Aflevering ongekeurd zaaizaad strafbaar KORTE WENKEN 4 RENTE OVER BELASTNGTERUGGAVEN EN -AANSLAGEN Er is de laatste tijd zoveel nieuws onder de fiscale hemel waaronder wij allen mogen leven, dat tussen alles wat daaruit op ons neerdaalt een nieuw wetsontwerp over een renteregeling voor belastingen maar weinig aandacht heeft gekregen. En toch is dit iets geheel nieuws; een teken aan de wand van de gro te veranderingen die plaats grijpen door de overgang op het gebruik var computers. Uiteraard is de gedachte in theorie niet nieuw. Velen, die lang hebben moeten wachten op teruggaven, waarop zij recht hadden, van geld dat zij eerst hebben moeten schok ken en dat zij zoveel beter hadden kunnen gebruiken of dat zij tegen hoge rente hebben moeten lenen, hebben de fiscus reeds gevraagd of zij nu ook een rentevergoeding kregen. PRAKTISCHE MOEIJKHEDEN enige rente waar de fiscus zich totnutoe mee bezighield, was de rente die we moesten beta len wanneer we voor reeds opgelegde aanslagen bij de ontvanger uitstel van betaling kregen. Bij de aan slagen en de teruggaven, die de inspecteur vroeg of laat opmaakte werd echter nooit met dit vroege of late verschijnen rekening gehouden, omdat het, ge rekend naar het belang, te ingewikkeld en te bewer kelijk zou worden. Bij teruggaven werd dat wel vaak als onbillijk gevoeld. Maar het werkt in feite nog veel sterker bij het opleggen van aanslagen. Terwijl bij de loontrekkend en de loonbelasting wordt ingehouden op het moment waarop zij het in komen genieten, kan de fiscus voor anderen de aan slag eerst vaststellen na geruime tijd. Eerst moet het 'betreffende jaar ten einde zijn, en de loontrekkende heeft dan al betaald dus, daarna krijgt men drie tot zes maanden tijd om aangifte te doen en eerst dan begint de fiscus de aanslagen vast t,e stellen. Hij doet daarover logischerwijze^ een jaar en het maakt dus groot verschil of men één van de eersten is of één van de laatsten. In de praktijk duurt het nog langer, omdat de belastingconsulenten een speciaal uitstel kunnen krijgen, om ook hun werkzaamheden goed te kunnen verdelen. Tenslotte vergt het nog enige tijd om de aanslagen te berekenen en administratief te verwerken. Velen genieten op deze wijze een uitstel van meer dan twee jaar, vergeleken bij een loontrekkende. Weliswaar worden aan hen z.g. voorlopige aanslagen opgelegd, doch die berusten op een schatting die maar zelden te hoog en als regel veel te laag blijkt uit te komen. De zelfstandige, met zijn wisselend inkomen, kan uiteraard niet van te voren zeggen wat ihij zal verdienen en hij schat dan uiteraard liever niet te hoog. Dat is begrijpelijk, doch het brengt mee dat over belangrijke bedragen soms uitstellen van meer dan twee jaar worden genoten. Dat is bij de huidige rentestand van rond 8 dus een reductie van meer dan 15 DF COMPUTER De machinale verwerking uitrekenen, op kohie ren (lijsten) brengen en aanslagbiljetten vervaardi gen welke de computer thans enige jaren verzorgt, heeft tweeërlei gevolg. In de eerste plaats duurt de verwerking langer. De aanslag is na zijn vaststelling door de inspecteur wel korter onder handen, maar hij is langer onderweg, daar hij naar het computer centrum opgezonden moet worden en er tussen de diverse machinale bewerkingen meer tijd verloopt. Anderzijds maakt de machinale berekening het mogelijk nu tevens bewerkelijke renteberekeningen uit te voeren zonder veel extra moeite, als de aan slag toch door de machine gaat. Vandaar het teken aan de wand: de computer maakt het mogelijk èn noodzakelijk. Bovendien is het bij een goede rente berekening ook niet meer zo bezwaarlijk als een voorlopige aanslag wat al te laag is, wat tot een ver eenvoudigde, machinale berekening van de voorlopi ge aanslagen zou kunnen leiden. NIEUWE REGELING De rente zal berekend worden bij haast alle be langrijke belastingen. Bij de afdrachtbelastingen (loonbelastingafdracht door de werkgever, aangiften B.T.W. e.d.) zal hij alleen verschuldigd zijn als door onvolledige afdracht nog aanslagen moeten worden opgelegd. Bij de inkomsten-, vermogens- en vennootschaps belasting zal hij veel meer voorkomen, en zal zij voor de heffing en inning als belasting worden beschouwd. Via deze belastingen zal de renteberekening ook gel den voor de volksverzekeringen e.d. De bedoeling is, dat de regeling met 1971 ingaat. Ondanks de vele klachten over de teruggaven is het uitstel door de lage voorlopige aanslagen toch zo groot, dat het Rijk hieruit een bate van 80,— mil joen verwacht. De rente zal ingaan met de eerste maand na af loop van het betreffende belastingjaar en alleen wor den toegepast bij de aanslagen en teruggaven, die na dat tijdstip worden vastgesteld. Voor de inkomsten-, vermogens- en vennootschapsbelasting zal zij als be lasting gelden, en niet als rente, zodat zij niet aftrek baar wordt als betaalde rente en anderzijds niet be lastbaar wordt als ontvangen rente. Daarom is het percentage wat lager gesteld, nl. op 0,4 per maand; dat is dus 4,8 per jaar wat overeenkomt met 8 per jaar als er 40 belasting op zou drukken. Wordt dus een aanslag over 1970 opgelegd in juli 1972, dan wordt hij verhoogd, over de 18 maanden van januari 1971 tot en met juni 1972, met 18 x 0,4 ofwel met 7,2 wat overeenkomt met 12 wel af trekbare rente bij een toptarief van 40 belasting. H. NIEUWE VRUCHTWISSEÜNGSREGEÜNG BESTRIJDING AARDAPPELMOEHEID THANS AFGEKONDIGD INGANG 1 JANUARI 1973! MET ingang van 1 januari 1973 zullen de reeds aan- gekondigde nieuwe regels gelden bij de voor koming en de bestrijding van aardappelmoeheid in de aardappelteelt. Dit blijkt uit het Koninklijk Besluit, gepubliceerd in Staatsblad no. 519 van 19 november 1970, houdende wijziging van het Besluit Bestrijding Aardappelmoeheid. Eén en ander moet worden be schouwd als een voor de bestrijding van de aard appelmoeheid noodzakelijke nadere uitwerking van de vruehtwisselingsregeling. Om de teler in de gelegenheid te. stellen de nieuwe regeling vanaf 1973 toe te passen, moet hij reeds bij het opstellen van zijn bouwplan voor 1971 daarmee rekening houden, respectievelijk reeds in dat jaar overgaan tot het uitvoeren van grondontsmetting of het invoeren van de teelt van onvatbare rassen. Om die reden is reeds thans het besluit gewijzigd met als datum van ingang 1 januari 1973. De aardappelteler kan na 1972 kiezen uit de volgende teeltmogelijk heden: a. een 1 op 4 vruchtwisseling, waarbij hij niet-resis- tente rassen alleen kan telen op grond, waar in de drie voorafgaande jaren geen vatbare aardappe len stonden; b. een 1 op 3 vruchtwisseling, mits hij hetzij uitslui tend resistente, hetzij afwisselend resistente en niet-resistente aardappelrassen teelt, dan wel elke drie jaar grondontsmetting toepast; c. een 1 op 2 vrucht wisseling, mits hij elke vier jaar grondontsmetting toepast en daarnaast ofwel uit sluitend resistentie dan wel afwisselend resistente en niet-resistente aardappelrassen teelt. Tenslotte zal het met ingang van 1 januari 1971 vol gens het gewijzigde besluit verboden zijn in gebieden of op de terreinen, waar geen aardappelen mogen worden geteeld, aardappelplanten (met inbegrip van de knollen) op zodanige wijze te bewaren (opkuilen e.d.), dat zij in aanraking komen met de grond van deze gebieden of terreinen. JTR is de laatste tijd nogal wat te doen rond het ge bruik van ongekeurd zaaizaad en pootgoed. In dit verband is het wellicht goed er nog eens met nadruk op te wijzen, dat gebruik van ongekeurd zaaizaad en pootgoed alleen toegestaan is wanneer de teler uit eigen oogst een hoeveelheid afzonderlijk houdt en deze be stemt voor eigen uitzaai of uitplant. In de praktijk wordt hier niet de hand aangehouden. Met name bij de granen is het een publiek geheim dat soms in het bedrijf waar de consumptiepartijen worden geleverd één of meer van deze partijen van goede kwa liteit geschoond worden om terug te leveren aan telers die zogenaamd zaad van eigen oogst willen zaaien. Dit is in strijd met de Zaaizaadn en Plantgoedwet en derhalve strafbaar, omdat enerzijds zonder toestemming van de kwekers geen zaaizaad verhandeld mag worden en ander zijds geen ongekeurd zaad afgeleverd mag worden aan derden. ^AT dit geen dode letter^is blijkt uit. het_feit dat enige dagen geleden in Noord-Holland een drietal graanhandelaren en acht landbouwers voor de economi sche politierechter moesten verschijnen wegens overtre ding van genoemde wet, aldus schrijft ons „De Neder landse Kwekersbond. De handelaren hadden in het na jaar 1969 ongekeurde tarwe als zaaizaad aan de telers afgeleverd, terwijl deze tarwe niet afkomstig was van deze telers. Aan alle gedaagden werd een boete opge legd, afhankelijk van de omvang van de overtreding. Tijdens de zitting bleek nog eens duidelijk, dat met name de handelaren dit soort afleveringen beschouwen als een stuk dienstverlening aan hun klanten. Wil men zich in deze aan de wet houden dan moet men van iedere teler die van zijn geleverde partij consumptiegraan een gedeelte voor eigen uitzaai wil bestemmen, dit gedeelte afzonderlijk opslaan, afzonderlijk schonen, opnieuw af zonderlijk opslaan en tenslotte aan de betrokkene terug leveren. Als de kosten van dit alles aan de betrokkene in reke ning zouden worden gebracht, zou dit zaad duurder ko men dan N.A.K.-geplombeerd zaad. Uit oogpunt van klantenbinding worden deze extra-kosten vaak in het geheel niet of slechts ten dele in rekening gebracht. Om dan de bedrijfsproblemen te verminderen gaat men de wet overtreden en bijvoorbeeld één goede consumptie partij voor dit doel schonen en afleveren aan de verschil lende telers. Dit met het nare gevolg dat men kans loopt voor de rechter te moeten verschijnen, zoals in Noord- Holland al gebeurd is en elders in het land wellicht te gebeuren staat. N.A.K. en A.I.D. zullen namelijk scherp toezien op deze onwettige praktijken. Aldus de Neder landse Kwekersbond. CONSULENTSCHAP AKKERBOUW EN RUNDVEEHOUDERIJ ZEVENBERGEN VERSCHILLENDE PARTIJEN AARDAPPELEN zijn onder niet al te beste omstandigheden binnenge bracht of hadden last van waterzakjes tengevolge van doorwas. Zorg er voor deze partijen Regelmatig te ven tileren en controleer de aardappelen of ze droog zijn en op het vookomen van Rot. Denk er om dat U zich later niet behoeft, te verwijten orwoldoende zor gen aan de bewaring te hebben besteed. KWEEKGRAS KUNT U BETER nu nog bestrijden dan volgend jaar in het gewas. Mocht de stoppelbe werking door slecht weer onvoldoende Resultaat heb ben opgeleverd dam kunt U nog 75 kg T.C.A. over het geploegde land spuiten. Dit moet dan wel vóór 1 de cember gebeuren en dat betekent nu. De perceelskan ten moet U elk jaar met T.C.A. spuiten zodat geen kweek het bouwland kan binnendringen. IN EEN JAAR ZOALS DIT kunt U het beste mer ken dat goed verharde kavelwegen, uitritten en bie tenopslagplaatsen onmisbaar zijn voor het vlot doen verlopen van het transport. De wagens worden groter en zwaarder zodat ook extra eisen worden gesteld aan de verharding. Waar de zwakke plekken zitten kunt U dit najaar het beste zien. SOMS IS DE VERLEIDING groot sterk verreden kleigrond eens goed diep te ploegen. Als U echter even nadenkt zult U inzien dat dit toch verkeeRd is. Ploegt U versmeerde grond en modder 25 cm diep weg dan kan de vorst en de lucht hierop onvoldoende inwerken en de struktuur blijft slecht. Volgend voor jaar kunt U de modder onderin nog aantreffen en dat dit ongunstig is voor de groei zult U begrijpen. WANNEER U HET AARDAPPEL- en bietenland op de klei niet meer kunt ploegen zoals het moet, dan moet U dit land bewerken zoals het nog kan. Niets er aan doen en wachten op vorst valt meestal tegen. Het water blijft op het land staan en de vorst dringt niet diep genoeg in de grond. Mocht het ploegen met de normale ploeg niet mogelijk zijn, laat het dan door een loonwerker met de spitploeg doen. ALS U LID BENT VAN DE melkcontrolevereniging hebt U een schriftelijke toelichting gekregen op het begrip „standaardkoe"Hierin staat dindelijk vermeld het hoe en waarom van de standaardkoe. Deze service geeft een duidelijke aanwijzing over het produktie- verloop. Bij te sterke daling dient U maatregelen te treffen wat voeren en verzorging betreft. BIJ DE AANKOOP VAN een melkmachine met automatische reiniging is het raadzaam na te gaan of de reinigingsapparatuur ook gebruikt kan worden voor het schoonmaken van de melktank als deze wordt aangeschaft. Om nu reeds rekening te houden met deze mogelijkheid kunt U later heel wat kosten en moeilijkheden besparen als er overgegaan wordt op tankmelken. AAN HET EINDE VAN DE WEIDEPERIODE heeft de weideinstallatie zijn werk gedaan. Laat de instal latie niet langer in het veld staan dan nodig is. Maak het apparatuur goed schoon en geef het zonodig een nieuwe verflaag. Denk ook om de automatische weide- pompen dat ze niet kunnen bevriezen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 4