C.O.P.A. VRAAGT 12% officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VRIJDAG 16 JULI 1971 59e Jaargang - No. 3090 land en tuinbouwblad -Jfe,1 JU*V„ **V.. Na de graszaadoogst komt nu het vlas aan de beurt Door de bijzonder gunstige weersomstandigheden ver loopt de rijping vlot. Wij zagen dan ook hier en daar de vlastrekmachines al aan het werk In dit nummer o.m.: Geen nieuwe landbouwprijzen voor de herfst Pagina 3 H.B. van het K.N.L.C. vergaderde Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 Hoe staat het met de keuring van aardbeiplanten Pagina 7 Chemische onkruid- bestrijding in graszaad percelen Pagina 8 De inzaai van groen- bemestingsgewassen Pagina 9 Het wetsontwerp buisleidingstraat Pernis Klundert enz. ingediend Pagina 10/11 Uitslagen van de merrie-premie-keuringen Pagina 15 J. F. G. SCHLINGEMANN r\E vorige week heeft men in alle landbouwbladen en zelfs ook in de dagbladpers kunnen lezen, dat de Europese Commissie lees in dit geval Dr. Mansholt met nieuwe voorstellen voor de prijsvast stelling voor het oogstjaar 1972/73 en voor een nieuwe aanpak van de prijsvaststelling in de Raad van Minis ters is gekomen. Nu waren dit meer fraaie woorden, dan toekomstige bevrediging gevende daden. De eer ste commentaren van onze eigen Nederlandse land bouworganisaties en zo ook van het bestuur van de ZLM waren ten opzichte van de prijsvoorstellen zelve volslagen afwijzend. Het percentage, waarmede de prijzen gemiddeld over de gehele linie zouden mogen stijgen bedraagt 2 3 en dat in een periode waarin het jaarlijkse inflatiepercentage een stuk hoger ligt en de kostenstijgingen nog sterker zijn. Trouwens ongeveer op hetzelfde ogenblik dat Mans halt met deze teleurstellende cijfers kwam, keurde de Nederlandse regering een aantal prijsverhogingen in verschillende bedrijfstakken goed van rond de 10%. En de nieuwe C.A.O.S, ook die voor de land- en tuin bouw gaan uit van een reeële loonstijging van 2% waarvoor werkelijke verhogingen van 1214% no dig zijnl \A/AREN de reacties in eigen land dus reeds nega- vv tief, zulks was in nog scherpere mate het ge val met het bestuur (presidium) van de C.O.P.A., onze gemeenschappelijke E.E.G.-landbouworganisatie. Fran sen, Belgen, Duitsers en zelfs de Italianen waren on gewoon vinnig in hun commentaar en uitten zulks ook in het onderhoud dat het presidium vorige week met de heer Mansholt had. Het standpunt van C.O.P.A. kan als volgt worden samengevat: 1. verwerking van de prijsvoorstellen, die voor 1972/ '73 zouden leiden tot verhoging van 2 3%; 2. Bij de vaststelling moet rekening gehouden wor den met het inhalen van de achterstand, opgelopen door de prijsblokkade gedurende de laatste 3 jaar. Evenzo met de sterke inflatie en de waardedaling van het geld. Tenslotte met een werkelijke stijging van het inkomen voor de boeren in de E.E.G.; 3. Rekening houdend met deze factoren dient de prijs verhoging te liggen op een percentage van 11 12%, hetgeen C.O.P.A. dan ook eist als een ge middelde voor alle produkten. 4. De verhoging kan verschillen naar gelang van pro- dukt, waarbij natuurlijk rekening gehouden dient te worden met de afzetmogelijkheden. Maar er dient een prijsverhoging voor alle produkten te komen; 5. Daar de in deze herfst vast te stellen prijzen pas voor melk op 1 april 1972, voor de granen op 1 augustus 1972 en voor suikerbieten op 1 oktober in werking treden, dienen zij tussentijds verhoogd te worden, wanneer de waardedaling van het geld de 3 passeert. 70ALS men ziet is deze stellingname fors. Maar dat zij onredelijk is menen wij te moeten ont kennen. Het blijkt hoe langer hoe meer, dat de boeren in de E.E.G. het beu worden om als enige bedrijfstak met hun inkomen ver achter te blijven. Daarbij komt dat er op dit ogenblik geen drukkende overschotten aan zuivelprodukten of granen in de E.E.G. aanwezig zijn. Ten aanzien van de zogenaamde nieuwe methode die de heer Mansholt zo graag met de C.O.P.A. wil bespreken, was het presidium ook vrij koel. In het uitgegeven perscommuniqué zegt C.O.P.A. dat het deze nieuwe cijfermethode niet kent en er zich daarom ook moeilijk over kan uitspreken. Onze organisatie is altijd bereid samen met de commissie te zoeken naar een methode, die de boeren een gelijk waardig inkomen verschaft aan dat van andere bevol kingsgroepen. Niet voor niets heeft C.O.P.A. daarom al jaren gevraagd naar een jaarrapport, aan de hand waarvan tijdig met de Commissie onderhandeld kan worden. Dat is er nog steeds niet, al schijnt Dr. Mansholt, na alles wat er de achter ons liggende maanden is gebeurd, dan nu eindelijk na 13 jaar en tegen het ein de van zijn loopbaan begrepen te hebben, dat men beter met de grote bonafide landbouworganisaties kan samenwerken, zoals dat bijvoorbeeld in Engeland al 25 jaar gebeurt, dan hen als een te verwaarlozen fac tor te behandelen met alle gevolgen van dien. Naar wij net gelezen hebben, dat de Raad van mi nisters voor de aug'ustus-vakanties geen beslissing meer zal nemen, zullen wij de spannende herfst maar afwachten. Wij kunnen ons in ieder geval verheugen over het feit, dat het C.O.P.A. presidium zeer duidelijk heeft gesteld, dat er voor èlle produkten een prijsver hoging dient te komen. Zo antwoordde ons de Franse voorzitter Deleau op onze vraag of hij ook bereid was aan zijn eigen regering verhogingen voor granen en suikerbieten te vragen duidelijk positief. Dat de Duitsers dit zeker doen staat wel vast. Ook onze akkerbouw kan de stijgende kosten onmogelijk opvangen met als enige speculatie de aardappelprijzen! Het laatste jaar is er het bewijs van geweest!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1