Nieuwe klap voor Euromarkt officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m: ■5^ De ongevallenverzeke ring voor inzittenden Pagina 3 Landbouw en recreatie Pagina 5 Nachtvorstschade in de tuinbouw Pagina 7 Mogelijkheden en be perkingen verbouw Neder landse kwaliteitstarwe Pagina 9 Kalveren ook in de zo mer op stal Pagina 11 Meer perspectief bere gening melkveehouderij en akkerbouw en gegevens over de demonstratie Pagina 12 - 13 De HoZuBra stieren keuring Pagina 14 en 16 zlm VRIJDAG 14 MEI 1971 59e Jaargang - No. 3081 land en tuinbouwblad Onkruidbestrijding in de graszaadpercelen zal, naast het vele andere werk waarmee de boer in de maand mei rekening moet houden, de nodige aandacht vragen. GELD EN POLITIEK SLOPEN BRUSSELS LANDBOUWBELEID Land- en tuinbouw gingen voorop in de éénwording van het kleine Europa. Het gemeenschappelijke land bouwbeleid was de motor van de economische unie. Dat hebben we eens gedacht. Nu heeft die voorloper weer een goede klap gekre gen. Zodanig zelfs dat we ons ernstig moeten afvragen of hij nu niet de grote vferliezer is geworden. Want het is de tweede of derde keer dat een geldcrisis ons parten speelt en we weten wat het betekenen kan: regelrechte afbraak van wat zo moeizaam werd opge bouwd. De directe oorzaken van deze situatie ken nen we. Een echte eenheidsmarkt heeft een vrij onderling verkeer en één prijspeil. De officiële prijzen, d.w.z. de prijzen die van hogerhand geregeld worden (richtprij zen, bodemprijzen e.d.) zijn daarom vastgesteld in z.g. rekeneenheden (in feite in dollars). De waarden van E.E.G.-geldsoorten onderling en ten opzichte van de dollar liggen vast. De „vertaling" van de officiële prijzen voor E.E.G.-boeren in hun nationale geld ligt ook vast. Maar als deze geldwaarde verhoudingen los raken ontstaan er direct moeilijk heden. De één krijgt meer, de ander minder dan be doeld was. Toen een paar jaar geleden de Franse frank in waarde dalen moest (devalueren), zouden de Fran se boeren meer (immers nu goedkopere) francs voor hun „richtprijsprodukten" ontvangen. Zo'n prijsstijging wilde men de Franse volkshuis houding niet aandoen, dus werd de Franse markt op een lager prijspeil afgehaakt van de gemeenschappe lijke. Toen daarna de Duitse mark werd opgewaardeerd (revalueren), ging de Duitse boer minder, want nu t.o.v. de rekeneenheid duurdere, marken ontvangen. Ook hier werd de konsekwentie niet geaccepteerd. Duitsland mocht eerst even grensmaatregelen nemen en later toeslagbetalingen aan zijn boeren doen. De gevolgen van de toenmalige narigheid voelen we nu nog. De Duitse opwaardering mislukte groten deels en de Duitse boeren moesten verder worden geholpen tegen de kostenstijging dan Brussel via het prijsbeleid toestaan wou. De Fransen zijn daarentegen met hun graan- en bietenprijs in francs nog lang niet op weer op E.E.G.- peil en denken straks een soort nationale afroming te gaan toepassen. SCHRALE TROOST Terwijl dat gemeenschapsbeleid dus nog de won den toont van de aanvallen bij de vorige geldcirsis, wordt er nu nieuwe verwoesting aangericht. Op zich zelf is er in Duitsland en Nederland maar weinig reden om aan opwaardering, revaluatie van het geld te den ken. De bedrijvigheid stagneert, ons huishoudboekje" is niet florissant, terwijl we graag nog veel meer aan allerlei nuttige zaken zouden willen besteden. Waar om dan ons geld duurder maken en de export afrem men? Maar het gaat vooral om de verhouding tot andere muntsoorten en in het bijzonder de dollar. De rente stand is hier hoog en veel Amerikaan^geld stroomt naar West-Europa. Onze handel, ook Vboral de Duit se, is zodanig dat er ook veel dollars verdiend wor den. Al die dollars worden öf ingewisseld tegen veel ge vraagde en dus in werkelijkheid duurder wordende marken en guldens öf worden uitgeleend en nu terug ontvangen. De Duitse en Nederlandse „geldbestuur ders" kunnen zodoende de geldhoeveelheden niet meer overzien en in de hand houden, de prijzen stij gen. De inflatie wordt zodoende rechtstreeks uit Ame rika geïmporteerd, aangewakkerd door speculatie op het officieel duurder worden van mark en gulden. Wat daar tegen te doen? Aan banden leggen van kapitaalverkeer is een mo gelijkheid. Of het revalueren (opwaarderen) in de hoop de verdere speculatie af te remmen. Men kan ook even wachten met het vaststellen van een nieuwe waarde ten opzichte van de dollar. En eerst gewoon de wissel koers eens vrij laten om te zien waar die van zelf te recht komt: natuurlijk een nogal onzekere zaak in het handelsverkeer. Dat laatste heeft Duitsland aangekondigd te zullen doen, net als de vorige keer. De gevolgen zijn bekend: De zwevende mark komt op een hogere waarde te recht, dus de import, b.v. in Duitsland, wordt in mar ken goedkoper, de export wat moeilijker. Er ontstaat een druk op het Duitse prijspeil en Duitsland is ge dwongen om invoerheffingen te gaan opleggen om zijn landbouwprijzen te handhaven. Het is een schrale troost dat Duitsland bereid was om zijn voornemens met zijn partners in de E.E.G. te bespreken. De Zes zouden het namelijk niet eens wor den over een oplossing die de gemeenschappelijke markt onverlet zou laten. Men had samen beperkingen in het geldverkeer kunnen toepassen. Men had samen in dezelfde mate kunnen revalueren, men had samen een zwevende koers kunnen gaan toepassen. Het heeft niet zo mogen zijn. BREVET VAN ONVERMOGEN Na het „monetaire rampjaar" 1969 was het duidelijk dat alleen een snel één worden van de geldpolitiek, het beslist vast blijven houden van de onderlinge geld waarden de gemeenschappelijke markt zou kunnen redden. Daar is hard aan gewerkt. Maar het is niet al leen een kwestie van geldpolitiek alleen, de hele so ciaal-economische politiek van de partner-landen is er mee gemoeid. Men is het eens over de toenadering in een eerste etappe. Dat was te weinig om deze crisis het hoofd te bieden. Het eigen belang en de grote politiek moes ten zwaarder wegen. De eigenlijke oorzaak van de crisis ligt over de oceaan. De dollar zou moeten devalueren, het Ameri kaanse leven op te grote voet, in Vietnam en elders, het is niet verantwoord meer. De hernieuwde goed- koop-geld-politiek daar doet dollars een beter rende ment in West-Europa zoeken. (Zie verder pagina 4)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1