SCHURFT BIJNA 'N SCHANDE... Waar dient bij de varkensmesterij loonmestcontract te voldoen een aan Ecthyma of „zere bekjes" 18 N.V. AAGRUNOL - GRONINGEN - TEL. 050-34041 5. Als strooisel gebruikt moet worden, hoeveel maal per week dienen de hokken te worden uitgemest en van vers strooisel te worden voorzien? 6. Wanneer wordt tot uitbetaling van de vergoeding overgegaan? 7. Wan neen het meel in bulk geleverd wordt, krijgt de mester hier dan een extra vergoeding voor? 8. De boeteclausule waarop beide partijen kunnen terug vallen wanneer een hunner zich niet aan de gestelde regels houdt. Consulentschap Varkens- en Pluim veehouderij, 's-Gravenhage, in Bedrijfsvoorlichting Zuid-Holland. De prijzen van de slachtvarkens in vergelijking met een half tot een jaar geledien, zijn sterk gedaald. Hierdoor bestaat er van de zijde van de var- kensmesters een steeds grotere nei ging tot risicovertmindlering door het afsluiten van contracten. In bijgaand artikel iwordt niet zo zeer ingegaan op de voor- en nadelen van een dergelijk loonmestcontract, maar het beperkt zich tot regels waar bedde partijen zich aan dienen te hou den. IS ER EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST? Daar er van een overeenkomst sprake is waar gelde lijke vergoedingen aan te pas komen, dient de overeen komst schriftelijk te worden aangegaan. In de praktijk blijkt echter, dat in het merendeel van de gevallen volstaan wordt met een mondelinge overeen komst. In goed1 onderling vertrouwen moeten hierbij dan eventueel gerezen (moeilijkheden worden opgelost. Veelal lukt dit, maar in andere gevallen kunnen ibedde partijen zich nergens op beroepen en ontstaan er grote spannin gen. Het is dus logisch dat er het een en ander op schrift gesteld moet worden opdat bij mogelijke geschillen kan worden teruggevallen op geschreven regels. WAT DIENT ER ONDER ANDERE IN ZO'N OVEREENKOMST TE STAAN? 1. De duur waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan. 2. De vaste vergoeding die per week per dier wordt verstrekt. 3. De vergoeding per week per mestvarkenplaatsHoe wordt de vergoeding geregeld wanneer er sterfte heeft plaatsgevonden en wat is de vergoeding als na een mestronde de hokken enige tijd leeg blijven? 4. Wie betaalt de kosten van een 'bezoek van de dieren arts en het gebruik van verstrekte medicijnen? J. J. PEKELDER. Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland Omdat „zere bekjes" de laatste jaren steeds vaker in Zeeland optreedt is het nuttig deze ziekte onder uw aandacht te brengen. Voorkomen: Van onze huisdieren zijn alleen schaap en geit gevoelig. Ook de mens kan besmet worden. De ziekte doet zich het meest voor in het voorjaar en zomer. Vooral lammeren en jonge schapen worden aangetast. Oorzaak: Een virus, wat de huid en slijmvliezen, speciaal rond de bek, aantast. Kleine verwondingen bevorderen de infektie. Lammeren, welke de afwij king aan de lippen hebben kunnen de ooi aan de tepels besmetten. Het omgekeerde is ook mogelijk. Verschijnselen: De verschijnselen treden op 610 dagen na besmetting. Rode plekjes gevolgd door blaas jes voornamelijk optredend aan buitenvlakte van de onder- en bovenlip, vooral in de mondhoeken, rond de neusgaten en-soms op korte afstand van deze plaat sen (oogleden, kophuid). Een enkele maal aantasting van de pootjes (tussenklauw-kroonrand). Bij ooien ook het uier en de spenen aangetast. De blaasjes gaan over in puistjes. De in'houd van de puistjes breekt naar buiten door en droogt in tot bruin-zwarte kor sten. Door uitbreiding van het proces lopen de korsten in elkaar over. Soms wordt het mondslijmvlies aan getast en ontstaan woekeringen op tandvlees en ver hemelte. Het ziektebeeld kan verergerd worden door verschillende bakteriële infekties: de dieren worden suf, grazen minder en vermageren. Acute sterfte kan optreden na b.v. Clostridium infekties. De aantasting van de spenen kan ernstige uierontsteking tot gevolg hebben. Zonder complicaties vallen de ingedroogde kersten na ongeveer 2 weken af en geneest de onder liggende huid. Besmetting: In de (afgevallen) korstjes bevindt zich het virus, dat tot een jaar of langer in leven kan blijven. Een besmette weide blijft zeker enige maan den het virus bevatten. De ziekte komt in de kudde door aankoop van aangetaste dieren. Besmetting vindt plaats via direkt (snuffelen) of indirekt (hok, weide) kontakt. Immuniteit: Na het doorstaan van de ziekte hebben de dieren een goede immuniteit, die 1 tot lVz jaar kan aanhouden; daarna neemt de gevoeligheid toe en is een nieuwe (mild verlopende) infektie mogelijk. Behandeling: 1. In een vroegtijdig stadium heeft behandeling door de dierenarts succes, omdat de se cundaire infekties bestreden worden. Aangetaste die ren direkt isoleren. 2. Enting van alle dieren: deze enting wordt uitgevoerd met een vaccin, dat gemaakt wordt van korsten van de op het bedrijf aanwezige schapen (stalspecifiek vaccin). De bereiding van het vaccin vindt plaats op de Gezondheidsdienst en duurt 24 uur. Door deze vaccinatie (in de oorschelp), wor den de dieren immuun en vallen de elders op het CONSULENTSCHAP NAAR GOUDA Het consulentschap voor de Varkens- en Pluimvee houderij te 's-Gravenhage is bij beschikking van de minister van landbouw verplaatst naar Gouda. Doelma tigheidsoverwegingen vormden de aanleiding dit consu lentschap over te brengen naar de Ronsseweg 551 te Gouda, waar ook het consulentschap voor de Rundvee houderij is gevestigd. lichaam aanwezige korsten af. De genezing in de kud de verloopt hierdoor sneller. Voorkomen: 1. Aangekochte dieren in quarantaine 'houden. 2. Op bedrijven, waar meerdere jaren met de ziekte gekampt wordt, kan overgegaan worden tot enting van alle lammeren met een Handelsvaccin. 3. Entingen op een bedrijf waar geen „zere bekjes" voorkomt wordt uitgevoerd met een handelsvaccin. Hierdoor wordt geen smetstof op het bedrijf geïntro duceerd. Naar aanleiding van de klachten uit de pro vincie, dat de entreactie met het handelsvaccin onvol doende zou zijn is een proefenting uitgevoerd bij de kudde van de Gezondheidsdienst. De entreacties wa ren uitstekend. Wees erop bedacht, dat deze ziekte ook besmettelijk is voor de mens. Na behandeling en verzorging van de aangetaste schapen de handen goed wassen en ontsmetten. Komt deze ziekte op uw bedrijf voor dan vernemen wij dit gaarne van u. AANVULLENDE REGELS BIJ WINSTDELING Wanneer er sprake is van winstdeling, dient de over eenkomst nog aangevuld te worden met de volgende punten: a. De mester dient schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van de aankoopprijs van de 'bigge r b. Bij een te hoge biggenprijs moet beroep mogelijk zijn op een onpartijdige taxateur, die door beide partijen wordt aanvaard- c. De meelprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die nor maal ook voor andere bedrijven in rekening wordt gebracht. d. De mester dient regelmatig een opga/e te 'krijgen van de hoeveelheid geleverde kg meel, bestemd voor de gecontracteerde varkens. e. Na iedere leverantie van slachtvarkens dient de mes ter op dfe hoogte gesteld te worden van de opbrengst- prijs van deze dieren. f. Bij uitbetaling aan de boer en verrekening van even tueel gemaakte winst dient een duidelijk 'boekhoud kundig overzicht gemaakt te worden. Als meest juiste komt in aanmerking een mestvarkensboekhouding, zoals deze door de Voorlichtingsdienst wordt ge bruikt. g. Controle op verzorging en voeding van tie dieren, alsmede op het gevoerde financiële 'beleid, dient regel matig mogelijk te zijn. We zijn er ons terdege van bewust niet alles geschre ven te hebben wat van belang geacht moet worden. Voor een goede gang van zaken en in het 'belang van beiide partijen dienen bij het afsluiten van een loonmestcontract minimaal te stellen voorwaarden op papier gezet te wor den. Schurft is immers niet nodig, als het zo doeltreffend te bestrijden is met AADODIN een AA-produkt op basis van dodine, dat in de praktijk heeft bewezen schurft doeltreffend te bestrijden. Het heeft een sterke preventieve werking en werkt tot 48 uur na infectie curatief. U gebruikt het op appels en peren. Ook bestrijdt het de bladvlekkenziekte bij kers en morel. Vraag AADODIN aan uw leverancier of aan AAGRUMOL fTs

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 18