gropatax Zitdagen r\E rondvluchten zullen voor de leden en begun- stigers uit Zeeland vanaf het vliegveld midden- Zeeland plaatsvinden op: 2 GOES WISSENKERKE. woensdag 31 maart in hotel „De Kroon". OOSTBURG: woensdag 31 maart in café „De Windt". MIDDELBURG: donderdag 1 april in hotel „De Eendracht". ZIERIKZEE: donderdag 1 april in hotel „Huis van Nassau". BERGEN OP ZOOM D1NTELOORD: woensdag 31 maart in hotel „De Beurs", van 12.00'13.00 uur. H GOES: in het Land bouwhuis: dinsdagmorgen 30 maart 1971 van 912 uur volgens afspraak. dinsdagmiddag 30 maart 1971 van 13.0017.00 uur. -EXCURSIE WEST-DUITSLAND Bij voldoende deelname zal de ZLM van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 juni een reis organiseren naar West- Duitsland (omgeving Keulen en Ahrdal). Bezoeken zullen worden gebracht aan een wijnbouwbedrijf, een akker bouw- en veehouderijbedrijf en een fabriek van land bouwwerktuigen. Daarnaast zullen enkele toeristische „trekpleisters" in het programma worden opgenomen. De 4-daagse reis wordt per bus gemaakt; de kosten voor deze reis met inbegrip van logies in goede hotels en alle maaltijden zullen per persoon circa 240,be dragen. Men kan zich voor deze reis opgeven bij het Secreta riaat van de ZLM, Stationslaan 4 te Zevenbergen (t.a.v. de heer Hoiting, telefoon 016803730) èn bij het.Secre tariaat van de ZLM, Landbouwhuis, Postbus 46 te Goes (t.a.v. de heer Sinke, telefoon 011005010)-tot uiterlijk 5 april a.s. bekijken, dan kan dit via uw eigen organisatie gebeu ren. Besprekingen tussen het» ZLM-secretariaat en de Directies van het Vliegveld Midden-Zeeland en Seppe Noord-Brabant, hebben tot resultaat gehad, dat onze leden (en huisgenoten) en begunstigers een rond vlucht van 20 tot 35 minuten kunnen maken vanaf één der bovengenoemde vliegvelden naar het gedeelte van Zeeland of Noord-Brabant waar U woonachtig bent. Wanneer zowel in Zeeland als in Noord-Brabant tenminste 40 aanmeldingen binnenkomen, dan kan de rondvlucht voor de gereduceerde prijs van f 28,50 per persoon plaatsvinden. NOGMAALS VOEDERBIETEN EN VERGELINGSZIEKTE ^ENKT u aan het opruimen of koppen van de voeder bieten en restanten vóór 1 april? Het is n.L na deze datum verboden om nog bieten of restanten in voorraad te hebben, waarop blad of spruiten voorkomen. Dit geldt o.m. voor de gehele provincie Zeeland, de Zuidhollandse eilanden: Rozenburg, Voorne-Putten, IJsselmonde, Hoekschewaard, Eiland van Dordrecht, Tiengemeten en Goeree en Overflakkee en de Noordbra bantse gemeenten: Ossendrecht, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Halsteren, Nieuw Vossemeer, Steenbergen en Kruisland, Dinteloord c.a. Oud en Nieuw Gastel, Ouden bosch, Fijnaart en Heiningen, Standdaarbuiten, Willem stad, Klundert, Zevenbergen, Terheijden, Hooge en Lage Zwaluwe, Geertruidenberg, Made en Drimmelen en de gemeenten Dussen en Werkendam, voor zover gelegen ten westen van de rijksweg GorinchemGeertruiden berg. De bedoeling van deze maatregel is het zoveel mogelijk voorkomen van besmetting van jonge bietenpercelen met vergelingsziekte vanuit de oude voorraden. Wanneer na deze datum bieten nog aangehouden wil len worden, zal men ervoor moeten zorgen, dat deze steeds geheel spruitvrij zijn en blijven, ook wanneer men ze opslaat in schuur, koelcel of elders. OPHOKPERIODE POSTDUIVEN Door de Districtsraden van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap is aan de gemeentebe sturen geadviseerd de ophokperiode voor postduiven als volgt vast te stellen: Schouwen-Duiveland Tholen en St. Philipsland Zuid-Beveland 29 maart t/m 9 mei 1971 Noord-Beveland Oost Zeeuws-Vlaanderen Walcheren West Zeeuws-Vlaanderen 22 maart t/m 2 mei 1971 WOENSDAG 12 MEI 1971 tussen 10 uur en 17 uur. Voor de leden en begunstigers uit Noord-Brabant vinden de rondvluchten plaats vanaf het vliegveld te Seppe óf te Budel op: WOENSDAG 26 MEI 1971 tussen 10 uur en 17- uur. Indien de weersomstandigheden op deze dagen zeer ongunstig zouden zijn, worden de rondvluchten uitge steld tot respectievelijk maandag 17 en vrijdag 28 mei. IIAEN kan zich voor deze rondvluchten tot uiter- lijk 5 april a.s. uitsluitend aanmelden door stor ting van het bedrag van f 28,50 per persoon op post- 'rekening 172503 van de ZLM te Goes, of op post rekening 64539 van de Raiffeisenbank te Goes ten gunste van de ZLM. Öp Uw overschrijving vermelden het woord: „rondvlucht". U ontvangt van het secretariaat der ZLM t.z.t. na dere gegevens over het tijdstip van de vlucht, hoe laat U op het vliegveld moet zijn enz. Nadere inlichtingen kunt U verkrijgen bij het secre tariaat der ZLM te Goes, de heer W. Sinke, of één van diens assistentes, (tel. 011005010). BESTEMMINGSPLANNEN Westerhoven. Vanaf 17 maart liggen een maand ter inzage de vastgestelde bestemmingsplannen „Euro- strand", „Aarperstraat-Beukenstraat" en „Westerhovense Heide". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente raad hebben gewendi, kunnen binnen een maand bezwa ren indienen bij G.S. Wissenkerke. Vanaf 22 maart liggen een maand ter inzage de besluiten van G.S. waarbij goedkeuring werd verleend aan de wijzigingen van de voorschriften beho rende bij de bestemmingsplannen bebouwde kommen Kamperland en Geersdijk. Gedeeltelijk werd goedgekeurd een wijziging yan de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan „Roompot II" te Wissenkerke. Ieder die bezwaren heeft tegen de onthouding van goedkeuring door G.S. kan gedurende deze termijn beroep instellen bij de Kroon. St. Annaland. Vanaf 19 maart ligt een maand ter in zage de ontwerp herziening van het bestemmingsplan „achter de bogerds". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren wordien ingediend bij de gemeen teraad. Andel. Vanaf 22 maart ligt een maand ter inzage het door G S. gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan „Romboutshof". Zij, die bezwaren hebben tegen de ge deeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S., kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Heusden. Vanaf 19 maart ligt een maand ter inzage het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmings plan „stad". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. RADIO Dinsdag 30 maart a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur: „Naar een nieuwe opzet van het onderzoek - I", de taak van het Proefstation voor de akkerbouw, m.m.v. ir. F. Coolman, waarnemend directeur. „Een Amerikaanse landbouwles", dr. F. W. Bakker Arkema, hoogleraar in de landbouwtechniek aan de universiteit van Michigan. Vrijdag 2 april a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur: „Naar een nieuwe opzet van het onderzoek - II", de taak van het Proefbedrijf in de Flevopolder,.m.m.v. ir. F. Cool man, waarnemend directeur. „Cirkelmaaier en maaibalk", de heer L. van Loo, ing., van het I.L.R. te Wageningen. DREIGT ONZE CULTUUR VAST TE LOPEN Op donderdag 1 april 1971 om 8 uur 's avonds houdt in de bovenzaal van het Nederlands Koffiehuis, Markt te Middelburg, voor de Anthroposophische Vereniging in Nederland - Groep Zeeland - de arts L. F. C. Mees, Driebergen over dit onderwerp een openbare lezing. Toe gangsprijs 2,(reduktie mogelijk). ZEEUWSE PROVINICIALE RAAD BEDRIJFSONTWIKKELING VERGADERDE In de op vrijdag 12 maart j.l. gehouden vergadering van de Prov. Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de landbouw ging de Raad accoord met de taak en samen stelling van de kommissie Landbouw van de Regionale Raad voor de arbeidsmarkt. In overeenstemming met het desbetreffende advies van die daartoe ingestelde voor bereidingscommissie uit de Raad werden als taken van de Kommissie Landbouw aanvaard het beschrijven van de Zeeuwse agrarische arbeidsdeelmarkt in heden en toe komst en de advisering betreffende het agrarisch arbeids- voojizieningsbeleid aan de Zeeuwse Raad voor de Ar beidsmarkt en aan de Provinciale Raad voor de Bedrijfs ontwikkeling in de Landbouw. In deze Kommissie Land bouw zullen zitting hebben de H.I.D.'s Arbeidsvoorzie ning en Bedrijfsontwikkeling resp. mr. J. S. P. Rieteima, en dr. ir. C. W. C. van Beekom, een vertegenwoordiger van de drie in Zeeland werkzame landbouworganisaties, één vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties en één namens de in Zeeland werkzame econ. soc. voor lichtingsdiensten van de organisaties. Als voorzitter zal een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven optreden en de H.I.D. Bedrijfsontwikkeling zal het secretariaat van de commissie vervullen. BIJDRAGEREGELING OMSCHOLING BEROEPS OVERGANG EN BIJDRAGEREGELING OUDERE AGRARISCHE WERKNEMERS yOOR beide regelingen blijkt ruime belangstelling te bestaan. De Raad achtte dit verheugend. Voor de bijdrageregeling omscholing waren 29 aanvragen in gediend en voor die bijdrageregeling oudere agrarische werknemers 34. Zoals 'bekend kunnen op grond van deze laatste regeling werknemers tussen de 55 en 64 jaar, die om structurele redenen een land- of tuinbouwbedrijf moeten verlaten, onder bepaalde voorwaarden voor een geblokkeerde uitkering ineens van 3000,in aanmer king komen. Daarnaast bestaat de mogelijkhed van een uitkering van 800,indien binnen 2 jaar in verband met het aanvaarden van een werkkring buiten de land bouw naar een andere woonplaats verhuisd moet worden. Mede van belang voor betrokkene kan zijn dat in voor komende gevallen in het kader van de bed rijf sibeëindi- gingsregeling een vergoeding van 2,per punt door het O.- en S.-fonds wordt verleend. OVERBRUGGINGSREGELING FRUITTEELT '70/'71 Bedroeg het aantal aanvragen overbruggingsregeling Fruitteelt per 12 februari 1971 29 waarvan er toen 3 waren toegewezen, één afgewezen en 25 in behandeling waren, per 12 maart was het aantal aanvragen gestegen tot 36. Hiervan zijn 9 toegewezen, 4 afgewezen en één ingetrokken, zodat er nog 22 in behandeling waren. Bij de betreffende gemeenten waren dit na toewijzing van het Borgstellingsfonds, 14 en bij het Borgstellingsfonds zelf 8 aanvragen. In de kommissie voor borgstellings- fontfsaangelegenheden werd één landbouwaanvraag (een legkippenbedrijf) behandeld en goedgekeurd ad 25.000,—. Zlm LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredakteur: J F. Blanksma Ing., Grote Markt 28. Goes (tel 01100 - 5010, tel. huis 01185 - 1422) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink N.V. - Axel en drukkerij Van de Sande N.V. - Temeuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink N.V., Nassaustraat 1, Postbus 16, Axel, Telefoon 01155- 2020. Postgiro 2069912 BEKIJK MET DE ZLM UW BEDRIJF VANUIT DE U ICHT

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 2