Hoge kg-opbrengsten van onze gewassen zijn en blijven belangrijk officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant ,rassenlijst zlm VRIJDAG 15 JANUARI 1971 59e Jaargang - No. 3064 land en tuinbouwblad 46 e VOOr'»«.Jbo Uwfew»g sen Rassen- nummer!97i Men kan de laatste jaren in de praktijk nogal eens beluisteren dat het steeds moeilijker wordt een bepaald opbrengstniveau van de gewassen te handhaven. Dit ondanks de beschikbaarheid van steeds produktieve rassen, betere mogelijkheden van ziektenbe- strijding, enz. Men kan zich afvragen of dit misschien een gevolg is van iets ruwer werken of minder zorg voor de teelt bij de steeds grotere oppervlakten per man. Een vraag is ook of het nodig is dat hier door de opbrengsten dalen of in elk geval niet meer stijgen. Een feit is, dat het opbrengstniveau van de gewassen in sterke mate bepalend is voor het bedrijfsresultaat. Ons streven naar schaalvergroting en verhoging van de arbeids- produktiviteit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit, want dan verliezen we met het ene wat we met het andere winnen. In dit artikel wordt in het kort ingegaan op de invloed van het opbrengstniveau op het bedrijfsresultaat, waarna iéts meer aan dacht wordt besteed aan een aantal factoren, die het opbrengst niveau van de gewassen beïnvloeden. CCHAALVERGROTING is de laatste tijd in land- bouwkringen een veel gehoord woord. We den ken hierbij meestal aan bedrijfsvergroting, samenwer- kingscombinaties, e.d. Door de grotere oppervlakte en/of een betere benutting van arbeid en machines kan een stijging van het inkomen van de boer worden bereikt. We zouden dit een versterking van het bedrijf door meer kwantiteit kunnen noemen, hetgeen voor veel ondernemers die boer willen blijven zeker een noodzaak is. Bij dit streven naar kwantiteit mogen we echter de kwaliteit zeker niet vergeten. Onder kwaliteit wordt in dit geval verstaan een zo goed mogelijk financieel resultaat per eenheid, bijvoorbeeld per ha grond. Dit wordt behalve door het kostencijfer bepaald door de hoogte van de geldopbrengsten. Aan de opbrengsten kant hebben we natuurlijk te maken met de prijzen die we voor onze produkten kunnen maken, maar daar naast met de kg-opbrengsten per ha van de gewas sen. Het niveau van deze-opbrengsten heeft een zeer grote invloed op de rentabiliteit van het bedrijf en der halve ook op het inkomen van de ondernemer. CEN voorbeeld: Op een akkerbouwbedrijf van 30 ha, met een gemiddeld bouwplan en gemiddel de opbrengsten, stijgt het saldo bij 10% hogere ge wasopbrengsten met niet minder dan circa 7500, Liggen de opbrengsten 10% beneden het gemiddelde dan daalt het saldo met circa ƒ7500, Daar de vaste kosten in een dergelijk geval niet of nauwelijks hoger respectievelijk lager behoeven te zijn, zal het inkomen met ongeveer hetzelfde bedrag verhoogd respectievelijk verlaagd worden. Uit dit eenvoudige voorbeeldje blijkt wel duidelijk hoe belangrijk het opbrengstniveau van de gewassen is voor het bedrijfsresultaat. Ziet men kans zijn opbrengstniveau te verhogen, dan heeft dit in feite hetzelfde effect als bijvoorbeeld een uitbreiding van de oppervlakte grond. De zeer grote verschillen in bedrijfsresultaat tussen bedrijven van dezelfde grootte en met vergelijkbare grond, die we vaak in de praktijk waarnemen, zijn ook dikwijls voor een belangrijk deel het gevolg van verschil in opbrengstniveau. Gelet op het eerdergenoemde, is het zeker van be lang een aantal factoren die het opbrengstniveau van de gewassen beïnvloeden nader te bekijken. De oor zaken van goede of minder goede opbrengsten zijn immers meestal tot één of enkele van deze factoren terug te voeren. Deels zijn deze niet door de boer te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het weer of de kwa liteit van de grond. Aan deze punten willen we dan ook verder geen aandacht besteden. Wel kunnen maatregelen worden genomen om de hieronder ge noemde factoren zo optimaal mogelijk te doen zijn. 1. Bodemvruchtbaarheid De grond vormt het groeimilieu voor onze gewas sen. Aan deze grond moet de plant zuurstof, wa ter en voedingsstoffen ontlenen, die alle onmis baar zijn voor de groei. a) Fysisch: De beschikbaarheid van de beide eerstgenoem de stoffen, zuurstof en water, worden vooral be paald door de structuur van de grond. Een slechte structuur kan tot uiting komen in verslemping van vooral lichtere gronden, een moeilijke bewerkbaarheid en de aanwezigheid van verdichte, versmeerde lagen op vooral zwaardere gronden. De gevolgen hiervan kun nen o.m. zijn zuurstofgebrek, het lang nat blij ven in het voorjaar en vochttekort in de zomer. Ir. C. D. VAN LOON C.A.R. Goes Allemaal omstandigheden dié een belangrijke invloed kunnen hebben op de groei en dus ook op de opbrengst van de gewassen. Het is dan ook zaak veel aandacht te schenken aan het op peil houden en verbeteren van de bodemstructuur. Factoren die de structuur van de grond beïnvloeden: Op de onlangs gehouden studiedag van de Stichting ter Bevordering van het Landbouw kundig Onderzoek in Zeeuwsch-Vlaairderen is duidelijk naar voren gebracht, dat uit onder zoekingen is gebleken dat de structuur in de eerste plaats wordt beïnvloed door de ontwa teringstoestand van de grond. Een lage grondwaterstand, te bereiken door een goede drainage en voldoende diepe sloten, ver mindert de kans op verslemping en verbetert de bewerkbaarheid van de grond. Verder zijn een goede kalktoestand en vol doende organische stof van belang. Wat dit laatste betreft blijft het noodzaak groenbemes- ters te zaaien waar dat maar mogelijk is. Pro beer U wat dit betreft niet te laten ontmoedi gen door regelmatig optredende mislukkingen. Dit jaar lukt het misschien weer wel een goed gewas stoppelklaver of Italiaans raaigras te krijgen. Vaak wordt in het voorjaar nog te vroeg met de grondbewerking begonnen. Als de laag vlak on der de oppervlakte nog te nat is, treedt versme ring op niet alle nare gevolgen van dien. Wacht rustig Uw tijd af, d.w.z tot de grond over de gehele bewerkingsdiepte voldoende droog is. Als Uw buurman zijn grond gaat opentrekken wil dat nog niet zeggen dat ook de Uwe al zo ver is. (Zie verder pagina 2)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1