STAP TERUG IN E.E.G.-BELEID officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Engeland maakt goede kans op E.E.G.-lidmaat- schap Pagina 3 Steekproef landbouw- produkten Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 Verslag vergadering Tuinbouwkommissie Pagina 6 De stand van de tuin- bouwgewassen Pagina 7 ■Sfc Optimale combinaties grond, arbeid en kapitaal Pagina 8 Produktie van rund vlees Pagina 11 Grondbewerking en po ten van aardappelen Pagina 12-13 De geldpolitiek heeft weer eens roet in het E.E.G.- eten gegooid. De Mark en de gulden zijn gaan zwe ven en dat mist zijn invloed op onze gemeenschappe lijke landbouwpolitiek niet. Natuurlijk is het interessant om te weten hoe zoiets ontstaan kan om na te gaan of de maatregelen die de regeringen hiertegen nemen afdoende zullen zijn. Maar voor ons is toch nog belangrijker wat de uitwer king zal zijn op onze prijzen, op onze afzet en op onze ontwikkelingsmogelijkheden. Vooral voor de naaste toekomst zijn dat natuurlijk de eerste vragen. Wordt onze export benadeeld? Wordt de import duurder of goedkoper? VERSCHILLENDE UITWERKING VAN GELDCRISIS Helaas is het zo dat hierop niet één antwoord mo gelijk is. Het hangt van het land van herkomst af. De D-mark zweeft wat hoger in de markt dan de Neder landse gulden; dus datgene wat wij naar Duitsland ver kopen zou wel eens iets duurder kunnen worden, al thans als onze concurrenten op deze West-Duitse markt hun produkten niet goedkoper kunnen aanbie den. Omdat hun valuta niet hergewaardeerd zijn (ik denk b.v. aan Denemarken en aan het Oostblok). De Neder landse groentetelers zullen wel niet veel last onder vinden maar de varkenshouders kunnen in Duitsland meer concurrentie verwachten terwijl export naar Frankrijk en de Verenigde Staten een in guldens lagere prijs zal opleveren. Zo kan men voor ieder produkt wel een prognose maken, maar in feite, als wij onze in- en export optel len, blijkt dat de Nederlandse landbouw voor ieder procent revaluatie zonder compenserende maatrege len ƒ90.000,000,tekort komt op jaarbasis. Nu be weert onze Minister van Financiën dat de gulden na enige zweefpartijen weer op zijn oude peil terug zal komen omdat die gulden er heus niet zo goed voor staat. Het mag dan wel zo wezen dat velen op dit ogen blik meer fiducie hebben in de gulden dan in de dol lar, maar dat zal volgens hem niet lang meer duren. Wij kunnen hopen dat hij gelijk heeft maar daarmee hebben dan toch wel enkele categorieën van onze agrarische producenten schade geleden. Bij de vorige gelegenheid ongeveer twee jaar geleden heeft de E.E.G.-Commissie aan Duitsland toegestaan zijn boe ren en tuinders schadeloos te stellen. OOK ONZE BOEREN EN TUINDERS SCHADELOOS STELLEN Ik ben van mening dat dit nu voor Nederland onder vrijwel gelijke omstandigheden ook van toepassing zal moeten zijn. Natuurlijk zullen wij dan ook wel ge dwongen zijn ongeveer dezelfde middelen toe te pas sen omdat die het minst concurrentie-vervalsend zijn. Helemaal zonder concurrentievervalsing kun je bijna niets doen. Duitsland gebruikte twee methodes n.l. de rechtstreekse (hectare-)toeslag en de B.T.W. Voor al dit laatste middel is eigenlijk bijzonder geschikt om dat het zo neutraal werkt ten opzichte van de consu ment. Het gaat n.l. om de prijzen, die eigenlijk zouden moeten dalen (omdat de prijs in dollars uitgedrukt gelijk blijft en dus die in guldens daalt), weer op het zelfde peil brengen. De consument heeft daarom niets te reclameren. Voor de boer en tuinder die gebruik maakt van de landbouwregeling betekent het echter ook dat de prijs gelijk blijft n.l. de prijs inclusief B.T.W. die hij nor maliter ook voor zijn produkt ontvangt. Het enige bezwaar is dat de produkten voor de eer ste levensbehoeften tot aan de consument in het lage tarief zijn gehouden, waardoor nooit het volle prijs verschil voor de boer in de B.T.W. kan worden terug gegeven. Misschien kan de rest uit de schatkist komen. De Nederlandse bijdrage in het E.E.G.-fonds is n.l. in procenten uitgedrukt, dat zijn dus een bepaald aan tal rekeneenheden. Het zal de Nederlandse schatkist minder geld kosten om deze hoeveelheid rekeneen heden te voldoen. De rest is dus beschikbaar voor die land- en tuinbouwers die schade geleden hebben. EUROPESE SAMENWERKING ZAL ER ONDER LIJDEN Het lijkt dus bijzonder eenvoudig om de volledige schadeloosstelling te geven en ik heb een beetje de indruk, dat de financiële experts daar ook zo over denken. In feite is echter de zaak nog niet zo een voudig. Men moet weer een hele administratie opzet ten. Men loopt de kans dat men toch ook niet kan zon der maatregelen aan de grens en dan is het overdui- delijlk dat men een stap terug heeft moeten zetten op de weg naar de Europese integratie. Men is bij het opzetten van het verdrag aan Rome uitgegaan van de idee, dat de economie voorop moest lopen om tot een werkelijke integratie te komen, maar wanneer men, nu men in moeilijkheden geraakt, de volgende stappen niet durft te doen dan leidt dit weer tot desintegratie. De lidstaten kunnen dan met machtiging van Brussel toch weer afzonderlijke maatregelen nemen. En of wij elkaar nu met invoerrechten en contingen ten of met beslagen en B.T.W. beconcurreren dat blijft ongeveer hetzelfde. Het zal de samenwerking geen goed doen. Ik vraag me zelfs af waarom men zich nog druk maakt om anderen aan dit spel mee te laten doen als er toch geen uitzicht op verbetering is. VRIJDAG 21 MEI 1971 59e Jaargang - No. 3082 zlm land en tuinbouwblad Begunstigd door uitzonderlijk fraai weer werden te Liempde weer de jaarlijkse werktuigendagen gehouden. Hier ziet U een demonstratie met een graafmachine van extra groot formaat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1