LANDBOUW VECHT VOOR PRIJSAANPASSING Onderhandelingen aankoop leidingenstraat afgebroken officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1971 59e Jaargang - No. 3098 land en tuinbouwblad Deze week wordt een begin gemaakt met de bletenoogst. De leveringstermijnen lopen van 20 september tot en met 18 december, een lange campagne dus. Onze rubriekschrijver in „Rond de Schelde" vraagt zich overigens af of het gevolgde systeem van gespreide leveringsplicht nog wel in deze tijd past. Straks zien we het weer, zo schrijft hij, dagelijks gebeuren dat een bietenlaadkraan met een groep vrachtwagencombinaties van de ene naar de andere boer jakkert om bij ieder een of twee vrachten bieten per week weg te halen. Zijn onze systemen niet te veel aan traditie gebonden en daardoor de investeringen in de steeds groter wordende machines niet veel te zwaar? Vandaar zijn suggestie het vraagpunt komende winter te wijden aan „De organisatie op onze landbouwbedrijven"! In dit nummer o,m.: Oogstraming akker bouwgewassen Pagina 3 Uit de praktijk Pagina 5 Onderlinge kavelruil Pagina 6-7 Suikerbieten of kool zaad telen Pagina 6 De voeding van melk vee in het najaar Pagina 7 Snelle afname aantal melkkoeien in Zeeland Pagina 8 A UGUSTUS is de vakantiemaand voor alle EE.G.- diensten in Brussel. In september komt de al daar gevestigde „ambtenarensilo" weer tot leven. Met een kan dan de strijd om de landbouwprijzen begin nen. Wlant al is er dan nog de nasleep van dollar- krisis en krisis rond de Europese Rekeneenheid, dat is voor de landbouw een kwestie van koersverschillen en trammelant aan de grenzen. In wat gehavende vorm gaat het landbouwbeleid door. Eén facet daarvan is het vaststellen van nieuwe prijzen voor de gewaarborgde produkten. Dat die prijzen fors omhoog moesten gaan staat vast De vraag is alleen: met welk percentage? ER KOMT EEN LANGE STRIJD l\AEN kent de standpunten: Mansholt denkt aan 23%, de C.O.P.A., dus de georganiseerde landbouw, aan 12%. Vervolgens zijn er nog de ver schillende standpunten inzake de onderscheiden pro dukten en ten slotte de nationale maatregelen die uit de koersverschillen voortvloeien. Minister Lardinois heeft al gezegd, dat hij wat de prijzenslag betreft voor november eigenlijk geen beslissing verwacht. Daar deze echter betrekking heeft op het oogstjaar 1972/73 en met name de akkerbouw het bouwplan zo mogelijk wil aanpassen aan de te verwachten prijzen, is het van belang dat de strijd niet te lang duurt. Tot overeen stemming komt men wel. De vraag is alleen: wanneer? Het staat óók al tevoren vast, dat de zes nationale regeringen stuk voor stuk .niet erg gebrand zijn op forse prijsverhogingen. Die werken door in een stij ging van de direkte kosten van levensonderhoud. Van daar dat in het kader van de inflatiebestrijding door middel van het loon- en prijsbeleid kostenstijgingen met mondjesmaat worden doorgegeven. Als echter de P.T.T. uit bedrijfs-economiscbe noodzaak een tariefs verhoging meent te kunnen rechtvaardigen, dan lijkt men daar meer begrip voor op te kunnen brengen dan voor een even noodzakelijke prijsverhoging van de agrarische produktenprijzen. Dit bleek recentelijk wel uit de discussie die ontstaan is omtrent de verhoging van de consumptie-melkprijs! Reëel in dit verband is toch wel de verwijzing naar de vermogens- en inkom stenpositie in land- en tuinbouw. Deze daalt of houdt in elk geval geen gelijke tred met die bij vergelijk bare bevolkingsgroepen. En niemand zal toch in ernst een bepaalde groep aan verpaupering willen prijs geven. PRIJSVERSCHILLEN IN een demokratisch land mag een regering ge- 1 acht worden de volkswil uit te voeren. Wanneer een volk als geheel echter zeer kritisch t.o.v. de eigen landbouw staat, wordt het moeilijk voor de landbouw betere prijzen te bepleiten en door te voeren. Er wordt door de land- en tuinbouw aan public relations het no dige gedaan maar als men uitgaat van recente ver schijnselen is de mening over het nut van onze land bouw niet zo gunstig. Men ziet het aan de diskussie rond de Markerwaard. Aanwinst van landbouwgrond wordt afgewezen onder meer onder het motto, dat een ha landbouwgrond 2.000 aan E.E.G.-kosten met zich meebrengt! Ook de prijsverschillen in en buiten de E.E.G. ko men weer ter sprake. Hubert Humphrey, de vroegere Amerikaanse vice-president, spuide onlangs in Lon den zijn gal weer eens over de E.E.G. Deze zou ma- (Zie verder pagina 2) {"AP initiatief van de landbouworganisaties zijn be- gin dit jaar in Zuid-Holland en Noord-Brabant z.g. Vertrouwenscommissies gevormd, met als taak de belangenbehartiging van de grondeigenaren en ge bruikers, die betrokken zijn bij de ontworpen,buislei- dingercstraat RotterdamAntwerpen/Zeeland. Deze zomer hebben deskundigen van de Vertrou wenscommissies met een delegatie van de Interde partementale Stuurgroep Leidingstraten besprekingen gevoerd over een schadevergoedingsregeling, op ba sis waarvan te zijner tijd de vrijwillige medewerking van de eigenaren en gebruikers zou kunnen worden verkregen. Ofschoon de standpunten elkaar op een aantal be langrijke punten dicht waren genaderd, zijn de onder handelingen op woensdag 8 september j.l. afgebroken toen de delegatie van de Interdepartementale Stuur groep bleef vasthouden aan een tweetal uitgangspun ten, t.w.: a. De voor ée leidingenstraat benodigde grondtert zouden in beginsel dienen te worden gewaardeerd op een (vriendelijke) agrarische waarde; b. Bij doorsnijdingen zou in het algemeen geen sprake kunnen zijn van waardevermindering van het over blijvende. Slechts bij schadelijke vormverandering van een perceel zou een uitzondering kunnen wor den gemaakt. [A E beide Vertrouwenscommissies zijn van mening, dat door de betrokken overheidsinstanties de ernst van de ingreep in de agrarische structuur wordt miskend en dat de schadelijke gevolgen van een 100 meter brede leidingsstraat dwars door percelen en be drijven worden onderschat In deze situatie is het meer dan ooit van belang, dat alle krachten hecht worden gebundeld. In verband hier mede delen de beide Vertrouwenscommissies het vol gende mede: a. Binnenkort zullen alle bij de leidingenstraat betrok ken eigenaren en gebruikers voor speciale verga deringen worden uitgenodigd, teneinde de thans ontstane situatie te beperken. b. Een ieder, die door of namens de Stuurgroep Lei dingstraten mocht worden benaderd, wordt geadvi seerd in dit stadium geen enkele overeenkomst af te sluiten!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1