officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant DAGELIJKSBESTUUR ZLM VERGADERDE In dti nummer o.m.: Verschillende nieuwe O.- en S.-Fonds bijdrage regelingen Pagina 5 Tuinbouwklanken, Tuinbouw Cie, ZLM verga derde Pagina 6-7 Grond en gebouwen Pagina 8 Prei zaaien Pagina 10 Zaaizaad-ontsmetting en -behandeling in hei voorjaar Pagina 11 Aanmelding leerlingen Lagere Agrarische en Huishoudscholen Pagina 13 Nieuwe gunstige regeling voor vrijwillige kavelruil Pagina 17 Biedt spruitenteelt perspektief op het akker bouwbedrijf Pagina 20 Markt- en prijsbeleid granen - Brouwgerst- kontrakten Pagina 21 Waarheen met de recreatie in Zeeland Pagina 22 Deze maand zal, afhankelijk van de weersomstandigheden wat eerder of wat later, weer met de voorjaarswerkzaamheden begonnen kunnen worden. Kunstmest strooien, grondbewerking en onkruidbestrijding zijn de belangrijkste daarvan. Hierop wordt uitvoerig in het artikel „De maand maart op het Z.W. akkerbouwbedrijf" op pagina 9 en 15 ingegaan. Wanneer de voorjaarsgrond bewerking goed wordt uitgevoerd en aan de speciale eisen van het gewas zijn aangepast kan het rollen, dat in maart meestal meer schade dan goed doet, achterwege blijven. VRIJDAG 5 MAART 1971 59e Jaargang - No. 3071 land en tuinbouwblad zlm SCHERP PROTEST TEGEN DE BRUSSELSE PRIJSVOORSTELLEN AKKERBOUW TOTAAL IN DE VERGETEN HOEK HET STREEKPLAN OOST ZEEUWS-VLAANDER EN EEN belangrijk deel van de op 1 maart j.l. te Goes gehouden vergadering van het ZLM-bestuur was uiteraard gewijd aan de voorstellen inzake het E.E.G.-markt- en prijsbeleid 1971/1972 en het struc tuurbeleid. Ondanks de sterke kostenstijging van de laatste jaren, ondanks ook het feit dat de zogenaamde land- I bouwoverschotten goeddeels verdwenen zijn, houden de Brusselse voorstellen in, aldus het bestuur, dat de prijzen voor de voornaamste landbouwprodukten prak tisch op hetzelfde peil zouden blijven. Voor de vee houderijsector betekent het voorstel weliswaar enige verbetering, hoewel de voorgestelde richtprijsverho ging voor de melk met 5 in de praktijk niet zal wor- den behaald. Voor het rundvlees wordt 5 per 1 april a.s. en nogmaals 5% per 1 april 1972 voorge steld. Voor de akkerbouwsector bieden de voorstellen geen enkel perspectief. De ernstige vraag dringt zich op of het saneringsproces in de agrarische sector gestimuleerd moet worden door een ongunstig prijs- klimaat, waarbij de boer de dupe wordt van de inflatie mallemolen. Het Dagelijks bestuur nam dan ook met grote ver ontrusting en verontwaardiging van de Brusselse voor stellen kennis, voorstellen die de gevoelens van on behagen, van teleurstelling en onmacht op het platte land alleen maar zullen vergroten. Een doorberekening v;an de kostenstijging in de richt- en interventieprijzen, zoals door het Landbouwschap voorgesteld met een indexering in de toekomst is wel het minste, wat de landbouw mag verwachten, aldus het bestuur. Boven dien moet de koppeling van de nieuwe E.E.G.-land bouwprijzen aan het structuurbeleid zonder meer van de hand worden gewezen. De ongunstige financiële situatie op vele bedrijven wordt nog versterkt door het aardappeldrama van oogst 1970, waarbij het be lastingsysteem de likwiditeitspositie voor velen nog moeilijker maakt. De uitermate moeilijke positie van de land- en tuinbouw zal op de op 5 maart a.s. te Arnhem te houden demonstratieve bijeenkomst nog eens duidelijk worden onderstreept. Tevens zal daar bij het landbouwprogramma voor de komende jaren bekend worden gemaakt en vervolgens aan alle kan didaten voor de Tweede Kamer worden toeaezonden. Het Dagelijks bestuur onderstreepte tenslotte nog eens de grote betekenis, die moet worden toegekend aan de houding van Minister Lardinois bij de komende onderhandelingen in Brussel. Zijn kortelings gedane uitlatingen hebben verwachtingen gewekt. INDUSTRIALISATIE OOST ZEEUWS-VLAANDEREN LIET Dagelijks bestuur volgt uiteraard de vooront werpen voor streekplannen, zowel in Zeeland als in Noord-Brabant, met grote belangstelling. Het voorontwerp streekplan voor Oost Zeeuws-Vlaande- ren, uitgaande van industrievestiging rond Ossenisse, levert voor de landbouw grote bezwaren op. Uitgaan de van de industriële ontwikkeling tussen Gent en Antwerpen zou het overblijvende groengebied in Oost Zeeuws-Vlaanderen geheel door industriegebieden worden omringd. Er werd kennisgenomen van de vele kritiek, die dit voorontwerp alom ontmoet. Afgewacht zal worden tot welke wijzigingen de opmerkingen aan leiding geven, terwijl tevens in het verband van het Landbouwschap naar de mening van het bestuur be zien moet worden welke stappen c.q. alternatieve voor stellen gedaan moeten worden. AKKERBOUW IN het overzicht over de situatie in de akker bouwsector deelde de heer Becu mede dat de afzet van de produkten van oogst 1970 moeizaam ver loopt; de prijzen staan over de gehele linie onder druk. Dit is ook van toepassing op de granen, die aan vankelijk vlot verkocht konden worden, doch waarvan de prijzen nu ook een dalende tendens vertonen. De situatie bij de aardappelen is voldoende bekend. Men kan alleen hopen dat aan het eind van het seizoen de prijs nog wat zal aantrekken, maar met zekerheid is hierover niets te voorspellen. Het enige dat thans nog gedaan kan worden is zorgvuldig nagaan wat met betrekking tot het afremmen van import van vroege aardappelen en stimuleren van export kan worden ge daan om verbetering in de situatie te verkrijgen. Dit zou aansluiten bij maatregelen in andere jaren. Een lichtpunt is de overeenstemming ten aanzien van de brouwgerstcontracten. Tot 16 maart is er ge legenheid voor inschrijving, waarbij het maximum op 30.000 ton is gesteld. Men verwacht niet dat de in schrijving zodanig zal zijn dat een korting zal moeten worden toegepast. De prijsvoorstellen van Brussel staan thans in het middelpunt van de belangstelling. Het ligt in de bedoeling vóór 1 april a.s. alles af te handelen, waarbij tegelijk overeenstemming moet wor den bereikt over de structuurmaatregelen. Er is sprake van een verhoging van de voergerstprijs met 5 doch deze graansoort moet grotendeels worden ver werkt in het mengvoederpakket en te verwachten is dat er zeer scherpe concurrentie komt van andere, goedkopere granen. Dit zal weer tot interventie lei den, waardoor de prijsverhoging vermoedelijk weinig effect zal opleveren. Voor de andere akkerbouwprodukten zijn geen ver beteringen van enige betekenis in het vooruitzicht ge steld en dat betekent dat de akkerbouwer opnieuw geen compensatie zal krijgen voor de forse kosten stijgingen, waarmede hij reeds jaren te maken heeft. TUINBOUW r)E heer R. den Engelse kon in zijn tuinbouwover- zicht gewagen van een iets beter prijspeil voor het fruit. Rassen als Goudreinette en Winston bren gen redelijke prijzen op; de Golden Delicious kan echter nog altijd moeilijk mee. Wat de peren betreft valt het op dat er veel vraag is naar Conference, terwijl dit ras vorig najaar nog in grote hoeveelheden uit de markt werd genomen. Verder deelde de heer Den Engelse mede dat op een vergadering van de Tuinbouwcommissie was be sloten de heer M. J. Goud uit Baarland voor te dragen als opvolger van de heer Stoutjesdijk als voorzitter. Met deze voordracht ging het Dagelijks Bestuur ak koord. Met voldoening werd kennis genomen van de mede deling dat Minister Lardinois heeft besloten de bij drage in de kosten van hagelverzekering voor fruit reeds toe te kennen voor bedrijven vanaf 2 ha. Ten opzichte van de aanvankelijke grens van 3 ha is dit een aanzienlijke verbetering. Instemming werd betuigd met een voorstel van het Landbouwschap om de pe riode waarin de E.E.G.-rooipremie kan worden aange vraagd, te verlengen. Weliswaar is dit voor Neder land gezien het grote aantal aanvragen niet no dig, maar men hoopt dat hierdoor het rooien ook in Frankrijk bevorderd zal worden. CZie verder paqina 3) BI

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1