officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant LANDBOUWBELANG IN SCHIMMENSPEL K. N. L. C. Geen moed tot mflatiebestrijding In cfit nummer o.m.: Hypotheek en levens verzekering Pagina 3 Jfr Boekhouden man nenwerk? Pagina 4 Ervaringen met grond- ontsmetting Pagina 5 Chaos rond hinderwet Pagina 7 Het driemansbedrijf in de melkveehouderij Pagina 8/9 Akkerbouwsektor in de knel Pagina 8/9 Fokveedagverslag Oostburg Pagina 11 Op 13 en 14 oktober j.l, is in Oostelijk Flevoland aan de Mosselweg op de kavels x16, x17 en x37 weer gestreden om het Nationaal Kampioenschap Ploegen 1971. Winnaar werd evenals vorig jaar no. 8: A. Havermans uit Zevenberg- schen Hoek. Met 737 punten werd hij 1ste voor no. 7: C. P. de Rijke uit Poortvliet die 653 punten behaalde. Beide ploegers zullen worden uitgezonden om deel te nemen aan internationale wedstrijden. Op de foto ziet u Havermans bezig met meten. Want ook bij ploeg wedstrijden geldt dat met passen en meten veel tijd wordt versleten! zlm VRIJDAG 22 OKTOBER 1971 59e Jaargang - No. 3103 land en tuinbouwblad X/ORIGE week zijn in de Tweede Kamer de alge mene politieke beschouwingen over de rijksbe groting 1972 gehouden en deze week is als eerste de landbouwbegroting behandeld. Het Landbouwschap heeft gedaan wat gedaan moest worden. Het heeft enerzijds de fractieleiders en anderzijds de (agrari sche) Kamerleden nog eens duidelijk gemaakt wat de landbouwverlangens zijn. En dat bepaald lang niet werd verkregen wat het Meerjarenprogramma dit voor jaar vroeg. Dat het algemene begrotingsdebat een schimmen spel zou zijn, was niet verwonderlijk. De volksverte genwoordigers zijn er ook geen verwijt over te maken. Ons parlementaire stelsel is vastgelopen, het pas moeizaam gewrochte vijfpartijen-kabinet kon geen ge vaar lopen. Hopelijk is onze democratie sterk genoeg om zulke ondiensten te blijven verdragen. Onder de huidige omstandigheden zit aan het bedrijven van po litiek ook niet veel aardigheid, noch voor de regerings coalitie, noch voor de oppositie. Do financieel-econo- mische toestand van ons land is te slecht. Het zal toch om meer redenen goed zijn als eerst met alle kracht wordt geprobeerd daar verbetering in te brengen. En wat de algemene politieke beschouwingen ons verder leerden, moet ons als land- en tuinbouw in het bijzon der wel somber stemmen. VAN HET ENE GAT IN HET ANDERE. \A/E weten dat we met een groot begrotingsgat voor 1972 zitten en dat het kabinet al alle soorten materiaal (lastenverzwaringen) bijeen heeft geraapt om er een stuk van te dichten. Verder is het bedrijfs leven vol vertrouwen te hulp geroepen. Interessant was dat in het Kamerdebat ter sprake kwam dat we het volgende jaar weer voor een tekort van eenzelfde om vang zouden kunnen komen te zitten. Volgens de mi nister van financiën zal dat niet gebeuren. Dat bete kent dus, dat er in het kabinet straks stevig zal moe ten worden touwgetrokken tussen partners die het eerst aan verdere bezuiniging denken en anderen, die belastingverhogingen niet uitsluiten. Dat een compro mis in elk geval ook een „zuinige" aangelegenheid zal worden laat zich raden. En dat terwijl land- en tuinbouw van het nationale beleid toch graag wat ver wachten, nu Brussel het zo laat zitten. En als het kabinet-Biesheuvel het niet overleeft? Opvallend was vorige week ook dat verschillende par tijen toch wel behoedzaam opereren. Van grotere dui delijkheid, van een streven naar twee heel verschillen de polen in de vaderlandse politiek Is weinig meer te merken. Misschien geeft dan de tegenbegroting van de oppositie een aanwijzing voor de beleidsrichting van een andere regeringscombinatie: vele miljoenen minder voor zelfstandigen, voor O. en S.-fonds en voor ruilverkaveling. VERDERE LANDBOUWBEZUINIGINGEN? VERANTWOORD en voorbarig is hier en daar al de conclusie getrokken, dat de landbouwbegro ting de bezuinigingswoede goed doorstaan zou heb ben. Feit is n.l., dat duidelijk is gesteld dat een be langrijk stuk van de landbouwbegroting n.l. ruilverka velingen en toebehoren nog op hoog niveau in studie is en dat in 1972 voorstellen zullen volgen. Onder de huidige omstandigheden zal dat wel niet anders dan beleidsombuiging (ander woord voor bezuiniging) kunnen betekenen. Ook op andere gebieden zal dat merkbaar kunnen worden, b.v. als de overheid haar voornemen uitvoert om met het bedrijfsleven te gaan praten over de verdere financiering van de dierziekte- bestrijding. Voor land- en tuinbouw zit nog iets in het vat, dat er zeker uit zal komen. Een voorproefje kregen we al bij de pas aangebrachte aanvullende bezuini gingen voor 1972. Landbouw draagt daar f 5 min aan bij. Meer dan het bedrag zelf, hindert ons de strekking ervan: f 3,25 min van het O. en S-fonds en f 1,25 min voor ruilverkaveling. Juist via de ontwikkelings- en sa neringsmaatregelen kan de overheid de individuele bedrijfsgenoot helpen zichzelf te helpen, zo hij wil in of buiten land- en tuinbouw. Men zou nog de illusie kunnen hebben, dat er een graantje mee gepikt kan worden als de overheid voort wil gaan werkgelegenheid etc. beter te spreiden over het land. Maar aan de andere kant kan het zich ver scherpende toezicht op milieuverontreiniging slechts tot hogere lasten, althans meer beslommeringen voor onze bedrijftak voeren. De Kamerbehandeling van de landbouwbegroting, deze week, zal wel weinig hebben kunnen verschillen van het algemene debat. De uiteindelijke bedrijfsresul taten van dit jaar laten zich nog raden. Het goede weer tot nu toe, goede opbrengsten, vriendelijker prijzen in dierlijke sectoren, hebben het humeur althans verbe terd. Hard nodig om de moed erin te houden. STRUIKENKAMP. |^E politieke strijd in de Tweede Kamer over het be grotingsbeleid van de regering is met een sisser afgelopen. We zijn er wat dit betreft nog wel niet, het betrof nu nog slechts de algemene beschouwingen en bij de behandeling van de diverse departementale begrotin gen zal de regering verdere kritiek zeker niet bespaard worden, maar een goed alternatief kon ook de oppositie niet naar voren brengen. Ze kwam weliswaar met een alternatieve begroting, waardoor zij meende 850 miljoen te kunnen vrijmaken voor minder bezuinigingen en ande re taken dan de regering voor mogelijk hield, maar dat maakt dan maar weinig verschil uit en het is nog minder dan de 900 miljoen die de regering uit de uitgavenstijging overhield voor nieuwe taken. Bovendien werd die alternatieve ruimte van 850 miljoen nog ver kregen door mede op de defensielasten 190 miljoen te bezuinigen. Dat is dan zoiets als de autorijder met een nieuwe auto die maar afziet van zijn all-risk verzekering en het maar bij de W.A. laat! Bezuinigen op defensie ligt in tijden van niet direkt oorlogsgevaar politiek ge makkelijker! Dan maalt men er niet om wat straks de gevolgen kunnen zijn, gevolgen die men, net als de moge lijkheid van een auto-ongeluk, maar ver van zich af schuift. Intussen zit heel Nederland in spanning wat er met de lonen en de prijzen zal gebeuren. De rijksbegro ting voor 1972 is misschien een poging om de inflatie enigszins te doen beperken, maar het is dan toch wel een zeer flauwe poging. |JE regering heeft, gebonden als zij ook enigermate was aan de verkiezingsprogramma's van die deel nemende partijen, niet de moed gehad om werkelijk ste vig in te grijpen in de uitgaven. Uitgaven die alleen al door de algemene salarismaatregelen en de te verwach ten prijsstijgingen het komend jaar met 4,2 miljard zullen stijgen. Voor die miljarden kopen we dus niets nieuws, ze gaan gewoon weg aan hogere kosten voor wat we al (Zie verder pagina 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1