gropatax lm Zitdagen lm 2 AAN DE LEZERS EN ADVERTEERDERS Het Kerstnummer van het ZLM Land- en Tuin bouwblad zal OMSTREEKS WOENSDAG 23 DECEMBER verschijnen. Advertenties voor dit nummer dienen uiterlijk maandag 14 december a.s. bij Drukkerij Vink N.V., postbus 16 in Axel ontvangen te zijn. De laatste copy voor het Kerstnummer moet op 17 december a.s. ochtendpost op de redaktie te Goes aanwezig zijn om daarin verwerkt te kunnen worden. Het nummer van 18 december a.s. komt in ver band met de feestdagen te vervallen. Het volgende nummer zal vóór of op 2 januari 1971 verschijnen. De copy en advertentieopdrach ten hiervoor moeten uiterlijk maandagmorgen 28 december a.s. binnen zijn. RED. ALGEMENE VERGADERING KRING NOORD-BEVELAND DER ZLM Algemene vergadering op woensdag 2 december 1970 om 14 uur in „De Stadswijnkelder" te Kortgene. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de alg. vergadering op 26 febr. 1970. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Begroting voor 1971. 5. Verkiezing van twee Hoofdbestuursleden wegens het periodiek aftreden van de heren S. J. Dees en J. A. van Oeveren (beiden herkiesbaar). 6. Benoeming van een lid van de financiële commissie. 7. Inleiding door de weledelgestrenge heer Ir. J. K. Hylkema, hoofdredacteur van „De Boerderij", over: „De herstructurering van de landbouw". 8. Gedachtenwisseling hierover. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Namens het bestuur, S. J. DEES, voorzitter. H. C. DE KATER, secr.-penn. KRING HULST DER ZLM Algemene ledenvergadering op donderdag 10 decem ber 1970 in het bioscoopgebouw te Hulst, aanvang 18.30 uur. Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen van de vorige algemene vergadering. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming financiële kommissie, voor kontrole van het boekjaar 1970. 5. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn: K. J. A. Collot d'Escury en P. G. die Bruyn, beiden herkies baar. Op maandag 7 december 1970, te 14.00 uur in „De Prins van Oranje", Nieuwstraat 14 te Goes. AGENDA: 1. Openingsrede door de algemeen voorzitter. 2. Notulen van de algemene vergadering van 19 juni 1970. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Begroting en contributievaststelling voor het jaar 1971. 5. Benoeming van leden van het hoofdbestuur: Ingevolge artikel 18 van de statuten wordt door groep IV der buitengewone leden ter benoeming tot lid van het hoofdbestuur voorgedragen de heer G. A. Knaap, Raamsdonk. Ter benoeming tot plaatsvervangend lid voor de heer Knaap wordt voorgedragen de heer G. P. A. van Nieuwenhuijzen, Heijningen. 6. Rondvraag. PAUZE 7. Inleiding door de Weledelgestrenge Heer Ir. M. A. Geuze, Erevoorzitter van de ZLM, over het onderwerp: „ONDERWEG;maar waar naar toe?" 8. Gedachtenwisseling. 9. Sluiting. Namens het hoofdbestuur van de ZLM, J. PRINS, voorzitter. A. KORTEWEG, secretaris. In verband met de vergadering van het hoofd bestuur op maandag 30 november zal de heer J. Markusse geen zitdag houden in Hulst. lllllillilUllllllllUIIIIII GOES OOSTBURG: woensdag 2 dec. in café „De Windt". WISSENKERKE: woensdag 2 dec. in hotel „De Kroon". KOUDEKERKE: woensdag 2 dec. in hotel „Wal cheren", van 9.0013.00 uur. ZIERIKZEE: donderdag 3 dec. in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: donderdag 3 dec. in hotel „De Eendracht". 6. Inleiding door de voorzitter der ZLM, Ir. J. Prins, over „Oost Zeeuws-Vlaanderen landbouwland of industrieland?" 7. Gedachtenwisseling. 8. Verschillende spreekbeurten door funktionarissen der ZLM. in £0n?Vraag- Namens het kringbestuur, lü. Sluiting. j w SCHEELEi voorzitter. P. G. DE BRUYN, secretaris. 0 GOES: in het Landbouwhuis: maandagmorgen 30 nov. van 9.00—12.00 uur volgens afspraak. dinsdagmorgen 1 dec. van 9.0042.00 uur, vol gens afspraak. dinsdagmiddag 1 dec. van 13.3017.00 uur. AARDAPPELTENTOONSTELLING IN ZEEUWS-VLAANDEREN De 2-jaarlijkse tentoonstelling van „De Stichting ter Bevordering van het Landbouwkundig Onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen" zal in 1970 worden gewijd aan de aardappelen. Het is de bedoeling deze keer de kwaliteit van het produkt centraal te stellen. De tentoonstelling zal plaats vinden op 29 en 30 december a.s. in de nieuwe hal van de Landbouwpraktijkschool te Schoondijke. ZLM afdeling Datum Tijd Burgh-Haamstede 30 nov. 19.30 u. Nieuw en St. Joosland 30 nov. 19.30 u. Nieuwvliet 3 dec. 19.00 u. Koudekerke 3 dec. 19.30 u. Dreischor 8 dec. 19.30 u. Zierikzee 9 dec. 19.30 u. Veere/Gapinge 11 dec. 19.30 u. Kortgene 11 dec. 19.30 u. St. Maartensdijk 11 dec. 19.30 u. Nieuwerkerk 15 dec. 19.30 u. Plaats Spreker Onderwerp Hotel „Bom" te Haamstede Café „De Rode Leeuw" Café „Parkzicht" Hotel „Walcheren" „De Drie Schorren" „Huis van Nassau" ,,'t Veerse Meer" te Veere „De Korenbeurs" Hotel „De Gouden Lefeuw" „Ons Dorpshuis" De heer W. C. Sinke De lieer A. Korteweg De heer J. Ce vaal De heer J. Markusse Reisindrukken over Israël en de Arabische landen. Actuele landbouwproblemen. Verzekeringsactualiteiten. Grondgebruik en wat er mee samenhangt. Reisindrukken over Israël en Arabische landen. De heer W. C. Sinke De heer J. Markusse Ir. J. Prins Heeft de landbouw nog toekomst? Dhr A. Korteweg en J. Cevaal Algemene landbouwpolitiek en verzekeringsactualiteiten. De heer A. Korteweg Diversen Ledenvergadering C.V.V. Zeeland 2 dec. 10.30 u. Komkommermiddag Cons, v/d Tuinb. 3 dec. 14.00 u. „Prins van Oranje" te Goes Cantine RBT-veiling, Breda Verschillende funktionarissen Jaarvergadering Cavetho Zeeuws-Vlaamse Studiedag 10 dec. 14.00 u. 15 dec. LAND- EN TUINBOUWBLAD Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant Eindredakteur: J. F. Blanksma Ing., Grote Markt 28, Goes (tel. 01100 - 5010, tel. huis 01185 - 1422) Technische verzorging Combinatie drukkerij Vink N.V. - Axel en drukkerij Van de Sande N.V. - Terneuzen Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink N.V., Markt 12, Postbus 16, Axel, telefoon 01155 - 2020 „Holland Huis", Scherpenisse De heer S. Siluis, adj.-dir. Coveco Rotterdam Terneuzen (Bijzonderheden volgen nog) BESTEMMINGSPLANNEN Oud-Vossemeer. Vanaf 19 november ligt een maand ter inzage het „Partieel bestemmingsplan Sportterrein". Schriftelijke bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Westkapelle. Vanaf 23 november ligt een maand ter inzage het ontwerp herziening bestemmingsplan „Joos- sesweg". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Beek en Donk. Met ingang van 23 november ligt een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Reijak- kers-Noord". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. RADIO/TV Dinsdag 1 dec. a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur: Hoofdpunten uit de rede van de minister van landbouw en visserij ter gelegenheid van de algemene vergadering van de A.B.T.B. te Arnhem. Het landbouwkundig weer- overzicht: de heer M. Scharringa van het K.N.M.I. in De Bilt. Vrijdag 4 dec. a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur: „Bijzondere aspecten van de ruilverkaveling Hommerts- Oppenhuizen", m-m.v. ir. L. Eelkema, H.I.D. C.T.D. Fries land. Maandag 30 nov. a.s. Nederland I, 12.0012.30 uur: de 6e les van de Teleac cursus „Onze Landbouw nu en straks". Ditmaal de Tuinbouwsector die aan de orde komt. Bedrijfsovername, investeringen, omschakeling enz. worden behandeld. Herhaling donderdag 3 dec. na bet laatste NOS-journaal Ned. II. De huidige vee- en vleessituatie. O.m. kwaliteitsverbetering, rassenkeuze enz., komkom merteelt. Een nieuwe weg van producent naar consument. Bodembehandeling en -gezondheid. Prinsenbeek. Vanaf 23 november ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „Haagsche Beemden Oost 1969 I en II". Gedurende deze termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, binnen een maand bezwaren indienen bij G.S. Hulst: Met ingang van 23 november ligt een maand ter inzage het door G.S. gedeeltelijk goedgekeurde be stemmingsplan „De Sterre". Zij, die zich tijdig met be zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen genoemde onthouding van goedkeuring door G.S., kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Vlijmen. Vanaf 23 november ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „Industrieterrein Nieuwkuijk-1". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft tegen wijzigingen welke bij de vaststelling in het ont werp zijn aangebracht, kunnen binnen een maand be zwaren indienen bij G.S. Borsele. Vanaf 23 november liggen een maand ter in zage de door G.S. bewijzigde voorschriften deel uitma kende van het bestemmingsplan „Lewedorp-Noord". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Oisterwijk. Vanaf 23 november ligt een maand ter in zage het door G.S. goedgekeurde bestemmingsplan „Burghtweide". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G.S. hebben gewend, kun-» nen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 2