HINDERLIJKE HANDELSPOLITIEK officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Agrarische werk nemers antwoorden Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 Energievoorziening agrarische bedrijven in Noord-Brabant Pagina 7 Voeren met winst Pagina 8 Bouwkosten vee houderijbedrijven kunnen verlaagd worden Pagina 9 Stikstofbemesting op grasgroenbemesters Pagina 11 Hoe kom ik aan geld voor de financiering landbouwwerktuigen Pagina 12 VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1971 59e Jaargang No. 3094 zlm land en tuinbouwblad Binnenkort beginnen weer de streek-ploegwedstrijden gevolgd door het provinciaal ploeg- kampioenschap. In Zeeland vindt dit gebeuren op zaterdag 11 september a.s. plaats in de Wilhelminapolder. Ir. C. S. KNOTTNERUS Verleden week nog moest ik als voorzitter van het Landbouwschap melding maken van de concurrentie die onze tomaten op de West-Duitse markt ondervon den als gevolg van systematisch marktbederf door Oost-Europese landen. Landen die een economisch systeem hebben dat voor ons specifieke moeilijkhe den oplevert. Zij kennen n.l. geen kostprijzen en hun economie wordt bedreven door uit te gaan van plannen. Men heeft het plan om een bepaalde hoeveelheid te pro duceren, een gedeelte daarvan zelf te consumeren en een ander gedeelte uit te voeren. Tegen welke prijs wordt ook in het plan vaak wel voorzien. Men gaat dan n.l. uit van de op dat moment bekende marktprijs in het land waarheen men wil exporteren. Dat door een groot aanbod deze prijs kan zakken is gewoonlijk nog niet tot de planmakers doorgedrongen. Maar zodra in werkelijkheid de tomaten of wat het dan ook zijn mag op de Duitse markt komen, blijken die tegen die prijs niet te verkopen en dan wordt natuurlijk de prijs verlaagd. De produktie trekt zich daar echter niets van aan want die is voor vijf jaar vastgelegd. Dus hoe wij ook de marktprijs verlagen om deze concurrent kwijt te raken, het zal niet lukken. De hoeveelheid is gepland en die zal er ook komen. Blijkbaar zijn de voor dit jaar geplande tomaten inmiddels alles gele verd, want de prijs trekt nu weer aen (de Oost-Euro peanen zullen dit wel een kapitalistische truc vinden). VOORDELIGE SAMENWERKING De laatste tijd vinden wij in Oost-Europa een systeem van samenwerking tussen particuliere firma' en N.V.'s uit het westen met staatsbedrijven uit het oosten. De bedoeling is dan, dat het westerse bedrijf z.g. kapi taalgoederen levert, dus de investeringen verricht. Dat wordt dan betaald en afgelost met produkten die uit deze investering voortkomen. Voor het westerse bedrijf een aanlokkelijke afzet markt. Het zal zelfs steun van de overheid kunnen krijgen, althans een credietgarantie, omdat het werk gelegenheid schept en de handelsbalans gunstig be ïnvloedt. De retourzendingen (tot nog toe nogal vaak land- en tuinbouwprodukten, maar het kunnen ook an dere zijn) doen echter juist het omgekeerde. Die druk ken onze betalingsbalans en verhogen de concurren tie voor een aantal Nederlandse bedrijven. Dat kan zelfs zo'n omvang aannemen, dat daardoor bedrijven moeten sluiten. Ik vraag me dan ook af of met een dergelijke politiek niet het omgekeerde bereikt wordt van wat eigenlijk de bedoeling is n.l. verhoging van onze gezamenlijke welvaart. De schade kan n.l. groter zijn dan het voordeel. Bij onze agrarische producten zelfs aanzienlijk groter dan het voordeel omdat hier zo vaak met geringe over schotten enorme prijsdalingen kunnen optreden. En vooral ook omdat, zoals ik zojuist al aantoonde, die lage prijs voor landen achter het IJzeren Gordijn" helemaal geen aanleiding is om de productie te ver minderen of te stoppen. Er is echter in ons bestel geen enkele instantie die deze voor- en nadelen tegen elkaar afweegt. Wij zit ten nog steeds in een handelspolitiek die in principe op vrijhandel is gebaseerd. We hebben er een beetje aan geknutseld om al te grote nadelen te voorkomen. HANDELSBELEID AANPASSEN Het axioma van ons systeem is dat de export be langrijk en gezond is; dat men moet importeren van uit het land waar het artikel het goedkoopst is. Zowel onze importeurs als onze exporteurs zullen onze over heid dit ook altijd blijven voorbehouden. Diegenen die de nadelen ondervinden zijn tot nog toe niet in staat geweest om de basis van het systeem van onze handelspolitiek te wijzigen. Toch geloof ik, dat het niet genoeg kan worden benadrukt dat we met een dergelijk systeem tegen over landen met een planmatige staatseconomie in een nadelige positie verkeren. Wij moeten hier on getwijfeld bij onze handelsbetrekkingen met deze lan den veel meer rekening houden met nun stelsel en dat betekent dat men de nadruk veel meer moet leg gen op hoeveelheid product dan op hoeveelheid geld. Alleen op die manier zullen wij ons eigen bestel, waar bij de marktprijs nog steeds een functie vervult bij de regeling van de produktie en de consumptie kunnen volhouden. Ik weet wel dat producenten van artikelen die zo plotseling van achter het IJzeren Gordijn vandaan rol len het liefst zouden zien, dat deze van onze markt zouden worden geweerd. Maar dat lijkt mij niet reëel wanneer men er vanuit gaat dat er een andere moge lijkheid is. Er zijn allerlei redenen waarom men on mogelijk die import totaal kan stoppen. Men kan ech ter wel ervoor zorgen, althans er voor trachten te zor gen, dat de betrokken produkten zo weinig mogelijk schade veroorzaken dan wel dat het voor de leve rancier onaantrekkelijk is om ze te sturen. Waarbij wij er dan voor wat Oost Europa betreft vooral aan moe ten denken dat een lage prijs hierbij niet zo'n belang rijke rol speelt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1