEN NIEUWE AANLOOP rjE EEG-ministers van buitenlandse zaken hebben vorige week besloten om een nieuwe conferen tie van regeringsleiders van West-Europese landen te doen houden. Deze keer van de Tien leden en can- didaat-leden van de Europese Gemeenschappen, en wel in de eerste helft van volgend jaar. De Haagse Topconferentie ligt nog geen twee jaar achter ons, maar van haar nieuwe elan is niets meer over. De landbouwfinanciering werd wel geregeld, Engelands toetreding van de EEG is zojuist inderdaad mogelijk geworden, maar voor de rest bleken slechts mooie woorden gesproken te zijn. Een Top-Tien lijkt hard nodig. Althans langs die weg lijkt West-Europa het best uit het moeras te kunnen komen. Want daarin zit het langzamerhand wel dege lijk. De Zes (of Tien) hebben nog geen oplossing voor de geldcrisis. Aan de ene kant zwevende valuta's en „liberale" neiging tot opwaardering bij redelijke ver standhouding met Amerika. Aan de andere kant strikt geleide, evenzeer nationale, politiek, strevend naar meer Europese houding tegenover de dollar. Dan is verder Nederland niet het enige land met „stagflatie" (prijsstijging bij verminderde bedrijvigheid). Ook Euro pa's positie in de wereld is hard toe aan herwaarde ring, zoals dat heet. Er dreigt een handelsoorlog, Dene marken gaf er al voet aan. En tenslotte de politieke kant: wat doet Europa te genover de toenadering China-Amerika en Ruslands verdeel-en-heers-aspiraties? De aanstaande uitbreiding van de EEG op zich zelf brengt voorlopig niet opnieuw vaart in de zaak. Hoe gemakkelijk is het immers in de naaste toekomst om in de EEG^ministerraad op de rem te trappen met een beroep op nieuwe situatie, die de EEG-uitbreiding straks schept? ONMOGELIJK LANDBOUWBELEID LIET is wel te begrijpen dat het gemeenschappe lijke landbouwbeleid, eens als motor van de Europese eenwording beschouwd, het eerste slacht offer is van de politieke en economische schemertoe stand van het ogenblik. Een goede illustratie daarvan is te vinden in de discussie over de nieuwe landbouw prijzen voor 1 april of 1 juli 1972. ledereen is het er mee eens, dat de landbouwrichtprijzen aanpassing be hoeven: de landbouw zelf, de Commissie (hoewel aan vankelijk zuinig!), de Raad, het Parlement. Toch wordt het besluit niet genomen, omdat de geldperikelen eerst zouden moeten worden opgelost. Zo vinden de Com missie en de meeste regeringen. Als men alleen, koste wat kost, de ene, vrije land bouwmarkt in stand wil houden met daarin één prijs peil, zit daar wel wat in. Je kijkt eerst hoeveel de ver schillende nationale munten opgewaardeerd, dus duur der zullen worden t.o.v. b.v. dollar of rekeneenheid. Een tijdje geleden is al eens gesuggereerd: mark 8 gulden 4 en Franse frank 2 Als je tegelijkertijd de prijzen in rekeneenheden b.v. zo'n 6 verhoogt, slikken de Duitsers het misschien zonder aparte (grens)maatregelen en de anderen krijgen min of meer ,,iets extra". Je kunt ook de rekeneenheid zelf iets duurder maken en dan hoef je de getallen nauwelijks groter te maken. Dit gescharrel miskent natuurlijk vol ledig de bij de EEG-boeren alom bestaande noodzaak om de prijzen in deze Inflatie-tijd met een bepaald percentage verhoogd te krijgen. Daargelaten of dat de 11 12% van het COPA zou moeten zijn, of de te berekenen jaarlijks nodige „inflatie-correctie" met een plus-vanwege-achterstand (zo'n 7 8 Onder deze omstandigheden kunnen de landbouworganisa ties niet anders dan het goed recht van deugdelijke en tijdige prijs-aanpassing bepleiten, hoe zeer hun ook de echte ene, vrije Euromarkt ter harte gaat. Terugvallen op nationale steunmaatregelen zit er ook zo maar in. En ondertussen toch een gemeen schappelijk structuurbeleid met gemeenschappelijke steunmaatregelen proberen? Er lijkt haast geen land bouwbeleid meer te voeren, noch voor regeringen, noch voor organisaties. Tot schade aan het vertrouwen van de Europese boeren en tuinders. NIEUWE SCHETS VAN EUROPA'S TOEKOMST LJET is interessant te lezen welke agenda de mi nisters van buitenlandse zaken de nieuwe top conferentie toegedacht hebben. Het gaat niet alleen om de bevordering van de Europese economische en monetaire eenheid. Ook met name om de verhouding van de Tien tot derde landen, politieke samenwerking t.o.v. internationale kwesties, de interne politieke op bouw van de Gemeenschap. Het lijkt wel op een soort herziening van het EEG- Yerdrag. Dat stelde indertijd de markt en de econo mie voorop; na de douane-unie zouden de economi sche en sociale gemeenschap en tenslotte de politieke eenheid vanzelf volgen. Dit procédé blijkt slecht te verlopen. Het ging in het begin aardig vlot met de gemeenschappelijke markt, de landbouw liep zelfs voorop, maar daarna is het steeds stroever gegaan. Het was Mansholt's verdien ste een goede motor te hebben ingezet, al is die dan later wel erg gaan „stotteren" (forceren van te sche matische structuurplannen). De verdere uitbouw van de gemeenschap, logisch en noodzakelijk, haperde echter. De gekozen agenda voor de Top-Tien lijkt op een evenwichtiger aanpak te duiden. De politieke kant wordt ook van begin af meegenomen. De eigenaardige, tweeslachtige bestuursstructuur in de EEG wordt mis schien verbeterd (ten koste van de Commissie?) Het is best mogelijk dat er minder supra-nationaal gedacht zal worden, mede onder Engelse invloed. Ook, dat de gemeenschappelijke landbouwpolitiek pas op de plaats zal moeten maken, of misschien zelfs een paar passen terug. Maar de huidige gang van zaken is ook niet meer „werkbaar". Het moet eens duidelijk worden in hoeverre we nu op een gemeenschapsbeleid dan wel op een nationaal landbouwbeleid moeten mikken. Des noods maar in een lagere versnelling verder met de Europese landbouw-integratie. STRUIKEN KAMP.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1