officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant DAGELIJKS BESTUUR VERGADERDE In dit nummer o.m.: Voorstellen Europese Cie nieuwe methodiek prijsvaststelling Pagina 3 Voorlichtingsbijeen komst Goese polders Pagina 4 Notulen Algemene Vergadering Pagina 6 en 13 Verslag ZLM-excursie naar Duitsland Pagina 7 Tuinbouwklanken Pagina 8 Kweekbestrijding in grasland Pagina 10 Financiële resultaten melkveehouderij Pagina 11 VRIJDAG 9 JULI 1971 59e Jaargang - No. 3089 land en tuinbouwblad Vrijdag 25 juni j.l. was voor Drukkerij Vink N.V. - N.V. Rotadruk te Axel een feestelijke dag, n.l. de officiële opening van de nieuwe bedrijfsgebouwen van beide N.V.'s. Na de nodige tijd van voorbereiding kon in januari 1970 met de bouw werden begonnen. Reeds in juni kon, nog enigszins provisorisch, bij N.V. Rotadruk, waarin de drukkerijen Vink en Pieters samenwerken, het ZLM Land- en Tuinbouwblad van de moderne offset-rotatiepersen rollen. Naar gelang de bouw verder vorderde konden de verschillende afdelingen van Drukkerij Vink N.V., zoals de technische afdelingen, de boekhouding en administratie hun nieuwe huisvesting betrekken. Met deze nieuwe gebouwen, die verdere uitbreiding mogelijk maken en de ter beschikking staande moderne apparatuur kan men voor lopig weer vooruit. Onze felicitaties aan Vink en Rotadruk. CEN belangrijk deel van de op maandag 5 juli te Goes gehouden vergadering van het Dagelijks bestuur was gewijd aan de prijsvoorstellen van de Europese Commissie voor het jaar 1972/1973 en die tijdens de onlangs gehouden zitting van de Raad van E.E.G.-ministers van Landbouw door Dr. S. L. Mans- holt nader werden toegelicht. Mede aan de hand van hetgeen Mr. J. F. G. Schlinge- mann kon mededelen over het beraad in het COPA hierover kon de vergadering een voorlopige mening vormen over de voorgestelde uitgangspunten van het prijsbeleid, die in de komende jaren van betekenis zul len zijn. Door de uitvoerige bespreking van deze voor de landbouw zo uiterst belangrijke zaak kon de Zeeuwse structuurnota „Landbouw in Stroomversnel ling", uitgegeven door $e Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de landbouw in Zeeland, die door Dr. Ir. C. W. C. van Beekom zou worden toege licht, niet meer behandeld worden. Ook de nota, op gesteld naar aanleiding van de conclusies van het vraagpunt „De organisatorische werkwijze van de ZLM", waarin een aantal voorstellen tot wijziging van de bestuursvorm, de werkwijze van de commissies enz. worden gedaan, werd aangehouden tot de volgende vergadering. MOGELIJKE NIEUWE METHODIEK VASTSTELLING LANDBOUWPRIJZEN "TEGENOVER de pragmatische en politieke me- theode, die tot nu toe gebruikt is om tot voor stellen van nieuwe landbouwprijzen te komen, hetgeen in vele gevallen tot een bevriezing van de prijzen leid de, stelt Dr. Mansholt nu eindelijk voor het prijsbeleid te baseren op uitgangspunten die meer mogelijkheden lijken te bieden om de steeds stijgende kosten eniger mate in de prijzen door te berekenen. Er zal hierbij n.l. rekening gehouden worden met de ontwikkeling van het kostenpeil van de landbouwproduktie. Alhoe wel ook rekening zal worden gehouden met de pro- duktiviteitsontwikkeling in de landbouw en een even wicht tussen produktie en afzet in de verschillende sektoren zitten in het nu voorgestelde systeem meer mogelijkheden om tot een aanvaardbare prijsvaststel ling te komen. Gezien de onhoudbare situatie die ontstaan is door Mansholts prijsvoorstellen tot nu toe, was de verga dering van mening dat een systeem waarbij op basis van cijfers over de prijsvaststelling gesproken kon worden, een vooruitgang kon betekenen. Vooral ook omdat zowel uitgangspunten en de concrete cijfers door iedereen gecontroleerd en aangevallen kunnen worden. Een belangrijk punt achtte de vergadering dan ook de mededeling van Mansholt dat deze bereid is de prijsvoorstellen, zowel wat betreft de cijfers als voor wat betreft de gronden voor de tot standkoming van die cijfers, volledig ter discussie te willen stellen. Op deze wijze wordt het COPA, als overkoepelend Euro pese landbouworganisatie, bij het overleg betrokken. Het bestuur dacht in dit verband in het bijzonder aan de procedure die in Engeland wordt gevolgd, waar de prijsaanpassing plaats vindt aan de hand van een jaarlijks rapport. Met de onduidelijke struktuurvoor- stellen nam de vergadering kennis van de nadere be sprekingen die op landelijk niveau zullen plaats vin den. Het bestuur wees daarbij op de steeds door gaande verdere ontwikkeling in het agrarisch bedrijf en beklemtoonde de noodzaak om voor een ontwik kelingsbeleid ook in Nederland in aanmerking te ko men. TOTAAL ONVOLDOENDE T)E vergadering was naar aanleiding van de con crete voorstellen ten aanzien van prijsverhogin gen 1972/1973 van 2 a 3 (met differentiaties voor de verschillende produkten) van mening dat gezien de voorstellen voor een systeem voor de prijsvaststelling deze cijfers toch wel totaal onbegrijpelijk en ten ene- male onvoldoende zijn. Het laatste jaar moet immers toch wel met een kostenstijging van 6 rekening wor den gehouden. In feite is de achterstand echter veel groter, mede in aanmerking nemende dat bijvoorbeeld aan de suikerbietenprijs sinds 1964 praktisch niets veranderd is en die voor de granen slechts minimaal verhoogd zijn. Vooral de jonge boer komt steeds meer in het nauw, zo merkte de vergadering op, over een „ondernemersloon" wordt zelfs niet meer gesproken! De vergadering benadrukte de noodzaak dat in het COPA overeenstemming wordt bereikt over de nood zakelijke verhogingen per produkt, een noodzaak die gezien de belangenverschillen in de E.E.G. ten aan zien van de verschillende gegarandeerde produkten bijzonder belangrijk wordt geacht. Een globale bena dering van dit probleem is beslist niet voldoende! De vergadering benadrukte daarbij dat overleg met een redelijke overheid veelal tot redelijke resultaten leidt. De wijze waarop tot nu toe is opgetreden lokt extreme toestanden uit! Daarbij hebben de minimale prijsvoorstellen mede als gevolg dat in andere gewas sen wordt gevlucht met alle konsekwenties vandien voor de desbetreffende markten. Het bestuur benadrukte de noodzaak van voorstellen die tot herstel van het vertrouwen kunnen leiden. De vergadering sprak de hoop uit dat de terugkeer van Minister Lardinois betekent dat dit kabinet oog heeft voor de belangrijke problemen in de landbouw Zo mag vermoedelijk verwacht worden dat aan het zelfstandige beleid op basis van het rapport van do Commissie Van Soest het nodige gedaan zal kunnen worden. VEEHOUDERIJ p\E Stichting Varkensproefbedrijf Zuid-Nederland heeft in een schrijven meegedeeld dat zowel de exploitatie van het proefbedrijf in 1969 als 1970 tot een exploitatietekort heeft geleid. Tesamen is over beide jaren dit verlies bijna ƒ91.000,In dit tekort draagt de overheid voor 50 bij, het Produktschap voor Vee en Vlees voor 40% en komt 10% voor rekening van de organisaties. Op basis van een des tijds daarvoor opgestelde sleutel komt hiervan 1/10 ten laste van de ZLM. Daar de hogere kosten deels te wijten zijn aan een verbouwing en het aantrekken van een nieuwe kracht, wordt verwacht dat in de ko mende jaren quitte gespeeld kan worden. WERKGEVERS- EN SOCIALE ZAKEN T\E heer M. C. J. Kosten wees erop dat landelijk over de tuinbouwlonen contractjaar 1971/1972 overeenstemming is bereikt. Een en ander komt voor lopig neer op: 3% verhoging ingaande 1 maart 1971, met gelijk tijdige verwerking van de 400,uitkering ineens t.w. ƒ7,70 per week of 18 cent per uur. 1 loonsverhoging ingaande 1 juni 1971. Tevens deelde de heer Kosten mede dat voor de landbouw overeenstemming is bereikt over een lande lijke C.A.O. Voor de tuinbouw kon dit nog niet ver wezenlijkt worden. (Zie verder Daaina 31

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1