KORT VERSLAG VAN DE DAGELIJKS BESTUURSVERGADERING DER ZLM van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering GEHOUDEN OP MAANDAG 1 NOVEMBER J.L IN de vergadering van het Dagelijks bestuur der ZLM van 1 november j.l. werd besloten in de vacature van vice-voorzitter, ontstaan door het aan vaarden van de kandidatuur van algemeen-voorzitter door de heer J. B. Becu te Groede, te voorzien door de heer S. de Visser te Aagtekerke ter benoeming aan het Hoofdbestuur voor te dragen. De heer S. de Vis ser verklaarde bereid te zijn de kandidatuur, die in de op maandag 22 november a.s. te houden Hoofd bestuursvergadering aan de orde zal komen, te aan vaarden. LEIDINGSTRATEN QE vergadering nam kennis van de inhoud van het voorlopig verslag t.a.v. de ontwerp-wet voor de aanleg van leidingstraten. Met voldoening kan gecon stateerd worden dat de Kamercommissie blijk geeft gehoor te willen geven aan argumenten die van de zijde van de landbouw naar voren zijn gebracht. Dit versterkt de hoop dat in de uiteindelijke beslis sing aan een aantal essentiële wensen, zoals het tra- cée in West-Brabant, tegemoet zal worden gekomen. STATUTENWIJZIGING J_| ET Dagelijks bestuur keurde een aantal statuten wijzigingen goed, die een grotere stroomlijning van het ZLM-werk kunnen bewerkstelligen. Deze voor stellen zullen aan het Hoofdbestuur worden voorge legd. AKKERBOUW J^E heer J. B. Becu wees er in zijn overzicht be treffende de situatie in de akkerbouwsector op dat het COPA reeds eerder een gemiddelde verho ging van de produktenprijzen van 10 12% heeft geëist. Nu, rekening houdend met de marktsituatie en de gewenste afstemming van de agrarische produktie, heeft het COPA in een onderhoud met de vice-voor- zitter van de Europese Commissie, dr. S. L. Mansholt, deze gemiddelde eis over de diverse produkten ge specificeerd, waarbij o.a. voor zachte tarwe een 6 verhoging, rogge 6 gerst 8 mais 6 en suiker bieten 8% en melk 12% is gevraagd. Rekening hou dend met de standpuntverschiilen tussen de landbouw organisaties in de E.EG. ten aanzien van de nood zakelijke prijsverhogingen van de verschillende pro dukten zijn de COPA voorstellen niet geheel onbevre digend te achten, aldus de vergadering. i en aanzien van de prijzen op de graanmarkt zei de heer Becu dat de situatie iets gunstiger ligt dan de vorige maand. Van invloed hierop is onder meer de lage waterstand in de rivieren en kanalen waardoor de vrachtprijzen vanuit Frankrijk flink zijn gestegen en het Franse graan in een andere concurrentiever-v houding is komen te staan. Ook de havenstaking in Amerika hebben een gunstige invloed op het prijspeil uitgeoefend. De moeilijkheden zijn echter door deze slechts tijdelijke afwijkende omstandigheden niet op gelost. Nu blijkt dat vóór de winter geen contracten kunnen worden afgesloten voor levering van consumptieaard appelen aan de z.g. Oostbloklanden, zijn de noterin gen weer op een bijzonder teleurstellend niveau terug gevallen. De niet vorstvrij opgeslagen aardappelvoor- raden zullen geforceerd geruimd moeten worden, zo dat een spoedige verbetering van het prijspeil niet te verwachten is. Lichtpuntjes m de afzet zouden kun nen zijn dat de aardappeloogst in de landen achter het ijzeren gordijn zeer slecht uitgevallen is en door de droogte tijdens de oogst het uitvalpercentage hoger zal zijn dan in de oogstraming is ingecalculeerd. Betreffende het vlas deelde de heer Becu mede dat Brussel een verrassend plan heeft gelanceerd om het gekeurde lijnzaad onder de E.E.G.-zaaizaadverorde- ning te brengen. Door Frankrijk, Nederland en België wordt er naar gestreefd om te komen tot een centrale afzet van verwerkt vlas met een stockeringsregeling. Teneinde dit te doen slagen zal de poging die gedaan wordt om vlasinvoerlekken tegen dumpingprijzen uit de Oostbloklanden te stoppen succes moeten hebben. Aan de destijds in het akkoord van Napels gemaakte afspraken waarbij de spinners zich hebben verplicht slechts een bepaald percentage vlas vanachter het ijzeren gordijn aan te kopen, zal men zich moeten houden. Bij vergelijking van de desbetreffende opga ven van de spinners met de invoerstatistieken van de douane blijkt daar niets van te kloppen. Erg hoopvol, dat men zich aan de afspraken zal gaan houden, kan men dan ook niet gestemd zijn. Onjuist achtte de vergadering het dat de prijsvast stelling voor het seizoen 1972/73 gekoppeld wordt aan het oplossen van de monetaire moeilijkheden. Het be stuur onderschreef dienaangaande het standpunt van het Landbouwschap. Minister Lardinois is bij de be handeling van de Landbouwbegroting 1972 enigszins aan deze wensen tegemoet gekomen door te stellen dat indien in januari 1972 nog geen oplossing voor de monetaire problemen gevonden zou zijn, het overleg over de landbouwprijzen 1972-73 niet langer kon wor den uitgesteld. LANDBOUW EN RECREATIE MAAR aanleiding van notitie van de voorzitter van "de Recreatiecommissie der ZLM, de heer A. J. G. Doeleman, over de mogelijkheden tot het plaatsen van caravans op of in de nabijheid van het erf van de boerderij, was de vergadering van mening dat in agrarisch gebied het kamperen op de boerderij tot de vrijheden van bedrijfsvoering gerekend moeten wor den die ook in ons land, zonder echter milieu en land schap geweld aan te doen, toelaatbaar behoren te zijn. Het plaatsen tijdens het seizoen van een tweetal oaravans op een agrarisch bedrijf zonder dat daar bij zondere voorzieningen getroffen behoeven te worden dan wel vijf of zes caravans op die bedrijven waar door middel van een toilet- en wasgelegenheid en een goede septictank of gierkelder eenvoudige voorzieningen worden getroffen, achtte men aanvaardbaar, zonder dat een speciale vergunning daartoe nodig is. Een en ander zou in een provinciale kampeerverordening ge regeld dienen te worden. (Zie verder pagina 3) VRIJDAG 5 NOVEMBER 1971 59e Jaargang - No. 3105 land en tuinbouwblad In dit nummer o.m.: Engeland in E.E.G. Pagina 5 Hoe ver staan we met machinale opkweek en planten van sla? Pagina 7 Energievoorziening agrarische bedrijven in Zeeland Pagina 8 Als de opvolger aantreedt Pagina 9-10-11 Mechanisatienieuws Pagina 12 - 13 Kan de ondernemer invloed uitoefenen op zijn inkomen in het melkveehouderijbedrijf Pagina 14 ■fc Oprichting Stichting Fokkerijwezen varkenshouderij Pagina 15 zlm Dank zij de gunstige weersomstandigheden verloopt de suikerbietenoogst zonder moeilijkheden. Als dit weertype nog enkele weken zou aanhoudëo, zullen „de laatste loodjes" niet zo zwaar zijn als in andere jaren het geval is,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1