Over prijzen en landbouwpolitiek officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: Ziekenhuiskostenver zekering Pagina 3 Jfé Grondbeleid Pagina 3 Wijziging pachtwet voorgesteld Pagina 4 Welke machines heeft de glastuinder nodig? Pagina 7 Mechanisatie-nieuws Pagina 8 De maand februari op het Z.W. akkerbouwbedrijf Pagina 10-11 Veehouderij Pagina 14 - 15 VRIJDAG 29 JANUARI 1971 59e Jaargang - No. 3066 land en tuinbouwblad De zorg voor een goede ontwatering is één van de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsvoering. Goed onderhoud is voor een drainage-systeem een uitermate belangrijke zaak. Over de controle en het onderhoud van drianages op pagina 12 en 13 een uitvoerig artikel van de C.T.D. Zeeland. LANDBOUWORGANISATIES BESPRAKEN STRATEGIE Op 20 januari kwam het CLO-overleg-orgaan in uit gebreide opstelling bijeen. Maandelijks wordt er een vergadering gehouden van het college van bestuursleden van de drie centrale landbouworganisaties. In het afgelopen jaar is het een goede gewoonte geworden om van tijd tot tijd dit gezelschap uit te breiden tot alle voorzitters van pro vinciale en gewestelijke landbouworganisaties. Om daar namelijk op een zo breed mogelijk vlak van gedachten te kunnen wisselen over de aanpak en de grote lijnen van enkele belangrijke (landbouw) politieke zaken, die nationaal (in het Landbouwschap) of internationaal aan de orde zijn. Dat was woensdag voor een week ook weer het ge val. Drie belangrijke zaken waren aan de orde. Daar was het ontwerp van een nota van het Landbouwschap over de situatie van land- en tuinbouw en de in de komende kabinetsperiode hieromtrent te verlangen overheidsmaatregelen. Dan de vraag of en hoe de georganiseerde landbouw door middel van bepaalde manifestaties deze verlangens kracht bij zou moeten zetten. En uiteraard de kwestie hoe samen met EEG- organisaties uiting moet worden gegeven aan het mis noegen over de besluiteloosheid van de EEG-Minister- raad met betrekking tot de nodige aanpassing van de EEG-landbouwprijzen. LANDBOUWPROGRAMMA 1971—1975 Het is de bedoeling dat het Landbouwschap in zijn bestuursvergadering op 3 maart a.s. het landbouw programma 19711975 vaststelt, dat duidelijk de ver langens van de Nederlandse land- en tuinbouw bevat, betreffende het nieuwe regeringsprogramma. Aan de hand van de daartoe opgestelde discussienota had het CLO-overlegorgaan nu de gelegenheid om de op en aanmerkingen, wijzigingen, aanvullingen, e.d., die in de organisaties naar voren waren gekomen vast te leggen en aan het bureau van het Landbouwschap door te geven. Dat gaat nu verder aan het werk met de nota. Bovendien gaat het hieruit een korter en precieser stuk, een urgentieprogramma voor 1971 en eventueel volgende jaren opstellen. Dit programma van het Landbouwschap moet dan ,,de politiek in". Het moet dienst doen bij de voor bereiding van de Tweede-Kamerverkiezingen van eind april a.s. in de vele vaderlandse politieke partijen. En uiteraard bij de opstelling het regeringsprogramma voor de komende vier jaar. Het Landbouwschap gaat straks weer de gebruikelijke brief aan de kabinetsfor mateur schrijven. Die brief zal dan dezelfde punten bevatten als het nu op te stellen urgentieprogramma. Het is natuurlijk onmogelijk om in dit bestek alle punten te noemen, die bij de bespreking in het CLO- overleg-orgaan aan de orde kwamen. Ook van KNLC- zijde werden allerlei opmerkingen gemaakt; ze waren al ter spreke gekomen in de laatst gehouden hoofd bestuursvergadering en in de voorbespreking, die de KNLC-delegatie (dagelijks bestuur en voorzitters van provinciale landbouwmaatschappijen) hield. Als zaken waarop in het bijzonder de aandacht werd gevestigd, zouden wij willen noemen: het inflatiepro- bleem en de positie van de zelfstandige ondernemer, het knelpunt van de bedrijfsgebouwen waarbij het gaat om verbetering, (industriële) nieuwbouw en vooral de financiering, in het algemeen het financieringsvraag stuk met als belangrijk punt rente-kostenverlaging. Tevens de bevordering van ruilverkaveling en eenvou dige verbeteringen, waarbij vooral de bedrijfsvergro- ting meer kans moet krijgen. En uiteraard het prijsbe leid, dat niet alleen op dit moment maar ook in vol gende jaren beter moet worden. VERLANGENS ONDERSTREPEN Het uitgebreide CLO-overleg meende dat het wel degelijk nut en zin zou kunnen hebben om van de kant van de landbouworganisaties straks nog eens extra de verlangens omtrent het toekomstige natio nale beleid te onderstrepen. Als plaats waar het best voor betere richtprijzen kan worden gedemonstreerd, geldt uiteraard Brussel, waar de EEG-Ministerraad de uiteindelijke besluiten moet nemen. Het zou niet de eerste keer zijn dat het COPA een demonstratie op touw zet. Eerder gebeurde dat in mei 1968, toen het gemeen schappelijk melk- en vleesbeleid maar niet tot stand wilde komen. Het Deutsche Bauernverband heeft het voorstel gedaan om in de tweede helft van maart a.s. een grote demonstratieve COPA-vergadering te hou den. Te verwachten is n.l. dat tegen die tijd het gesprek in de EEG-Ministerraad over de straks komende nieuwe prijs- en structuurvoorstellen aan de EEG- Commissie in een kritieke fase is gekomen. Op 1 april begint immers weer een nieuw melkprijsjaar. Maar de zaak ligt waarschijnlijk ingewikkelder dan enkele jaren geleden. Er is wel een COPA-standpunt over het EEG-prijsbeleid. Dat is wel eenstemmig wat melk en vlees betreft, maar b.v. niet ten aanzien van de graanprijzen. De Duitsers eisen voorts nationaal veel meer (gemiddeld 10% prijsverhoging zeker bij granen) dan in het COPA-standpunt ligt opgesloten. Er is wel onmin, en terecht, over de besluiteloosheid van de EEG-Ministerraad, maar een zo duidelijk, con creet en eenstemmig mogelijk geluid is natuurlijk wel gewenst. De lust om te gaan demonstreren is ook bij de Italianen en de Fransen niet zo groot. De eersten willen voor alles sociale maatregelen en de laatsten willen eigenlijk geen prijsverhoging in de plantaardige sektor. In elk geval besloot het presidium om een grote bij zondere algemene vergadering van het COPA te hou den met een demonstratief karakter. De bijzonder heden wórden nog 'uitgewerkt. Het CLO-overleg was het er in beginsel mee eens.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1