DAGELIJKS BESTUUR ZLM VERGADERDE officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1971 59e Jaargang - No. 3097 land en tuinbouwblad In de winter van 19671968 werd het ca. 16 ha grcot bedrijf van de Fruitteeltcombinatie te Anna Jacoba ingeplant volgens het z.g. „beddensysteem". Velen stonden destijds nogal sceptisch tegenover deze mo derne bedrijfoopzet. We zijn nu 3y2 jaar verder en op pagina 7 van dit nummer wordt beschreven hoe een en ander tot nu toe is verlopen. De foto laat zien hetgeen bij Goudreinette met zeer weinig snoeien werd bereikt. De koptak buigt bij deze boom om van de appels In dit nummer o.m.: Voorstellen verbete ring organisatorische werk wijze ZLM Pagina 4 Landbouwschap in ge sprek met minister Pagina 4 Rassen keuze winter tarwe Pagina 5 Bedrijfsaanpassing ge mengd bedrijf 10 ha Pagina 8 (r Wat kost de teelt van morellen Pagina 8 ZLM vraagpunt 1970/ ,71 Pagina 9/10/11 Rond geldcrisis en graanprijs Pagin 12 Mechanisatienieuws ^Pagina 13 Aandacht voor nade rende dekperiode bij scha pen Pagina 15 DIJ de aanvang van de op maandag 30 augustus u gehouden vergadering van het Dagelijks Be stuur herdacht de vergadering, door het in acht ne men van een ogenblik stilte het overlijden van de heren P. J. J. Dekker, A. J. van Nieuwen-huyzen en G. J. Geleijns, waarmede de Maatschappij lange jaren van bijzonder nauwe contacten heeft gehad. De voor zitter ir. J. Prine schetste in sobere woorden de ver diensten der overledenen voor de Maatschappij. In zijn openingswoord verwelkomde de voorzitter de heer W. C. Sinke, die na herstel van zijn ziekte weer de vergadering van het bestuur kon bijwonen. De voorzitter wees er voorts op dat er in een be trekkelijk korte tijd veel kan gebeuren. Hiermede doe lend op de monetaire situatie die nog bij wijze van spreken dagelijks aan veranderingen onderhevig is. Een niet gunstige zaak omdat met deze monetaire situatie de verhoudingen, die al jaren min of meer vast lagen en waarvan men meende dat ze voor nog lange tijd van kracht zouden zijn, volledig zijn ondergra ven. Hoe de monetaire moeilijkheden zich verder zullen ontwikkelen en welke de gevolgen daarvan zullen zijn voor Nederland in het algemeen en de agrarische bedrijfstak in het bijzonder, lijkt nog moeilijk te over zien. De lagere waarde van de Amerikaanse dollar met de door de Amerikaanse regering vastgestelde tijde lijke invoertoeslag van 10% zal voor bepaalde agra rische exportprodukten als bloembollen en sierteelt- produkten bijzonder nadelig zijn. Daardoor is een ze kere terugval van de export te verwachten. Inmiddels is gelukkig gebleken dat de extra invoertoeslag op varkensvlees in blik (hammen) niet van toepassing zal zijn omdat de heffing daarop reeds maximaal is. Daarnaast is ten aanzien van de monetaire crisis van groot belang hoe de houding van EEG-landen zal zijn. Bij het zwevend zijn van de gulden en de D.-mark komen nu nog de Amerikaanse maatregelen, waardoor de verschillen in de EEG nog meer aanleiding kunnen geven tot een verdere afbrokkeling. Het verschil in opvatting tussen Frankrijk en Duitsland maakt deze zaak nog moeilijker en heeft direkte politieke gevolgen in de EEG. De verschillen spitsen zich toe, hetgeen in geen enkel opzicht in het belang is van de Euro pese landbouw, aldus de voorzitter. Betreffende de EEG-prijsvoorstellen voor 1972/73 merkte de voorzitter op dat het CO PA, aan de hand van de door de heer Mansholt verstrekte gegevens die ten grondslag liggen aan voorstellen van de Euro pese commissie om tot 23 prijsverhogingen te komen, gemiddeld een achterstand van 12% in de prijsvorming aantoont. Een belangrijke constatering omdat, naar gebleken is, de heer Mansholt de juist heid van deze berekeningen niet ontkent. Bij het weer te zijner tijd op gang komende prijzenoverleg zal dan ook naast een inflatie- en kostenstijgingscorrectie in de nieuwe vast te stellen prijzen een inhaling van de duidelijk aangetoonde achterstand geëist moeten wor den. 2e SECRETARIS I N verband met een door het aanstaande vertrek als voorzitter noodzakelijke aanpassing van het secretariaat, besloot het bestuur een oproep te plaat sen ter voorziening in de vacature van tweede secre taris der Maatschappij. AKKERBOUW 5 E heer J. B. Becu wees in zijn overzicht betref- fende de situatie in de akkerbouw op de on langs bekend geworden voorlopige uitkomsten land bouwtelling 1971, waarbij in het bijzonderde uitbreiding van het koolzaad- en vlasareaal uitspringt, inkrimping van de oppervlakte erwten, in het Z.W. uitbreiding van het brouwgerstareaal, en een kleine inkrimping van de consumptieaardappelteelt en de suikerbietenareaal. Wat de oogst betreft een goede opbrengst voor kool- en graszaad, met de verwachting dat er het komende jaar een verdere uitbreiding zal komen. Karwij heeft een normale opbrengst die echter een goede prijs opbrengt. De brouwgerst-opbrengst ligt zeer verschillend, variërend van slecht tot gemiddeld echter met grote uitval. Een tegenvaller voor de brouw- gerstcontracten. De tarwe heeft een goede tot rede lijke opbrengst. Wat betreft de consumptie-aardappe len lijkt een goede opbrengst te verwachten en voor de suikerbieten een zeer goede opbrengst. Het vlas heeft een goede opbrengst, echter teleurstellend wat de kwaliteit betreft. Wat de prijszetting van de consumptieaardappelen betreft merkte de heer Becu op dat de huidige situatie zeer ongunstig is en de verwachtingen niet erg hoop gevend hoewel het in deze markt altijd moeilijk is voorspellingen te doen. Ook de termijnmarkt is ge- drukt. We staan daar machteloos tegenover, zo zei de heer Becu die er in dit verband op wees dat het vorig jaar een groep telers in Noord-Frankrijk zich gebonden had om niet beneden een minimumprijs te verkopen. Ze zijn met miljoenen kilo's aardappelen blijven zitten en hun kon door medewerking van het Forma nog een klein bedragje uitbetaald worden. Tevens wees de heer Becu op de slechte prijs vorming van de granen. Gedurende de maand augus tus zijn voor tarwe en rogge nauwelijks de interven tieprijzen gehaald, terwijl die van de voergerst bene den dit niveau lag en die van haver zelfs ver beneden de daarvoor geldende drempelprijs. Een trieste zaak dat niettegenstaande de verhoging van de graanprij zen de prijzen lager liggen dan het vorig jaar. Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn hierin verande ring te brengen is. Uit de vergadering werd nog gewezen op de luis- aantasting en de daardoor opgetreden tfogstderving bij tarwe. Het bestuur wees er naar aanleiding van de uiteen zettingen op dat de toch al moeilijke positie van de akkerbouwbedrijven door een ontwikkeling van aard appel- en graanmarkt zoals nu moet worden gecon stateerd, verder verslechtert. Concrete maatregelen ten aanzien van de genoemde produkten is naar het oordeel van het bestuur moge lijk met betrekking tot de denaturatievergoeding. Vo rig jaar is deze ten onrechte verlaagd, terwijl ook nu de omvang van de oogst in de E.E.G. alle aanleiding geeft tot een herziening. Het bestuur zal hiervoor dan ook met kracht pleiten. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1