25 Onderstaande tabel geeft een overzicht van kwaliteitsbeoordeling. Rassen vleugels smet kleur vastheid vorm alg. indruk Topscore 7 6 gr. 7.5 7.5 7 Peer Gynt 7.5 7 d.gr. 8 6.5 7 Frigostar 5 2 6.5 gr- 7 7 6 Stiekema II 5 7.5 gr.gr. 7 7 6 Parcival 6.5 7.5 gr- 7.5 6.5 7.5 King Arthur 7.5 15 gr. &gft\ 8 6.5 8 Prince Askold 7 6.5 8 7 6 VROEGHEID |^AAR er een groot verschil is in de oogstdata en het aantal keren plukken per proefveld, is het niet mogelijk in exaote cijfers de vroegheid uit te drukken. In onderstaande tabel is getracht globaal de vroegheid van de hybriden en het ras Stiekema II, in procenten van de totale opbrengst per ras uit te drukken. Rassen oktober november decemlber januari februari Topscore 34 29 18 8 9 Peer Gynt 35 25 25 11.5 3.5 Frigostar 12 40 24 12 12 Stiekema n 25 30 22 11 22 Pairicival 41 31 14 7 7 King Arthur 15 32 24 16 13 Prince Askold 7 40 18 19 18 Opmerking: De hoge oogstpercentages in februari zijn te verklaren door het feit dat er in jan./febr. vanwege de gunstige weersomstandigheden een flinke doorgroei heeft plaats gehad. PRODUKTIVITEIT De produktiviteit van een hybride of ras is zeer belangrijk. Onderstaande tabel geeft een inzicht van de produktiviteit. Proefveld Topsoore Peer Gynt Frigostar Stiekema II Parcival King A. Prince Ask. Ulvenhout 163 140 125 175 133 115 Zundert 184.7 177.6 147.8 143 192.8 144 172.4 Mierlo 160 183 154 128 172 152 151 Oud-Gastel 87.5 80.5 84 73.5 59.5 52.5 52.5 Totaal 595.2 441.1 525.8 469.5 599.3 481.5 490.9 Gem. per are 149 147 131 117.5 150 120.5 122.5 De hybride Peer Gynt is te Ulvenhout buiten de verjgelijking gehouden omdat deze te laat geplant was en daardoor een zeer afwijkende opbrengst gaf. VORSTGEVOELIGHEID QIT seizoen konden er betrouwbare waarnemingen worden gedaan t.a.v. de vorst- gevoeligheid. De waarnemingen hebben plaatsgehad te Ulvenhout en op de Proeftuin Breda. Legenda Weinig vorstgevoelig 9 Veel 1 Topscore Pee#J Gynt Frigostar Stiekema II Parcival KingA. Prince A. Parallel I 5 5 6 6 8 6 5 Parallel II 5 5 5 6 8 6 5 Proeftuin 3 3 3 5 7 7 6 Totaal 13 13 14 17 22 19 16 Gemiddeld 4.3 4.3 4.7 6.3 7.3 6.3 5.3 RASSENNOTITIES Topscore Het is een vroege hybride, die mits op tijd geplant en geoogst een hoge kg- opbrengst geeft van een goede kwaliteit. De groeikracht laat te wensen over. Een aan gepaste bemesting is dan ook beslist noodzakelijk. De plukbaarheid is goed. Deze hybride is geschikt voor eenmalige oogst. Topscore is zeer vonptgevoelig. Peer Gynt Een vroege hybride. Bij te laat planten b.v. na 20 juni is de kilogramopbrengst laag. De groeikracht is matig. De plukbaarheid is goed. De produktie is hoog en van een goede kwaliteit. De hybride is geschikt voor eenmalige oogst. Peeni Gynt is zeer vorst gevoelig. Frigostar Frigostar is een wat latere hybride met een matige groeikracht. Een groot nadeel van deze hybride is het z.g. „Zwart Smet" waardoor de bruikbaarheid erg nadelig beïnvloed wordt. De kilogram-opbrengst is goed maar van een fijne sortering. Frigo star is zeer vorstgevoelig. Stiekema II Een wat sterkere groeier imet een redelijke opbrengst. Behoort tot de latere rassen. Is gevoelig voor te veel stikstof (roosjes). Minder geschikt voor éénmalige oogst. De stevigheid van het gewas is matig evenals de vorstgevoeligheid. Parcival Een sterke groeier met een ruime schakeling. Parcival is een vroege hybride, met een goed herstellingsvermogen, zodat na een vorstperiode nog een redelijke pluk te verwachten is. Parcival geeft een grove spruit van goede kwaliteit en een hoge pro duktie. De plukbaarheid is goed. Opvallend voor deze vroege hybride is de geringe vorstgevoeligheid. Parcival is te gebruiken bij de eenmalige oogst. Door de gunstige erlvaringen dit seizoen met deze hybride opgedaan is Parcival aan te bevelen. King Arthur King Arthur is een latere hybride met een matige groeikracht, een matige stengel lengte en een ruime schakeling. Deze hybride is matig vorstgevoelig. De plukbaarheid is slecht. De spruiten zijn in alle opzichten zeer goed van kwaliteit. Bij de machinale oogst is deze hybride goed bruikbaar omdat hierbij de plukbaarheid geen rol speelt. In verhand met oogstspreiding bij de machinale oogst is King Arthur aan te bevelen. Prince Askold Prince Askold is een late hybride, met een korte stengel, weinig groeikracht en een dichte schakeling. De hybride is vorstgevoelig. De plukbaarheid is slecht. De kg- opbrengst is matig. De kwaliteit van de spruiten is zeer goed. Prince Askoldl geeft een fijne spruit. Bij de keuze tussen Prince Askold en King Arthur gaat de voorkeur uit naar King Arthur. lijk naar de nachttemperatuur moeten overschakelen. Hoe langer de nacht duurt hoe sneller een gewas zich herstelt. Een lage nachttemperatuur heeft bovendien het voordeel dat de maximale dagtemperatuur later wordt bereikt, omdat het gewas kouder de nacht uit komt. DE BUISTEMPERATUUR IN verband met het optreden van verschillende schimmelziekten zal steeds een minimale buis- temperatuur van 40° C gehandhaafd moeten worden. Botrytis, Sklerotinia en vooral Mycosphaerella zijn kwalen die gemakkelijk optreden bij te hoge lucht- vochtigheden onder in het gewas. Om deze kwalen voor te blijven is een minimale buistemperatuur van 40° C noodzakelijk. LANG ZULLEN ZE LEVEN J^E komkommer is van nature een plant met een grote warmtebehoefte. In dit artikel is min of meer een pleidooi gehouden voor rustige temperatu ren. Dit heeft twee oorzaken, n.l. bij te hoge tempe raturen wordt de levensduur van een komkommer gewas verkort en vrouwelijk bloeiende rassen ver liezen een groot deel van hun groeikracht bij hoge temperaturen. Het is bepaald niet zo dat de kom kommer is omgedoopt van een warmteminnend naar een koudemiimend gewas. De bedoeling van dit ar tikel is er U op te wijzen dat een komkommergewas het ook te warm kan krijgen. SPELEN MET DE NACHTTEMPERATUUR |YE nacht dient gebruikt te worden om tot rust te komen, 's Nachts zal ook een komkommergewas weer op adem moeten komen. Middels verhoging of verlaging van de nachttemperatuur kan invloed wor den uitgeoefend op de mate van rust. Hoge nachttem- peraturen veroorzaken een rusteloze nacht. Lage nachttemperaturen geven een gewas alle gelegenheid weer op adem te komen. De toestand waarin het ge was verkeert bepaalt de nachttemperatuur. Is de groei zwaar, dan is een hoge nachttemperatuur ge wenst om het gewas wat lichter te maken. Een nachttemperatuur van 2223° C is dan geen bezwaar. Bij een normale ontwikkeling is 'een nachttempera tuur van rond 20° C een goede basistemperatuur. Onder moeilijke omstandigheden zal een lagere nachttemperatuur noodzakelijk zijn. We denken hier bij aan een zware vruchtdracht, moeilijke weersom standigheden en weinig groei. Verlaging van de nacht temperatuur naar 1718° C is dan wenselijk om het gewas te laten herstellen van een zware dagtaak. Onder deze omstandigheden zal men zo vroeg moge- nood" komen. De conditie van het gewas lijdt hiervan sterk. Om in dergelijke gevallen toch een goed gewas over te houden, doet men er goed aan de temperatuur niet te hoog te laten oplopen. Hoe later de maximale dagtemperatuur wordt bereikt, hoe beter het is. Bij een zware vruchtdracht verdient traeg opwarmen in de morgen de voorkeur. Wanneer de maximale dag temperatuur pas tegen de middag wordt bereikt, komt het gewas de dag gemakkelijker door. Dit geldt vooral tijdens scherp weer. De kans op vochttekort wordt kleiner naarmate men het gewas wat minder laat ver dampen. Onder dergelijke omstandigheden dient men het gewas zoveel mogelijk te sparen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 25