NORDA RIJKSDIPLOMA'S Metauro Maximale houtbescherming voor uw buitenwerk kleur copperant Fabriek „het Y" n.v. Amsterdam VAKCURSUSSEN WINTERTARWE Welk ras doet het hem na Jongerenaktiviteiten traploos regelbaar Bedrijfsverzorgingsdienst Walcheren t EEN BEDRIJFSVERZORGER in vaste dienst W. Janse, VOOR DE OFFICIËLE Te koop 1 Ford 5000 2 Ford 3000 2 Ford super dexta's W. HUIBREGTSE TEKORT AAN MAGERE MELKPOEDER Het totale verbruik van magere melkpoeder door de .Nederlandse kalvermelkindustrie bedraagt ca. 190.000 ton per jaar. Daartegenover bedraagt de produktie van magere melkpoeder in Nederland ca. 95.000 ton, waarvan onder normale omstandigheden 90 zijn bestemming vindt in de kalvermelkindustrie. Gelet op deze verhou- VEEL SLA AANGEPLANT IN OKTOBER 1970 Blijkens de uitkomsten steekproef „Tuinbouiwgewas- sen onder glas" per november 1970 van het C.B.S. werd in oktober 1970 van 575 ha het oude gewas tomaten opgeruimd; vorig jaar oktober bedroeg de geruimde op pervlakte 631 ha. Per 1 november 1970 was nog aanwe zig 532 ha tomaten tegen 560 ha per 1 november 1969 (-5%). De komkommerteelt werd in oktober 1970 beëindigd op 217 ha (vorig jaar oktober op 196 ha). Per - november 1970 werd nog geoogst van 215 ha tegen 219 ha per 1 november 1969. In oktober 1970 werd 957 ha sla aangeplant tegen 797 ha in oktober 1969 (+20 De per 1 november 1970 aanwezige oppervlakte sla bedroeg 1735 ha tegen 1860 ha per 1 november 1969. Van de 957 ha aangeplante sla in oktober 1970 werd 421 ha aangeplant in de eerste helft van de maand en 536 ha in de 2e helft. Uit de opgaven over de vermoedelijke oogstperiode van de aangeplante oppervlakte sla, valt af te leiden dat er in de 2e helft van december 1970 een grote aanvoer kan worden ver wacht. Tot medio december 1970 zal het aanbod achter blijven bij vorig jaar. Per 1 november 1970 bedroeg de oppervlakte Andijvie onder glas 157 ha tegen 203 ha op dezelfde datum in 1969. dingen heeft ons land derhalve een belangrijke invoer- behoefte aan magere melkpoeder, die grotendeels wordt gedekt in de EEG-partnerlanden. Aldus de minister van Landbouw naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer. In het kader van deze bestaande handelsstromen past geheel, zo vervolgt de bewindsman, de transactie van 5.000 ton poeder met West-Duitslandi, bestemd voor een fabriek in Sloten (Friesland). Op de vraag van de heer Van de Brake: De invoer van melk uit West-Duitsland gaat niet tëgen het belang van de Nederlandse melkveehouderij, zo zegt de minister. Enige Nederlandse zuivelbedrijven importeren melk ten-! einde tot een gelijkmatiger produktie van bepaalde zub velprodukten te komen. Aldus kan de produktie van zui- velprodukten in ons land beter worden afgestemd op de vraag naar onze zuivelprodukten in binnen- en buiten-: land. Derhalve is naar 's ministers oordeel de (gelibera-! liseerde) melkinvoer uit EEG-landen mede in het belang van de Nederlandse melkveehouderij. 6 WEKEN OF 6 MAANDEN NAAR ISRAEL Evenals voorgaande jaren is het mogelijk voor korte of langere tijd een stage te lopen in Israël. Leven en werken in een kommune, die het al jaren doet: de kibbutz". Een unieke gelegenheid om Israël echt te leren kennen. Voor de halfjaarlijkse stage kan men elk moment vertrekken, een individuele stage dus (twee of meer vrienden tegelijkertijd kan natuur lijk ook). De zes-weekse is een groepsstage. De deel nemers aan deze stage vertrekken omstreeks half januari naar Israël. Je werkt 4 weken op de kibbutz. De andere twee weken kun je gebruiken voor een trip door het land. Opgave en nadere informaties bij het sekretariaat der P.J.Z. PARIJS Parijs, het fascinerende centrum van Europa! Wij bieden je de gelegenheid al die van foto's, films en verhalen bekende bezienswaardigheden met eigen ogen te zien. Zo'n fijne extra vakantie naar Parijs is bijzonder geschikt om je even los te maken van de dingen van alle dag. Kijken naar allerlei cultuurschat ten, naar het verlichte Parijs, en gezellig eten in een typisch Frans eethuisje in de rue Mouffetard. De kosten bedragen 160,incl. reiskosten, vol pension, ongevallen verzekering. Niet inbegrepen zijn: de maaltijden op de dag van heen. en terugreis, alsmede de verzekering voor privébagage. Opgave: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 6 december a.s. Ga mee naar Parijs van 12 tot 19 december, samen met leden van ,,Jong Gelre" en leden van de P.J.G.-Utrecht. VAN PRODUCENT NAAR CONSUMENT AGRIMARKT N.V. TE GOES (Vervolg van pag. 5) Mevrouw N. M. van de Veldevan Liere uit Kloe- tinge, die de officiële opening verrichtte, zei het op haar manier als volgt: „En waer is waer ,het is eigenlijk ollemille begon nen mie terve en peen te zaaien, petaten te zetten en een bompje te planten, een ei onder een broekarig oen te lèn, afijn julder begriepen wel, wat ik bedoele en begrepen En noe zul je is zien, wat er ollemille te koop za wezen ier in de Agrimart (boerenwienkel eigentlik zei de voorzitter), dat za vreed vee wezen oor. En ik mo zén, ik der in wezen kieken, 't is de moeite waerd oor, je kunt het ollemille zelf meepakken in een karretje en zoo nae j'n auto rien, das makkelik ee, maer je mot niet vergeten te betaelen, dat zou ok nie makkelik gaen, want je mot voor je d'r uut gaet eest langs de centemachines mie die juffrouws der achter. As je zo is rondkiekt, dan zul je ok zien, dat 't een mederne wienkel is. Dat mot tegenworig, want an ders gaet het niet, dat mot de boerin en de boer tegenworig ok zien, willen ze bluven die ze bin Ik filestere U en de direktie van de Agrimart nae- mens olie leen van de CZAV mie dit mooie bedrief en ik wense U toe, dat het goed ontvangen mag wor- ren, vee klandizie mag èn en dat het voorspoedig za draain in 't belang van klant en verkoper Wensen die wij namens de ZLM alle ten volle on derstrepen! BI. GEZAMENLIJKE AARDAPPELBEWARING (Vervolg van pag 9) ENKELE CONCLUSIES 1. Bij gezamenlijke bewaring verdient het aanbe veling om de konsumptie-aardappelen niet per teler maar per kwaliteit op te slaan in grote boxen, die gemakkelijk met een opschepmachine kunnen worden gelost. Opbrengst en kwaliteit dienen vóór het rooien te worden vastgesteld. 2. Bij een gelijkblijvende arbeidsbezetting geeft het stichten van een gezamenlijke bewaarplaats geen bedrijfseconomische voordelen. Wanneer de geza menlijk bewaarde aardappelen niet meer met eigen personeel worden gesorteerd en de arbeids bezetting wordt teruggebracht van VA man tot één man per 40 ha neemt het arbeidsinkomen per bedrijf toe. 3. Volledige samenwerking van negen bedrijven van 40 ha geeft een nog verdere stijging van het ar beidsinkomen. 4. Naarmate de samenwerking intensiever wordt, zal dit andere en misschien zwaardere eisen stellen aan de instelling van de ondernemers. Dit geldt ook voor een verlaging van de arbeidsbezetting. Voor een juiste benadering van de ekonomische konsekwenties van een samenwerkingsvorm als deze kunnen alleen de werkelijke gegevens van de desbetreffende bedrijven als uitgangspunt die nen. 5. Bij samenwerkingsvormen dienen de rechten en plichten van de deelnemers duidelijk omschreven en vastgelegd te zijn.' Bij de gezamenlijke bouw van een onroerend goed is een goede juridische vormgeving van de afspraken en notariële vast legging noodzakelijk. 160 - 200 amp Lasapparaat Type 140A 220 V f 355,- Type 140A 220-380 V f 395,— i t t i t t t t t vraagt met ingang van 1971 Ruime beloning en autovergoeding Schriftelijke sollicitaties te richten aan de secretaris Trommelweg 6, Domburg voor 10 dec. a.s. Vraagt uw handelaar. Waar niet verkrijgbaar wendt u tot Grasweg 46. Tel. (020) 60523-68243 Bepaal NU hoe straks Uw waarde en welstand zal zijn. Voor praktisch alles wat U beginnen wilt zijn diploma's vereist. Verzamel de kennis op een prettige en persoonlijke manier. Volg een van die be faamde MERCURIUS-kursussen - schriftelijke opleiding met bij verschillende kursussen prak- tijkdagen op verscheidene plaatsen in Nederland. MERCURIUS leidt op voor di ploma's die U MOET hebben om een eigen zaak te begin nen of om als filiaalhouder op te kunnen treden. Volledige tulnbouwoplelding tot bloemist, bloemschikken en binden "AALSMEER", boom teelt, detailhandelaar in aard appelen, groenten en fruit; esthetica in de tuinaanleg, me chanisatie, tuintekenen, plant kunde bodemkennis, bloem schikken voor amateurs enz. Volledige landbouwopleiding tot mechanisatie, rundvee teelt, varkensfokkerij, vee voeding, kippenfokkerij enz. Vraag gratis prospektus ZIT 1 MERCURIUS APELDOORN tel. 05760 - 18514. (sinds 1925, nader adres overbodig). DE Specialisten in Land- en Tulnbouwonderwljs In de E.E.G. Heeft een 8 voor laat zaaien en een 8 voor januari zaaien TE KOOP GEVRAAGD: excellente partijen uien. Dagprijzen naar kwaliteit. Losse verlading. Opschep machine disponibel. Offer tes aan Frans Louwiesse, Terneuzen, tel. 5160. TE KOOP: Esta diepvrie zers 5 jaar garantie. 5 jaar fabr.service 500,-. Uw in houd verzekerd. Scherpe prijs b.v. 420 1 755,- incl. BTW. Vraag vrijblijvend fol der, inlichtingen of bezoek met diepvrieskist. Wees de pTW-verhoging 1 jan. voor. D. Nijssen, Deltafarm, Yer- seke, tel. 01131-1979. onder garantie Tel. 01187-347 WESTKAPELLE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 19