officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VOORLOPIGE UITKOMSTEN LANDBOUWTELLING MEI 1971 E' IN DE GREEP VAN DE TECHNIEK De volgende week ver schijnt geen landbouwblad In dit nummer o.m.: De landelijke C.A.O. voor de landbouw Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 ■Jfc- Vruchtwisseling en bouwplan op zandgronden Pagina 7 Agri-Business opening van het modern aardappel-, groente- en fruitverwerkende bedrijf Van Tuyl N.V. te Gameren Pagina 8 Indrukken vlasstudie reis België en Frankrijk Pagina 9 De maand augustus op het Z.W. landbouwbedrijf Pagina 10-11 Schade door grondont- smatting bij granen Pagina 13 Trekpaard- en fokvee- verslagen Pagina 14-15 Voor de vrouw Over consumentenvoor lichting Pagina 18 Augustus, bij uitstek de maand van de oogst in de akkerbouwsektor, staat weer voor de deur. Over de In deze maand te verrichten werkzaamheden meer op pagina 10 en 11. Daar waar niet reeds onder dekvrucht groenbemesters zijn ingezaaid kan hi open land in de eerste helft van augustus nog wikken, Alexandrijnse klaver of bladramenas worden gezaaid. Italiaans en Westerwolds raaigras zelfs tot begin september. De foto geeft een beeld van een groenbemestingsproefveld. zlm VRIJDAG 30 JUÜ 1971 59e Jaargang - No. 3092 land en tuinbouwblad ;IND vorige week heeft het C.B.S. de voorlopige uitkomsten landbouwtelling mei 1971 vrijge geven, voor wat betreft de akkerbouwgewassen en de zaaiuien. Gegevens waarvoor de praktijk altijd zeer grote belangstelling heeft! In het algemeen is de totale oppervlakte akkerbouw gewassen met 1 teruggelopen en omvat thans rond 678.500 ha. Het aantal bedrijven met akkerbouwge wassen is met 5 verminderd n.l. van 96.000 tot 91.300, waarbij er op gewezen moet worden dat zo wel in de gegevens over 1970 als 1971 de kleine be drijven (met minder dan 10 standaardbedrijfseenhe- den) buiten beschouwing zijn gebleven. Wat de granen betreft blijkt de oppervlakte tarwe vrijwel ongewijzigd te zijn ten opzichte van die van 1970 n.l. 142.000 ha. Daarentegen is het areaal gerst, haver en mengsels van granen iets teruggelopen maar dat van rogge iets uitgebreid. De oppervlakte gerst bedraagt thans 98.400 ha 5 haver 44.600 ha 19 en mengsels van granen 1.850 ha 42 Het rogge-areaal is met 8 tot rond 60.000 ha uit gebreid. PEULVRUCHTEN AANZIENLIJK MINDER LIET peulvruchten-areaal blijkt wederom niet on aanzienlijk te zijn ingekrompen. De relatief grootste vermindering trad op bij de groene erwten, waarvan de oppervlakte thans 6400 ha 33 be draagt. De schokkers en kapucijners en grauwe erwten zijn met 14 en 11 ingekrompen tot resp. 2.100 en 700 ha. De bruine en witte bonen beslaan thans een oppervlakte van ruim 3.850 3 Daarentegen vertonen de handelsgewassen met uit zondering van het karwijzaad, een relatief sterke uit breiding. Het koolzaad een toename met 37 tot rond 10.300 ha, het blauwmaanzaad met 38% tot rond 875 ha en het vlas met 37% tot rond 7.100 ha. Alleen «ie oppervlakte karwijzaad blijkt te zijn gekrompen tot rond 1.600 ha 6 MINDER AARDAPELEN, MEER SNIJMAIS LIET areaal consumptie-aardappelen blijkt te zijn verminderd. De grootste teruggang vertonen de zand- en veenaardappelen, n.l. 17 tot 17.800 ha, de klei-aardappelen slechts 3 tot 6.700 ha. De opper vlakte fabrieksaardappelen werd met 4 uitgebreid tot 69.000 ha. De suikerbieten zijn met 2 ingekrom pen tot rond 102.000 ha. De voederbieten vertonen een achteruitgang van 15% tot 7.950 ha. De oppervlakte snijmais is meer dan verdubbeld en bedraagt thans 13.200 ha 106%). Het areaal zaai uien is met 15 gestegen tot bijna 9.650 ha; het aan tal bedrijven met zaai-uien met 1 tot 6.340 bedrijven. DE VOORLOPIGE UITKOMSTEN IN CIJFERS ha 1970 1971 tarwe waarvan wintertarwe waarvan zomertarwe 141.502 104.564 36.938 142.065 104.565 37.500 gerst 103.570 98.396 waarvan wintergerst 8.650 8.876 waarvan zomergerst 94.920 89.520 rogge 55.304 59.970 haver 55.085 44.604 mengsels van granen 3.204 1.847 groene erwten 9.490 6.384 schokkers 2.412 2.076 kapucijners en grauwe erwten 783 698 bruine- en witte bonen 3.969 3.854 koolzaad 7.487 10.281 karwijzaad 1.717 1.621 blauwmaanzaad 636 878 vlas 5.188 7.125 consumptie-aardappelen') op zand- en veengrond 21.547 17.824 op kleigrond 69.198 67.050 fabrieksaardappelen-) 66.398 68.975 suikerbieten 103.863 102.228 voederbieten 9.319 7.954 snijmais 6.391 13.188 overige akkerbouwgewassen 19.083 21.487 inclusief vroege, poot- en voeraardappelen 2) inclusief pootaardappelen ..VERBETER DE WERELD nE bekende uitspraak „verbeter de wereld, begin bij jezelf" kwam voor in een van de conclusies die werden getrokken uit de vele gesprekken, die werden gevoerd op het vijfde congres van de algemene plattelands organisaties. Zoals bekend werd dit congres de vorige week gehouden op de campus van de Technische Hogeschool te Enschede, ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Overijsselse Landbouwmaatschappij en het 40-jarig jubi leum van de afdeling Overijssel van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. De uitspraak om met jezelf te beginnen bij de wereld ver betering sloeg in dit geval op de gevolgen van de toe nemende toepassing van de techniek, ook op het platteland. Een honderdvijfentwintig deelnemers, agrariërs, plattelandsvrouwen en plattelandsjongeren spraken twee dagen lang samen over de gevolgen van de toepassing van de techniek in het gezin, het bedrijf en de samenleving. GEZIN, BEDRIJF EN SAMENLEVING ✓"•AS, elektriciteit, waterleiding, mechanisatie in de bedrijven en in de woning, verbetering van de techniek om in contact te komen met de rest van de wereld, door middel van krant, tijdschrift, telefoon, radio en t.v. heb ben het platteland de laatste vijftig jaar grondig veranderd. (Zie verder pag. 8)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1