Gewestelijke Raden Landbouwschap Zeeland en Noord-Brabant vergaderden officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Uit de praktijk Pagina 4 Goede kwaliteiteaard appel eist nauwkeurig wer ken Pagina 5 Kanttekeningen voor blijvers in akkerbouw en veehouderij Pagina 6, 7 zlm VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1971 59e Jaargang - No. 3096 land en tuinbouwblad De maand september op het Z.W.-landbouwbe- drijf Pagina 8, 9 De aardappeloogst zal de komende weken de volle aandacht vragen. Er staat weer een drukke tijd voor de deur. In een tweetal bijdragen in dit nummer wordt ér nog weer eens op gewezen dat om een goede kwaliteitsaardappel te kunnen leveren nauwkeurig gewerkt zal moeten worden en dat haastige spoed zelden goed is! Zowel het rooien als de opslag moet met de nodige zorg gebeuren. ★Tuinbouw Pagina 10 p ÉN van de belangrijkste agendapunten die in de L op 27 augustus gehouden vergadering van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouw schap aan de orde is geweest was de behandeling van de nota van de Raad van de Waterstaat inzake de vaststelling van het tracé voor het Baalhoefkkanaal en de bochtafsnijding bij Bath, en het standpunt dat de georganiseerde landbouw dienaangaande inneemt. Een standpunt dat namens de georganiseerde land bouw tijdens de openbare hoorzitting te Hulst door de Commissie voor de Scheepvaartwegen. Waterhuis houding en Waterverontreiniging van de Raad van de Waterstaat bij monde van ZL'M-krihgvoorzitter J. W. Scheele dinsdag j.l. naar voren werd gebracht. Zoals bekend is voor 'het Baalhoekkanaal een bin nen- en buitendijks tracé ontworpen. Het brnnendijkse tracé vraagt een oppervlakte van ca. 700 ha goede landbouwgrond en een 60 ha schorrengebied van het Land van Saeftinge. Verder zullen een aantal dorpjes en gehuchten met in totaal 230 woningen moeten ver dwijnen! Voor het buitendijkse tracé bedraagt de oppervlakte landbouwgrond, waarop beslag gelegd zou worden ca. 180 ha en van het schorrengebied een 550 ha. Bij realisering van dit tracé zouden 70 woningen moeten verdwijnen. Daarnaast zal in beide gevallen voor spe cieberging vermoedelijk nog een oppervlakte van 600 800 ha nodig zijn, waarbij aan de oostelijk van het kanaal liggende polders wordt gedacht. Deze plannen zijn zowel in een vergadering van de Commissie Grondgebruik met de Districtsraad voor Oost Zeeuws-Vlaanderen, de kringbesturen en het Waterschap Hulster Ambacht" besproken terwijl met alle belanghebbende eigenaren en pachters een af zonderlijke vergadering is gehouden. De' in deze ver gaderingen naar voren gekomen bezwaren tegen de nota zijn in een bezwaarschrift gebundeld. Daarover werd reeds uitvoerig in de provinciale pers bericht, zodat wij ons dienaangaande tot enkele punten daar uit menen te kunnen beperken. IN het algemeen wordt in dit bezwaarschrift opge merkt: Grote teleurstelling van de Raad over het feit dat de thans voorliggende voorstellen geheel buiten de in het voorontwerp Streekplan Oost Zeeuws- Vlaanderen neergelegde planologische visie zijn gehouden. Verwondering van de Raad over het door de Ne derlandse regering ingenomen afwijzende stand punt betreffende de industriële ontwikkeling in dit gebied. De indruk van de Raad dat de Nederlandse belan gen uitsluitend worden gezien in het landelijk finan ciële vlak en geheel voorbij gegaan wordt aan de maatschappelijke en ideële belangen die er voor de bevolking van Oost Zeeuws-Vlaanderen op het spel staan. Natuurbeschermingsbelangen in de nota meer cen traal staan dan de men die in Oost Zeeuws-Vlaan deren leeft en werkt! De nota niet vrij is van een zekere subjectiviteit waarin de waarde van het Land van Saeftinge breed wordt uitgemeten. Aan de belangen van de bevolking, met name die van de landbouw wordt praktisch geen aandacht besteed! Het niet verwonderlijk is dat in vele vergaderingen is gesteld dat de keuze van het kanaaltraoé ken nelijk al gemaakt is en men geen twee keer be hoeft te raden welk tracé daarmee bedoeld wordt. NGAAND op de keuze tussen beide tracé's, na er eerst op gewezen te hebben dat de streek zich in principe tegen een Baalhoekkanaal heeft uitge sproken, worden door de Raad e ercaantal bezwaren tegen het binnendijks tracé aangevoerd waarvan wij willen vermelden: bij dit tracé moet rond 1500 ha grond van uitste kende kwaliteit worden opgeofferd; het slopen van bedrijfsgebouwen, woningen, enz. en ernstige gevolgen voor het leefklimaat in de streek; schade voor de in uitvoering zijnde ruilverkaveling Kieldrecht, de werken van het Waterschap Hulster Ambacht en gevaren van zoute kwel voor de aan het kanaal grenzende gronden. Alhoewel het buitendijks tracé de landbouw evenmin onberoerd laat is de Raad van mening dat d r. >ce dermate grote voordelen biedt boven het binnendijks tracé dat er van enige vergelijkbaarheid zelfs geen sprake kan zijn! Tevens meent de Raad te mogen stellen dat het Land van Saeftinge als natuurbescher- mingsgebied door het buitendijks tracé niet zodanig in beslag genomen zal worden, dat het in belangrijke mate als zodanig wordt aangetast. Een gebied van ca. 3000 ha blijft beschikbaar voor de veelzijdige funkties die daaraan zijn toegedacht. In dit verband wordt mede gepleit voor de meest noordelijk geplande afsnijding van de bocht bij Bath opdat dit gedeelte van het Land van Saeftinge zo weinig mogelijk geschaad wordt. Over de berging van de specie vraagt de Raad zich af of daartoe geen andere mogelijkheden zijn dan de voorgestelde. De Raad besluit met het vertrouwen uit te spreken dat de Commissie de naar voren ge brachte wensen van de landbouw volledig zal betrek ken in de overwegingen welke tot het opstellen van het advies zullen leiden. LEIDINGSTRATEN I N de Gewestelijke Raad voor Noord-Brabant van het Landbouwschap, die op 20 augustus j.l. ver gaderde, was het onlangs bij de Tweede Kamer in gediende ontwerp-nutswet buisleidingstraat Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands- Belgische grens en een zijtak daarvan een der pun ten van uitvoerige bespreking. Binnenkort zal een Kamercommissie over dit wetsontwerp advies uit brengen. In overleg met de secretariaten van de Ge westelijke Raden van Noord-Brabant en Zuid-Holland werd door het Landbouwschap een concept nota op gesteld, waarin nogmaals duidelijk alle bezwaren zowel t.a.v. de tracékeuze als de wijze waarop men voor nemens is de concentratie van leidingen te realiseren naar voren worden gebracht. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1