Verzorging van de spruitkool Houdt uw knolselderij gezond! Toenemende aanvoer appelen en peren DINGEN VAN DE WEEK rVENALS bij andere gewassen geldt ook bij de teelt van spruitkool dat er alleen goede resul taten mee zijn te verkrijgen als het produkt een goe de kwaliteit heeft. Dit houdt o.a. in dat men tot het laatst toe een goede insektenbestrijding zal moeten uitvoeren. Tegen luis kan men door blijven gaan met de be kende middelen, maar men moet dan wel goed de veiligheidstermijn in de gaten houden. Dit zijn o.a. de volgende middelen: tot 4 weken vóór de oogst: Systox en Thiometor (Aasysten, Ekatin, Laxystum, enz.); tot 7 dagen vóór de oogst: Phosdrin. BESTRIJDING KOOLVLIEGMADE EN WORMSTEKIGHEID VENSTAANDE middelen kunnen gemengd wor den met middelen tegen de rupsen. Dit zijn o.a. Thiodan (tot 4 weken voor de oogst) en Nexagan (2 weken). Op vroege percelen kunnen de jonge spruit jes aangetast worden door de made van de koolvlieg. Deze veroorzaken de wormstekigheid, waardoor de kwaliteit zeer achteruit gaat. Het is gebleken dat vooral het middel Nexagan deze wormstekigheid goed kan tegengaan. Voor vroege spruiten heeft dit mid del het voordeel van de vrij korte veiligheidstermijn. Bij het spuiten moet men er op letten dat de appa ratuur goed schoon is. Spruiten zijn zeer gevoelig voor kleine restjes groeistof. Op vroege spruiten kan ook schade ontstaan door resten van het onschuldig lij kende tin. Deze veroorzaken brandplekjes op de jon ge spruitjes, wat er niet meer uitgroeit, zodat het een vermindering van de kwaliteit betekent. BEMESTING OOK de bemesting komt weer aan de orde. De meeste percelen staan dit jaar erg gul, zodat men nog wel even kan wachten met een overbemes ting. Als het gewas er óm gaat vragen is een stikstof gift uiteraard wel op zijn plaats. De planten krijgen dan een dof-grijze kleur, die in erge gevallen tot blauwachtig kan aanlopen. In de andere gevallen is het het beste om te wachten tot de spruitzetting be gint. In de latere percelen is dit pas eind september- begin oktober het geval. Men kan dan 200250 kg kalkammonsalpeter per ha geven. TOPPEN HERDER kan nog de vraag opkomen, of er getopt moet worden of niet. Door dit toppen wordt het groeipunt verwijderd, waardoor de lengtegroei stop gezet wordt. De groei gaat zich dan meer richten op de bovenste spruiten. Dit toppen heeft alleen zin voor percelen die bestemd zijn voor de éénmalige pluk. Hierdoor krijgt men een meer gelijk afrijpend gewas. Door het toppen zijn de spruiten in de kop minder beschermd door blad, zodat ze wat meer gevoelig zijn voor vorst. Ook krijgt men vlugger schade van duiven aan de spruitjes zelf. Het is daarom aan te raden om alleen een gewas te toppen dat vóór januari geoogst wordt. Het beste tijdstip om te toppen is er als de lengtegroei van het gewas over het hoogtepunt heen is. Dit is meestal het geval in de periode van half september tot begin oktober. De onderste spruitjes moeten dan Vz1 cm groot zijn. Als men te vroeg topt bestaat de kans dat de bovenste spruitjes gaan uitgroeien en men daardoor meer toppen terug krijgt. Het toppen kan ook goed zijn voor een gewas dat te laat geplant is. Men dwingt hierdoor de plant om eerder aan de spruitvorming te beginnen. F. VADER. Consulentschap voor de Tuinbouw „Goes", Ook in het tweede gedeelte van het groeiseizoen kan knolselderij nog van ziekten te lijden hebben. Dit zijn dan vnl.: aantasting door wantsen; bladvlekkenziekte. Wantsen zijn insekten van 4 a 5 mm lang, die in kleur variëren van groen tot donkerbruin. Ze steken in de hart blaadjes, waardoor deze niet meer gloeien en zwart worden. Bij vochtig weer kan de kop hier door gaan inrotten. Als regelmatig tegen de luis wordt gespoten, is een aparte bestrijding niet nodig. Als alleen tegen wantsen gespoten moet worden, kan een goede bestrijding verkregen worden met Undeen. Bladvlekkenziekte wordt veroorzaakt door een schimmel, die vooral onder vochtige, warme omstan digheden zijn kans krijgt. Deze ziekte wordt ook wel roest genoemd, maar is een heel andere ziekte dan roest of schurft aan de knol. Deze twee „soorten" roest hebben dus niets met elkaar te maken. Op de bladeren ontstaan bruine vlekjes met lichte rand en zwarte puntjes in die vlekjes. Bij een ern stige aantasting sterft het blad voortijdig af. De be strijding kan plaats hebben door regelmatig met een maneb/tin middel te spuiten. Het is nu ook de tijd om een overbemesting met stikstof te geven. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid die al gegeven is en de stand van het gewas. De totale behoefte op normale grond is F. VADER. Consulentschap voor de Tuinbouw „Goes", 8001000 kg kalkammonsalpeter per ha. Meestal zal een overbemesting met 200400 kg kalkammon per ha op zijn plaats zijn. Op de fruitveilingen nam vorige week het aanbod van appelen en peren flink toe. Er werd vooral op Zuid-Beveland veel Precoce de Trevoux aangevoerd en op alle veilingen kwamen ruime aanvoeren van James Grieve. Vanaf dinsdag 10 augustus is de aan voer van de James Grieve boven 70 mm toegestaan. De eerste dag was de prijs niet onbevredigend op 45 tot 50 cent per kg, maar het aanbod bleef groot, niet alleen in ons gebied maar ook elders in het land. De prijs liep dan ook geleidelijk terug. Eind vorige week werd voor de klassen I 7080 mm van dit ras rond 35 cent per kg betaald en de klasse II in deze maat deed rond en iets boven 30 cent per kg. Er is dit jaar veel klasse II kwaliteit als gevolg van de hagel die op veel plaatsen is gevallen. Met de prijs van de Precoce de Trevoux zat het ook al niet best. In het begin van de week werd voor de maat 55—60 mm klasse I rond 35 cent per kg be taald en dat was al ruim 10 cent per kg minder dan de week daarvoor. Eind vorige week was de prijs ge zakt tot 24 cent per kg. De klasse I 6065 mm werd verkocht voor plm. 35 cent per kg in het eind van de week tegen ruim 45 cent in het begin van^ de week. (Zie verder pag. 10) hebben als fruittelers in de afgelopen weken nog al eens moeten ervaren dat alles niet van een leien dakje gaat. Op heel wat bedrijven in ons gebied is hagelschade ontstaan en soms was deze heel groot. Het is een bijzonder hard gelag om dat te moeten meemaken. Sommigen zijn er voor verze kerd en dan wordt geen financieel nadeel geleden, dan blijft alleen het moeilijk en vervelend werken om er nog wat van te maken. Voor degenen die niet zijn verzekerd is het een heel grote strop. Duidelijk zien we dit seizoen dat het niet verantwoord is om de ver zekering tegen hagelschade na te laten. De hagel gaf dus reeds de nodige narigheid. Daar kwam bij de bladval bij Golden Delicious. Deze is bijzonder hevig, zodanig dat verschillende telers er niet lekker van waren en sommigen spraken van slape loze nachten. In de tweede week van augustus ging het blad van ons belangrijkste winterras plotseling vallen en wel zo erg als we zelden zien. Er zijn bedrijven waar meer dan de helft van het blad van de bomen is verdwenen. Weers- en klimatologische omstandigheden worden gezien als de oorzaak van dit verschijnsel waar men ondertussen maar mee zit. Er is niets tegen te doen. Het enige is om er voor te zorgen dat er niet teveel vruchten aan de bomen blijven hangen. Mogelijk kan dan straks de maat nog meevallen. Dat er een grote oogstreductie is gekomen door deze bladval, staat als een paal boven water! \A/E zullen op korte termijn moeten opgeven de vv hoeveelheden fruit die we willen opslaan in de veilingkoelhuizen. De aanvraagformulieren zijn reeds verzonden. Nieuw zal worden in het komende bewaar- seizoen de mogelijkheid om Golden Delicious op te slaan in de z.g. gescrubde gasbewaring. De resulta ten die hiermede in het buitenland, en met name in België werden behaald, waren bijzonder gunstig en ook in ons gebied zal men op die manier Golden Delicious gaan bewaren. Het beruchte bruinverkleu- ren hoopt men er mee te kunnen bedwingen. Bij bet nemen van een beslissing over het plaatsen van het fruit in het koelhuis zouden we nog een keer willen pleiten voor het verantwoord koelen van fruit. We bedoelen daarmee dat we alleen de goede kwa liteiten in het koelhuis dienen te plaatsen, leder jaar gaat er fruit in de koelhuizen dat niet waard is om er de koelkosten voor te maken. De bewaarders onder vinden dat meestal in de vorm van sterk tegenvallen de opbrengsten. Het. gebeurt toch steeds opnieuw en daarom willen we nog een keer nadrukkelijk wijzen op de noodzaak om enkel goed fruit op te slaan. Het beste dat men heeft, moet voor de bewaring worden bestemd en men dient goed te bedenken dat het koel huis geen ziekenhuis is waar ziek fruit in gaat om er gezond uit te komen. Het is een oud verhaal en het is al vele malen verteld, maar we meenden er toch nog eens op te moeten wijzen omdat er zoveel tegen wordt gezondigd! We hebben een grote appeloogst en er zal veel wor den opgeslagen. We moeten ons echt geen illusies maken dat het misschien nog mee kan vallen wanneer we mindere kwaliteiten opslaan. De praktijk is dat dit de laatste jaren niet het geval is en er is geen reden om aan te nemen dat het dit jaar anders zal worden! Het zal niet lang meer duren of de pluk van fruit voor het koelhuis gaat beginnen. Ook dat vraagt een drastische aanpak. Vroeg begonnen is veel gewonnen, dat geldt in sterke mate bij de opslag van bepaalde bewaarrassen en we denken dan in het bijzonder aan Conference en Golden Delicious. Dat het fruit direct na de pluk in het koelhuis moet is algemeen bekend, maar ook daar wordt nog tegen gezondigd. LIET nieuwe appel- en pereseizoen is sinds enkele weken volop aan de gang en over de start kun nen we niet direct enthousiast zijn. We hadden niet verwacht dat de James Grieve zo snel in prijs zou zak ken en we hadden ook niet verwacht dat de Precoce de Trevoux zo gauw zou dalen onder bet toch ook lage peil van het vorig jaar. Er staat gelukkig tegenover dat enkele appelrassen waarvan het aanbod niet te groot is, zoals Benoni, Mantet en Discovery, het tamelijk goed doen. Hiervan komt echter geen aanbod van be tekenis en deze rassen leggen te weinig gewicht in de schaal bij het bepalen van het totale resultaat. Ons moet echter wel van het hart dat we versteld staan van de wijze waarop sommige telers hun goede appels vermoorden door te vroeg te plukken of door het niet goed sorteren. We hebben de laatste dagen op de veilingen par tijen Benoni gezien, zo groen als gras, waarvan men zich af moet vragen of ze ooit goed worden. Daar voor wordt dan rond 35 cent per kg betaald, terwijl ge kleurde vruchten het dubbele van deze prijs opbrach ten. Men moet wel heel weinig vertrouwen hebben in de toekomstige ontwikkeling wanneer men op een dergelijke manier te werk gaat. Voor ons staat vast dat men toch moet blijven trachten om een goed pro dukt aan te bieden!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 6