Mansholt's taktiek faalt officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Besluit over grondbank gewenst Pagina 3 Meningen over de Teleac T.V. landbouwcursus Pagina 4 Hagelverzekering is nodig Pagina 5 Bijdrage-regeling experimentele rundveestal- ler Pagina 5 Aardappelteelt, voor- jaarsmechanisatie en aan tal planten per ha Pagina 6 en 7 Gezinsgrootte en bedrijfsopvolging Pagina 8 - 9 De inzaai van groen- bemestingsge wassen Pagina S - 11 Verbetering var de onteigeningsprocedure? Pagina 17 De Zeeuwse pluimvee houderij in 197C Pagina 19 •3|( Tuinbouwklanken en Grond bemesting, zaad- Een van de belangrijke voorwaarden voor het behalen van goede kg-opbrengsten van akkerbouwge- hoeveelheid bij breekpeen wassen is: aandacht besteden aan de organische voorziening. De teelt van groenbemestingsgewassen Pagina 21 is hiervoor een relatief goedkoop middel. De structuur van de grond wordt hierdoor verbeterd en de kg opbrengsten van de gewassen omhoog. Alhoewel vooral op zwaardere gronden het goed onderploegen van een groenbemestingsgewas nogal eens moeilijkheden geven zijn er door het toepassen van goede teeltmaatregelen en het kiezen van de goede soorten wel mogelijkheden. Hierover meer op pag. 9 en 11. zlm VRIJDAG 19 MAART 1971 59e Jaargang No. 3073 land en tuinbouwblad TUSSEN Keulen en Parijs ligt de weg naar Rome, leerden wij als kinderen. Nu is het: tussen Bonn en Brussel lag de weg naar Arnhem. Vijftig duizend Westduitse boeren demonstreerden in de hoofdstad van de Bondsrepubliek tegen het landbouwbeleid van Europese Commissie en ministerraad. Kreten tegen Mansholt werden op spandoeken meegevoerd. Mans- holt weg, riep men in koor en sommigen droegen zijn doodskist mee. Alles verliep Duits, ordelijk, dus ge disciplineerd. Daarna kwamen twee duizend Nederland se boeren in Arnhem bijeen. Men becritiseerde het prijsbeleid en sprak over de eisen van de toekomst. Er waren spandoeken met bijvoorbeeld de leus: .Mans- holt regeert, de boer crepeertDe leiding was uit stekend, en alles verliep ordelijk. Ook in onze andere EEG-partnerlanden demonstreer den de boeren. In België zowel de Walen als de Vla mingen. In Frankrijk de wijnboeren in het zuiden, de aardappeltelers in het noord-westen en de veeboeren in Bretagne. Zij zijn wat feller, vechten met de politie' versperren de wegen en houden treinen op. Ook zij droegen spandoeken mee, zoals in Toulouse, waar 35 gewonden vielen en de opschriften voor zich zelve spraken: „Slacht de koeien, Mansholt baart wel kal veren", en ,,Na de Joden, nu de boeren". En op 23 maart, wanneer de Europese Raad van Landbouwministers in Brussel op de 4e verdieping van het Congressenpaleis de minimale prijsvoorstellen van Mansholt bespreekt, komen in de grote beneden zaal 1000 Europese boeren samen om via toespraken van de heren Vetrone (Italië), Delean (Frankrijk), Ba ron Heeremann (Duitsland) en Zijlstra (België en Ne derland) en een resolutie, voor de laatste maal hun eisen aan het hoge gezelschap kenbaar te maken. LIET COPA, de EEG-landbouworganisatie, organi seert deze massa-bijeenkomst onder de naam van een buitengewone algemene vergadering. Het standpunt, een verhoging van de prijzen met gemid deld 5 gaat een stuk uit boven de armetierige voor stellen van Mansholt! Reeds eisen de nationale orga nisaties meer, zoals de Duitse Boerenbond, die 10 tot 15% prijsverhoging vraagt en verschillende Franse organisaties, die ook aan de 10% toe zijn. Wanneer wij de Belgische landbouwbladen mogen geloven (Waalse zowel als Vlaamse), zullen de 1000 in de zacl gesteund worden door vele duizenden bui ten. Zo heeft het blad van de Belgische Boerenbond opgeroepen tot een mars op Brussel. Het Waalse blad heeft 23 maart verklaard tot de dag van de grote boe- renstaking, waarop iedereen in Brussel wordt ver wacht. I NMIDDELS is de houding van de zes ministers inzake de Mansholt voorstellen bekend. Er zijn belangrijke verschillen te constateren. Er is allereerst het koppig vasthouden van het Nederlandse lid van de Europese commissie aan een gelijktijdige beslis sing over de prijsvoorstellen en de structuurvoorstel- len. (De zogenaamde koppeling). Daar alleen de Italiaanse regering hiervoor voelt zijn wij van mening dat de heer Mansholt door de knieën zal moeten gaan. Dat zou ook verstandig zijn, daar dan snel over een verhoging van de prijzen beslist kan worden, (23 of 24 maart) en er in de komende maanden dan eindelijk tijd vrijkomt voor onderhandelingen over een gemeen schappelijk structuurbeleid. In het tegenovergestelde geval vrezen wij, dat juist dit laatste onderdeel vap het beleid opnieuw in de verdrukking gaat komen. LIET is op het gebied van de taktiek, dat Mans holt zijn zwakste momenten vertoont. Het is als of hij#meent alles alleen in strijdposities en in het uit spelen van de ene partij tegeivde andere te kunnen bereiken. Dat dit indertijd lukte, toen het aanvaarden van gemeenschappelijke reglementen aan de orde was tegelijkertijd met de Kennedy-ronde en tegengestelde belangen tegen elkaar konden worden uitgewisseld. Mr. J. F. G. SCHLINGEMANN is geen bewijs.dat dit weer slaagt in een totaal andere situatie. Hier ligt ons inziens de grote denkfout. Een gemeenschappelijk structuurbeleid, of veel beter nog, het opstellen van gemeenschappelijke re gels voor de verbetering en versterking van de land bouw in de zes lid-staten, zal alleen kunnen slagen door zorgvuldig overleg. En dan niet alleen met de regeringen, maar ook overleg met de georganiseerde landbouw. Brussel zal deze moeten zien te winnen voor zijn denkbeelden en samenwerking bij de uit voering zal moeten worden nagestreefd. Ziehier het zwakke punt van Mansholt en de zijnen. In plaats van vrienden te zijn met de georganiseerde landbouw, hun vertrouwen te winnen en gezamenlijk met hen te stre ven naar een betere toekomst, is verwijdering, wan trouwen en het begin van vijandschap gekweekt. Hoe vaak hebben wij hoge medewerkers van Mansholt niet horen betogen dat het Europese COPA een zwakke zaak was en ook hemzelf de organisatievorm horen aanvallen. DETER was het geweest met dit COPA te werken het vertrouwen van de boeren te winnen en de schouders gezamenlijk te zetten onder het zware werk, dat er nu eenmaal in dit tijdvak te doen staat. Niet vanuit Brussel, in hoogheid gezeten, zal de Europese landbouw geherstructureerd moeten worden, maar in de landstreken, door middel van overredings kracht, door de regionale en lokale besturen, door de werkers in hel veld. En in de tijd, die hiervoor nodig is, zal via prijs- en inkomensbeleid de grootste mi sère moeten worden opgevangen Juist daarom ook zijn de prijsvoorstellen van de Commissie onvoldoen de en wekken zij de gróótste weerstanden op. Wij zagen Mansholt op de televisie en dachten: „Deze gespannen man^wekt geen begrip meer op Laten daarom ook de ministers spoedig de prijzen op een redelijk niveau vaststellen en zich daarna mèt de georganiseerde landbouw zetten aan een werkelijke verbetering van de structuur Nog is het niet te laat!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1