Jaarverslag Onderlinge Verzekering Maatschappij boekjaar 1970 ützlm VERZEKERINGSINSTELLINGEN VAN DE ZLM 4 PI ALGEMEEN De maatschappij heeft er 20 jaar opzitten. De ontwikkeling verliep in deze 20 jaren bijzonder plezierig en regelmatig. Welbewust was de acceptatiepolitiek er op gericht, dat niet iedere autobezitter zich bij onze Onderlinge kon verzeke ren. Of het bestuur daar verstandig aan heeft gedaan wordt hier en daar in twijfel getrokken. Men hoort, vooral de laatste jaren, de stelling verkondigen, dat alleen door produktieverhoging het voortbestaan van een instelling of be drijf zal worden bepaald. Als maar gezorgd wordt, dat de produktie boven het algemeen gemiddelde uitkomt. Of deze toenemende produktie gepaard gaat met een onevenredige stij ging van de kosten is van bijkomende betekenis. Met name in het verzekeringsbedrijf heeft produktie een magische klank. Nauw keurig houdt de afdeling planning bij of het produktieschema wordt gehaald. Dat daarbij de kostenbewaking naar het 2e plan verwezen wordt is een fout welke zich vroeg of laat doet gelden. Voor een aantal grote verzekeraars is de kostenstijging eenvoudig niet op te vangen door produktietoename. Gevolg moet zijn regelmatig verhoging van de toch al forse premies. Uw bestuur heeft in de afgelopen 20 jaar doelbewust gestreefd naar een doelmatige en bedrijfszekere opbouw van de maatschappij met gunstige voor waarden en vooral lage premie-tarieven. Een minimum aan kosten en aan maxi mum aan coulance. Het doel was niet binnen een bepaalde periode een grote maatschappij te zijn met mogelijk dezelfde voorwaarden maar dan hogere pre mies en een geringere coulance. De cijfers tonen aan, dat het bestuur in haar opzet volkomen geslaagd is. De maatschappij is gezond, heeft een minimale kostenopslag van 8,97 blijft gestaag ontwikkelen en bezorgt de aangesloten verzekerden jaarlijks miljoenen premievoordeel. Over de perspectieven voor onze maatschappij mogen wij de toekomstprojectie T.P. 2000 van Verkeer en Waterstaat aanhalen. In genoemde studie wordt, be halve een toename van de bevolking, bovendien een relatieve groei van het autobezit verwacht. In etappes gezien komen er tot 1980 zo'n 2 miljoen auto's bij: van 1980 tot 1990 nog eens 1,6 miljoen en van 1990 tot 2000 nog eens 1,3 miljoen. De verwachting is, dat er een verdubbeling komt van het aantal vakantiedagen; dat de werkweek op 41/2 dag komt te liggen en de pensionering op 55- a 60- jarige leeftijd. De spreiding van het autovervoer wordt daardoor groter waar tegenover staat, dat de weekendpiek zal toenemen. Voor onze autoportefeuille ziet de toekomst, wat de groei betreft, er dus rooskleurig uit. Bepalen wij ons weer tot het boekjaar 1970 dan valt te konstateren, dat de genomen maatregelen t.a.v. de korting en schadetoeslag nog weinig effect heb ben gesorteerd. De schadefrequentie is n.l. slechts met een fractie gedaald. Wij hebben echter goede hoop, dat deze maatregelen pas goed tot hun recht gaan komen in 1971. Immers nu hebben de verzekerden via hun prolongatie nota 1971 de uitwerking van de getroffen maatregelen gezien. Zij zijn nu in staat om in exacte bedragen vast te stellen wat hun een schademelding gaat kosten. ONTWIKKELING VAN DE MAATSCHAPPIJ De groei van de maatschappij verloopt zeer gelijkmatig, hetgeen uit onder staande grafiek valt af te lezen. In dit verslagjaar kon de 25.000e polis worden uitgereikt en werd een netto toename bereikt van 1786 objekten. De totale portefeuille steeg daarmee tot 25.393 verzekerde voertuigen. ONTWIKKELING VAN HET VERZEKERD VOERTUIGENPARK SAMENSTELLING PORTEFEUILLE Soort voertuig Totaal All-risks 7c WA Personenauto's 14.355 10.997 76,6 3.358 23,4 Bestel- en vrachtauto's 1.131 677 59,9 454 40,1 Traktoren 5.285 3.983 75,4 1.302 24,6 Bromfietsen 3.759 1.875 50 1.884 50 Motoren 133 82 61,7 51 38,3 Combines 401 297 74,1 104 25,9 Kasko-verzekeringen 329 329 100 Totaal 25.393 18.240 71,8 7.153 28,2 De totale portefeuille is, wat betreft de verhouding all-risks en W.A. zeer gunstig opgebouwd. Het gemiddelde percentage all-risks ligt op 71,8 terwijl dit voor de branche personenauto's zelfs op 76,6 ligt. Landelijk zal het gemid delde percentage op hooguit 50 liggen. Niettemin is bij ons het .gemiddelde percentage all-risks met 0,8 gedaald. TOENAME PER KRING Districten Stand per Stand per Toename ia Toename in 1-1 -'71 l-l-'70 1970 procenten Zuid-Beveland 6.227 5.723 504 8,8 7o Noord-Brabant 4.156 3.760 396 10,5 Walcheren 3.364 3.125 239 7,6 Schouwen en Duiveland 2.901 2.712 189 7,0% Kring Axel 2.179 2.047 132 6,4 West Zeeuws-Vlaanderen 2.095 2.013 82 4,1 Tholen en St. Philipsland 1.930 1.819 111 6,1 Kring Hulst 1.373 1.263 110 8,7 Noord-Beveland 1.168 1.145 23 2,0% Totaal 25.393 23.607 1.786 7,6 De gemiddelde groei in 1970 bedroeg 7,6 tegenover 7,3 in 1969. Per kring vertoont deze groei nogal enige verschillen, waarbij met name Noord-Beveland met 2 7c ver achter bleef op het gemiddelde. West Zeeuws-Vlaanderen met 4,1 geeft dezelfde lage procentuele groei te zien als in 1969. Beide kringen zijn uit gesproken agrarische gebieden, waarvan de bevolking eerder terugloopt dan toeneemt. Vandaar, dat de mogelijkheden in deze kringen vrij gering zijn. SCHADE-OVERZICHT Mocht de groei van de maatschappij al belangrijk zijn, de ontwikkeling in de schade-sector is o.i. nog veel belangrijker. Al jaren hopen wij zover te komen, dat de groei doorgaat en de schadegevallen in aantal afnemen of althans konstant blijven. Wij zijn daarin nog nimmer geslaagd. Reëler is wellicht ook te streven naar een daling van het schadepercentage. Ook daarvan is in het verslagjaar nauwelijks sprake. Wel daalde het schade- percentage met 0,4 naar 18,6 maar dat willen wij geen reële verbetering noemen. In 1969 bereikten wij n.l. een piek van gemiddeld 19 waarbij de personenauto's op 28,2 zaten. In 1968 was het gemiddelde 18,6 7c en in 1967 18,3 7c. Dat we in 1970 iets teruggenomen hebben is verheugend maar nog geen reden tot tevredenheid. Het schade-percentage is nog te hoog, hetgeen geaccen tueerd wordt bij een uitsplitsing per branche; Branche Aantal posten Aantal schadegevallen Percentage Personen- en bestelwagens 14.355 3.862 26,8 Vrachtwagens 1.131 314 27,8 Traktoren 5.614 354 6,3 Motoren 133 7 5,3 Bromfietsen 3.759 193 5,1 Combines 401 8 2,- Totaal 25.383 4.738 18,6

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 4