officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant Mansholt: begin erkenning van problemen ons commentaar met beschamende resultaten E.E.G.-voorstellen onvoldoende en ondoelmatig Ir-c s- KN0TTNERUS In dit nummer o.m.: Gesprek Landbouw schap met minister Lardinois Pagina 5 De teelt van knol selderij Pagina 6 Fruitcrisis of bedrijfs structuur? Pagina 7 Arbeid, mechanisatie en bouwplan Pagina 8 - 9 Kan stikstofgift op tarwe nog verhoogd wor den? Pagina 11 Bedrijfsaanpassing in de akkerbouwsector Pagina 15 Nederlandse fruitteelt zal niet verdwijnen Pagina 17 Belangstelling voor snijmais Pagina 18 De teelt van blauw- maanzaad Pagina 19 Vee en vlees, mechanisatienieuws Pagina 20 - 21 Stikstofbemesting op suikerbieten Pagina 21 Aardappelvoorraden en -marktsituatie Pagina 23 Deze foto dient om de fruittelers er aan te herinneren dat aanvragen voor de E.E.G.-rooipremie vóór 1 maart a.s. ingediend moeten worden bij de dis trictbureauhouder. Een eventuele aanvrage betekent niet dat ook gerooid moet worden! Zie ook pagina 7 van dit nummer. zlm VRIJDAG 19 FEBRUARI 1971 59e Jaargang - No. 3069 land en tuinbouwblad \A/E zitten, het kan kennelijk niet genoeg herhaald V worden, in een periode dat de kosten, mede door een soort superinflatie, in sneltreinvaart zijn ge stegen. Dat landbouw als enige bedrijfstak door deze economische ontwikkeling in moeilijkheden is geko men, zou gezien de bedrijfssluitingen in andere secto ren, teveel gezegd zijn. Maar wel is het zo dat land bouw temidden van deze inflatie de eer heeft op het vrijwel eenzame plaatsje in onze samenleving te zit ten, waar de prijs voor zijn belangrijkste produkten een reèks van jaren welbewust door de overheid op hetzelfde niveau is gehouden. Sinds kort en ver moedelijk voor korte duur ervaren nu in Nederland ook andere bedrijfstakken wat dit betekent, voorzover tenminste de prijsmaatregelen van de overheid effect sorteren. Want de deskundigen zijn het er wel over eens, dat het, gezien het gevaar van ongelukken in die sectoren van de economie, niet te lang kan duren. Tot voor kort was men kennelijk van mening dat voor landbouw wel prijsbevriezing voor langere tijd mogelijk is zonder ongelukken. We hoeven wat dat be treft maar te herinneren aan de eindeloze argumen tatie van landbouwzijde met de eigen overheid en met Brussel voordat de erkenning kwam dat er toch wat moest gebeuren. Nu, die erkenning is er de onge lukken overigens ook, hoewel ze niet zo spectaculair zijn als in de industriële sector zelfs van de zijde van de heer Mansholt. Maar gezien de aard van zijn voorstellen, die in maart in de Ministerraad in Brussel behandeld moeten worden, is hij kennelijk van mening dat je pas structuurbeleid kunt bedrijven met een boe renstand in ernstige moeilijkheden, en moeten we bo vendien vrezen dat deze gedachte een stuk van zijn beleid is. CERST nog eens even de voorstellen van de zijde van de georganiseerde landbouw. Die kwamen gemiddeld neer op 6 met aangepast aan een ge wenste richting van de produktie een geringere of hogere vraagprijq. Er is binnen de landbouw zelve natuurlijk kritiek geweest op deze vraagprijzen. En er zijn ook argumenten na de jaren van stilstand, die een hoger percentage wettigden. Maar bij dit onderlinge overleg binnen de landbouw heeft naast overwegingen toch ook in belangrijke mate een rol gespeeld het gevaar van het in eigen zwaard vallen door het uitlokken van produkties, waarvoor ook al is het tijdelijk geen plaats is. Dus wat dat betreft geenszins een alleen maar be zien van één aspect op korte termijn het inkomen maar wel degelijk de marktsituatie, hoewel dat in komen natuurlijk een zeer hoge prioriteit moet hebben. Hoe is nu het antwoord van Mansholt? De melk veehouderij lijkt er in eerste instantie redelijk afgeko men. Maar de rekenmeesters hebben al aangetoond dat uit de verhoging van de melkpoederprijs de stij ging van de richtprijs niet is te realiseren. De gerst- prijs met de 5 bij interventie- en richtprijs lijkt even eens in de buurt van het gevraagde te komen. Maar bezien we daarnaast de voorstellen voor de tarwe, waar in feite niets gebeurt de 2 bij de richt prijs heeft voor de boer niets te betekenen indien ook niet iets aan de interventie gebeurt dan doemt de vraag op: ,,ls het de bedoeling om een gerstover schot te creëren om de boer weer verwijten te kunnen maken?" De verandering het verlaten van de aanvang van de interventieperiode is ronduit een verslechtering van de situatie. Voor het koolzaad verlaging van prijs dus meer bieten. Voor de bieten een aanpassing van de witsuikerprijs (gelukkig, anders moesten de fabrieken gaan korten) en een vooralsnog onbegrijpe lijke bepaling over de quota, die begrijpelijk maakt dat het basisquotum wel zal verminderen. P)E voorstellen laten we positief beginnen betekenen de erkenning door de heer Mansholt van zijn ongelijk. Want tegen zijn eigen argumentatie in (overschotten, toetreding Engeland, eerst de struc tuur) komt hij nu met bepaalde voorstellen. Het bete kent tevens de erkenning van het feit dat het zo niet langer kan in de economische situatie, waarin we met deze inflatie zitten. En deze benadering wordt nog eens bevestigd als men in deze voorstellen de stijgende kosten in de op slag en verwerking in belangrijke mate en geluk kig wel honoreert, zoals uit de stijging van de wit suikerprijs en de verhoging van de staffel bij graan- opslag met 10% blijkt. Maar waarom die erkenning dan niet als het om de prijs voor de boer gaat? De voorstellen zlijn onevenwichtig en beschamend voor een man, die zich de landbouwman van Europa wil noemen! Nu zal de boerenstand gespannen afwachten of de Nederlandse Minister in Brussel zijn woorden waar maakt. Het is bittere noodzaak. Pr. Verleden week heeft de Europese Commissie opnieuw prijs- en structuurvoorstellen bekend gemaakt. Zij deed het dit keer aan het Europese Parlement. Het Europese parlement moet immers over alle voorstellen van de Commissie zijn mening geven vóór dat Raad van Ministers over deze voorstellen besluiten mag ne men. De ministers hoeven zich overigens van het advies van het Parlement niets aan te trekken, wel van de voorstellen van de Commissie want zonder voorstellen kan de Ministerraad geen besluiten nemen. Willen de ministers afwijken van het voorstel van de Commissie dan is meestal zelfs unanimiteit van de ministers nodig. Dat de publicatie nu in deze vorm is gebeurd heeft dus ook weer een politieke achtergrond en wij zien voor de zoveelste maal dat de politiek bij de besluitvorming in de E.E.G. een beslissende rol speelt. Veel meer zelfs, zou men kunnen zeggen, dan de noodzakelijkheid een gezonde landbouwpolitiek tot stand te bren gen. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1