bescherm uw granen met zachte hand tegen onkruiden, met certrol combin BADALINI Luxan verhoogt de rentabiliteit van uw bedrijf toepassing zowei in winter- als in zomergranen bij 12-15 cm, tegen akkerdistel bij ca. 30 cm gewashoogte. roterende rijenfrees voor trekkers met 3-punts hydraulische hefinrichting Leverbaar in 4 typen; elk type in 3 uitvoeringen kenmerkende eigenschappen: rijafstand snel en gemakkelijk verstelbaar elementen werken onafhankelijk van el kaar, waardoor directe aanpassing aan alle bodemomstandigheden •werkdiepte van elk element regelbaar door een drukveer alle draaiende delen in gesloten oliebad •assen op kogellagers waardoor rustige loop, gering verlies van vermogen, lange levensduur en lage onderhoudskosten BADALINI... maximale prestatie bij de minste pk's „Leverbaar in 3,4 en 5-rijige uitvoering" GOES, Dr. Philipsstraat 9, tel. 01100-8110 RUNDVEE- EN LEGHENNENSTAPEL KLEINER EN VARKENSSTAPEL 900.000 STUKS GROTER DAN VORIG JAAR Volgens de steekproef „Landbouwproduktie" van het C.B.S. bedroeg het aantal melkgevende koeien op 1 januari 1971 1.411 duizend stuks tegen 1.374 dui zend stuks per 1 januari 1970 +3 De droogstaand drachtige dieren waren op 1 januari 1971 belangrijk kleiner in aantal dan op 1 januari 1970 8 Het aantal stuks gedekt jongvee daalde van 445 duizend op 1 januari 1970 tot 428 duizend op 1 januari 1971 4%). Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat de gemiddelde melkveestapel in 1971 waarschijnlijk iets kleiner zal zijn dan die in 1970. Het „ander rund vee, bestemd voor de fokkerij" daalde van 1.120 dui zend stuks op 1 januari 1970 tot 1.074 duizend stuks op 1 januari 1971 4%). Deze vermindering komt vrijwel geheel voor rekening van het jongvee, be stemd voor de fokkerij, jonger dan 1 jaar. De mest- veestapel was op 1 januari 1971 slechts enkele pro centen groter dan op 1 januari 1970 (482 resp. 475 duizend stuks). Binnen de mest veestapel nam het aantal mestkalveren toe van 234 duizend stuks op 1 januari 1970 tot 270 duizend stuks op 1 januari 1971 15%). De totale varkensstapel was op 1 januari 1971 bijna 900.000 stuks groter dan op 1 januari 1970 16 Toch geven de uitkomsten een aanwijzing dat de toe komstige uitbreiding van de varkensstapel in een ge matigder tempo zal plaatsvinden dan in 1970 het ge val was. De totale leghennenstapel bedroeg op 1 januari 1971 18,1 miljoen stuks tegen 20,7 miljoen stuks op 1 januari 1970 13 IN FEBRUARI 1971 MEER TOMATEN EN MINDER KOMKOMMERS AANGEPLANT DAN IN FEBRUARI 1970 Aanplant sla vrijwel gelijk aan die van vorig jaar Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de uit komsten bekend gemaakt van de steekproef „Tuin- bouwgewassen onder glas" per 1 maart 1971. TOMATEN In februari 1971 werd 462 ha met tomaten beplant tegen 417 ha in februari 1970 11 Per 1 maart 1971 bedroeg de aanwezige oppervlakte tomaten 1612 ha; dit is 5 minder dan vorig jaar op dezelfde datum. KOMKOMMERS De aanplant van komkommers bleef ia februari 1971 achter bij die in februari 1970 (40 resp. 61 ha). Op 1 maart 1971 bedroeg de oppervlakte komkommers 514 tegen 542 ha op 1 maart 1970 5 SLA De aangeplante oppervlakte sla in februari 1971 bedroeg 353 ha tegen 348 ha in februari 1970 (verschil vrijwel nihil). De geoogste oppervlakte bedroeg in februari 1971 477 ha tegen 384 ha in februari 1970 24%). Op 1 maart 1971 bedroeg de aanwezige oppervlakte sla 1288 ha tegen 1319 ha op 1 maart 1970. ANDIJVIE Op 1 februari 1971 was de stand van de oppervlakte andijvie 94 ha tegen 178 ha per 1 februari 1970 47%). BROCHURE GRASLANDVERNIEUWING Graslandvernieuwing is niet iets nieuws, iets van van daag of gisteren. Wel nieuw is de techniek die hierbij de laatste twee jaren wordt toegepast. Deze nieuwe tech-< niek heeft tot gevolg gehad dat de afgelopen jaren enkele duizenden hectares weiland van een nieuwe grasmat zijn voorzien. In de komende jaren zal die graslandvernieu wing op nog grote schaal plaatsvinden. Het is daarom, en om de vele facetten die bij graslandvernieuwing om de hoek komen kijken, dat de coöperatieve aan- en ver- koopverenigingen en Cebeco hebben gemeend de kennis en de ervaring die inmiddels door hen en anderen zijn opgedaan, in een brochure te moeten vastleggen. Deze brochure beoogt te zijn een algemene handleiding voor diegenen die met graslandvernieuwing te maken hebben of krijgen. Bewust is niet ingegaan op details, omdat die van streek tot streek zullen verschillen. De richtlijnen weergegeven in deze brochure, gelden echter voor ieder een en overal. Wie 'belangstelling heeft voor de brochure „graslandvernieuwing", kan zich het beste wenden tot de aan- en verkoopcoöperatie in zijn gebied. LANDBOUWPRIJSINDEXCIJFERS JANUARI 1971 (Basis: overeenkomstige maand 1962/1964 100) Volgens mededeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg het groepsindexcijfer voor ak- kerbouwprodukten in januari 1971 123 tegen 145 in de overeenkomstige maand van vorig jaar. Ook voor januari konden de hogere prijzen voor granen, stro en vlas de lagere prijzen voor de andere produkten in de akkerbouwsector niet compenseren. Het p*oeps- indexcijfer voor veehouderij produkten liep in januari 1971, vergeleken met de overeenkomstige maand van 1970, met 6 punten terug tot 121. Alleen vette kalve ren, paarden, lammeren en melk gaven een hogere prijs te zien, terwijl bijna alle andere produkten lager in prijs waren. een kombinatie van de groeistoffen MCPA en MCPP met het kontaktmiddel bromoxynil. zeer zachte werking, dus veilig voor het gewas weinig giftig enorm breed werkingsspectrum, naast kamille en veelknopigen worden ook muur, kleefkruid, ereprijs en bepaalde wortelonkruiden zoals klein hoefblad en akkerdistel bestreden. specifiek is de bestrijding van kamille, ereprijs en veel knopigen zoals perzikkruid, varkensgras, veenwortel en waterpeper. Ged. Handelsmerk, Amchem. N.V. Luxan, Postbus 127, Arnhem. e

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 22