9C zlm Cebeco-Zuidwest van start 17 VRIJDAG 26 MAART 1971 59e Jaargang - No. 3074 LI ET is voor elke onderneming een levensvoor- waarde dat zij zich tijdig aan de veranderingen „panpast, die invloed op de bedrijfsresultaten hebben. „Wie een onderneming blijft exploiteren, zoals zijn „voorganger deed, wie zich niet openstelt voor nieuwe „mogelijkheden zal spoedig ervaren dat hij de con currentie niet meer kan volhouden. Geleidelijk is de „omvang van vele ondernemingen zo groot en de „omstandigheden waarmee rekening gehouden dient „te worden, zo ingewikkeld geworden dat het een „levensvoorwaarde is de bakens te verzetten met het „v/isseiend getij ook voor de coöperatie. Men krijgt „wel eens de indruk dat in de coöperatieve sektor „deze aanpassing te wensen overlaat en of al die genen die op een of andere wijze aan coöperaties „leiding geven zich voldoende realiseren dat zich „maatschappelijke veranderingen voltrekken die tot „wijziging in de bestaande structuur van de coöpe ratieve beweging moeten Jeiden. Voor ons is het met „name de vraag of bij Coöperatoren in het algemeen „wel voldoende begrip bestaat voor de noodzaak tot „concentratie". Deze woorden zijn niet onlangs geschreven, maar ontleend aan het voorwoord van een brochure. „Con centratie bij Coöperaties" van september 1960 van de Nat. Coöp. Raad. yoORAL de laatste jaren is de concentratie onder meer van fusies in de belangstelling gekomen. Ook in de coöperatieve wereld is men daar druk mee bezig. We hoeven maar te denken aan de zuivel, verzekeringswezen, de coöperatieve banken, enz. In het zuid-westen bleven de zaken echter vrij stabiel en was er (nog) geen sprake van grote veranderingen. Wel werd op verschillend niveau naar grotere samenwerking ge streefd. Nu echter is ook het zuid-westen in het nieuws door de vorming van Cebeco-Zuidi West, een samenvoe ging van elf aan- en verkoopcoöperaties in Z.W. Neder land aangesloten bij Cebeco te Rotterdam, die op vrijdag 12 maart officieel besloten hun 'bedrijven samen te voe gen. Naar de mening van de besturen, de raden van toe zicht en de direkties van de Coöp. landbouwverenigingen te Brielle, Nieuw Helvoet, Puttershoek, Middelharnis, Fijnaart, St. Annaland, Zierikzee, Kortgene, Middelburg, Breskens en Terneuzen zal een dergelijke topcoöperatie voor het Zuid-Westen voor ieder lid van de plaatselijke vereniging een aantal belangrijke voordelen te behalen zijn. JAAROMZET 80 a 90 MILJOEN GULDEN QE coöperaties, die als verenigingen blijven bestaan, gaan daartoe per 1 juli 1971 een nieuwe, overkoe pelende coöperatie stichten onder de naam Cebeco-Zuid west. Deze nieuwe coöperatie, waarvan behalve de op richtende verenigingen ook Cebeco lid wordt, neemt alle zakelijke activiteiten van de elf verenigingen over. Die zakelijke activiteiten omvatten in hoofdzaak de aankoop, eventueel met inbegrip van de be- en verwerking, van praktisch alle benodigdheden van het landbouwbedrijf en de afzet en verwerking van produkten uit dat bedrijf. Gerekend naar de omzetten van de samenwerkende verenigingen zal de nieuwe coöperatie starten met een jaaromzet van f 80,a 90 miljoen. Deze omzet komt neer op ca. 9 van de totale Cebeco-omzet, die in het boekjaar 1969/1970 een bedrag van 953 miljoen beliep. Het aantal boeren en tuinders dat via het lidmaatschap van één van de elf verenigingen bij de nieuwe coöperatie betrokken is, bedraagt ruim 5.000. De elf verenigingen die Cebeco-Zuidwest stichten, hebben gezamenlijk ca. 250 man personeel in dienst. In dit personeelsbestand komt voorlopig geen verandering. En deze fusie zal geen ontslagen met zich meebrengen. Het personeel, de per- soneelsbonden en de Commissie voor fusie-aangelegen heden van de Sociaal Economische Raad zijn tijdig over de voorgenomen samenwerkingsplannen ingelicht. STUDIECOMMISSIE DEED VOORBEREIDEND WERK ^E besprekingen die hebben geleid tot het besluit de coöperatie Cebeco-Zuidwest op te richten, zijn reeds twee jaar geleden begonnen. Er werd toen een studiecommissie in.het leven geroepen, bestaande uit 3 bestuursleden en 3 directeuren van de belanghebbende Eén van de deelnemers aan de topcoöperatie „Zuid-West". coöperaties, aangevuld met 2 vertegenwoordigers van Cebeco te Rotterdam. In de commissie hadden als be stuursleden zitting de heren H. C. v. d. Maas (voorzitter), <H. van Beek en als tijdelijk lid J. P. Lindenberg. Namens de direkteuren de heren J. de Boer, J. A. den Hamer en D. Mooyaart en namens Cebeco S. Silvis. De heer Drs. J. A. de Groot van Cebeco trad op als coördinator en als secretaris van de studiecommissie. Op verzoek van die commissie heeft de C.A.D. (Cen trale Adviesdienst voor organisatie en efficiency voor landbouwcoöperaties) te Bilthoven eerst een besparings rapport gemaakt, waaruit duidelijk bleek, dat er uit een fusie besparingen zouden kunnen voortvloeien. Op grond van dit rapport meende de commissie te mogen stellen, dat toekomstige kostenstijgingen door fusie in de hand gehouden zouden kunnen worden. Naast het besparings rapport is er een marketingrapport samengesteld, waar uit te concluderen viel, dat een nieuwe samenwerking voor de aan- en verkoopcoöperaties in Z.W. Nederland zowel bij de aankoop als bij de afzet zou kunnen leiden tot omzetvergroting. Beide perspectieven, kostenbeheer sing en omzetvergroting, houden uiteraard verband met elkaar, omdat door kostenbeheersing immers gemakke lijker omzetvergroting kan worden bereikt. Ook de orga nisatorische en de bedrijfsorganisatorische opbouw van de nieuw te stichten coöperatie werden door de studie commissie onder de loep genomen. Wat de organisato rische opbouw betreft, werd 'het gewenst geacht de regionale verenigingen te handhaven. De individuele boeren en tuinders blijven hiervan lidi, terwijl de ver enigingen met elkaar lid zijn van Cebeco-Zuidwest, die officieel wordt ingeschreven als: Coöperatieve Vereni ging Verenigde Land- en Tuinbouwcoöperaties G.A. „Cebeco-Zuidwest". de plaatselijke verenigingen vertonen vanzelfsprekend allerlei verschillen. Om tot een zekere verrekening te komen is door de accountantscommissie voor iedere vereniging afzonderlijk het vermogen berekend na uni formering, corresties, normalisering van de afschrijvingen en de pensioenverplichtingen enz. Een zekere verreke ning van de dan toch nog optredende verschillen vindt plaats doordat per 30 juni 1971 de verenigingen samen in totaal 1.000.000,in de vorm van bijschrijvingen op de ledenrekeningen (die blijven bestaan) gaan uit keren. Het totale gecorrigeerde vermogen per 30 juni 1971 van alle deelnemende verenigingen in Cebeco-Zuid west wordt 5,5 miljoen. BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT ^E leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht van de nieuwe vereniging Cebeco Zuidwest die nu de leiding over gaat nomen zijn de volgende: Bestuur Raad van Toezicht W. J. Parlevliet K. P. C. H. NoordermeerP. H. v. d. Waal Jac. Dieleman J. van Iwaarden G. P. A. v. Nieuwen- A. huijzen B. C. Janse H. C. van der Maas H. van Gorsel J. van de Stolpe H. van Beek P. C. C C. Lageweg M. Biemond van Bergeijk G. Maris J. Almekinders P. Timmers de Visser H. C. v. Arenthals Versluys van der Bijl Klok Vestiging van de Coöp. vereniging Hellevoetsluis Middelharnis Puttershoek Terneuzen Breskens Fijnaart Middelburg Kortgene St. Annaland Zierikzee Brielle ORGANISATORISCHE OPBOUW EN VERMOGENSPOSITIE yOOR de bedrijfsorganisatorische opbouw is een organisatieschema ontworpen, waarin de leiding van het nieuwe bedrijf zijn plaats 'heeft gevonden. Deze leiding bestaat enerzijds uit branche-directeuren, die over een bepaalde groep produkten de (specialistische) leiding hebben en anderzijds uit een aantal rayondirecteuren, die verantwoordelijk zijn voor wat er in hun rayon ge beurt. De benoeming van de branche- en rayondirecteu ren zal in de bestuursvergadering van maandag 29 maart a.s. officieel bekrachtigd worden. Alhoewel hierover officieus reeds het een en ander is afgesproken. Er zijn een vijftal rayons vastgesteld n.l. Zeeuws-Vlaanderen - Walcheren met Noord-Beveland - Tholen met West- Brabant en St. Philipsland - Schouwen-Duiveland met Goeree Overflakkee en de Hoekse-Waard in combinatie met Voorne-Putten. De vermogensposities van de verschillende deelnemen- De naam van het door Cebeco te benoemen bestuurs lid is nog niet bekend. Verder bestaat statutair de mo gelijkheid, dat de algemene vergadering nog 2 bestuurs leden van buiten de organisatie benoemt. Nog lang niet alles is geregeld en het nieuwe bestuur wacht nog een veel omvattende taak om het nieuwe beleid verder uit te stippelen en gestalte te geven. Dit met de verwachting en het vertrouwen dat de leden er door deze samenwer king op vooruit zullen gaan en op langere termijn dit zullen merken in de tarieven en de prijzen! CTUDIECOMMISSIEVOORZITTER H. C. van der Maas wees er tijdens de persconferentie vorige week woensdag te Zierikzee op dat een drietal Coöp. landbouwverenigingen niet aan deze fusie meedoen. Het zijn die te Zwijndrecht, te Wouw en de C.Z.A.V. te Wemeldinge. Alle drie hadden destijds reeds voor het (Zie verder pag 19)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 17