De aardappeloogst agrimarkt - Sn VAN PRODUCENT NAAR CONSUMENT AGRIMARKT N.V. TE GOES DRANCHEVERVANGING, dus het wegvallen of on- duidelijker worgden van de scheidslijnen tussen bepaalde takken van handel of industrie, is aan de orde van de dag. De kruidenier, de bakker, de slager, de melk- en groenteboer, die vroeger hun eigen be grensd gebied hadden hebben zelfbedieningswinkels en supermarkten naast zich gekregen. De detaillisten zijn ook veelal zelf hun assortiment met allerlei ar tikelen gaan uitbreiden die ze vroeger niet voerden. Dit om ziph naast de branchevervagers te kunnen handhaven. Ook in de Coöperatieve wereld is dit pad van de branchevervaging op ruime schaal bestreden. Zuivelfabrieken die frisdranken verkopen, krediet instellingen die zich op buitenlandse reisverkopen en verzekeringen zijn gaan werpen en de bedrijfs- en winkelaktiviteiten van Cebeco waarop wij veertien dagen geleden de aandacht vestigden zijn daar en kele voorbeelden van. De naam „Weikoop" die voor deze Cebeco-aktiviteiten geboren werd moet nog meer ingang vinden, maar dat is een kwestie van tijd. In de algemene vergadering van het KNLC, waar ir. IJ. de Boer, president-direkteur van Cebeco, een inleiding hield over: De ontmoeting van het werk van standsorganisaties en coöperaties wees deze erop dat, los van de direkt op bedrijfsvoering van boer en tuinder in het kader van de produktie, er voldoende aanleiding zo geen noodzaak aanwezig is om met de aktiviteiten van de coöperaties aan te sluiten in de AGRIMARKT N.V. te Goes is een dochteronder- neming van de CiZAV. De N.V.-voinm is uit zake lijke overwegingen gekozen. Zakelijk kan door de N.V.-vorm beter geopereerd worden en tevens wordt het risico voor de vereniging zelf beperkt. Commis sarissen van de Agrimarkt N.V. zijn de heren C. J. van der Werff te Rilland, B. W. Alink, direkteur CZAV, en J. P. Lindenbergh, voor zitter van de CZAV. De direktie wordt gevoerd door de heer C. S. Rij laarsdam die een staf van 20 man vast personeel tot zijn beschikking heeft. Zaterdags zullen scholieren een handje helpen om de dan verwachte grootste drukte te helpen opvangen. Liefhebberij genoeg onder de scholieren om er op die manier een centje bij te verdienen. Ook gehuwde vrouwen, veeal als partttime- job, zijn ingesdhakeld. ven. Daarnaast is het van belang dat een supermarkt gemakkelijk per auto te bereiken en er voldoende parkeerruimte is. Tevens of zoveel mogelijk in een winkel alles wat nodig is gekocht kan worden. En tenslotte wordt door de boodschappende dames (en heren!) de mogelijkheid op prijs gesteld om ter plaatse een kopje koffie of iets anders te kunnen ge bruiken. Aan al deze verlangens voldoet de Agri markt N.V. te Goes IN korte tijd is, na een geruime tijd van voorstudie, dit project van de grond gekomen. Dank zij me dewerking van aannemer, uitvoerders en vele mede werkers kon alles binnen de zeer krap gestelde plan ning worden verwezenlijkt. De opzet van dit Agri- warenhuis is modern, ruim en doet bijzonder plezie rig aan. (Zie verder pag. 19) levensmiddelensector. De wensen, zo stelde hij, met betrekking tot de kwantiteit en kwaliteit kan in de praktijk betekenen dat de voedingsmiddelensector zelf op deelgebieden van de landbouw de produktie daarvan steeds zelf meer ter hand gaat nemen. IYE CZAV - Wemeldinge, opgericht door de Zeeuw- se Landbouw Mij, die het vorig jaar haar 40- jarig bestaan vierde, iheeft deze ontwikkeling aan zien komen en tijdig de nodige stappen ondernomen. Bestudering van de verkooptechnische ontwikkelin gen, de zich wijzigende koopgewoonten en het werk gebied van de Coöperatie Wemeldinge heeft er toe geleid dat door de beperking van assortiment die een zgn. „landbouwwinkel" met zich meebrengt, de keus van bestuur en leden ging naar een bredere aanpak. De „Agrimarkt", een modern zelfbedieningswaren huis dat maandag j.lL te Goes officieel geopend werd, is het antwoord van de CZAV op de aan de gang zijn de ontwikkeling. Een supermarkt, waar naast een grote sortering van kruidenierswaren ook vlees, vlees waren, zuivelprodukten, groente en fruit verkrijg baar zijn. Daarnaast een afdeling ijzerwaren, tuin- artikelen, land- en tuinbouw-gereedschappen, verf en verfwaren, benodigdheden voor de auto, huishou delijke artikelen, textiel, doe het zelf-gereedsehap, speelgoed, tijdschriften enz. Een bijzonder brede aan pak dus die de consument meer biedtMaar ook meer vraagt ten aanzien van de investeringen en het te lopen risico. AGRIMARKT N.V., die naam die speciaal voor dit zelfbedieningswarehhuis werd ontworpen, is nieuw in ons land. Achtergrond van de opzet het tot waarde brengen van de agrarische produkten en de noodzaak om tot doelmatiger en dus goedkopere dis tributievorm te komen. Verkorting van de weg van producent naar consument, we weten het in de land bouw maar al te goed, moet kostenbesparend kunnen werken. Een vergelijking tussen de aardappelprijs die de teler ontvangt en die de consument veelal moet betalen maakt dit duidelijk. En ditzelfde geldt voor vele andere, ook industriële produkten. De opzet, de hulpmiddelen en de werkmethoden die in deze Agri markt worden toegepast bieden mogelijkheden om hierin verbetering te brengen. Het rechtstreeks in kopen bij de producent dan wel fabrikant, het direkt na aankomst van de goederen in de winkelruimte plaatsen, zodat geen grote opslagruimten nodig zijn, een ver doorgevoerd systeem van zelfbediening met centrale afrekening en kontante betaling zijn er en kele van de belangrijkste van. Daardoor is het mogelijk om met volledig behoud van kwaliteit tegen lagere prijzen te verkopen. De verwachtingen van de direktie van Agrimarkt N.V. zijn dat op de normale inkopen van het voedselpak ket voor een doorsneegezin in deze zelfbedienings winkel tenminste jaarlijks ƒ500,op het gezinsbud get bespaard kan worden Maar de consument van tegenwoordig gaat het niet alleen meer om bepaalde besparingen op de uitga- De definitieve oogstraming van het C.B.S. van de aardappeloogst is hoger uitgevallen dan de voorlopige raming, aldus meldt ons het Produktschap voor Aard appelen. Onderstaand overzicht geeft de cijfers van de geraamde netto oogst van kleiaardappelen en zand- aardappelen in de jaren 1966 t/m 1970, waaruit blijkt dat de produktie van kleiaardappelen groter is ge worden, maar die van zandaardappelen kleiner. NETTO OPBRENGSTEN, INCL. POOTAARDAPPELEN Oogst kleiaardappelen zandaardappelen ton 1966 ton 1966 100 100 1966 1.638.858 100 613.281 100 1967 2.010.847 123 632.388 103 1968 1.909.352 117 513.373 84 1969 1.879.449 116 472.438 77 1970 2.028.340 124 558.200 91 Per gebied zijn in de volgende tabel de ramingen weergegeven, gesplitst in klei, zand- en fabrieks aardappelen. kleiaardappelen zijn consumptie-, poot- en voeraardappelen op kleigrond zandaardappelen zijn consumptie-, poot- en voeraardappelen op zandgrond fabrieksaardappelen zijn: aardappelen voor de zetmeelindustrie incl. pootaardappelen. Gemiddelde opbrengst per ha in tons Totale opbrengst in tons klei- zand. fabr. klei- zand- fabrieks aardappelen aardappelen aard. aardappelen aardappelen aardappelen bruto netto uitval bruto netto uitval veldgew. netto in v. totaal netto in v. totaal veldgew. in v. totaal Groningen 31,0 25,0 19,0 29,0 24,0 16,8 35,5 105.093 5,2 5.429 1,0 834.796 35,2 Friesland 31,5 27,5 12,4 28,5 23,5 16,1 37,5 147.715 7,3 10.483 1,9 18.189 0,7 Drenthe 26,5 21,0 20,6 36,0 68.454 12,3 1.259.099 53,0 Overijssel 33,0 26,0 21,7 28,5 23,0 18,7 36,5 1.468 0,1 49.266 8,8 219.781 9,3 Gelderland 31,0 25,0 18,8 30,0 24,5 17,3 35,5 35.849 1,8 68.219 12,2 34.433 1,5 Utrecht 29,0 24,0 17,5 28,5 24,0 16,0 29,0 2.843 0,1 3.505 0,6 870 Noord-Holland 34,5 27,5 20,0 37,0 30,5 18,4 35,0 267.287 13,2 14.402 2,6 6.440 0^3 Zuid-Holland 39,0 31,0 20,3 27,5 24,5 10,0 354.069 17,5 1.881 0,3 Zeeland 37,5 28,0 25,2 31,0 25,5 17,6 417.295 20,6 1.543 0,3 i N oord-Brabant 37,5 28,5 23,4 34,0 26,5 22,5 35,0 181.195 8,9 238.059 42,6 595 Limburg 39,5 33,0 15,5 36,0 27,0 24,9 35,5 66.017 3,2 96.960 17,4 178 N.O.-Polder 35,5 28,5 20,0 35,5 235.402 11,6 143 O.-Flevoland 46,0 36,5 20,7 214.106 10,5 Nederland 1970 37,0 29,0 20,9 32,0 25,0 21,4 35,5 2.028.340 100 558.200 100 2.374.525 100 Nederland 1969 34,0 30,0 11,7 29,0 23,5 18,2 31,5 1.897.449 100 472.438 100 1.976.911 100 Nederlanr 1968 35,5 28,5 19,0 30,0 23,5 21,8 35,0 1.909.352 100 513.373 100 2.030.834 100

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 5