officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant KORT VERSLAG In dit nummer o.m.: De Brusselse prijs- en structuurvoorstellen Pagina 3 Zeeuwse groenteteelt dag Pagina 6 Brouwgerstcontracten Pagina 7 Oudere, jonge er. toe komstige ondernemers Pagina 8 Grondbank naast andere maatregelen Pagina 9 Jaarvergadering Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland Pagina IQ Fosfaatadvies en voor jaarsbemesting Pagina 11 Tarievenloonwerk Noord-Brabant 71/72 Pagina 14 ■fc Het verkrijgen van een goede hen op het legbe- drijf Pagina 15 We leven in de tijd van de mechanisatie en rationalisatie. Uit harde economische noodzaak wordt, in verband hiermee, de laatste tijd nog eens in het bijzonder de aandacht gevestigd op samenwerking en samenwerkingsmogelijkheden. Aan de op eind januari te Goes hierover gehouden studiedag wordt op pagina en nader ingegaan. zlm VRIJDAG 12 FEBRUARI 1971 59e Jaargang No. 3068 land en tuinbouwblad LANDBOUW - KIND VAN DE INFLATIEREKENING DEMONSTRATIEVE VERGADERING GEORGANISEERDE LANDBOUW PIJPLEIDINGSTRATENBEZWAREN GRONDBELEIDDREMPEL TE HOOG De steeds voortgaande omvangrijke inflatie, vooral ook in het afgelopen jaar, maakt het voor de landbouw steeds urgenter dat in ieder geval aanpassing van de prijzen plaatsvindt aan de sterk stijgende kosten. Blijk baar zal nu eind maart door de E.E.G.-Ministerraad te Brussel een beslissing in dezen worden genomen. Recente uitlatingen o.a. van de heer Mansholt wijzen in de richting van een slechts zeer geringe verhoging van de richtprijzen voor melk, rundvlees en gerst, ter wijl voor tarwe niets te verwachten zou zijn en voor suiker zelfs een verlaging van het quotum zou wor den overwogen. Dr. Mansholt is kennelijk nog zeer be vreesd voor het eventueel creëren van overschotten en zou meer geporteerd zijn voor verbetering van het structuurbeleid, al of niet met een systeem van in komenstoeslagen. Het Dagelijks Bestuur van de ZLM stelde in de op maandag 1 februari te Bergen op Zoom gehouden vergadering vast dat de landbouw hiermee het kind van de rekening dreigt te worden van een inflatiebe- leid, waaraan onze bedrijfstak allerminst schuld heeft! Terwijl vakbonden met steeds nieuwe looneisen ko men en stakingen en stakingsdreiging aan de orde van de dag zijn, zou de agrarische sector door bevriezing van het prijsbeleid goed genoeg zijn om alleen maar de klappen op te vangen. Van Minister Lardinois, die bij de begrotingsbehan deling de prijsvoorstellen van het Landbouwschap reëel heeft genoemd, mag dan ook worden verwacht dat hij bij de onderhandelingen in Brussel zich achter de redelijke COPA-voorstellen blijft scharen! Op een binnenkort door de Nederlandse georgani seerde landbouw te houden demonstratieve bijeen komst, waarbij het landbouwprogramma 19711975 gepresenteerd zal worden, zal voorts ongetwijfeld de redelijkheid en de urgentie van genoemde prijsvoor stellen nog eens duidelijk worden onderstreept. Dit landbouwprogramma 19711975 wat nu voorbereid wordt omdat de concrete wensen en verlangens van de Nederlandse land- en tuinbouw, zoals deze aan de nieuwe regering straks zullen worden aangeboden. Het concept-programma werd door het Dagelijks Bestuur uitvoerig behandeld en van enkele aanvullingen voor zien. AKKERBOUW Het Dagelijks Bestuur behandelde voorts het brouw- gerstbeleid, waarover, toen het bestuur vergaderde, het overleg tussen het Landbouwschap, het Centraal Brouwerij Kantoor, de Coöperaties eri de handel nog niet afgesloten was. Inmiddels is hieromtrent overeen stemming bereikt en wordt hierop elders in dit nummer nader ingegaan. Een meerjarig contract is in voorbe reiding, dat gunstige perspectieven kan bieden voor de sterk teruggelopen teelt van brouwgerst in ons land. Deze ontwikkeling met betrekking tot de brouwgerst is één van de aanwijzingen, dat ook in de akkerbouw sector steeds meer de richting uitgegaan wordt van langjarige contracten en telersgroeperingen voor di verse akkerbouwprodukten. Met instemming werd vastgesteld dat zich in Zee land een vlaskern heeft aangemeld, die gebruik zal maken van het voorgestelde mechanisatieprogramma. Waarschijnlijk zal zich naast de 4 kernen in Nederland nog een vijfde kern melden, daar gebleken is dat in West Zeeuws-Vlaanderen hiervoor ook belangstelling bestaat. DE AANLEG VAN PIJPLEIDINGSTRATEN De pijpleidingstraat Botlekgebied Noord-Brabant Zeeland zal, indien het regeringsvoorstel dienaangaan de aanvaard zou worden, in eigendom dienen over te gaan in een op te richten rechtspersoon. Een speciale Nutswet is hiervoor in voorbereiding. Het Dagelijks Bestuur van de ZLM handhaaft zijn bezwaren tegen eigendomsoverdracht van de in het tracé vallende gronden aan een op te richten N.V. of Stichting. Op de gehouden hoorzitttingen zijn de be zwaren van landbouwzijde duidelijk kenbaar gemaakt. Intussen is het van groot belang dat de betrokkenen spoedig weten waar zij aan toe zijn, temeer daar blijk baar reeds begonnen wordt met de voorbereiding van grondaankopen. Door het Landbouwschap zullen op korte termijn de voorwaarden worden opgesteld waar aan indien het tot eigendomsoverdracht zou moeten komen naar de mening van de georganiseerde land bouw voldaan zou dienen te worden. Dit betreft onder meer de gebruiksmogelijkheden van de grond. Wat de tracering van de aan te leggen leidingstraten be treft zullen zoveel mogelijk bestaande wegen dienen te worden gevolgd. GRONDBELEID De vergadering wijdde uitvoerig aandacht aan het eindrapport van de Commissie van Overleg inzake het Grondbeleid, de z.g. „Commissie Wellen". Het rap port gaat uit van de instelling van een Grondbank als middel om de pacht, in dit geval erfpacht, binnen het bereik van eigenaren/gebruikers te brengen. Uitgangs punten daarbij zijn dat de financier aan een voldoende rendement komt (canon van 4 dat ook voor de grondgebruiker een redelijk prachtprijsniveau inhoudt en hem tevens bepaalde rechten laat. Bovendien moet worden vermeden, dat deze nieuwe instelling stimulerend zou werken op het grondprijs- peil. Volgens het rapport zou de Stichting Beheer Landbouwgronden het meest aangewezen orgaan zijn om als grondbank te fungeren. De S.B.L. vervult im mers in feite reeds een dergelijke funktie in het kader van de ruilverkavelingen. Hoewel het Dagelijks Be stuur zich met de bedoelingen van het rapport kon verenigen, kwamen toch een aantal bezwaren naar vo ren, met name met betrekking tot de mogelijke drem pel van resp. 50 ha voor akkerbouw- en 30 ha voor vee houderijbedrijven. Toepassing van deze normen zou er toe kunnen leiden dat te weinig rekening wordt ge houden met het vakmanschap van de ondernemer en de groeimogelijkheden van bedrijven, die niet aan deze normen voldoen, maar wel produktiemogelijkheden hebben. (Zie verder pag. 7)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1