Vergadering Hoofdbestu ir der ZLM op maandag 3 mei 1971 officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Uit de praktijk Pagina 5 Bezoek aan het bedrijf van de heer Goud te Baar land Pagina 7 Jfr Mogelijkheden van ma chinaal bietendunnen Pagina 9 Registratie en adminis tratie belangrijk onderdeel varkensfokkerij Pagina 10 Wat Liempde 1971 o.m. biedt Pagina 11 en 17 KNLC-werkbezoek aan Groningen Pagina 12 De rundvleesproduktie in Frankrijk Pagina 13 De laatste jaren valt er, onder meer door de komst van de tastdunner, duidelijk een hernieuwde belang stelling voor het machinaal dunnen van bieten waar te nemen. Op de mogelijkheden van dit machinaal dun nen en welke manier onder bepaalde omstandigheden de voorkeur verdient wordt in een artikel op pagina 9 in dit nummer nader ingegaan. De foto geeft een beeld van het prototype van de pneumatische tast dunner in aktie in een zeer fors ontwikkeld gewas zlm VRIJDAG 7 MEI 1971 59e Jaargang - No. 3080 land en tuinbouwblad I N het kader om bij toerbeurt aandacht te beste- den aan de verschillende kringen die het werk gebied van onze vergrote" ZLM omvatten, werd j.l. maandag de vergadering van het Hoofdbestuur te Hulst gehouden. Na het afwerken van een uitvoerige agenda in de ochtend werd 's middags een excursie in en om Oost Zeeüws-Vlaanderen gehouden tot in het aanliggende Belgische gebied. Daarbij kwam in het bijzonder het accent te liggen op een aantal van de vele problemen die de laatste tijd rondom dit ge bied aan de orde zijn en waarbij industrialisering, Ös- senisse, Baalhoekkanaal, Land van Saeftinge, enz. op de voorgrond treden. Als gastheer trad het Kringbe- stuur van de kring Hulst der ZLM op en zowel kring voorzitter J. W. Scheele en kringsecretaris P. G. de Bruyn als de burgemeesters van Hulst en Ossenisse, P. J. Molthoff en mr. M. Somers, zorgden in de bus sen voor de nodige deskundige toelichting. Ook dit keer bleek weer dat het zich ter plaatse op de hoogte stellen van de situatie een beter inzicht in de proble matiek geeft dan door geschreven nota's. 1 N zijn openingswoord van de H.B.-vergadering woes voorzitter ir. J. Prins nogmaals op de tegenvallende resultaten van oogstjaar 70/71, in het bijzonder op de slechte financiële opbrengst van de consumptieaardappel, één van de belangrijkste akker- bouwprodukten voor het zuidwestelijk kleigebied. Zeer teleurstellend voor de akkerbouwsector noemde ir. Prins ook de onlangs te Brussel gevallen besluiten die geen werkelijke inkomensverbetering voor de akkerbouwer tot gevolg zullen hebben. Aan de nijpen de situatie die al sinds jaren het „goede" zelfstandig agrarisch bedrijf kenmerkt zal daardoor geen verbete ring komen. Door dit soort besluiten en door het uit blijven van harmonisatie op monetair en fiscaal gebied worden nationale maatregelen uitgelokt en dreigt een fundamentele aantasting van het EEG-landbouwbeleid. Niettegenstaande dit negatieve geluid wees de voor zitter echter ook op enkele positieve punten in de Brusselse besluiten, bijvoorbeeld die inzake het struc tuurbeleid. Alhoewel nog onvoldoende te overzien, omdat de uitvoeringsbesluiten nog tot stand moeten komen, (het geen nog wel de nodige tijd zal duren) lijken de af spraken die men in principe heeft gemaakt om de concurrentievervalsing t.a.v. verschillende nationale steunmaatregelen binnen een bepaald tijdschema te harmoniseren en regelingen daarvoor op te stellen, hoopgevend. Nog moeilijk te overzien achtte ir. Prins, in hoe verre de voorgestelde steunmaatregelen voor ontwik kelingsbedrijven voor onze bedrijfstak van betekenis zouden kunnen zijn. Met name het verstrekken van rentesubsidies, waar onze Minister van Landbouw steeds afwijzend tegenover heeft gestaan, kan in de daarvoor in aanmerking komende gevallen enig sou laas bieden. Van betekenis kan ook zijn hetgeen over de producentengroeperingen is aanvaard. Vooral voor de akkerbouwsector kan e.e.a. van belang zijn indien deze groeperingen ingebouwd worden gezien in de bestaande coöperatieve en particuliere afzetorganisa ties die wij in Nederland reeds kennen. Een winstpunt is ook dat coöperatieve instellingen onder deze pro ducentengroeperingen kunnen vallen. I NGAAND op de situatie in Nederland, wees de voorzitter op de uitspraken van Dr. Zijlstra in het jaarverslag van de Nederlandse Bank en de zor gen die daarin tot uiting komen ten aanzien van de voortgaande inflatie en overbesteding. Op de nieuwe regering rust de zware taak om een en ander in goede banen te leiden. De conclusie van het rapport van de Commissie Van Soest, waaruit het fiscaal behandelingsverschil blijkt tussen de oude dagsvoorziening van zelfstandigen en loontrekkenden bevestigt een reeds lang gesignaleerde situatie. Uit de kosten voor de schatkist om dit onrecht recht te trekken en die op 500 600 miljoen jaarlijks wor den geraamd, blijkt dat globaal in de afgelopen reeks van jaren door de land- en tuinbouw jaarlijks 150 200 miljoen gulden te veel aan belasting werd betaald! De rechttrekking van dit onrecht en de kwestie van de grondbank zullen enkele van de primaire zaken moeten zijn die door de nieuwe regering moeten wor den aangepakt. ONTWIKKELINGEN IN DE EEG WOORAL voor de akkerbouw zijn de resultaten van het Brusselse overleg erg teleurstellend. Jarenlang heeft men het prijspeil bevroren, terwijl ver der alles in beweging was. Aldus mr. J. F. G. Schlinge- mann in zijn overzicht betreffende de internationale landbouw. Spreker wees er op dat hierbij het gebrek aan eensgezindheid bij de EEG-partners een grote rol heeft gespeeld. De Italianen hebben namelijk geen be lang bij hogere landbouwprijzen en de Franse boeren hadden nog een extra verhoging te goed in verband met de devalualie, zodat van de twee grote landen geen steun werd ontvangen. Zo waren b.v. alleen West-Duitsland en Nederland voor verhoging van de suikerbietenprijs; de anderen voelden er weinig voor. In dit verband is het verheu gend dat het COPA presidium kort geleden heeft be sloten dat er naar zal worden gestreefd in het vervolg eensgezind naar buiten te treden. Van het structuurbeleid moet men zich geen gou den bergen voorstellen. De resolutie die hierop betrek king heeft, kan zeer uiteenlopend worden uitgelegd. Er wordt thans ijverig op gestudeerd, maar voor de Nederlandse boer zit er waarschijnlijk weinig in, om dat onze bestaande regelingen beter zijn dan hetgeen in Brussel is voorgesteld. Wat betreft de rentesubsi dies zitten er echter ongetwijfeld kansen. Tot nu toe heeft onze overheid steeds geweigerd om rentesubsi dies te verstrekken, hoewel die elders in de EEG wel voorkomen*. Nu komt de zaak op dit punt echter anders te liggen en het is raadzaam hier met goede voor stellen op in te haken. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1