Produktie-controle bij melkleidingen Agrarisch nieuws uit de E.E.G. en daarbuiten Cebeco-Zuidwest van start 1* G. v. ROOIJEN. C.R.A. Eindhoven Door de stijgende melkveebezetting per bedrijf moet de veeh/ouder steeds meer komen tot arbeids besparende en zo mogelijk arbeidsverlichtende werk methoden. De melk leiding en de doorloopmelkstallen bieden in dit opzicht goede mogelijkheden. Met een kombinatie van melkleiding en doorloop- melkstal kan een goed en hoog arbeidsritme worden gehaald. Voorwaarde is dat tijdens het melken storin gen zoveel mogelijk worden voorkomen. Veel melkers vinden dat ook de produktie-controle een storende faktor is. De melktijd en het melkritme worden door deze controle beïnvloed. Het streven van de controlever enigingen is dan ook om dit tot een minimum te be perken. Het gebruik van de Milkoscoop is uit oogpunt van arbeidsorganisatie .een verbetering maar werkt min of meer storend op het melken door de grotere vakuumschommelingen. Door deze onvolkomenheden van de nu gebruikte monsterapparatuur blijft men zoeken naar een vorm van produktie-controle waar bovenstaande bezwaren niet bij voorkomen. De laatste tijd komt het meetglas als apparatuur voor produktie- controle naar vor§n, ook als is het voor de officiële produktie-controle nog niet erkend. Ondanks dat is het goed om er bij aankoop enige eisen aan te stellen, om later bij een mogelijke erkenning niet voor ver rassingen komen te staan. eisen die men er aan zou kunnen stellen zijn: De hoeveelheidsbepaling»moet duidelijk, gemakke lijk en nauwkeurig zijn af te lezen (op 0,2 kg nauw keurig) De ruimte voor het aflezen tussen de cijfers van de maatstrepen onderling moet voldoende groot zijn. De schaalverdeling moet gravimetrisch zijn. De cijferhoogte 0,5 cm en elke kg moet door èen cijfer worden aangegeven. De monstername moet op een gemakkelijke ma nier kunnen plaatsvinden en het monster moet re presentatief zijn voor het gehele melkmaal. Het afzuigen vaa de melk uit het meetglas moet snel en met een eenvoudige handeling geschieden (1 1. per sec.) Het geheel moet goed kunnen worden gereinigd in het circulatiesysteem van de melkleiding. Omtrent de plaats van bevestiging is een diskussie ontstaan. Melktechnisch is het gewenst om het meet glas zo dicht mogelijk of op dezelfde hoogte of lager als de uier te plaatsen. Arbeidstechciisch is er veel voor te zeggen om bij een meetglas per stand in de visgraatstal dit onder de koestand te plaatsen. Het monteren van het meetglas op ooghoogte heeft ook voordelen: gemakkelijkér aflezen van de hoeveelheid melk (melkcontrole) en het in zijn geheel aftappen van de melk. Een nadeel in tegenstelling tot de Milko scoop is dat meetglazen niet bij een melkleiding op grupstallen kunnen worden gebruikt en dat de af metingen van de doorloopmelkstallen voor inbouw van meetglazen wat ruimer moet worden genomen. Meetglazen op ooghoogte. De flessen zijn geplaatst in de kartel van de keerbuis achter het spatscherm. EUROPEES PARLEMENT: VERHOGING LANDBOUWPRIJZEN De vice-voorzitter Mansholt van de Eluropese Com missie heeft vorige week vrijdag in het Europese parlement in Luxemburg verklaard dat over een suggestie, de ministerraad voor te stellen de melk prijs met 6 in plaats van 5 procent te verhogen, te praten valt, en dat een verhoging van de tarwe- en gerstprijzen met 3 en 6 procent i.p.v. 2 en 5 procent (zoals de Commissie de raad aanvankelijk heeft voor gesteld) „lood om oud ijzer" is. Maar een verdere verhoging van de prijs voor suikerbieten en koolzaad zoals 'het Europese parlement wil is onmogelijk. Het parlement nam een resolutie aan, volgens wel ke de door de Europese Commissie aanvankelijk voor gestelde verhogingen van de landbouwprijzen onvol doende zijn gezien de mate waarin de landbouwin komens in de drie jaar dat het prijspeil bevroren is geweest, zijn achtergebleven bij de overige inkomens. De Commissie moet volgens het parlement de mi nisterraad nieuwe voorstellen doen, zodanig dat de producenten van alle onder de marktverordeningen vallende producenten een prijsverhoging van ten minste gemiddeld vijf procent ontvangen. De vice-voorzitter van de Europese Commissie ont kende dat de gesprekken in de ministerraad over de structuurvoor stellen het plan-Mansholt zijn ge blokkeerd; integendeel, de discussie gaat voort en er is gegronde hoop dat er iets redelijks uit de bus komt. Volgens de resolutie moet de ministerraad vóór 1 april een beslissing nemen over zowel de prijsvoor stellen als de beginselen van het plan-Mansholt die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, en die moe ten worden gekoppeld aan een gemeenschappelijke monetaire, fiscale, sociale en regionale politiek.. Ge beurt dit niet, dan kan een bepaalde bedrijfssector grote economische en politieke gevaren opleveren. Overigens wordt in de resolutie geconstateerd dat een uitvoering in fasen van het plan-Mansholt moei lijk te vermijden zal zijn. Dr. Mansholt verklaarde dat ook de Europese Com missie zich bewust was dat de aanvankelijk voorge stelde verhogingen onvoldoende waren om de achter stand in te lopen. Daarom waren de prijsvoorstellen ook gekoppeld aan het structuurplan, dat in inko menstoeslagen voorziet. EIchter, tot de grote teleur stelling van de Commissie heeft in de ministerraad slechts een land, Italië, zich voorstander getoond van inkomenstoeslagen. Een gemiddelde prijsverhoging van tenminste 5 procent zou, aldus de resolutie, neerkomen op bijvoor beeld een verhoging van 6 procent voor melk, 10 pro cent voor rundvlees, 6 procent voor gerst, 3 procent voor tarwe en rogge en 5 procent voor suikerbieten, rijst en koolzaad. De verdergaande verhoging dient gepaard te gaan met versnelde loonharmonisatie, en onderzocht moet worden of aanpassing van de markt ordening aan de huidige marktsituatie is geboden. Dr. Mansholt achtte het onmogelijk de raad een verdere verhoging van de prijs van suikerbieten en koolzaad voor te stellen. Het suikeroverschot in de E.E.G. bedraagt reeds 20 procent, zodat men uiterst voorzichtig moet zijn met prijsverhoging. Bovendien profiteren niet de kleine boeren, maar zij die dit het minste nodig hebben van een verhoging van de sui- kerbietenprijs. Hetzelfde geldt voor koolzaad, waar van de produktie de laatste vier jaar is verdubbeld, zo verklaarde dr. Mansholt. Hij wees er op dat de Europese Commissie geen globale voorstellen kan doen, maar de prijzen voor de afzonderlijke produkten moet vaststellen en daar mee allerwege ontevredenheid heeft veroorzaakt. Dr. Mansholt constateerde in dit verband een groot ge brek aan informatie, niet alleen over het structuur beleid, maar ook over het prijsbeleid. (Vervolg van pag. 17) B-lidmaatschap met Cebeco gekozen en fusie tussen volledig gelijkgerichte verenigingen is gemakkelijker te realiseren dan niet een vereniging die zich in het B-lidr maatschap commercieel anders opstelt. Echter, zo zei de heer Van der Maas, de deur blijft open voor nieuwe mo gelijkheden die dan aan de hand van dan geldende om standigheden in de vorm van een aparte overeenkomst zal moeten worden gegoten. Met name Zuid-Beveland blijft daardoor een witte plek in het kader van Cebeco- Zuidwest. |T EN witte plek die overigens door die C.ZA.V. - Wemeldinge bepaald niet als zodanig onderschre ven wordt. Wemeldinge heeft destijds, toen de keuze tussen het A- en het B-lidmaatschap moest wonien ge maakt bewust gekozen voor het B-lidmaatschap. Van belang bij deze keuze was onder meer dtat naar de me ning van bestuur en direktie bij het A-lidmaatschap het beleid goeddeels overgedragen zou worden aan Cebeoo Rotterdam, maar de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken ter plaatse bij! de plaatselijke vereniging bleef berusten. In de akkerbouwsector ligt dit anders dan bijv. in d« zuivel-, de vlees- en varkenssector. Ook anders dan bijv. bij de suikerindustrie die de leveringsplicht kent. De plaatselijke Coöperaties kennen echter geen afname- en leveringsplicht en moeten ten opzichte van hun leden hun positie waar maken, gebaseerd op de zakelijke trouw van de boer en de geboden technische faciliteiten, de prijzen enz. De oude vertrouwde binding met de leden moet echter zoveel mogelijk behouden blij ven. Van belang wordt ook geacht dat er ten aanzien van de ontwikkeling in de andernemingsstruktuur snelle veranderingen kunnen optreden, waardoor de mogelijk heid kan bestaan dat een overkoepelende coöperatie on voldoende van de grond zou kamen en halverwege zou kunnen blijven steken. De termijn van 5 jaar lidmaat schap en 2 jaar om de aansprakelijkheid te regelen, dus in totaal 7 jaar, achtte men een te lange periode waarin veel veranderen kan. Wemeldinge ziet voor de naaste toekomst wel een nog grotere samenbundeling van krach ten in het centrale Cebeco-verband zelf. Deze bundeling acht men meer voor de hand liggen en gemakkelijker uitvoerbaar. Ook ziet Wemeldinge de mogelijkheden van het tijdig aanpassen en reorganiseren van het eigen apparaat aan de ontwikkelingen eenvoudiger te realise ren dan wellicht bij de gefuseerde 11 regionale coöpera ties mogelijk zal zijn. BINDING MET CEBECO BIJZONDER GROOT 0VERIGENS wijzen bestuur en directeur van C.ZA.V. Wemeldinge er op dat zakelijk de binding met Cebeco en de regionale coöperaties bijzonder groot is; 95 van de omzet wordt nu reeds via Cebeco-Rotter- darn afgewikkeld. Contractueel bestaat voor tarwe, gerst, peulvruchten en zaaizaad reeds de leveringsplicht met de inbreng van de installaties. Ook in de pools wordt volledig meegedaan, waardoor Cebeco toch mede in staat wordt gesteld zowel loco als op termijn belangrijke posities in te nemen. In feite, zo stelt Wemeldinge zich op, zijn wij in bepaalde onderdelen een „super A" coöpe ratie in het Cebeco-verband en aanvaarden grote ver plichtingen om het gezamenlijke afzetbeleid mede te helpen voeren. De praktijk heeft reeds geleerd dat fusies lang niet in alle gevallen die voordelen brengen die men bij het aangaan ervan verwacht had. Vandaar dat C.Z. A.V. Wemeldinge liever voorlopig afwacht, hoe de zaken zich verder ontwikkelen. Wij moesten kort en konden dus niet volledig zijn omtrent alles wat bij de fusie- Cebeco-Zuidwest en het standpunt van C.ZA.V. Wemel dinge daaromtrent aan de orde is gekomen. Uiteindelijk gaat het om gelijkgerichte belangen, de noodzaak tot schaalvergroting, kostenverlaging en kostenibeperking enz. Op korte termijn zal er in de praktijk van Cebeco- Zuidwest nog niet veel veranderen. Eerst op den duur moeten de voordelen naar voren komen! Ten voordele van de boer die ook (zijn) deel van de welvaart opeist! BI.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 19