MECHANISATIE NIEUWS 11 NIEUWE ONTWIKKELING AAN CRAMER BUNKERPOOTMACHINE SD 3000 ALFA-FLAG-UITMELKMETER OP AFSTAND TE ZIEN, WANNEER DE KOE „UIT" IS. ALFA-LAVAL brengt een uitmelkmeter op de markt, die onder de naam „ALFA-FLAG" zal wor den verkocht. Op deze meter kan de melker in één oogopslag zien, wanneer de koe uit is. De meter is in samenwerking met het Nederlandse Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" te Zeist en Philips te Eindhoven ontwikkeld. Door proefnemingen is gebleken, dat bij een melk- snelheid van 0,2 kg/min. het melkstel bij de meeste koeien zonder bezwaar kan worden afgenomen. Op dit gegeven is de meter geconstrueerd. De meter wordt in de melkslang tussen de melkklauw en de melkleiding of het melkapparaat met behulp van een beugel aangebracht. Zodra de koe de melk laat schie ten, stroomt er melk via de meter naar de melklei ding of 'het melkapparaat. De stand van de wijzer op de ALFA-FLAG toont de melkstroom aan. In de bo venste stand wordt aangetoond, dat de koe de melk laat schieten; in de middelste stand, dat ze bijna uit is; en in de laagste stand, dat het melkstel kan wor den verwijderd. Ook is het mogelijk bij de middelste stand machi naal na te gaan melken. In dat geval zal de wijzer nog even stijgen, waarna deze terug zakt naar de laagste stand. De koe is dan absoluuut uit. NIEUW MODEL WILMA-VAN DRIEL SCHOTELKUNSTMESTSTROOIER Door de fa. Cramer is een bunkerpootmachine, het type SD 3000, ontwikkeld die verleden jaar door CEBECO Steenwijk in Nederland werd geïntrodu ceerd. Een nieuwe ontwikkeling die vooral betrekkiag heeft op de toevoer van de aardappelen naar de poot- kettingen. Door de mogelijkheid de voorraadbunker hydraulisch naar voren te kippen was deze toevoer reeds goed regelbaar. Nu is er echter een voorziening aangebracht waardoor de trekkerbestuurder de aard- appelvoorraad bij de pootkettingen exact kan rege len. Een logisch gevolg hiervan is dat de kans op kiembeschadigingen nóg kleiner is geworden. De aan trekkelijkheid van deze machine voor grote land bouwbedrijven en voor loonbedrijven zal hierdoor be slist nog groter worden. WESTFALIA-PROEFSTATION IN HERDECKE (D) Westfalia heeft zich thans geschaard onder de melk veehouders. In de fabriek in Herdecke is een koestal ingericht, waar kortgeleden de eerste koeien hun in trek hebben genomen. Een eigen koestal, met behulp waarvan de door Westfalia vervaardigde melk- en koelinstallaties ver der ontwikkeld en verbeterd kunnen worden. Want waar kunnen nieuwe technische vindingen beter wor den getest dan thuis? Tot het breedopgezette proef station in Herdecke behoren niet alleen stallen met de gebruikelijke inrichtingen en melk- en melkkoel- installaties van alle voorkomende typen. Het beschikt ook over een laboratorium voor melkonderzoek, dat op elk moment gegevens kan verstrekken over de gezondheidstoestand van de uier en de invloed van de melk- en koeltechnieken op de toestand en de kwaliteit van de melk. Bovendien doet het bedrijf dienst als opleidingscentrum voor adviseurs, verko pers en monteurs van Westfalia, de dealers en van bezoekers. Ondermeer is een grote stal ingericht, die volgens de modernste inzichten op het gebied van stalinrichting is uitgevoerd en voorzien is van een automatische mestafvoer. Verschillende melksystemen kunnen hier getest worden, aangepast aan de diverse staltypen. Een brochure geeft over deze Westfalia- produktie- en beproevingsafdeling te Herdecke een aantal bijzonderheden Aan te vragen bij Van Driel Van Dorsten N.V., Postbus 1, Hoofddorp. CEBECO STEENWIJK EN VICON Cebeco Steenwijk de afdeling landbouwwerk tuigen van Cebeco maakt bekend dat onderhandelin gen met de Vicon fabrieken te Nieuw Vennep ertoe hebben geleid, dat deze organisatie de verkoop van Vicon-produkten heeft verworven in de coöperatieve sector. Dit geldt voor alle door Vicon gefabriceerde produkten. Uiteraard geldt deze verkoop naast die welke be staat door middel van bestaande handelskanalen. Bij alle Cebeco-dealers, die in Comeca-verband zijn ge organiseerd, kan men voortaan nu alle Vicon-produk ten kopen en staat met haar gehele service-apparaat ter beschikking. De serie WilmoVan Driel schotelkunstmeststrooi ers reeds jarenlang in ons land in de handel ge bracht door G. W. van Driel Van Dorsten N.V. te Hoofddorp is uitgebreid met een nieuw type, dat aan de eisen van de moderne landbouw is aangepast Zo is er gebruik gemaakt van nieuwe materialen, cn kan de metalen voorraadbak, met een inhoud van 700 kg, voorover worden gekanteld om een snelle rei niging te bevorderen. De vulhoogte bedraagt 100 cm. de effectieve strooibreedte 4.00 meter. De tandwiel- bak, waarmee de snelheid van de schotels en de uit werperas wordt geregeld, is van hoogwaardig nylon. De strooibaarheid is traploos instelbaar van 50 tot 1200 kg/ha. De rijsnelheid varieert van 5 tot 12 km/u. Ook de schotels zijn van nylon vervaardigd en alle lagers van kunststof. Een inrichting voor transport in de lengterichting behoort tot de standaarduitvoe ring van deze kunstmeststrooier. Het eigen gewicht is zeer laag, namelijk slechts 400 kg; de maat van de banden is 7.50 x 16. De type-aanduiding van deze ma chine in standaarduitvoering is „400". Er is een extra uitvoering te leveren met een bak van roestvrij staal. Dit is type „400-R". stel op het juiste tijdstip, dat de koe uit is, wordt af genomen. Het is mogelijk gebleken, dat een melker met behulp van de ALFA-FLAG gemakkelijk 3 melkstellen bij een Hydropuls melkleidingsinstallatie inplaats van 2 kan gebruiken. Met een Hydropuls emmerinstallatie kan hij 2 inplaats van 1 melkappa raat gebruiken. VRIJ VAN MELKEN Vele veehouders zitten met het probleem, dat zij zich bijzonder moeilijk vrij kunnen maken van het melken, omdat een vreemde melker de koeien niet kent. ALFA-FLAG toont de nieuwe melker de indi viduele eigenschappen van elke koe. Hierdoor kan de veehouder ook eens een melktijd of meerdere melk tijden bij een week-end aan een ander overlaten. Doordat de meter, die van kunststof is vervaardigd, over de gehele wereld door ALFA-LAVAL zal wor den verkocht, is het mogelijk de meter in grote hoe veelheden te produceren. Hierdoor kon de prijs, waar voor ALFA-LAVAL deze meter op de markt brengt zeer laag houden. Verder geeft de dealer voor Zee land, Schipper-Noord N.V. te Goes U gaarne nadere inlichtingen. Sinds kort komt, aldus meldt ons Cebeco - afd. Landbouwwerktuigen A. Boudewijn Zn te Gelder- malsen met twee nieuwe ABZ-landbouwspuiten op de markt, namelijk de types L-415 en L-412 met spuitbreedtes van respectievelijk 1521 en 1214 meter. De L-415 is zowel uiterlijk als wat betreft de technische uitvoering een geheel nieuwe machine met een 4-delige, verende en in balans opgehangen spuit- boom, die voorzien is van een dubbel werkende schokbreker. De stand van de spuitboom kan aan elke terreinomstandigheid worden aangepast, terwijl de hoogte door middel van een lier traploos instel baar is. De spuitboom kan op elke willekeurige spuit - hoogte in transportstand geplaatst worden. De L-415 is verder uitgerust met een koperen vloeistofleiding, bestaande uit segmenten met O-ring afdichting. Het voordeel hiervan is; geen lassen, schroeven of klem men. Hierdoor kan de leiding zeer eenvoudig en zon der gereedschap gemonteerd en gedemonteerd wor den. De L-412 is een geheel nieuw ontworpen machine, die degelijk, eenvoudig en kompakt gebouwd is. De 5- of 7-delige spuitboom is opvouwbaar achter de ma chine, waardoor weinig opslagruimte in beslag geno men wordt; bovendien heeft men op deze wijze geen hinder van de spuitbomen bij het op- en afstappen van de trekker. De machine kan voor de hoogte-ver stelling van de spuitboom uitgevoerd worden met een lier of met een schijfklemsysteem. Het vullen van de tank gebeurt onbelast zonder drukverstelling. On danks de bijzonder solide constructie is het gewicht van deze landspuit uiterst laag. Beide machines kunnen geleverd worden met po lyester tanks met een inhoud van 400, 500 of 600 liter en betrouwbare zuiger-membraan- of zuigerpompen met capaciteiten van 140 1/min. bij de L-415 en 90, 100 of 110 1/min. bij de L-412. Het spuitpatroon van beide machines is ideaal. De spuitdruk is zeer nauwkeurig in te stellen door mid del van een precisieregulateur. Verstopping van de spuitdoppen, eventueel zelfafsluitende membraam- doppen, is praktisch uitgesloten door een dubbele filtering via ingenieuze sterfilters. Het spuitdophuis is uitgevoerd in messng en de sputdopplaatjes in ge hard roestvrij staal. De spuitboomeinden zijn bevei ligd tegen beschadigingen, doordat een schotelcon structie er voor zorgt dat de topeinden bij het raken van een obstakel terug kunnen veren en weer in hun oude stand terugspringen. Het roeren van de vloei stof geschiedt door middel van de overloop en is goed regelbaar. NIEUWE ABZ LANDBOUWSPUITEN volle benut. Met de ALFA-FLAG wordt extra geloop voorkomen, terwijl de rust en een betere werkroutine tijdens het melken worden bevorderd. Door het tijdig afnemen van het melkstel, wordt blind melken voor komen en de kans op mastitis wordt verkleind. Het werktempo wordt verhoogd, omdat het melk- BETERE WERKROUTINE EN ARBEIDSBESPARING Tijdens het melken moet veel worden gelopen, om aan de uier te voelen wanneer de koe uit is. Dit neemt meestal veel tijd in beslag en bovendien wordt de snelheid van een Hydropuls melkmachine niet ten

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 11