MET MILJARDEN IN DE MISERE K. N. L- C. officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant De opslag van consumptieaardappelen vraagt weer de volle aandacht. Omdat het vernevelen van kiemremmingsmidde- len plaats moet hebben voor het uitlopen van de ogen moet de eerste behandeling 2 a 3 weken na de oogst toegepast worden. Deze en vele andere goede wenken worden in het artikel „De maand oktober op het landbouwbedrijf" op pag. 8 en 9 gegeven. In dit nummer o.m.: De bromfiets- verzekering van de O.V.M. Pagina 3 Landbouw en de wet verontreiniging oppervlaktewateren Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 Zeer veel appels in IJsselmeerpolders Pagina 7 De maand oktober op het Z.W. landbouwbedrijf Pagina 8/9 Verslagen over Prov. Fokschapendagen in Zeeland en Brabant Pagina 10 WAAR KOMT DE KLAP HET HARDST AAN We hebben de Miljoenennota 1972 „met agrarische ogen" doorgelezen en we zijn minstens zo ontmoedigd geworden als andere waarnemers. Het is en blijft een in-droevige zaak. Het ging jarenlang in onze volkshuis houding zo, dat het te mooi was om waar te zijn. En het is dan ook helemaal niet waar gebleken! In 1972 gaat volgens de verwachting van het Centraal Plan bureau de overbesteding, waar we nu middenin zitten, nog gewoon verder. Het enorme tekort op onze be talingsbalans, ons huishoudboekje, wordt hoogstens Iets kleiner. Losgeslagen met onze verlangens, zijn we met z'n allen aardig in het moeras vastgeraakt. Hoe we eruit moeten komen, weet de regering eigenlijk ook niet. Dat is nog het meest ontmoedigende. Door gezamenlijke inspanning van regering en be drijfsleven. Ja, maar hoe dan? Terwijl hier en daar de zaak al stagneert, de werkloosheid duidelijk gaat toe nemen, holt de inflatie verder. Op korte termijn is die niet te stoppen. Oe ene grote groep zit goed van wege indexclausules in de looncontracten, de andere ziet kans om het op andere wijze door te berekenen. Daar komt nog bij, dat inflatie vanuit het buitenland geïmporteerd wordt. Haast onverklaarbaar, dat de gul den nog als vrij sterk wordt aangezien. De zaak zou wel eens met een grote klap kunnen eindigen. En waar zal die dan het hardste aankomen? Land- en tuinbouw behoren niet tot de groepen, die hun stijgende lasten gemakkelijk kunnen doorbereke nen. Een prijsbeleid met geregelde aanpassingen zou daarin kunnen voorzien. Maar daarover zwijgen de Nederlandse Staatsstukken I BEGROTINGSBELEID 1972 De rijksbegroting zou ook een bijdrage moeten leve ren tot het herstel van evenwicht in onze nationale huishouding. Maarin 1971 liep het helemaal uit de hand. Het tekort van de begroting 1971 is bijna het dubbele van wat eerst voorspeld was. „De ont werpbegroting (voor 1972) toont ten opzichte van deze feitelijke ontwikkeling slechts een beperkt her stel" aldus de Miljoenennota. Het gat moet wat opge vuld worden, maar hoe? Aan cle uitgavenkant kan er haast niets meer gedaan worden, want er zijn al „om vangrijke beleidsombuigingen" verwerkt. Dat zijn mati ging van investeringen, soberder uitvoering, doorbe rekening van kosten en ruimere toepassing van de profijtgedachte. In dit kader passen dus ook ombuigingen (lees be zuinigingen) die we in de landbouwbegroting 1972 tegenkomen. Zoals de bevriezing van het cultuurtech nische budget, die vanwege de prijsstijging gewoon minder werk betekent. In afwachting van de resultaten van de nadere bezinning binnen de regering op het hele ruilverkavelingsbeleid. En ook b.v. de nadruk die ge legd wordt op een andere aanpak van de dierziekten- bestrijding die een lager bedrag aan schadeloosstel lingen met zich moet brengen. Op enkele terreinen zullen de overheidsuitgaven bewust worden verhoogd. In de Miljoenennota worden de volgende met name genoemd: onderwijs, woning bouw, ontwikkelingssamenwerking, defensie, open baar vervoer, scheepsbouw, bejaardenzorg. Dit zijn dus de voor 1972 gekozen prioriteiten, zoals dat heet. Allerlei soort materiaal wordt dan gebruikt om het gat in de begroting wat op te vullen: snellere invorde ring inkomstenbelasting, hogere belasting-opslag (wie- beltax), uitbuiting toegestane beperking inflatiecorrec tie (maar voor 80 in aftrek brengen van de louter door inflatie opgetreden inkomstenbelastingstijging). Er zijn ook nog een paar verlagingen in de belasting inkomsten, waarvoor nog vergoeding moet worden ge vonden (aflopende ïnvesteringsheffing, aftrekverruiH ming werkende vrouw, lagere invoerrechten). Daartoe dienen dan o.a. de hogere assurantiebe lasting en benzine-accijns. De ïnvesteringsheffing laat men dan voor 1972 maar even minder hard aflopen. Eh omdat de regering echt niets anders zegt te kunnen vinden de verhoging van de BTW op elec- triciteit. Schrale troost voor de moderne veehouder en tuinder die dat weer te dragen krijgt. ZELFSTANDIGENBELEID In de Miljoenennota is ook een paragraafje gewijd aan de maatregelen voor zelfstandigen. En wel onder het hoofd van de belastingwijzigingen die de regering overweegt om tot een rechtvaardiger lastenverdeling te komen. Opgemerkt wordt dat de bestudering en uit werking van het rapport van de commissie-Van Soest enige tijd vraagt. In dat rapport wordt, zoals bekend, aanbevolen een in het bedrijf te steken pensioenreser vering toe te passen om zodoende in de belastingsfeer iets te doen aan de achterstand van zelfstandigen t.o.v. loontrekkenden wat de oudedagsvoorziening betreft. Maar eerder dan 1 januari 1973 zal zo'n regeling niet in werking kunnen treden. Het is interessant om te vernemen waarom dat niet eerder kan. 1 er zijn grote bedragen gemoeid met de voorstel- len-Van Soest 2°) de onderlinge verhouding tussen maatschappe lijke groeperingen moet goed bekeken worden, ook door het parlement. 3°) de indruk bestaat dat juist de kleine zelfstandigen er het minste mee geholpen worden (een punt dat in de landbouworganisaties ook al de aan dacht heeft getrokken). Ook de zelfstandigen hebben de grotere last van de vertraagde afbraak van de investeringsheffing. Maar die wordt, ook al omdat langer op de belastingvrije pensioenreserve moet worden gewacht, wat verlicht door in 1972 de investeringsaftrek voor zelfstandigen te verhogen van 10 tot 12V2 Wat andere belastingvoornemens betreft, de rege ring ziet grote problemen bij een verhoging van de be lastingvrije voet en moet die dus nog eens goed be studeren. Het wetsontwerp over de renteheffing van belastingen is ingetrokken. GEZAMENLIJKE INSPANNING Misschien zijn we te pessimistisch geweest in de in leiding tot dit verhaal. Inmiddels heeft een eerste ge sprek plaats gehad tussen de betrokken bewindslie den en een brede vertegenwoordiging van het bedrijfs leven. Over de terughoudendheid die het laatste zou moeten betrachten ten aanzien van de komende loon- en prijsstijgingen. De overheid vertrouwt erop dat het bedrijfsleven zich zijn verantwoordelijkheid bewust is. „Daarbij past een zo groot mogelijke terughoudendheid van de overheid wat betreft een direct ingrijpen in de loon- en prijsvorming". Welke middelen de overheid in het uiterste geval zou kunnen en willen hanteren, wordt niet gezegd. Voorlopig heeft de overheid zich passende werktui gen in deze noodsituatie ontzegd en doet zij een be roep op het bedrijfsleven om door gezamenlijke in spanning uit de misere te proberen te komen. Naar verluidt hebben de verschillende groepen zich in dat eerste gesprek welwillend opgesteld. Met name van de kant van de vakcentralen is gezegd dat men onder zekere voorwaarden zou willen meewerken. (Zie verder pagina 3) zlm VRIJDAG 1 OKTOBER 1971 59e Jaargang - No. 3100 land en tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1