officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant D.B. ZLM VERGADERDE In dit nummer o.m.: De bijdrageregeling vlaskernen en lucerne- telers opgeletPagina 3 (r Brabants overzicht Pagina 4 Somber nieuwjaar in Europa. Pagina 5 Tuinbouwzaken Pagina 6 - 7 Landbouw en recreatie Pagina 8 Erfverharding Pagina 9 •3jc Afzet en telersprijzen granen en de brouwgerst- premie Pagina 10-11 ,,Van poter tot kwali- teitsaardappel" Pagina 12-13 Ingezonden: Duidelijk heid gevraagd in fruitteelt- problematiek Pagina 17 Jaarvergaderingen - Jaarverslagen Pagina 19 VRIJDAG 8 JANUARI 1971 59e Jaargang - No. 3063 land en tuinbouwblad Van de Teleaccursus „Onze landbouw nu en straks" wordt a.s. maandag 11 januari van 12 tot 12.30 uur alweer de 10e les uitgezonden. Deze les behandelt het probleem „Naar een ander vak". Daaruit zullen diegenen die een ander beroep dan dat van boer en tuinder moeten gaan kiezen, vele waardevolle adviezen putten. Dat het bij de opnamen van deze serie gemoedelijk toegaat blijkt wel uit deze foto waar regie-assistente Wilke Schnell ervoor zorgt dat de heer Van de Veen „gesoigneerd" voor de T.V.-camera's verschijnt. LIET Dagelijks Bestuur van de ZLM kwam op 4 januari 1971 te Goes bijeen. In zijn openings woord wenste de voorzitter, de heer ir. J. Prins, het bestuur en de adviseurs een goed 1971 toe, daarbij de hoop uitsprekend, dat dit jaar voor de landbouw zonder grote schokken mag verlopen. Met genoegen werd geconstateerd, dat de ruilver kaveling Z.A.K.-Beneden Donge op 29 december 1970 met een zeer duidelijke meerderheid, (81% van de stemmen en 72% van de ha's) werd aanvaard, hetgeen voor de toekomst van dit gebied van groot belang moet worden geacht. Gehoopt wordt, dat spoedig met de werkzaamheden zal kunnen worden begonnen. Eveneens wordt het voorbereidingsprogramma voor de ruilverkavelingen' in Noord-Brabant voor de jaren 1971 tot en met 1975 met instemming aanvaard. Hier mede zijn in totaal 71.000 ha gemoeid en vooral de opname van het gebied „De Striene" ten noorden van de Mark voor het jaar 1975 mag tot voldoening strek ken, omdat de ZLM hierop heeft aangedrongen. AKKERBOUW P)E heer Becu zei in zijn overzicht van de ont- wikkelingen in de akkerbouwsector, dat de besprekingen over de zogenaamde langjarige con tracten van de brouwgerst goede voortgang vinden en dat gehoopt wordt nog deze maand tot een defi nitief besluit te komen. Met instemming werd kennisgenomen van de be slissing van het bestuur van het O.- en S.-fonds waar in tot een bijdrageregeling werd besloten ter stimule ring van de praktijkbeproeving van de mechanisatie van de vlasoogst. Het betreft hier het subsidiëren van een viertal vlaskernen in de daarvoor in aanmer king komende gebieden. Ondermeer Noord-Beveland toont hiervoor grote belangsteïïing. Teneinde ook an dere gebieden in Zeeland en Brabant de gelegenheid te bieden zich op de hoogte te stellen van de tech nische voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor deze bijdrageregeling in aanmerking te ko men, werd toegezegd deze voorwaarden in het land bouwblad te publiceren. Deze zijn elders in dit num mer in het kort opgenomen. De heer Becu deelde voorts mede, dat men ten aanzien van de besprekingen in Brussel over de prijs voorstellen langzamerhand over een dramatische gang van zaken moet gaan spreken. Deze pessimistische verwachtingen werden later in de vergadering beves tigd door de heer Schlingemann, die van oordeel was, dat het ontbreken van eensgezindheid bij de verschil lende regeringen der E.E.G.-landen in dit opzicht bij zonder te betreuren is. Italië heeft geen behoefte aan prijsverhogingen bijvoorbeeld voor de granen. De op brengsten en oogsten zijn gunstig geweest in het af gelopen jaar in dat land; Frankrijk schijnt voor de ak kerbouwproducten ook geen prijsverhoging te willen, temeer omdat de Franse boeren nog een prijsverho ging te goed hebben per 1 augustus 1971 als gevolg van het inlopen der devaluatieverschillen. De heer Schlingemann hield het voor mogelijk, dat een kleine prijsverhoging voor voedergranen uit de, bus zal komen, terwijl voorts wel verhogingen mogen worden verwacht voor de producten uit de dierlijke sectoren, o.a. melk en rundvlees. Men moet ook weinig verwachten van de sociale kant van de structuurmaatregelen van de heer Mans- holt, terwijl deze juist nodig zijn om het vertrek uit de landbouw mogelijk te maken en te versnellen. De heer Schlingemann was ten aanzien van de toe treding van de nieuwe candidaten voor de E.E.G. wat minder pessimistisch gestemd. Engeland zou bereid zijn belangrijk tegemoet te komen aan de verlangens van de E.E.G.-landen, alhoewel er natuurlijk nog vele moeilijkheden te overwinnen zullen zijn, speciaal wat betreft de overgangsperiode met name voor hun tuin bouwsector. Wat Denemarken betreft en in zekere zin geldt dit ook voor Noorwegen, deze landen willen zo spoedig mogelijk toetreden. Als datum van toetreding wordt re kening gehouden met 1 januari 1973 met daarbij een overgangsperiode van 5 6 jaad. De vergadering toonde zich zeer verontwaardigd over de wederom optredende besluiteloosheid in Brussel. Het bestuur besloot landelijk op onverkorte handhaving van de voorstellen aan te dringen omdat de prijsverhogingen zeer noodzakelijk zijn. TUINBOUW f~)E heer Den Engelse moest helaas constateren, dat slechte situatie in de fruitteelt onvermin derd voortduurt. Een uitzondering hierop vormen de goede kwaliteiten Goudreinetten en de Cox's Orange Pippin, waarvoor een redelijke prijs betaald wordt De aanvoer van Golden Delicius is dermate groot, dat de prijzen zeer worden gedrukt. Ten aanzien van de overbruggingscredieten moet worden geconstateerd, dat bepaalde gemeenten schuldbekentenissen hebben uitgezonden, die door be langhebbenden getekend zouden moeien worden. De vergadering is van oordeel, dat geadviseerd moet wor den om niet te ondertekenen, daar zulks in strijd met de regeling moet worden geacht. Het is van belang, dat de gevallen, waar moeilijkheden zijn, aan het secre tariaat van de ZLM te Goes en Zevenbergen worden doorgegeven. Wat de toeslag van f 140,per ha voor de hagel- risico betreft was het bestuur van mening, dat hierbij niet de bepaling moet gelden, dat dit uitsluitend geldt voor aaneengesloten bedrijven van 3 ha. Waar het hier een Nederlandse regeling betreft, zal dit in de ver gadering van het K.N.L.C. aanhangig worden gemaakt. Tenslotte nam de vergadering kennis van de open brief die een groep Zeeuwse fruittelers aan de orga nisaties heeft toegezonden. In eerste instahtie gaf e.e.a. geen aanleiding om nadere stappen te onder nemen. VEEHOUDERIJ TEN aanzien van de ontwikkelingen in de veehou derijsector deelde de heer Van Heijst mede, dat de achter ons liggende feestdagen het wat moei lijk hebben gemaakt een duidelijk inzicht te krijgen Er was meer vraag dan normaal, terwijl het aanbod, speciaal wat gebruiksvee betreft, wisselend was. Dui delijk blijkt echter een stijgende vraag naar slachtvee. Het lijkt, dat er wat minder vee is opgestald dan in het voorgaande jaar, waarschijnlijk als gevolg van de voe derpositie. Het is mogelijk, dat wat meer melkkoeien opgestald zijn, doch bepaald minder mestvee, hetgeen toch tot betere prijzen zal leiden. De stiuatie op de varkensmarkt is niet tegengeval len; aanvankelijk was men wat bevreesd, dat door de kortere werktijd de varkens moeilijk verwerkt konden worden, doch er zijn geen moeilijkheden ontstaan. De prijzen konden zich dan ook handhaven. Het invoer verbod, dat Italië voor levende varkens heeft ingesteld, is niet van grote invloed geweest. (Zie verder paq. 15)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1