De Z.H.V. ziektekostenpremies 1971 3 „QE Vereniging voor Ziekenhuisver- pleging Zuid en Noord" te Goes, waarbij via de ZLM ook vele van onze leden en begunstigers voor ziektekosten verzekerd zijn, zag zich door de sterk stijgende kosten van de medische verzor ging alsnog genoodzaakt in september j.l. een toeslag van 10 op de in 1970 be taalde premie's in rekening te brengen. Deze extra 10 premieheffing was be doeld als een voorlopige heffing om een vermoedelijk tekort van 450.000,op cle exploitatierekening 1970 te kunnen dekken. Indien achteraf zou blijken, zo werd gesteld, dat het extra in rekening gebrachte bedrag te hoog zou zijn, kon, via de premievaststelling 1971, verreke ning van de te veel verhoogde premie plaats vinden. Wij zijn nu alweer enkele maanden verder en het bestuur heeft in die tijd nader inzicht over het kostenverloop kunnen krijgen. Met inbegrip van de 10 extra premie kan een gunstig resultaat van de vereniging over boekjaar 1970 verwacht worden. Vandaar dat het nog niet noodzakelijk geacht wordt om nu reeds tot een verdere premieverho ging over te gaan. De gang van zaken in de eerste maan den van 1971 zal eerst afgewacht moeten worden, voordat een nadere beslissing hierover wordt genomen. Een landelijke becijfering betreffende de te verwachten kosten voor medische verzorging in 1971 toont echter helaas wel weer een dras tische stijging aan. Voor een 3e klas ver zekerde komt deze stijging gemiddeld per jaar neer op 69,en voor een 2e klas verzekerde op ruim 80, HET bestuur stelt nu de buitengewo ne algemene ledenvergadering voor eerst per april 1971 de premie voor dat jaar definitief vast te stellen en dan op zodanige wijze dat een nacalculatie achteraf kan worden vermeden. Ter oriëntatie willen wij nog vermel den dat, indien de bestuursvoorstellen ter vergadering aangenomen worden, voor het le kwartaal 1971 de volgende premie's zullen gelden: Leden Leden tot 16 j. 16 j. en (max. 2 ouder betalenden) Kostprijs A - 3e klas Kostprijs B - 2e klas Kostprijs - poli klinische hulp Huisarts- en geneesmiddelen (80 uitk.) Tandartsen verzekering TC Kostprijs C - bijverz. 2e klas A 15,40 46,20 ƒ48,75 33,— „93,15 33,— (3e kl.) „18,— „12,— 28,05 „18,15 8,25 6,60 gIJ deze premiebedragen is nog geen rekening gehouden met de collec tieve ZLM-korting van 8 die voor onze leden en begunstigers geldt. Tevens kan worden medegedeeld dat de leden en begunstigers van de ZLM eerst in juli 1971 de premienota zullen ontvangen. Daarop zal dan rekening houdende met de premiestelling le kwartaal en een eventuele herziening per 1 april 1971, de definitieve premie worden aangetroffen. Dit betekent een half jaar premie plus de verhoging over het eerste half jaar. Daarover is n.l. reeds premie betaald. Ingaande 1972 wordt ook voor de ZLM voor de premiebetaling overgegaan op een kalenderjaar. Een en ander kan om fiscale redenen van belang zijn. GOES BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING „ZUID EN NOORD" op maandag 30 november 1970 te 20 uur in „De Prins van Oranjfe", Nieuw- straat te Goes. Agenda 1. Opening door de voorzitter. 2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Vergadering van 9 juni 1970. 3. 4a. b. 5a. b. 6a. b. 7. 8. 9. Benoeming van een commissie voor de notulen. Voorstel van het bestuur ingaande 1 januari 1971 bij de Poliklinische- verzekering een eigen risico in te voeren van 50,per persoon per jaar met een maximum van 100,per gezin. Daardoor kan de premie van 1 api^l 1970 gehandhaafd blijven (dus zonder 10 toeslag). Voorstel van het bestuur ingaande 1 januari 1971 de uitkering voor bevallingen bij de Kostprijs A en B verzekering te brengen van 200, op 250, Voorstel van het bestuur voor het le kwartaal 1971 dezelfde premies te berekenen als per ultimo 1970, d.w.z. tarieflijst 1 april 1970 plus 10 met uitzondering van de Poliklinische-verzeker,ing (zie punt 4 van de agenda). Het bestuur vraagt machtiging de premietarieven met ingang van 1 april 1971, afhankelijk van het resultaat 1970, definitief vast te stellen. Het bestuur vraagt machtiging eventueel een overeenkomst voor te bereiden met de Vereniging voor Ziekenhuisverpleging „D.E.L." te Ouderkerk a/d Amstel voor het sluiten van kollektieve overeenkomsten voor gezamenlijke rekening. Het bestuur vraagt tevens machtiging voor het sluiten van kollektieve- overeenkomsten met bedrijven en instellingen afwijkende voorwaarden en premies te mogen vaststellen. Causerie door de Weledelgeleerde Heer A. I. Vos te Wolfaartsdijk - Medisch Adviseur van onze vereniging. Onderwerp: „Geneeskundig perspektief". Rondvraag. Sluiting. M. REUNHOUDT, voorzitter. M. VAN HALST, secretaris. "J'ENEINDE de premielast enigszins te verlichten wordt tevens voorge steld bij de poliklinische-verzekering in gaande 1971 een eigen risico in te voe ren van 50,per kalenderjaar per per soon met een maximum van 100,per kalenderjaar per gezin. Derhalve zal de premie voor deze verzekering op basis van 1 april 1970 worden gehandhaafd. Bij overschrijding in de loop van het jaar van het eigen risico is het echter dan wel noodzakelijk alle rekeningen van het begin van 1971 af naar Goes op te stu ren daar anders niet na te gaan is of het bedrag van 50,dan wel 100,eigen risico inderdaad overschreden is. BIJDRAGETOEZEGGINGEN ROOIEN VAN BOOMGAARDEN Het bestuur van de Stichting Ontwikkelings- en Sane ringsfonds voor de Landbouw maakt het volgende be kend aan fruittelers, die in het bezit zijn van een bijdra- getoezegging R 200 op grond van bestuursbesluit nr. 30 (de zogenaamde Nederlandse rooiregeling, waarvoor geen aanvragen meer kunnen worden ingediend): Voorzover op deze formulieren R 200 een uiterste rooidatum vermeld staat, die vóór 31 december 1970 is gelegen, is deze uiterste rooidatum alsnog gebracht op 31 december 1970. Dit betekent derhalve voor deze aan vragers een ruimere rooitermijn, dan is vastgesteld op hun formulier R 200. Overigens biedt het bestuur daarnaast nog de gelegen heid aan hen, die in het bezit zijn van een formulier R 200 en binnen de geldigheidsduur van deze toezegging nog niet hebben gerooid, alsnog voor de E.E.G.-rooirege- ling in aanmerking te komen (bestuursbesluit nr. 58, met andere wijze van premieberekening, bijdrage-uitbetaling in twee termijnen en een wederinplantverbod gedurende vijf jaar). Er dient in dat geval een nieuwe aanvrage te worden ingediend bij de districtsbureauhoder, waarmede de bijdragetoezegging op formulier R 200 komt te ver vallen. Gerooid mag pas worden na ontvangst van een nieuwe bijdragetoezegging, wil de aanvrager een bijdrage op basis van de E.E.G.-rooiregeling (bestuursbesluit nr. 58) uitgekeerd krijgen. Op dit moment is nog steeds niet bekend of en zo ja op welke wijze de bestaande E.E.G.-rooiregeiing (be stuursbesluit nr. 58) alsnog wijziging zal ondergaan op grond van door de Ministerraad van de Europese Ge meenschappen te nemen beslissingen. A LS dit Landbouwblad verschijnt zal de Txpeede Kamer een aantal wetsontwerpen op belasting gebied hebben afgehandeld. Tenminste als alles vol gens de plannen verloopt. Men weet tegenwoordig nooit of er niet ergens een kink in de kabel komt, want er zitten aan alles, ook aan wijziging in belastingwet ten nogal wat haken en ogen. De wijzigingen die nu aanhangig zijn betreffen de inkomstenbelasting, de omzetbelasting, de suiker accijns en de z.g. wiebeltax, d.w.z. een wet waarbij automatisch aanpassing van tarieven aan de waarde verandering van het geld kan plaatsvinden. Het zullen wel zowat de laatste wijzigingen in be lastingwetten zijn die in deze kabinetsperiode behan deld zullen worden. Het rente-wetje misschien, maar daar is vlak voor een verkiezingstoumee voor een aantal Kamerleden niet veel genoegen aan te beleven. Dat denken wij tenminste. Nu kan men zich dus de vraag stellen of er in de afgelopen 4 jaar veel v er - eenvoudigd is in onze belastingwetgeving. Het antwoord moet luiden: Beslist niet! r\E oude omzetbelastng is vervangen door de U B.T.W. Die leek eenvoudiger maar het blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Het is nu twee jaar nadat ze in werking is getreden al een geval met diverse ingewikkelde regelingen. De landbouwers hebben daarmee niet de meeste last, omdat er betrekkelijk weinig zijn, die als ondernemer beschouwd moeten worden. De groep die er wel onder valt, heeft er nog al wat administratie bijgekregen. Meer dan nodig is. Als men n.l. het kasstelsel mocht volgen in plaats van het factuur stelsel zou dat een vereenvoudiging be tekenen. Maar ja, dat is tot nu toe niet haalbaar ge bleken! In de sector van de inkomstenbelasting is ook van geen vereenvoudiging sprake. Dat is ook niet het ge val als deze week de plannen over de belastingheffing over woningen in eigen gebruik doorgaan. Die betéke-' nen n.l. alleen maar meer splitsingen in onderhouds- nota's in wel en niet aftrekbare kosten. p\E oorzaak van de ingewikkelde wetgeving is U zonder twijfel gelegen in het feit dat de tarie ven zo hoog zijn. Dat brengt mee, dat oneffenheden die elke wet nu eenmaal heeft, zwaar aankomen. Tel kens moet er wat worden gladgestreken. Er is niemand, die kans ziet, een algemene regeling te ma ken, die „af" is. Wettenmakers zijn ook maai mengen, ook al zijn het echt wel knappe koppen. Daar ligt het zeker niet aan. Dan hebben wij nog een hele serie wetten die een heel wat rustiger leven leiden dan de omzetbelasting (b.t.w.) en de inkomstenbelasting, of die voor de boer van minder directe betekenis zijn. Dat laatste geldt voor de vennootschapsbelasting, die hen echter in direct n.l. als lid van verschillende coöperatieve ver enigingen wel treft. Ook wat deze wet betreft zijn de regelingen niet vereenvoudigd en voor de landbouw in het algemeen ook niet verbeterd. ttET klein goed laten wij verder rusten, behalve een nog hangende wijziging waarover zo nu en dan nog wel eens vragen komen. Dat betreft de suc cessiewet. Er ligt nog een voorstel van de Kamerleden Den Uyl en Vondeling om de tarieven van de succes siewet drastisch te verhogen. De vraag is nu: Gaat dit door? Het antxooord is, dat daar weinig kans op is. Het voorlopig verslag, dat is dus de kritiek van de Kamer leden, over dit ontwerp, was vernietigend. Het ont werp zal zo de eindstreep niet halen. Het lijkt alles bij elkaar ook meer op een actie om gedaan te krijgen dat de regering eens opschiet met de afwerking van een al een jaar of zes oud ontwerp, dat is ingediend, maar dat er zo maar ligt te liggen, dan op een werke lijk doordacht voorstel tot wijziging van de successie wet. Naar onze mening kunnen wij trouwens met de tegenwoordige successiewet ook nog best vooruit. Die is tenslotte ook nog maar 14 jaar oud. En dat ze nu betere belastingwetten maken dan toen, is nog niet bewezen. En in de portemonnaie heeft nog niemand dit bemerkt. PA AU WE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 3