officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant DAGELIJKS BESTUUR ZLM VERGADERDE Voorzitter Ir. J. Prins gaat de ZLM verlaten In dit nummer o.m.: Zeeuwse tuinbouw in stroomversnelling Pagina 4 Tuinbouwklanken Pagina 5 ■fc Voederplan en rant soenberekening per com puter Pagina 6 Tulpen op het akker bouwbedrijf Pagina 7 Indrukken van de Franse landbouw (III) Pagina 8 - 9 Landbouw in stroom versnelling Pagina 10-11 Vrijstelling registratie recht bij overdracht ouders aan kinderen Pagina 13 ■fc Varkensprijzen door het dieptepunt Pagina 15 In de structuurnota „Landbouw in stroomversnelling" wordt de verwachting uitgesproken dat de opper vlakte cultuurgrond in 19701975 met 3500 ha zal verminderen, wegens onttrekking door o.a. industrie, recreatie en havenaanleg. zlm VRIJDAG 11 JUNI 1971 59e Jaargang - No. 3085 land en tuinbouwblad De op 2 juni j.l. te Goes gehouden vergadering van het Dagelijks bestuur van de ZLM stond uiteraard weer in het teken van aktuele ontwikkelingen in de agrarische sektor. Bij de aanvang van de vergadering echter werd door de voorzitter allereerst een mede deling gedaan, die voor de ZLM van ingrijpende aard is. Ir. Prins deelde namelijk mee, dat hij na rijp beraad gemeend heeft een directiefunctie op het terrein van de akker- en weidebouw bij het Cebeco te Rotterdam te moeten aanvaarden. Dit betekent dat de voorzitter, wiens 6-jaarlijkse zittingsperiode per 31 december a.s. afloopt, zich niet herkiesbaar zal kunnen stellen en te zijner tijd ook metterdaad Zeeland zal gaan verlaten. Bij monde van vice-voorzitter Becu wenste het Da gelijks bestuur Ir. Prins geluk met deze benoeming, die hem op een post brengt, van waaruit hij voor de Nederlandse landbouw bijzonder nuttig werk zal kun nen verrichten. Het Dagelijks bestuur stelde vervolgens vast, dat het vertrek van Ir. Prins voor de ZLM een ernstig ver lies zal betekenen. Het Dagelijks bestuur besloot di rect de eerste stappen te nemen in het beraad om trent de opvolging van de heer Prins, teneinde zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature te kunnen voorzien. AKKERBOUW De heer Becu releveerde allereerst het consumptie aardappeldrama van oogst 1970, dat vele telers grote stroppen heeft bezorgd. Een belangrijk deel van het overschot moest in de veevoedersector afgezet wor den tegen minimale prijzen. Volgens een globale schatting zou het areaal con sumptie- en pootaardappelen oogst 1971 op zand- en kleigrond 89.700 ha bedragen, ongeveer 2 (2.000 ha) minder dan in 1970. De inkrimping zou in Zeeland 10 en in Noord-Brabant 5 zijn. In Groningen daar entegen zou een uitbreiding met 10% hebben plaats gevonden. De voorraden tarwe van oogst 1970 zijn vrijwel ge ruimd, die van erwten nog niet geheel. Het areaal zo- mergerst alsmede dat van vlas heeft een uitbreiding ondergaan. De perspectieven voor de akkerbouw zijn door de vrijwel gelijkblijvende prijzen voor de basisprodukten en de sterk stijgende kosten ongunstig te noemen. Mo menteel vindt in Landbouwschapsverband een oriën tering plaats over de toekomst van de akkerbouw in Nederland, waarbij werd nagegaan wat op nationaal niveau kan worden gedaan om de positie van de Ne derlandse akkerbouw te versterken. Primair blijft echter, dat de prijsbevriezing wordt doorbroken en dat het Brusselse prijsbeleid voor de komende jaren wordt aangepast aan de kostenstijgin gen en aan de geldontwaarding. TUINBOUW De heer Goud, voorzitter van de Tuinbouwkommis- sie, gaf een overzicht van de stand van zaken in deze sektor. Voor wat het produkt sla betreft kan worden gesteld, dat de betrekkelijk gunstige marktsituatie geduurd heeft tot en met de eerste week van mei. Nadien kwam echter het aanbod van natuursla in alle hevigheid op de West-Europese markt los. Daar door was het prijspeil de laatste weken laag. Ook de prijzen van tomaten zijn mede door een toe nemend aanbod de laatste weken verder onder druk komen te staan. Op de komkommermarkt ontmoette een verminderd aanbod een sterkere vraag. Daardoor kon de prijs aanzienlijk stijgen. De prijzen van de glasaardbeien zijn over het alge meen slechts matig geweest. In tegenstelling met het vroege ras Glasa is de kg-opbrengst van de latere rassen zoals Gorella echter meegevallen, zodat on danks matige prijzen het totale teeltresultaat vrij be vredigend genoemd kan worden. Inmiddels werden de eerste aardbeien van de koude grond aangevoerd. Deze brachten goede prijzen op. Wat de situatie in de hard fruitsektor aangaat zijn de voorlopige indrukken over de omvang van de ko mende oogst nog uiteenlopend. Hoewel Zeeland wat de peren betreft een gunstige positie inneemt ten opzichte van andere teeltcentra, zal er mede gelet op de rui die thans bij verschillen de rassen zeer sterk optreedt, geen pereoogst kernen de kwantitatief vergelijkbaar is met vorig jaar. De vooruitzichten voor de appeloogst zijn veel beter. Zoals het zich nu laat aanzien komt er met uitzonde ring van enkele rassen zoals bijvoorbeeld de Goud- reinette een goede oogst. Dit in acht nemende dient men vooral van telerszijde zich niet te laten bewegen tot vroegtijdig verkopen op het hout. Hoe vraag en aanbod zich het komende teeltseizoen zullen ontwik kelen kan op dit moment nog niet gezegd worden. Een ding staat echter vast, dat zogenaamde paniek ver kopen ver beneden de kostprijs mede de positie van alle fruitproducenten ondergraven. VEEHOUDERIJ De heer J. M. van Heyst, voorzitter van de Veehou derijcommissie, wees er o.a. op, dat de vraag naar ge- bruiksvee blijft aanhouden als gevolg van de zeer goede grasgroei. Dit geldt zowel voor melk- kalfkoeien als voor weidevee. De prijzen van de goede kwaliteiten slachtvee zijn goede grasgroei. Dit geldt zowel voor melk- en kalf koeien als voor weidevee. Een uitzondering hierop zijn de slachtstieren. Als ge volg van de grote aanvoer van deze dieren is de han del wat flauwer en is de prijs per kg geslacht gewicht beduidend lager dan die van de vaarzen. Hoelang de hoge prijzen zullen blijven is niet te zeg gen, maar omdat de dieren in het land zeer goed ge groeid zijn, moet men toch spoedig de eerste dieren uit de wei op de markten verwachten. Hierdoor zullen dan de aanvoeren weer wat groter worden, waardoor de top bereikt gaat worden, wat de prijzen betreft. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1