TUINBOUW- KLANKEN Paarden die de haver verdienen Uit de botsingen der meningen, onstaat de waarheid Zwakke stemming bij fruitafzet DINGEN VAN DE WEEK Nu er in ihet THOOLSE land de produkten weer nagenoeg alle geborgen zijn, kunnen de gedachten van de land- en tuinbouwers weer wat meer uitgaan welke mogelijkheden tot verbetering van onze be drijfsvoering ons nog gelaten zijn. Een van deze mo gelijkheden is zeer zeker samenwerking in organisa torisch verband. Hierbij kunnen de diverse organisa ties, door goede voorlichting aan hun leden, door middel van lezingen enz. nuttig werk doen. Tot ons genoegen bemerkten wij dat onze vorige tuinbouw- klank, door onze collega rubriekschrijver van „Uit de praktijk", óók gelezen is. Vandaar dat hij er nog <.nig commentaar op liet volgen. Inzonderheid vond hij dat onze mening wat terughoudend zou zijn voor wat betreft „verdergaande samenwerking in de coöperaties". Volgens de praktijkschrijver zouden nog'te veel agrariërs te statisch denken in hun bedrijfsvoering. Wanneer dit zo zou zijn dan is het zeker op zijn plaats om de boeren en tuinders daar zeker op te wijzen in deze tijd met zijn snel elkaar opvolgende veranderingen. De tijd is echter al vele jaren achter ons, dat iedere particuliere ondernemer de in- en ver koop van zijn produkten met goed resultaat in eigen hand kon houden. Niet voor niets zijn er al een halve eeuw geleden in- en verkooporganisaties ontstaan om dat men terdege begreep hierdoor sterker te staan in de strijd om het bestaan. Heden ten dage moet men nog steeds constateren dat wij hierop nog altijd vóórt moeten bouwen om niet achter te geraken in een goede bedrijfsvoering. In de naaste toekomst zal er dus, naar wij vernomen hebben, voor Zuid-West- Nederland een nog verdergaande samenwerking in onze afzetorganisaties vereist worden. De praktijk schrijver moet echter niet menen dat wij hier niet achter zouden staan! Integendeel, want dagelijks zien wij hier het grote nut van. Wij hebben in de vorige tuinbouwklank alléén maar willen wijzen op het feit dat men een ideologie nooit blindelings moet volgen, als zijnde „het vol maakte". Jammer genoeg hebben reeds te veel idea listen hun neus gestoten aan de resultaten waarin zij vast geloofden dat die goed zouden zijn. Hiervan zou den vele voorbeelden aan te halen zijn, maar dit zou hier niet op zijn plaats zijn. Het ontbreekt zo dikwijls om de juiste man op de juiste plaats te kunnen zet- Ook uw WALCHERSE correspondent was uitgeno digd op de „besloten" kaderbijeenkomst in Goes, nu weer al 14 dagen geleden. Een beetje verwonderd waren we wel toen we een zaal vol met overwegend fruittelers zagen zitten. Toch deed ons dit grote deugd. We weten zelf van nabij hoe hard er gewerkt wordt en hoeveel energie en doorzettingsvermogen nodig is om een voorstel tot op het ministerie te krijgen. Het voornaamste punt vinden we dan ook dat zovele praktische mensen eens e.e.a. van bevoegde zijde hoorden. De rede van ir. Felius, hoewel interessant, bevatte voor degenen onder ons die hun vakbladen of zelfs meer de couranten geregeld lezen, geen bijzonder nieuws. We kunnen nu wel stellen dat de Europese markt overvoerd wordt door Italië en Frankrijk en dat dat nog wel even zal duren ook, maar dit hebben we uit den treure gehoord. Beroerder is dat men ook daar zo weinig alternatieven heeft. Nu kan men wel zeggen „ga maar bij de industrie werken!" Maar wie geregeld de krant leest (en wie doet dit niet?) voelt ook daar nattigheid. Als we in 1 week lezien dat Philips en Akzo hun winsten zien dalen en per bedrijf zo'n 2000 man af laten vloeien dan animeert dit niet direct om een besluit te nemen zijn bedrijf te beëindigen. Hier is geen sprake van een noodsituatie. Deze monsterbedrijven zijn intrinsiek dusdanig sterk dat ze vele tegenslagen kunnen op vangen voor er werkelijk een inzinking komt. Maar een teken aan de wand is het o.i. toch wel! Als de pre- sident-direkteur van zo'n bedrijf in een jaarvergade ring zegt, dat de 400-ronde in wezen een economi sche moord betekent missen wij de moed om het tegen te spreken. Dit gaat om zo'n slordige 30 miljoen en dat telt ook bij de supergroten mee. De kans om als oudere agrariërs een redelijke baan te vinden wordt steeds kleiner! Want ook in de mid- denstandsbedrijven en bij de dienstenverlenende sec tor enz. wordt men op z'n dood voor een extra man die veel kost! JYE visie, om tot onze vergadering in Goes terug te keren, die de heer Camps naar voren bracht was voor velen interessanter en gaf ons inziens wel enig houvast. We vonden 't begrijpelijk dat er enkele opposanten waren. Maar hoe simpel hun voorstellen ook waren en hoe aanlokkelijk ook, ze zijn onhaalbaar! De duiten moeten uit Den Haag komen. Als het om ingrijpende regelingen gaat en dat is momenteel het geval voor de fruitteelt dan moet men bij de Overheid zijn, daar geen enkele instantie ooit of te nimmer over de mid delen beschikt om te kunnen helpen in groot verband. Overigens aannemend dat ze het zouden willen. De heer Camps stelde concreet dat door alle druk van de organisaties en het Landbouwschap enz. be reikt is dat de rooipremie hoger wordt. Ook de veel soepeler bijstandsregeling voor normaal gezinsge bruik is mede ons werk. Ook stelde de heer Camps dat de O. en S.-regeling waarschijnlijk soepeler wordt. Deze regeling wordt momenteel gekoppeld aan het inkomen dat mede door sommigen onzer „uit andere hoofde" verkregen wordt. Hetgeen wij persoonlijk foutief vinden maar dit is een andere zaak. Al met al worden we het een vergadering van for maat. De inleiders, ook drs. Beekman, zijn mensen aan de top. Zij kennen het labyrinth van moeilijk heden, moeten de diverse belangen afwegen en weten wat er alzo. en niet in de laatste plaats in Brussel, over wonnen moeten worden voor en aléér een maatregel van Bestuur onze volksvertegenwoordiging gepas seerd is. Het is ons persoonlijk bekend dat onze top mensen er soms van wakker liggen om de juiste weg te vinden. We hadden het eerlijke idee dat onze inleiders met interesse kennis namen van de goede suggesties die er ook vanuit de zaal kwamen. We herhalen nogmaals dat het een vergadering van formaat was. Er past een woord van erkentelijkheid aan de organisatoren, die helaas nogal eens gebruikt worden voor de beroemde stok in 't hoenderhok! Voor ons geldt dat de paarden die de haver verdienen die meestal niet krijgen. Zo is nu eenmaal 't leven! Over de fruitafzet in ons gebied in de afgelopen periode valt weinig opwekkends te vertellen. De prij zen van appels kwamen gemiddeld op een lager peil en ook de prijs van peren liep voor enkele rassen terug. Bijzonder teleurstellend was het prijsverloop van Golden Delicious. Er was een groot aanbod van fel geel gekleurde partijen en de handel had hiervoor weinig of geen interesse. Het gevolg was dat de klasse II kwaliteit dikwijls in de interventie-regeling terecht kwam en dat betekent een prijs van 15,90 per 100 kg voor de grote en 12,20 voor de kleine maten. Wat werd verkocht lag slechts weinig boven deze bodem prijs. De allerbeste partijen Golden Delicious deden in de meest gevraagde maten eind vorige week maar weinig boven 20 cent per kg. Het gaat bijzonder slecht met de verkoop van het belangrijkste ras van onze fruit bedrijven. Zelfs de goudreinette kon zich niet onttrekken aan de wat zwakkere stemming. De prijs ten. Wij zijn echter verplicht om gezamenlijk verder te bouwen om de tijd bij te houden waarin wij leven en om onze bedrijven rendabel te houden. Van de organisatiebesturen zal echter gevraagd worden door tastend op te treden met het nemen van beslissingen. Maar altijd moet worden bedacht, dat iedere me daille óók zijn kéérzijde heeftEn dat alleen „door de botsingen der meningen, de waarheid ontstaat". van de normale kwaliteit klasse I grote maat kwam op rond 40 cent per kg en de kleine maat deed rond 30 cent. Jonathan met een heel mooie kleur kwam nog aan 25 cent per kg maar er komen thans veel partijen met weinig kleur en die zijn niet voor consumptie te ver kopen. Ze vinden hun bestemming in de interventie regeling. Het aanbod van Cox's Orange Pippin nam vooral in Terneuzen en Fijnaart sterk toe. Vorige week woensdag was er alleen in Fijnaart ruim 100 ton export kwaliteit van dit ras te koop. De prijs van de klasse 1 grote maten lag daar tussen 35 en 47 cent per kg. De maat 6570 mm deed tussen 30 en 35 cent en de maat 6065 mm werd verkocht voor 16 tot 25 cent. Bij de peren nam het aanbod van Conference toe. De kwaliteit was erg verschillend. Wanneer deze goed was werd voor de grote maten rond 45 cent per kg betaald en de kleine maat deed rond 35 cent. In de tweede helft van de vorige week toonde Engeland minder belangstelling voor de kleine maat en liep de prijs terug. Doyenné du Cornice kon vlot worden ver kocht op de binnenlandse markt en de prijs lag in de tweede helft van de vorige week tussen 70 en 80 cent per kg. Legipont die aanvankelijk rond 40 cent per kg deed voor de grote en middelmaten daalde met plm. 5 cent per kg. Er zijn fruittelers die wanneer in het najaar en de winter de prijs van fruit een neiging heeft om op te !open, direct van mening zijn dat deze nog wel verder zal stijgen. De laatste weken hebben we dat in sterke mate gemerkt bij de peren. Er was een levendige vraag naar dit produkt maar de animo om te verkopen was klein want velen dach ten dat de prijs verder zou stijgen. Of dat zal gebeu ren weten we niet. We kunnen enkel hopen dat dit het geval zal zijn, maar niettemin is het belangrijk om te verkopen wanneer er vraag is en zo alle afzetkan- sen te benutten. Zeker lijkt dat belangrijk voor de peren, waaraan het Produktschap voor Groenten en Fruit dezer dagen een uitvoerig marktoverzicht wijdde. Het lijkt ons nuttig hierop nader in te gaan want er zitten nog veel peren in ons gebied en het kan van betekenis zijn dat men weet hoe de situatie op de peremarkt is. leder kan aan de hand van de beschik bare gegevens zelf zijn conclusies trekken. Het Produktschap voor Groenten en Fruit begint met vast te stellen dat de prijzen van peren de laatste maanden bedroevend laag zijn geweest. Dikwijls wa ren ze nog lager dan in het overvloedige perenjaar 1968. Na aftrek van de interventie kwamen er in ons land vrijwel evenveel peren op de markt als het vorig jaar. Intussen bJijkt de oogst veelal nog groter te zijn geweest dan aanvankelijk werd verondersteld. West-Duitsland verhoogde zijn aanvankelijke ra ming van 489 miljoen kg tot 529 miljoen kg. Italië ver hoogde de raming met 37 miljoen kg tot 1721 miljoen kg. Engeland kwam in tweede instantie 9 miljoen kg hoger uit op 77 miljoen kg. Nederland had een oor- 8 spronkelijke raming van 150 miljoen kg maar zal ook wel hoger worden. Officiële voorraadcijfers zijn op dit ogenblik nog niet beschikbaar, maar men krijgt de indruk dat er niet zo heel veel meer in de koel huizen zit dan vorig jaar en duidelijk minder dan twee jaar geleden. Alleen in Engeland zijn de voorraden uitzonderlijk groot. De verdere vooruitzichten zijn volgens het Produkt schap voor Groenten en Fruit niet bemoedigend. Er is sinds kort sprake van wat minder lage prijzen en deze tendens lijkt zich te zullen voortzetten, maar werke lijk bevredigende prijzen kan men nauwelijks ver wachten I Het is zelfs de vraag of de bewaarkosten goed ge maakt zullen worden. Bij de marktsituatie als die van de laatste jaren, is de verdienste van het bewaren goeddeels gelegen in het ontlasten van de markt tij dens de oogst. Over de Nederlandse perenoogst zegt het Produkt schap voor Groenten en Fruit dat hiervan midden november ongeveer 120 miljoen kg was afgezet. Hier van is niet minder dan 51 miljoen kg in de interven tie terecht gekomen, dat wil dus zeggen ruim 40 Uiteindelijk zijn er 69 miljoen kg peren in de handel terecht gekomen dat wil zeggen een ongeveer gelijke hoeveelheid als in de voorgaande jaren. De prijzen waren voor wat de normale handel betreft toch nog ongeveer 15% lager dan het vorig jaar. Ze lagen nu vanaf het begin van het seizoen tot midden november in ons land gemiddeld op 25 cent per kg voor wat de aan de handel verkochte peren betreft en op 15 cent per kg voor wat de interventie peren betreft. Te- samen betekent dit een gemiddelde prijs dit jaar van 21 cent per kg tegen het vorig jaar in dezelfde periode 30 cent per kg, dat is nu dus een 30 lagere midden- prijs. Bij de lage middenprijs van dit jaar zal mede een rol hebben gespeeld dat de bomen erg vol hingen en hierdoor de vruchten klein van stuk zijn gebleven. De omvang van de voorraden is nog niet goed te be kijken. Op grond van de eerste raming zouden ze nog ongeveer 30 miljoen kg moeten bedragen maar aan genomen wordt dat het meer is. De export heeft zich tot dusver niet onverdienste lijk ontwikkeld. Vanaf het begin van het seizoen tot en met de eerste week van november werd er in to taal rond 15 miljoen kg Nederlandse peren geëxpor teerd. Het vorige jaar was dat 13,2 miljoen kg en twee jaar geleden 14,7 miljoen kg. West-Duitsland nam be langrijk meer Nederlandse peren af dan in de twee voorafgaande jaren en ook naar Engeland werden er meer verladen maar België was voor aanzienlijk klei nere hoeveelheden aan de markt. De invoer bleef ach ter bij voorgaande jaren. Zowel uit Italië als uit Frank rijk kwamen minder peren naar ons land dan in de voorgaande jaren. De grotere export dan in andere jaren en de kleinere import wijzen er volgens het Pro duktschap voor Groenten en Fruit op, dat de Neder landse perenprijzen aantrekkelijk waren voor de bui tenlandse afnemers maar niet voor de buitenlandse leveranciers. Het zou te ver voeren hier ook weer te gaan geven hoe de situatie in de verschillende andere perenpro- ducerende landen is. Duidelijk is, dat er nog veel moet gebeuren alvorens de hele oogst van dit jaar is ver kocht en dat er geen reden is voor een al te groot optimisme, vooral niet omdat Engeland grote voorra den heeft en dit land altijd een belangrijke afnemer van Conference is in de winter en het voorjaar. Daar om willen we nogmaals herhalen dat het van de groot ste betekenis is om regelmatig aan te voeren en geen periode te hebben zonder aanvoer van betekenis.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 8