Opening landbouwmanifestatie Flevohof officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Formateur had onder houd met 3 C.L.O.-voorzit ters Pagina 3 Tuinbouwklanken Pagina 5 Wat is er op Flevohof te zien Pagina 6 Huisvesting van mest- varkens Pagina 7 Nieuwe werktuigen in Liempde Pagina 8-9 Enkele indrukken van Franse akkerbouwbedrijven Pagina 10 - tt Voor de vrouw Pagina 17 H.K.H. Prinses Beatrix opende vrijdag 21 mei j.l. de permanente landbouwmanifestatie Flevohof, door een grote klok op de juiste tijd (6.49 uur) in te stellen, Een „dag op het land" begon. VRIJDAG 28 MEI 1971 59e Jaargang - No. 3083 land en tuinbouwblad Op vrijdag 21 mei vond de officiële opening plaats van „Flevohof". De openingsceremonie werd verricht door H.K.H. Prinses Beatrix, die op uitnodiging van voorzitter H. P. Waalkens de wijzers van een grote klok op de juiste tijd („Flevotijd") instelde. Die juiste tijd was 6.49 uur. Hieruit kunt U afleiden dat het op dat moment nog vroeg in de ochtend was. De genodigden (ca. 1000 personen) waren zelfs ge vraagd reeds vóór 6 uur aanwezig te zijn. De organi satoren waren er namelijk van uitgegaan dat men in de agrarische sector gewoon is om vroeg te begin nen en tevens dat kort na zonsopgang de natuur op zijn mooist is. Het bleek een goed idee. Mede dank zij het fraaie, zonnige weer liep ieder met een opge wekt gezicht te genieten. Ook Z.K.H. Prins Claus, die zijn echtgenote vergezelde, maakte een opmerkelijk fitte indruk, hoewel hij de avond tevoren heel laat de K.N.V.B. voetbalbeker aan Ajax had uitgereikt. Na de opening volgde een rondwandeling, waarbij een aantal paviljoens werden bezocht. Het officiële programma werd afgesloten met een gezamenlijk ont bijt, bestaande uit produkten van de eigen bedrijven, diverse soorten brood, roomboter, kaas, vleeswaren, een gekookt ei en een glas melk. Alleen de tevens ge schonken koffie was waarschijnlijk niet van „eigen teelt" koffiebonen. Na het ontbijt nam het prinselijk paar afscheid en vertrok weer met de gereedstaande auto's. ZEER VEEL TE ZIEN Het tot stand komen van de „Nationale Landbouw manifestatie Flevohof" is een prestatie, waarop de initiatiefnemers trots kunnen zijn. Er is omstreeks 10 jaar aan voorbereiding en uitwerking van de plan nen vooraf gegaan. In eerste instantie was geraamd dat er 81/2 miljoen aan investeringen nodig zou zijn, doch uiteindelijk moest het 141/2 miljoen gulden worden. Dit geld is grotendeels door agrarisch Nederland op tafel gelegd. Weliswaar enigszins moeizaam, want boer en tuinder behoren niet tot de meest welgestelden, maar het is er gekomen. De overheidsbijdrage bestond uit ƒ600.000,van het Min. van Economische Zaken; de rest kwam van het bedrijfsleven. En wat biedt Flevohof nu? Wat is er te zien? Het is een agrarisch wereldje, ter grootte van 140 ha, gelegen in de polder Oostelijk Flevoland, op 5 km van Elburg. Op die 140 ha is vrijwel alles te vinden op het gebied van land- en tuinbouw wat men maar bedenken kan. Ten dele in de vorm van een „gewone" permanente tentoonstelling, ondergebracht in overdek te en zo nodig verwarmde paviljoens. Maar daarnaast in de vorm van „normale" bedrijven. Er is b.v. een compleet veehouderijbedrijf met 70100 zwartbonte en roodbonte koeien en kalveren, 5000 kippen en 36 fokzeugen met biggen. Er is een akkerbouwbedrijf van 63 ha, met alles wat er bij hoort aan gebouwen, machines en werktuigen. Er is een champignonkwe kerij, een kassencomplex van 6000 m- met groenten en bloemen, enz. Alles is berekend op een normale en lonende exploitatie. Verder is er een kinderdorp, dat waarschijnlijk de grootste trekpleister zal worden van de gehele mani festatie. De kinderboerderijen, kleine en grote huis dieren, de mogelijkheden om te boetseren, te tekenen, te fotograferen, pannekoeken te bakken, indiaantje te spelen e.d., maken dit dorp zo uniek, dat de jeugd er niet genoeg van kan krijgen. VOORLICHTING EN RECREATIE Wat is het doel van Flevohof? Een folder vermeldt: „Het doel Is de ouders en kTn- deren een levendig beeld te geven van en hun zo veel mogelijk te betrekken bij alles wat er komt kijken om het agrarisch produkt op de tafel van de consu ment te brengen. Op deze wijze wil Flevohof bijdragen tot een beter begrip voor alle aspecten van het agra risch produktieproces en de zo noodzakelijke dialoog tussen stad en land helpen stimuleren". Met deze fraaie volzinnen wordt alles duidelijk om schreven. Men wil dus vooral de stedeling achter de schermen laten kijken, hem laten zien hoe de land- en tuinbouwproduktie tot stand komt. Degenen die niet bij de landbouw betrokken zijn weten daar bijzonder weinig van. Men leest vaak van boter- en suikerover schotten of doorgedraaide sla en hoort van „over tollige" boeren, waardoor men een verkeerde indruk krijgt van hetgeen er wordt gepresteerd door land- en tuinbouw. De bezoekers krijgen nu de kans om zelf een oor deel te vormen. Men mag alles zien, men mag overal lopen; in principe i§. niets verboden. Wie mee wil hel pen met het sorteren van tomaten of het inpakken van eieren mag dat. Wie een eindje met een trekker wil rijden eveneens. Belangrijk is ook dat men alle mogelijke informa ties kan krijgen. Vragen is vrij en wie iets wil weten krijgt voorzover mogelijk antwoord. Hoeveel melk geeft zo'n koe per dag? Hoeveel eieren legt een kip per week. Hoeveel aardappelen oogst U per ha? Gehei men kent Flevohof niet. Men hoopt op 650.000 bezoekers per jaar. Een half miljoen bezoekers heeft men nodig om te kunnen draaien en de overige 150.000 zijn gewenst om Flevo hof verder te kunnen uitbouwen. Gezien de geslaagde opzet kunnen wij vertrouwen dat dit streefgetal gehaald wordt. Tevens dat het doe! wordt bereikt om een nuttig contact tot stand te bren gen tussen stedeling en agrariër, door een goede com binatie van voorlichting en recreatie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1