Belangrijke beleidsbeslissingen voor de deur officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Zit U ook in een meldingsgebied? Pagina 3 ■fc De aardappeloogst: 4-rijige verzamelrooier Pagina 4 Voor de bloembollen telers: het zuiveren van kwikbevattende dompel badvloeistof Pagina 7 Betere financiële resultaten op bedrijven met ligboxenstal Pagina 9 De Praktijkschool pluimveeteelt en varkens houderij te Horst Pagina 11 Deze week op de voorpagina van ons blad, waarin enkele vee- en paardenkeuringsverslagen zijn opgenomen een foto van een bijzondere attraktie op het Nationaal Concours Hippique te Nunspeet. N.l. het optreden van Jan de Wit uit 't Zand (N. H.) met zijn paard Tellusa. Dit paard loopt over staaldraden, kan voetballen, aan tafel eten, reke nen en hogeschool rijden. Hier leidt Jan de Wit zijn paard behoedzaam over de staaldraden. zlm VRIJDAG 23 JULI 1971 59e Jaargang - No. 3091 land en tuinbouwblad SNELLE AANPASSING AAN GELDONTWAARDING NODIG Ir. C. S. KNOTTNERUS f"\FSCHOON de vakantietijd is aangebroken wa- ren er de laatste tijd vele ook voor de land bouw belangrijke gebeurtenissen op te tekenen. Na tuurlijk denken wij dan in de eerste plaats aan de nieuwe regering die ondertussen is beëdigd en die de volgende week in de Kamer zijn regeringsverklaring zal afleggen. Waarschijnlijk zullen wij dan kunnen ho ren waarop wij de komende vier jaar moeten rekenen en wat al onze aktiviteiten op dit terrein tot resultaat hebben gehad. Verbetering en verhoging van rege- ringsbijdragen schijnen er niet in te zitten en wij kun nen er ons beter op instellen dat wij moeten kijken hoe de verlagingen uitpakken. Een ding is echter hoop gevend. De fiscale positie van de zelfstandigen heef* een grote rol gespeeld en is duidelijk door iedereen onderkend. Het beste lijkt mij maar de concrete ge gevens af te wachten. Een gesprek met de regering over de economische positie van de zelfstandigen is door de Minister-president reeds aangekondigd. UITBREIDING E.E.G. CEN volgend punt is het beëindigen met gunstig L resultaat van de onderhandelingen van de E.E.G. met Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken. Natuur lijk wil dit nog niet zeggen dat de toetreding een feit is. Daarvoor moet het resultaat door de parlementen worden goedgekeurd en daarover bestaat natuurlijk nog wel enige twijfel. Maar premier Heath is vast over tuigd dat hij met die resultaten in september de eind streep zal halen. Dat betekent dan, dat wij ons op een overgangsperiode zullen moeten voorbereiden. Wij hebben dat al een keer meer meegemaakt en voor sommige onderdelen van land- en tuinbouw niet met veel plezier. Het is te hopen dat wij dat niet opnieuw beleven! PRIJS- EN STRUCTUURVOORSTELLEN VERDER heeft de Europese Commissie gemeend weer nieuwe prijs- en structuurvoorstellen te moeten doen. Konform de verordeningen is het inder daad noodzakelijk dat de Commissie de Raad vóór 1 augustus voorstellen doet. Zij heeft daar dus aan vol daan. De Ministerraad bleek echter niet bereid deze voorstellen zo maar te aanvaarden. Aan de voorstellen schijnt, misschien nog wat vaag, een soort filosofie ten grondslag te liggen die tendeert in de richting van de vraag die ook in een vroegere periode gesteld werd: ,,voor welke bedrijven geldt de prijspolitiek?" De Ministers schijnen hierover uitvoerig te hebben gesproken en als men bedenkt dat vroeger over deze materie dagenlang gepraat is dan ziet het er bepaald niet naar uit dat op deze wijze spoedige beslissingen zullen komen. SAMENHANG M U moet ik U zeggen dat ik het een gunstig ver- schijnsel vind dat het tot de heer Mansholt in ieder geval begint door te dringen dat prijsbeleid en structuurbeleid niet ieder afzonderlijk kunnen wor den gevoerd. Maar zijn gedachten gaan nu in een rich ting van een prijsbeleid, dat voor de aangepaste be drijven geldt. Deze aangepaste bedrijven moeten hun uitkomsten uit de prijzen halen. Voor de andere be drijven gelden natuurlijk dezelfde prijzen, maar aan gezien zij een te geringe produktie hebben of nog ouderwets produceren, d.w.z. volgens de Commissie te hoge produktie kosten hebben, dient hier het struc tuurbeleid uitkomst te bieden. Vandaar ook weer de koppeling. WAT IS AANGEPAST IV4EN moet prijzen en structuurmaatregelen tege- 11 lijkertijd vaststellen. Het lijkt wel aardig maar men kan nu een oeverloos debat houden over de vraag wat een aangepast bedrijf is. Is dat een bedrijf met een zekere produktieomvang dan is het zeker dat de inkomens op bedrijven van dezelfde produktieom vang nog al wat verschillen zullen laten zien of zijn het bedrijven met een bepaald inkomen en dan blijkt dat de oppervlaktes en produktieomvang zeer verschil lend kunnen zijn. Bovendien, en dat wordt door plan nenmakers meestal vergeten, dient men dan voor alle niet aangepaste bedrijven structuurmaatregelen te ne men en daarvoor is het natuurlijk weer precies nodig te weten waar men de grens ziet liggen. Een pikante bijzonderheid is dan nog, dat men, zodra men boven de grens ligt geen hulp voor structuurverbetering van het bedrijf kan krijgen. Een discussie over deze zaken lijkt mij dan ook zeer langdurig te zullen worden. Mi nisters die geen wijziging in de prijzen wensen kun nen zich er dan ook met hart en ziel in uitleven. STILSTAND ONAANVAARDBAAR A LS we uitgaan van de realiteit van het huidige markt- en prijsmechanisme en de structuurmo gelijkheden, dan kunnen we vaststellen dat stilstand in de prijzen onaanvaardbaar is. De geldontwaarding verlaagt de prijzen ieder jaar. Aanpassing aan deze geldontwaarding wordt door iedereen nagestreefd en is al door een zeer groot gedeelte van de Nederlandse loon- en salaristrekkenden verkregen. Ook voor de landbouw moet aanpassing aan de geldontwaarding mogelijk zijn. Een besluit hierover zal nog door de Ministerraad van de zes moeten wor den genomen want anders gaan de aanpassingsmoei lijkheden hierbij tevens een rol spelen. Het verschil in economische stelsels tussen de zes is nog zodanig groot dat de spanningen in de boeren- wereld nog steeds aanwezig zijn. Nog steeds profi teert de Franse boer van de devaluatie van de franc, en kent dus een vrij redelijk prijsniveau terwijl de Dui* se boer alweer de gevolgen van een tweede revaluatie op zich ziet afkomen. (Zie verder pagina 2)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1