ONS COMMENTAAR officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VRIJDAG 2 APRIL 1971 59e Jaargang - No. 3075 land en tuinbouwblad In dit nummer o.m.: Eindelijk K.N.L.C. Pagina 3 Mansholt en de natio nale voorlichting Pagina 4 De resultaten van het Brussels EEG-overleg Pagina 5 Chemische onkruidbe- strijding i.d. fruitteelt Pagina 7 X Het opkweken van preiplanten Pagina 7 Tuinbouwklanken Pagina S Snijmais biedt moge lijkheden tot intensivering Pagina 9 Langs de melkweg Pagina 11 Dank zij de gunstige weersomstandigheden konden de voorjaarswerkzaamheden deze week vlot verlopen. NEGATIEF I Natuurlijk heeft uit de vele gebeurtenissen vorige week in Brussel, vooral de demonstratie van de tien duizenden in hoofdzaak Belgische boeren, de aandacht getrokken. Een post op de balans van die vorige week met duidelijk negatieve punten. Wij kunnen ons ten minste niet indenken dat de trieste gevolgen van de rellen een dode, vele gewonden en grote materiële schade aan het bezit van buitenstaanders, waaronder velen eveneens zelfstandigen bij iemand in onze kring tot een andere reactie dan een afwijzende kan leider.. Weliswaar waren deze rellen slechts excessen bij een in principe gereglementeerde betoging, maar één en ander toont aan hoe moeilijk en gevaarlijk het is een dergelijke manifestatie met een geprikkelde en verbitterde groepering te organiseren, zelfs in een land, waar de mars op Brussel geen onbekend ver schijnsel is. Bewondering hoewel 5000 nog geen 60 a 80.000 is hebben we nog eens te meer gekre gen voor de fruittelers zelve en de verantwoordelijke organisatoren van de demonstratie van fruittelers enige maanden geleden in Den Haag! NEGATIEF II „Maar dit alles is dan toch maar nodig geweest", zo is de zeer algemeen gehoorde conclusie in onze kring. Een conclusie, waarvan de volle last terugvalt op diegenen, die ten aanzien van het overheidsbeleid de verantwoordelijkheid dragen. Wat is namelijk het geval: Landbouw is een der best georganiseerde bedrijfstakken. De Overheid kan langs allerlei wegen kennis nemen van wat er in deze groep leeft en wat de problemen zijn. Tot gesprek, tot overleg en tot het zoeken van de beste wegen zijn de landbouwvoormannen steeds bereid geweest. Aan het inhaken op deze bereidheid heeft het in de E.E.G. schromelijk ontbroken. Nationaal is er langs dit overleg heen geleefd, het is weggeschoven en vaak naar Brussel. Een uiterst negatieve en gevaarlijke zaak. Men kan namelijk niet straffeloos een belang rijk element in het democratisch spel namelijk de organisaties wegzetten. POSITIEF De reacties via de grote publiciteitsmedia op dat gene, wat zich vorige week dinsdag in Brussel af speelde zijn ons inziens in die zin niet ongunstig, dat men zich nu ging afvragen wat de achtergronden van deze gebeurtenissen toch wel waren. Men ontdekte dat er meer is dan het wat gemakkelijker signaleren van bergen van overschotten en alsmaar produceren de boeren. We zagen één der aktualiteitenrubrieken voor de televisie, vooral ook omdat we wisten dat één onzer leden I. de Hullu uit Groede daarin zijn duidelijke verhaal zou vertellen. Hij deed dat voortreffelijk. Maar ook het commentaar in deze uitzending van de hoofdredacteur van het Financieel Dagblad en wie zijn geschreven bijdragen in zijn blad kent, weet dat hij een kritisch man is liet aan duidelijkheid niets te wensen over. „Wat wil men", daar kwam zijn toelichting zo onge veer op neer, „als men een bedrijfstak wel voor kosten stijgingen zet, maar niet de prijsaanpassingen geeft". VERBIJSTEREND De heer Mansholt heeft veel persoonlijke en soms weinig verheffende aanvallen te verduren. Wij zouden al deze aanvallen zeker niet voor onze rekening wil len nemen. Maar wie nu weer heeft kennisgenomen van een tweetal recente uitspraken kan alleen maar vaststellen: „Hij heeft het er naar gemaakt". In de eerste plaats verklaart deze man van de prijs bevriezing nu ijskoud, dat de prijsaanpassing nodig was. Wat heeft men dan eigenlijk aan zijn uitspraken en standpunten? Voorts is er zijn aanval op de georganiseerde land bouw, die door hem later nog eens voor de Belgische televisie herhaald schijnt te zijn. Een aanval, waarbij de heer Mansholt de C.O.P.A.-organisaties verwijt geen, onvoldoende of onjuiste voorlichting aan de le den te hebben gegeven met als gevolg de uitbarsting in Brussel. Het is een ronduit verbijsterende aanval. Het probleem van de prijsbevriezing heeft namelijk weinig met voorlichting te maken, hoogstens met het goedpraten van onaanvaardbare zaken. Bovendien blijkt hieruit dat de heer Mansholt geen flauw benul heeft van wat een organisatie werkelijk doet een hele winter lang. Professor Boon, de voorzitter van de Bel gische Boerenbond, die zich primair achtte aangeval len, heeft inmiddels in een uiterst scherpe reactie met de heer Mansholt gebroken. Het blijkt steeds meer dat de heer Mansholt zijn positie onmogelijk heeft ge maakt, BESCHAMEND Wij blijven de besluiten, die nu in Brussel ten aan zien van de prijzen zijn gevallen, beschamend vinden. Er zijn enkele verbeteringen bij de oorspronkelijke voorstellen, maar het ligt onder en voor de akkerbouw ver onder de redelijke vraag van het C.O.P.A. Men heeft wel het principe namelijk dat je de boer niet voor de kostenstijgingen kunt laten zitten erkend, maai er niet naar gehandeld! Beschamend is het ook dat zulke belangrijke zaken op een dergelijke manier via weer een marathonzitting met compromisvoorstellen gerealiseerd moeten wor den. Men stelt èn door het systeem én door de aard van de besluiten ons inziens de E.E.G. in de waag schaal. Een winstpunt is het dat nu de harmonisatie van de concurrentievervalsing door de structuurmaat regelen dichterbij is gekomen. Alleen, de blijvers kun nen daarop wachten! Het tekort van Brussel maakt de nationale maatrege len alleen maar urgenter. Daarbij rekenen wij primair het belastingvraagstuk. Pr.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1