VERZEKHRINGSINSTELLINGF.N VAN DE ZLM s 21 ZIEKENHUISKOSTEN WA. PARTICULIER BROMFIETSEN VERZEKERING IN ons artikel van 26 februari 1971 onder de titel ,,Waar gaat dat heen?" hebben wij, naast het ver melden van de tarieven van de ziekenhuizen, tevens de nieuwe premietarieven van onze kollektieve ziek tekostenverzekeraar, de Z.H.V., gepubliceerd. Aan het slot maakten wij de opmerking, dat het voor die genen, die nog elders tegen ziektekosten verzekerd waren, zaak was in de eerstkomende periode goed de post in de gaten te houden. Wij zijn intussen nog slechts 4 weken verder. Uit reakties van leden blijkt ons, dat inderdaad al en kele maatschappijen drastische premieverhogingen hebben aangekondigd. Het ontvangen van zo'n brief 'betekent niet dat men dan automatisch van de ver zekering af kan. Bij enkele maatschappijen is dat wel mogelijk, mits men binnen een maand reageert met de mededeling de premieverhoging niet te accep teren. Weer andere verzekeraars hebben in de polisvoor waarden opgenomen, dat, indien men niet akkoord gaat met de premieverhoging, de dekking verlaagd zal worden. Dit betekent dan, dat men niet van de verzekering af kan en bij opname in een ziekenhuis of behandeling door een specialist in de kosten bij moet betalen. IIET lijkt ons daarom dienstig, dat u na ontvangst van zo'n brief, eerst kontakt met ons of onze vertegenwoordigers opneemt. Voor de goede orde laten wij hieronder nogmaals de nieuwe tarieven van onze ZjH.V., ingaande 1 april 1971 volgen: Premie Premie 16 jaar tot Dekking en ouder 16 jaar Kostprijs 3e klas ziekenhuis 306,204, plus alle specialistenhulp. Kostprijs 2e klas A 519, plus alle specialistenhulp. Huisartsen (80 uitkering) 123,78, Bij verzekering 2e klas A voor ziekenfondsleden 234, Op voornoemde tarieven wordt voor ZLM-leden en begunstigers 8 korting in mindering gebracht. Voor kinderen beneden 16 jaar moet maximaal voor 2 kinderen betaald worden. Op de ambulante specialistenhulp is een verplicht eigen risico van 50,per persoon en 100,per gezin per jaar van toepassing. Verder zij opgemerkt, dat de Z.H.V. momenteel bezig is met het opstellen van een schema, waarbij het mogelijk zal worden naar keuze een eigen risico te gaan dragen, wat betreft ziekenhuiskosten etc. Let wel geen verplicht eigen risico maar een eigen risico naar keuze, waartegenover dan een aantrekkelijke premiereductie staat. In de bedoeling ligt, dat van deze keuzemogelijkheid per 1 januari 1972 gebruik kan worden gemaakt. W.A.-VERZEKERING PARTICULIER Algemeen gebruikelijk is, dat iedere ondernemer voor zijn bedrijf een W.A.-verzekering lopende heeft. Dit is naar onze opvatting ook een eerste vereiste omdat het W.A.-risico eenvoudig niet te overzien is. Voor motorvoertuigen is een W.A.-verzekering ver plicht gesteld, maar voor het bedrijf niet. Toch zijn de risico's even groot. Of nu een bromfietser veron gelukt doordat een hond of ander stuks vee plotse ling de weg oploopt (W.A.-bedrijf) of doordat men met de auto (W.A.-motorvoertuigen) vanuit een in rit de weg opkomt; in beide gevallen zal het letsel van de bromfietser even erg kunnen zijn. Tal van voorbeelden zijn in dit opzicht te noemen. Nu is het zo, dat lang niet ieder particulier gezin een W.A.-verzekering heeft lopende. En toch is dit net zo noodzakelijk als bovenomschreven W.A.-ver zekering voor het bedrijf en motorvoertuigen. Immers, indien de kinderen al spelende de weg op lopen kunnen er ernstige ongevallen plaats vinden. Denk aan de juist passerende auto of bromfietser. Als de man met vrouw en kinderen gaat fietsen (wordt weer modern) of de vrouw gaat boodschap pen doen of u gaat wandelen. U hebt een hond en/of kat. In al deze gevallen kan door onoplettendheid schade berokkend worden aan derden. De schade kan uitéénlopen van enkele guldens tot ver boven de 100.000,—. Het feit, dat de hoogte van de schade vooraf nooit vaststaat noopt iedere particulier tot 'het sluiten van een W.A.-verzekering. De kosten daarvan zijn (geluk kig) niet hoog. Bij ons eigen Landbouw Risico be draagt de jaarpremie 11,25 met een eigen risico van 25,per gebeurtenis of ƒ18,75 zonder eigen risico. De dekking bedraagt 500.000,per gebeurtenis. Voor de goede orde zij opgemerkt, dat in de be- drijfs W.A.-verzekering tevens het gezins-W.A. is ingesloten. Voornoemde tarieven gelden slechts voor particu lieren, die geen bedrijf uitoefenen. BROMFIETSEN Als het goed is heeft iedere bromfietsbezittel- thans op zijn bromfiets een rood/wit plaatje. Althans dit is de juiste kleur voor 1971. Van de week zagen wij nog een bromfiets rijden met een blauw/wit plaatje en dat betekent dan, dat betrokkene met een per 1 maart 1971 vervallen plaatje rijdt. Het gevaar van een bekeuring is dan niet denkbeeldig. Vandaar nog even onze waarschuwing." Mocht u één dezer dagen een bromfiets aanschaf fen of omruilen let dan op de voordelige ZLM-tarie- ven. Een W.A.-dekking bromfiets kost bij ons f 20, inklusief kosten. Wil men ook het kasko-risico dekken dan komt er bij de W.A.-premie 9,bij voor een bromfiets van 500,Voor iedere 100,hogere kataloguswaarde 3,ekstra. Doet ook in dit opzicht uw voordeel de L. GERINGELOOR IN BRUSSEL In Brussel wordt voor de derde keer onderhandeld over Engelands toetreding tot de E.E.G En het lijkt erop of het weer net zo gaat als bij de vorige gelegen heden: een Franse veto. Of was het maar een veto, dat zou een massa moeite besparen; wat Parijs nu doet is het gesprek zo moeilijk mogelijk maken zodat de kans van slagen almaar geringer wordt. De verrassing was vooral dat Parijs erop staat voor toe treding van Engeland ook diepgaand te overleggen over de rol van het pond sterling. Het pond vervult namelijk niet alleen de rol van Brits betaalmiddel, maar dient ook als een wereldvaluta als zodanig is het met de dollar een pilaar van het internationale mone taire stelsel. Al enige malen hebben de omstandig heden ertoe geleid dat die funktie het pond in moei lijkheden bracht, zij het dat door maatregelen van de direkteuren der nationale banken van rijkere landen de club van Bazel, waaraan Frankrijk uiteraard niet meedeed de gevaren lang zo groot niet meer zijn. In 1967 baseerde de Gaulle zijn veto op deze dubbel rol van het pond. Dat was echter niet zozeer omdat hij bang was dat de E.E.G. er last mee zou krijgen als Engeland lid werd en het pond nog internationale „re serve-valuta" was, maar meer omdat hij die rol van het pond zag als een infame manier om de dollar een overheersende rol te laten behouden in de internatio nale geldwereld. De Gaulle vocht graag tegen de „unfaire" positie van de dollar, ook al kreeg hij daar de bankwereld niet mee. In dit opzicht althans lijkt Pompidou een goede leerling van zijn voorganger. Niet dat de kwes tie van geen belang is: de E.E.G. heeft ermee te ma ken als er iets met de valuta van één van zijn leden gebeurt. Dat geldt voor de Franse frank net zo goed. Daarbij komt de kwestie van de suiker uit het Ge menebest een zaak van weinig belang, omgerekend in ponden, franken of guldens. Maar Frankrijk weigert in deze soepel te zijn. Overigens gaat het daarbij niet om een Brits belang maar om dat van de Caraïbische eilanden, als suiker producenten. Dergelijke kwesties spelen zich ook af met enige exportartikelen van Australië en Nieuw-Zeeland met name het schapen vlees. Ook iets dat in wezen te onbelangnjk-.is om het gesprek op te laten stranden. Maar de Fransen tillen er overdreven zwaar aan. Natuurlijk gaat het niet aan om de Britten alleen maar te zien als de arme stakkers. Hun idee om voor lopig maar drie procent bij te dragen in het budget van de E.E.G. is natuurlijk absurd. Maar onderhande len is nu eenmaal een kwestie van loven en bieden, waarbij ieder probeert er met het laagste bod het meeste uit te halen! Overigens is het onderhandelen in Brussel bij lange niet alleen een zaak waarover de Britse premier Heath zorgen mag hebben hij moet een eventuele over- enkomst ook nog aan de Britten zien te verkopen die ongeveer twee tegen één deelneming aan de E.E.G. afwijzen, voornamelijk omdat de levensmiddelen duur der zullen worden. De hoofdzaak is dat Europa voor zijn eigen kansen in de toekomst er behoefte aan heeft een grote markt te vormen die zijn industrie een basis geeft die opgewassen is tegen die van de V.S. met een enorme thuismarkt, tegen Japan met Azië als een bijna gemonopoliseerde markt op de Sowjet-unie met de rode wereld als markt. Dat is op den duur het be langrijkste. Al spreekt het voorlopig meer de econo men aan dan de bevolkingen iets wat doet wensen dat er weer eens politici waren die Europese zaken uit het nare gehakketak van nu konden halen en er een ideële geestdrift aan konden meegeven. Maar zoals het nu is zijn de Franse vertragings- en traineringstaktieken niet alleen onaangenaam voor de Britten, maar evenzeer voor de overige E.E.G.-leden. En het is beschamend om te zien hoe na zoveel jaar de overige vijf zich nog steeds laten ringeloren door de op hun kortzichtig eigenbelang verkijkende Fran sen. J?EN paar weken geleden zijn in het ZLM Land- en Tuinbouwblad gepubliceerd van het rapport van de „werkgroep pacht" van het Landbouwschap. De opstellers van dit rapport hebben het zich niet ge makkelijk gemaakt. Zij hebben de vraagstukkendie vandaag rond de pacht aan de orde zijn, op diepgaan de wijze bestudeerd. De resultaten van die studie zijn neergelegd in een overzichtelijk opgebouwd en duide lijk gesteld boekwerkje van ruim 70 pagina's. Wat zal hier nu verder mee gebeuren? Zal het rap port door een aantal mensen worden gelezen en dan met de opmerking goed stuk werk", in de kast gezet en er dan weer eens uitgehaald als er een lezing op pachtvraagstukken of over een verwant onderwerp, voorbereid moet worden? Da zal zeker gebeuren en op zichzelf is dat natuur lijk niet verkeerd. Het is echter te hopen dat het daarbij niet blijft. Het is noodzakelijk dat de wettelijke bepalingen over de pacht op verschillende punten aangepast worden aan de sterk veranderende omstan digheden. Dit voor verscheidene onderwerpen nog eens goed aangetoond te hebben is één van de verdiensten van dit rapport. Er moeten nu ook wel daden op vol gen'. OP één punt willen wij deze week nog eens spe ciaal de aandacht vestigen n.l. op de kwestie PACHT EN SAMENWERKING: In het hoofdstuk van het pachtrapport dat daarover handelt, wordt in de eerste plaats gewezen op de noodzakelijkheid te komen tot de mogelijkheid een persoonlijke onderneming uit te oefenen in een ven nootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze ven nootschap moet dan niet door dubbele heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting worden getroffen. Nu is er door de 2e Kamer een wets ontwerp op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen. Aan de fiscale be zwaren is daarin echter niet tegemoetgekomen. Op dit onderwerp komen wij nog nader terug in een volgend artikel. Wat de pacht betreft wordt erop gewezen dat het aangaan van een maatschap, waarbij inbreng van pachtrechten plaats vindt, in strijd is met artikel 25 van de Pachtwet. Dit artikel bepaalt dat de pachter verplicht is het gepachte te gebruiken zoals het een goede pachter betaamt. Hij kan deze verplichting niet tezamen met een derde, met een medevennoot, gaan nakomen. Als hij een pachtbedrijf in maatschap gaat uitoefenen, pleegt hij door inbreng van zijn pacht, wanprestatie, die tengevolge kan hebben dat de ver pachter wegens dit feit ontbinding van de pachtover eenkomst eist. Dat de rechter die eis zal toewijzen is niet zeker. Wel zal, in geval van verzet van de ver pachter, altijd de maatschap moeten worden ontbon den als daarin zonder zijn toestemming pachtrechten zijn ingebracht. r)E grote rol die de maatschap in de laatste 10 of 15 jaar in de landbouw is gaan spelen maakt het wenselijk dat de belemmeringen die artikel 25 van de Pachtwet oplevert, worden weggenomen. Als de pachter tegenover de verpachter de enige contract-partij blijft, zijn er tegen het rechtsgeldig kunnen inbrengen van pachtrechten in een maat schap, weinig bezwfiren aan te voeren. In het bij zonder als het gaat om een maatschap tussen vader en zoon is er alles voor te zeggen dat de verpachter geen moeilijkheden kan maken. Tot de verpachters die dit steevast doen (er zijn er niet veelbehoort de staat der Nederlanden. De staat (domeinen etc.) staan maatschappen, ook tussen vader en zoon, niet toe. Aan deze situatie dient zeker een einde te komen. Wetswijziging is daarvoor nodig. Zou dit niet ook een puntje kunnen zijn om door u naar voren gebracht te worden op de spreek uren of op openbare vergaderingen van de politieke partij waarop u zult gaan stemmen. Naar die bijeen komsten gaat u vanzelfsprekend toe, want u hebt nu de kans, uw vertegenwoordigers in de Tweede Kamer van straks, uw situatie duidelijk te maken! En die kans grijpt u natuurlijk of kijkt u toch maar naar Peyton Place? PAAUWE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 3