Spruitkoolhybriden in opmars Temperatuur en groei bij komkommers Verslag van de praktjjkrassenproef spruitkoolhybriden 1970/1971 24 QE proeven hebben gelegen bij: J. Vriends te Ulvenhout, H. Foppelaans te Zun- dert, M. Giebels te Mierlo en J. Hagenaars te Oud-Gastel. Er is centraal gezaaid op 1-4-1970 op de Proeftuin Breda. Ten gevolge van de droogte werd de plantdatum uitgesteld en varieerde van 12-6 tot 18-6-1970. De ervaring heeft ons geleerd dat uit stellen van planten verkeerd is en men beter op tijd kan planten. Vroeg planten verdient altijd de voorkeur, ook voor de late hybriden. De plantafstand was 70 x 45 cm, per veldje zijn 50 planten uitgezet in tweevoud. Te Zundert werden 170 planten per veldje in tweevoud uitgezet. Op alle proef velden had éénmaal een veldbeoordeling plaats. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde standcijfers weer van de 4 prtoefvelden. Legenda Vroegheid 1—10 vroeg 1 laat 10 Kleur 1—10 Moht 1 donker 10 Uniformiteit 1—10 heterogeen 1 homogeen 10 Schakeling 1—10 ruim 1 dicht 10 Stevigheid van het gewas. slap 1 stevig 10 Gemiddelden van de veldbeoordeling van de 4 proefveldea Rassen vroegheid kleur uniform schakel stevigheid hoogte/cm Topscore 7.5 7.5 8 7 8 80 Peer Gynt 8 7 8 7 8 82.5 Frigostar 6 8 8 7 7 86 Stiekema II 5.5 5.5 5 6.5 6 115 Parcival 7.4 7 7 6.5 6.5 84 King Arthur 5 6.5 7 5.5 7 85 Prince Askold 4 8 7.5 8 8 65 Consulentschap voor de Tuinbouw te 's-Hertogenbosch. A. VAN GASTEL. Evenals vorig jaar is er dit sprultenseizoen door het Consu- ientschap voor de Tuinbouw te 's-Hertogenbosch en met mede werking van de Proeftuin Breda weer een praktijkrassenproef spruitkoolhybriden opgezet op een viertal plaatsen, verspreid over de provincie. Deze proef had tot doel: Vergelijking van 6 hybriden onderling naast het standaardras Stiekema II. Bij de teelt van vroege spruiten is Parcival beslist een goede aanwinst naast Topscore en Peer Gynt. Bij de teelt van late spruiten voor de machinale oogst is King Arthur aan te be velen. Grigostar is vanwege „Zwart Smet" niet aan te bevelen. Topscore en Peer Gynt hebben in deze proef als vroege hybri den hun waarde weer bewezen. KWALITEIT QM een inzicht te krijgen van de kwaliteit van het geoogste produkt heeft van alle velden een kwaliteitsbeoordeling plaatsgehad van de 2e pluk. Beoordeeld werd op de volgende punten Spruitkoolhybride in opmars. Smet 1—10 weinig 10 veel 1 Kleur lichtgroen l.gr. grijsgroen gr.gr. donker groen d.gr. groen gr. Vorm rond 10 ovaal rond 6 langwerpig 3 Vleugels weinig 10 zeer veel 1 Vastheid vast 10 zeer los 1 Algemene indruk zeer gjoed 10 zeer slecht 1 TE HOGE TEMPERATUREN VERKORTEN DE LEVENSDUUR Bij de komkommerteelt zijn twee betrekkelijk nieuwe ontwikkelin gen waar te nemen. Op de eerste plaats bestaat er een duidelijke ten dens naar één lange komkommer teelt in plaats van twee kortere teelten. Daarnaast tendeert de prak tijk naar het gebruik van vrouwe lijke of overwegend vrouwelijk bloeiende rassen. De tendens naar één lange teelt is zonder twijfel gunstig te noemen. Economisch gezien is één lange teelt altijd beter dan twee korte teelten. Of de tendens naar één lange teelt rijmt met het gebruik van vrouwe lijk bloeiende rassen is een open vraag. De geringere groeikracht van Consulentschap voor de Tuinbouw, te 's-Hertogenbosch, J. A. B IE MANS deze rassen, vooral tijdens de zo mer, kan dan wel eens het struikel blok zijn. Dit neemt niet weg dat op een aantal bedrijven vrouwelijke of overwegend vrouwelijk bloeien de rassen zijn geplant met de be doeling deze door te oogsten tot oktober of nog later. De lange komkommerteelt op zich vraagt enige aanpassing met be trekking tot de klimaatsregeling. Bij het gebruik van vrouwelijk bloeiende rassen is aanpassing van de temperatuur aan het ras nood zakelijk. In dit artikel wordt inge gaan op de invloed van de tempe ratuur op levensduur en productie van het gewas. TEMPERATUUR EN LEVENSDUUR DE produktiecapaciteit van een gewas wordt in hoofdzaak gedurende de eerste maand van de teelt bepaald. In deze periode vindt n.l. de voorberei ding op de produktie plaats. Tijdens de opkweek en tot het moment van oogsten wordt bepaald hoeveel een gewas in zijn mars heeft. Een goede voorberei dingsperiode is uitermate belangrijk. Het gewas zal, evenals een atleet, naar een topconditie moeten toe groeien. Tijdens deze periode zal het volgen van een goed systeem noodzakelijk zijn om die topconditie te bereiken. Een juist evenwicht tussen wortel- en bladontwik keling kan men bereiken door het volgende principe consequent toe te passen. Regelprincipe: meer licht hogere meer licht lagere temperatuur minimale buis- temperatuur Past men dit principe toe dan heeft dit tot gevolg dat de verdamping tijdens donker weer wordt bevor derd en tijdens zonnig weer wordt beperkt. Op deze wijze wordt een stevig gewas verkregen met een flinke wortelontwikkeling. De temperatuur dient aan het licht te worden aan gepast. Te hoge temperaturen gaan echter ten koste van de levensduur^an het gewas. Hoge temperaturen bevorderen een snelle uitgroei van de vruchten. Voor een jong gewas kan dit wel eens te snel gaan. Hier door blijft de blad- en scheutontwikkeling te ver ach ter. Het gewas heeft dan moeite om de vruchten te laten uitgroeien. Men kan stellen dat de bladvrucht verhouding onjuist is. Door het aanhouden van hoge temperaturen in het begin van een teelt wordt de levensduur verkort. Bij een normale gewasontwikke ling zijn 21° C 's nachts en maximaal 2526° C over dag geschikte temperaturen om een gewas te krijgen dat een lange levensduur tegemoet kan zien en waar van de totale productie hoog kan zijn. TEMPERATUUR EN VRUCHTDRACHT KOMKOMMERVRUCHTEN groeien het snelst uit bij flinke temperaturen. De aanleg van vruchten verloopt het best bij een betrekkelijk lage tempera tuur. Bij een evenwichtig gewas vinden beide tege lijk plaats. Slechts wanneer de productie ia golven plaatsvindt kan men van dit gegeven gebruikmaken met de temperatuursregeling. In het algemeen kan gesteld worden dat produktie- golven ten koste gaan van de levensduur van een ge was. Een onevenwichtige belasting van de plant kost erg veel energie. De plant kan hierdoor in „adem-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 24