officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant BOEREN EN TUINDERS WILLEN OOK WELVAART! Indrukken van de demonstratieve vergadering te Arnhem VRIJDAG .12 MAART 1971 59e Jaargang - No. 3072 land en tuinbouwblad RESOLUTIE 3 CENTRALE LANDBOUW ORGANISATIES De 3 Centrale Landbouw Organisa- i ties, op 5 maart 1971 te Arnhem bijeen met 1500 afgevaardigden van hun af- delingen, in toenemende mate bezorgd over de i economische en sociale positie van de 180.000 Nederlandse boeren- en tuin dersgezinnen, enerzijds overwegende dat het be- J steedbaar inkomen, de vrije tijd en de i levensomstandigheden van het agra risch gezin steeds sterker achterblijven bij de groei van welvaart en welzijn in 1 ons land, anderzijds overwegende dat de land 1 en tuinbouw voor onze nationale eco- 1 nomie onmisbaar is, als bron van 16% j van de werkgelegenheid en van mee! dan 25 van de export, en als ver- schaffei van de mees- rationele vorm j var ruimtebeheer dringen aan co - hogere prioriteit voor het landbouw beleid in de komende kabinetsperiode rechtvaardige landbouwprijzen die jaarlijks worden aangepast aan de in flatie - verlichting van de bedrijfsfinancie- ring - een billijker fiscaal regiem voor de zelfstandigen - afschaffing van de concurrentiever valsing in de EEG verlangen derhalve uitvoering van het meerjarenprogramma voor de Neder landse land- en tuinbouw van het Land bouwschap. 5 maart j.l. werd te Arnhem een demonstra- tieve vergadering gehouden, georganiseerd door de drie centrale landbouworganisaties. De grote zaal van Musis Sacrum was met bijna 2000 bezoekers overvol, er waren plaatsen tekort. De bijeenkomst stond onder leiding van drs. R. Zijl stra, die in zijn openingswoord er op wees dat 150.000 boeren- en tuindersgezinnen vertegenwoordigd waren om hun wensen voor de komende regeerperiode kracht bij te zetten. Hij deelde mede dat de Minister van Landbouw een geldig excuus had om afwezig te zijn. Op hetzelfde moment vergaderde namelijk de Ministerraad en op de agenda stonden o.a. de prijsvoorstellen en de struc tuurmaatregelen, die door de Europese Commissie zijn ingediend. Wij presenteren vandaag een soort agrarisch pro gram van actie, aldus de heer Zijlstra. Dit werkstuk is kortgeleden door het bestuur van het Landbouw schap vastgesteld en kan worden gezien als de vrucht van de gezamenlijke arbeid van werkgevers en werk nemers. Hij wees er op, dat als gesproken wordt over landbouwpolitiek, met dit woord wordt aangeduid dat het deel van ons wel en wee bepaald wordt door ge dragingen en beslissingen van de overheid, die op haar beurt weer wordt gecontroleerd door het parle ment. Dertig miljard gulden of bijna een derde van het geld dat wij verdienen. Een soort financiële herver kaveling dus. De vraag is daarbij: op welke schouders worden deze lasten gelegd en aan wie dienen deze gelden ten goede te komen? Hij besloot zijn openingsrede als volgt: ,,Het motto van deze dag is: Boeren en tuinders willen óók wel vaart". Deze tekst is op het ogenblik hier niet alleen in de zaal te ontdekken, maar ook boven Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en straks boven Arnhem. Wij hopen vandaag opnieuw te demonstreren dat de boer of tuinder geen klagende bedelaar is die blind en met een houten been aan de poort zit en met beven de hand een napje aan de onverschillige burger dient voor te houden. Hier zitten mensen die met grote in spanning, grote toewijzing en grote vakbekwaamheid er voor zorgen dat er overvloed en grote variatie van spijzen en dranken op ons aller tafels komt. Door deze eigen inspanning hebben zij een landbouwindustrie opgebouwd die tot de modernste ter wereld gerekend kan worden. En derhalve mogen zij met recht vragen iets meer van deze eigen vruchten te mogen plukken! LANDBOUW WORDT IN DE HOEK GEDEUKT IR. C. S. KNOTTNERUS, voorzitter van het K.N. L.C., begon zijn toespraak met de opmerking dat de bijeenkomst diende om nog eens nadrukkelijk te onderstrepen dat er voor de Nederlandse land- en tuin bouw iets moet gebeuren. De sterke kostenstijging van de laatste jaren, de onmacht van land- en tuinbouw om zich teweer te stellen tegen de inflatie en verstar ring van het E.E.G.-prijsbeleid hebben grote groepen van de Nederlandse land- en tuinbouw in een moeilijke positie gebracht. Bij vele boeren en tuinders heeft dit tot een stemming met een explosief karakter of een ontoelaatbare berusting geleid. (Zie verder pagina 3) IN de grote vergaderruimte van Musis Sacrum te Arnhem gonsde het tegen half 11 als in een bijenkorf, waartegen een schop is gegeven. Het was vol in de zaal, overvol. De televisieploeg had bijna geen ruimte om te filmen. Er waren 160,0 toegangskaarten uitgereikt, doch naar verluidt was er een grote groep „noor delingen" clandestien binnengedrongen, waardoor er plaatsen tekort waren. Achterin de zaal was het daar door voor menigeen meer staan of hangen, dan comfortabel zitten. Ook de 10C ZLM-ers (3 bussen vol) kon den niet allemaal een stoel bemachtigen. De eerder genoemde infiltranten zorgden al spoedig voor een aparte sfeer. Reeds vóór de officiële aanvangstijd klonk gescandeerd: „Een - twee - drie - vier, komt er nog wat van". Voorzitter Zijlstra bleef er rustig onder. Klokslag half elf opende hij de vergadering. Door zijn betoogtrant kreeg hij de zaal geheel op zijn hand. Zijn openingsrede werd dan ook enkele malen door applaus onder broken. A LS eerste spreker kwam de heer Knottnerus aan het woord over het meerjarenplan van de Nederlandse land- en tuinbouw. Voor zijn toelichting op de noodzaak van ruilverkavelingen en hel nut van een grondbank kreeg hij alleen een welwillende aandacht! Maar daverende toejuichingen vielen hem ten deel toen hij hel prijsbeleid hekelde en vooral ook toen hij hef huidige fiscale beleid ten aanzien van de zelf standige scherp veroordeeld. Na zijn opmerking: „Je vraagt je wel eens af of men de zelfstandige onder nemer wil uitroeien", werd de zaal bijna afgebroken! De heer Mertens besprak het EEG-beleid. Zijn opsomming van de voordelen die de EEG ons land heeft ge bracht vond weinig weerklank. Maai toen hij naar voren bracht hoe de organisaties over de prijsvoorstellen en het structuurbeleid van Mansholt denken, reageerde de zaal weer snel en luidruchtig. Trouwens de hele dag was het noemen van de naam Mansholt voldoende om de boel op zijn kop te zetten. Onze indruk was da het noorden daarbij het felst van leer trok ook daar is blijkbaar een profeet in eigen land (Groningen- niei geëerd! (Zie verder pag. 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1