De maand april op het zuid-westelijk akkkerbouw- bedrijf KORTE WENKEN De eerste dagen van maart werd reeds hier en daar een enkel perceel zomertarwe en gerst gezaaid. Maar op 2 maart is men plotseling verrast geworden met het terug invallen van de winter. Vorst en sneeuw in de eerste week van maart maakten plotseling een eind aan de pas begonnen voorjaarswerkzaamheden. Laten wij hopen dat het mogelijk is om de gewassen die vroeg gezaaid moeten worden, nog in maart te zaaien. DE WINTERTARWE Er is bij dit gewas dit voorjaar een groot verschil in stand. Alleen in de laat gezaaide tarwe (zaaitijd begin januari) is het onkruid soms nog in een voor DNOC gevoelig stadium. In de meeste gevallen zal het onkruid in de winter tarwe dus te groot zijn voor DNOC. Welk middel men dan gaat gebruiken is vooral afhankelijk van het soort onkruid dat er voorkomt. Waar kamille het grootste probleem vormt kan het Op plekken waar de ontwatering iets te wensen overlaat en daardoor de struc tuur maar matig is, kan oppervlakte-ontwatering de schade beperken. F. IMPENS J. M. J. VAN AERTS Consulentschap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij te Goes ZOALS U IN DE LANDBOUWBLADEN heeft kun nen lezen is er volgens de waarnemingen in de afge lopen winter niet veel stikstof uitgespoeld. Dit bete kent dat normaal met stikstof bemest kan worden. Het advies voor b.v. de granen luidt: strooi 20 kg zuivere stikstof minder dan u de laatste twee jaren gewoon was te doen. DE BEWERK1NGSKOSTENbestaande uit arbeids kosten, werktuigkosten en loonwerk zijn voor elk landbouwbedrijf heel belangrijk. Voor veel akker bouwbedrijven zijn deze kosten tesamen reeds geste gen tot f 1.500,per ha of hoger. De opbrengst moet dan al hoog zijn om winst te maken. Deze hoge be- werkingskosten zijn een gevolg van de sterke stijging van de arbeidslonen en de machinekosten. HET DRUKKEN VAN DE ARBEIDSKOSTEN is mogelijk door het afstoten van arbeid. Zo dit onmoge lijk is, dan zult u moeten zoeken naar een intensievere bedrijfsopzet. Een betere benutting van de machine capaciteit geeft ook verbetering. Een goede combi- natie tussen arbeid, machines en bouivplan moet steeds meer gezocht worden in samenwerking tussen bedrijven. Daarbij zal ook het gebruik van een ge zamenlijke basisinventaris een grotere plaats moeten krijgen. WANNEER U VÓÓR DE WINTER geen bestriding tegen duist hebt kunnen uitvoeren dan zult u dit nu zo spoedig mogelijk moeten doen met Eptapur Speciaal of Ge sar an 2088. Deze middelen bestrijden alleen kleine duistplanjes. Kijk daarom vroeg en goed en stel de bestrijding niet onnodig uit want grote duist- planten blijven dan zeker over. VOOR BEDRIJVEN MET een melkleiding op de Hollandse stal, die normaal in de zomer op de stal melken is het goed mogelijk om in de zomer van het doorloopmelksysteem te profiteren. Hiervoor kan aan het eind of aan de zijkant van de stal een eenvoudige doorloopmelkstal worden gebouwd. Door de melklei ding door te trekken in de doorloopmelkstal kan er gebruik gemaakt worden van melkleiding en van het doorloopsysteem. ELK JAAR WEER BLIJKT dat Pyramin toegepast direkt na het zaaien van de bieten een betere onkruid- bestrijding geeft dan wanneer b.v. een week na het zaaien wordt gespoten. Spuit daarom direkt na het zaaien van de bieten en stel dit niet uit. Bedenk dat ook nat weer kan zorgen dat u onder slechte omstandig heden over het land moet rijden. SNIJMAIS GEEFT NIET alleen een hoge Z.W.-op brengst per ha, maar is ook voor vele bedrijven een welkome aanvulling bij de vaak te eiwitrijke rant soenen. Vooral als het grondrantsoen grotendeels be staat uit hooi en voordroogkuil zal het bijvoeren van de zetmeelrijke maiskuil een meer evenwichtig rant- seizoen geven wat de produktie en conditie van het vee ten goede zal komen. HET KALF VAN NU IS de koe van de toekomst. Een goede opfok is dus nodig. Stel na een week reeds goed hooi beschikbaar. Na enkele weken nemen de kalfjes reeds krachtvoer op. Als per dier 1 kg kracht voer per dag wordt opgenomen kan de verstrekking van kunstmelk ophouden. Door het vriezende en regenachtige weer in maart werden de voorjaarswerk zaamheden geremd. Als velen daardoor maar niet te ongeduldig worden. De mogelijkheid bestaat dat men vanwege regen achtig weer ook de bestrijding van duist in winter tarwe nog heeft moeten uitstellen. Dit wordt als het eenmaal april is wel een twijfelachtige zaak. De kans op een afdoende bestrijding van de grote duistplan- ten met Eptapur Speciaal of Gesaran 2088 is dan wel bijzonder klein. Een bestrijding kan ons inziens ech ter nog wel verantwoord zijn, de duist zal allicht nog flink geremd worden en zaadvorming kan enigszins worden voorkomen. Wel dient men rekening te hou den met enige opbrengstdepressie. Muur, kamille en andere grasjes dan duist worden meestal afdoende meegenomen. Inzaai van gras of klaver is niet meer mogelijk. Ook in een laat, nat voorjaar moet men vooral met de grondbewerking voor de aardappelen wachten tot de grond voldoende bewerkbaar is. nieuwe middel Faneron worden gebruikt. Aanbevolen wordt om in wintertarwe, met het oog op de grote muurplanten, te mengen met MCPP. De combinatie Faneron MCPP is veiliger voor het gewas dan MCPA/TBA MCPP. Gezien de aanwezigheid van MCPP kan bij het gebruik van Faneron/MCPP géén klaver meer gezaaid worden. Gras, ingezaaid enkele weken na de bespuiting, zal waarschijnlijk geen moei lijkheden opleveren. Bij aanwezigheid van muur en grasjes (tuintjes- gras, windhalm), zijn middelen als Certrol EIS, Tribu- nil op hun plaats. Muur wordt door deze middelen eveneens goed bestreden. De werking op kamille valt, zodra dit onkruid wat groter is, meestal tegen. Met Gesudin is in onze omgeving nog weinig ervaring op gedaan. Bij gebruik van Tribunil, Certrol ES en Ge sudin begin april kan men het beste maar afzien van klaver als ondervrucht. Bij zaaien (te) kort na de bespuiting is er te veel kans op schade en bij uitstel tot minstens drie weken na het spuiten is de tarwe te groot om er nog met succes klaver te kunnen zaai en. Inzaai van gras eind april is nog wel mogelijk, hoewel de kans op schade ook dan niet uitgesloten is, vooral niet bij Tribunil. Klein hoefblad kan in wintertarwe worden bestre den met 2,5 ltr. 2,4JD, veertien dagen later gevolgd door 4 ltr. MCPA. De laatste jaien werden ook zeer goede resultaten bereikt met Certrol Combin. (Zie ook onder Zomergranen). Wanneer men een CCC-bespuiting wil uitvoeren kan het gewas reeds bij een lengte van 20 cm met 22,5 ltr. per ha worden bespoten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 6