Voordracht: J. B. Becu nieuwe voorzitter ZLM D.B. ernstig teleurgesteld over landbouwbegroting officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Er is weer geld te besparen bij de O.V.M.! Pagina 3 Geld en goed deze week op Pagina 4 Koolzaadaktualiteiten en onkruidbestrijding in wintertarwe Pagina 5 Hinderwet en agrarische bedrijven Pagina 5 Tuinbouw - Open oog voor nieuwe ontwikkelingen Pagina 7 Achtergronden en betekenis van kontraktproduktie Pagina 9/10/11 De toekomst van de Ned. melkveehouderij Pagina 13 Kopziekte en nitraatvergiftiging Pagina 15 VRIJDAG 8 OKTOBER 1971 59e Jaargang - No. 3101 land en tuinbouwblad Alhoewel de ramingen over de Nederlandse suikerbietenoogst nog wel eens iets willen verschillen, zeker is dat deze dit jaar bijzonder groot zal zijn. Een record van min stens 5,25 miljoen ton wordt verwacht. De verwachtingen voor de Europese bieten- oogst liggen eveneens hoger dan die van het vorige jaar n.l. 26,5 miljoen ton dit jaar tegen 24,7 miljoen ton seizoen 70/71. WAN de verschillende punten en aktuele zaken die v tijdens de op maandag 4 oktober te Bergen op Zoom gehouden vergadering van het Dagelijks be stuur der ZLM aan de orde zijn geweest, moet in de eerste plaats de beslissing van het Dagelijks bestuur genoemd worden om de heer J. B. Becu te Groede voor te dragen in de funktie van algemeen-voorzitter van onze Maatschappij. De heer Becu heeft zich, zo kon voorzitter ir. J. Prins, mededelen, bereid verklaard de kandidatuur te aanvaarden. In de op maandag 22 november te houden Hoofdbestuursvergadering zal deze voordracht aan de orde komen en de benoeming plaats kunnen vinden. LANDBOUWBEGROTING 1972 IN de bespreking over de landbouwbegroting 1972 plaatste het Dagelijks bestuur deze be groting tegen de achtergrond van de moeilijke eco nomische situatie in Nederland. Het bestuur tekende daarbij evenwel aan dat land- en tuinbouw al jaren lang het slachtoffer zijn van de inflatoire kostenont wikkeling, zonder dat van enige doorberekening of afwenteling van betekenis sprake was. Voorts moet naar het oordeel van het bestuur in acht worden ge nomen dat de agrarische sector geenszins heeft bij gedragen tot spanningen op de arbeidsmarkt, maar integendeel door investeringen in staat is aan ont spanning verder mee te werken. De agrarische onder nemer zal voorts de lastenverzwaringen, die voor iedereen van kracht worden, moeten ondergaan, zo als de verhogingen ten aanzien van gas, electriciteit en die der wiebeltax, terwijl juist met betrekking tot de belastingen door de erkenning van de essentie van het rapport van de Commissie-van Soest door de rege ring toegegeven wordt, dat de zelfstandige op dit ter rein oneerlijk wordt behandeld. De belastingvrije pensioenreservering, die de Com missie-van Soest bepleitte, zal bovendien uitgesteld worden tot 1 januari 1973. Het zal geen verder betoog behoeven dat de ver ruiming van de investeringsaftrek voor zelfstandigen slechts een tegemoetkoming is. Gezien deze uitgangs punten is het bestuur van oordeel dat de oude in strumenten van structuurbeleid met kracht voortzet ting behoeven en de nieuwe instrumenten moeten wor den ontwikkeld. Wat dit laatste betreft zijn zowel uit Brussel als Na tionaal voorstellen gedaan (b.v. rentesubsidie en grondbank), waar deze begroting evenwel geldelijk geen tot weinig plaats voor inruimt. Dit doet verwach tingen over de structuurnota die de minister toezegt, bij voorbaat niet hooggespannen zijn, terwijl er toch op dit stuk van zaken een gelijktrekking met andere landen moet komen. Met betrekking tot het grondbeleid toonde het be stuur zich verontrust over de feitelijke geringere arm slag die de S.B.L. heeft verkregen. Ook in dit licht be zien moeten er dan ook vraagtekens achter een proef neming met de Grondbank geplaatst worden. Het be stuur vroeg zich bovendien af waarom, indien dan volstaan zou moeten worden met een proef, deze niet gericht zou kunnen worden op beginnende jonge boe ren, waarvan blijkens eerdere uitlatingen van de minis ter erkend wordt dat de grondfinanciering juist déér klemt! Een territoriale beperking van een proef wees het bestuur af. Met betrekking tot de ruilverkaveling moet naar de mening van het bestuur geconstateerd worden dat het gelijke 'bedrag, wat hiervoor in 1972 zal worden uitge trokken in feite een achteruitgang van werken bete kent terwijl, ondanks de toezegging van handhaving van het stemmingsprogramma, dit alles met nogal onzekerheden is omgeven, omdat men ook anderszins de ruilverkaveling onmogelijk zou kunnen maken. Ten aanzien van de monetaire verwikkelingen wordt door de minister in de Memorie van Toelichting de verklaring gegeven, dat hierdoor de Nederlandse land en tuinbouw niet in een relatief ongunstiger positie mag komen. De vergadering vroeg zich af hoe dit ver staan moet worden nu er bijvoorbeeld berichten uit Duitsland komen, waaruit blijkt dat daar vanuit fond sen, die kennelijk in de monetaire verwikkelingen een oorsprong hebben, omvangrijke investeringen in de aardappelopslag worden gesubsidieerd, die een recht streekse aanval op de positie van de Nederlandse aardappelteler kunnen betekenen. Blijkt uit voornoemde onderdelen, die het bestuur in besohouwing nam, reeds de ernstige teleurstelling met betrekking tot deze begroting, uit de globale cij fers waaruit blijkt dat de toeneming voor landbouw 4 is, terwijl de totale toeneming var, alle begrotin gen 8,5 is komt volgens het bestuur de vraag naar voren in hoeverre ook van redelijke lastenverde ling sprake is. In het bestuur gingen in het verband van deze be sprekingen dan ook stemmen op om de meer syndicale aanpak, zoals door de organisaties in België wordt toegepast, nader te volgen en zonodig ook hier toe te passen. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1