MARKTBERICHTEN WEEKOVERZICHT NOTERINGEN 15 ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe. Vorige week gaf de tarwemarkt een verbete ring te zien. De handel bewoog zich hoofdzakelijk op het speculatieve vlak. Wel waren Duitse verwerkers goed geïnteresseerd in de aankoop van visolie-tarwe .oor levering in de maanden januari t/m april. Opvallend vas dat de binnenlandse industrie zich op die termijn afzijdig hield. Ook in blanke tarwe waren er regelmatig verkopen mogelijk aan speculanten, hoewel de prijs dan ongunstig uitkwam vergeleken met die van het gedena tureerde produkt. Geconstateerd moest worden dat het •bereikte prijsniveau te hoog kwam te liggen voor de consumptie-sector in verband met de concurrentie van mais en milo. De meelfabrieken kochten geen Franse tarwe, niettegenstaande het feit dat de noteringen daar voor onveranderd bleven. Vernomen werd dat 20.000 ton Russische tarwe naar Engeland verkocht werd. De in schrijving voor 12.000 ton inlandse tarwe bestemd als voedselhulp voor Soedan is geslaagd. Vrijdag j.l. kon de totale hoeveelheid worden toegewezen, wat betekent dat de inschrijvingsprijzen door het Produktschap werden geaccepteerd. Het geheel overziende lijkt het niet te ge waagd om vast te stellen dat de markt een flinke Op leving meemaakte. Vooral in het laatst van vorige week werd de stemming aan die vaste kant. Brouwgerst. Als de nog beschikbare hoeveelheid brouwgerst zou moeten worden afgemeten aan het aan tal zaken dat vorige week tot stand kwam dan zou de conclusie moeten zijn dat de voorraden op hun eind lopen. Het ligt inderdaad voor de hand om te stellen dat kwalitatief hoogwaardige brouwgerst een schaars produkt geworden is. Omdat echter uitsluitend het C.B.K. als potentiële koper op de markt opereerde, had dit op de prijzen geen invloed. Onveranderd werden de geof freerde partijen voor januari-afname uit de markt ge nomen. Voor de Duitse kopers was er nog geen reden om> tot aankoop van Nederlandse gerst over te gaan. De te hoog geachte vraagprijzen tezamen met de moeilijke vrachtenmarkt belemmerde het afsluiten van zaken. Dit alles hield echter wel in dat de houders die hun hoop vestigden op verder oplopende noteringen tot nu toe werden teleurgesteld. Het «blijft daarbij-de vraag of het reëel is om te verwachten dat in de toekomst de opslag en rentekosten zullen worden goed gemaakt. Voergranen. In voergerst waren de omzetten in de af gelopen week niet groot. Voor Canadese gerst werd door de binnenlandse afnemers een wat betere belangstelling getoond. De zware inlandse soorten konden regelmatig met een premie geplaatst worden. Dit betrof dan kleine re hoeveelheden met bijzondere bestemmingen. Haver werd een vrijwel vergeten artikel. De binnenlandse ko pers onthielden zich van nieuwe bevoorrading, terwijl export naar Duitsland onmogelijk «bleek door de concur rentie van buitenlands produkt. De vooruitzichten om bij de komende inschrijving an Oostenrijk met onze haver een redelijke kans te maken lijken naar gehoord werd vrij somber. Peulvruchten. Ook vorige week had de markt voor groene erwten een uitermate rustige stemming met weer wat verder afbrokkelende prijzen. Nog steeds bleven de verkopen met buitenlandse bestemmingen beneden de maat. Het aanbod nam enigermate toe, wat eveneens een druk op de noteringen ging leggen. Naar vernomen werd waren er ook voor Franse erwten moeilijk kopers te vin den. Het schijnt dat Duitse afnemers in bepaalde geval len over rechtstreeks iin Frankrijk gekochte erwten niet erg tevreden zijn. Dit nam niet weg dat de Franse ver kopers hun relatief hoge vraagprijzen handhaafden. Het zal nodig zijn dat de behoefte over de gehele linie op korte termijn gaat toenemen wil een verder inzakken van de prijzen voorkomen kunnen worden. Schokkers kregen langzamerhand toch wel een echt flauwe stem ming. Het gebrek aan export-vraag was hiervan de be langrijkste oorzaak. Door Engelse exporteurs werd ge tracht in derde landen orders te plaatsen tegen beslist concurrerende prijzen, maar ook dit had weinig succes. Uiteraard werden daardoor onze mogelijkheden er niet 'beter op. Het aanbod in bruine «bonen droogde vorige week grotendeels op. Dit had tot gevolg dat door de kopers hogere biedingen moesten worden uitgebracht. De stemming kon daardoor verbeteren. De handel in capu- cijners had een beperkte omvang op een zo goed als ongewijzigd prijspeil. Er was slechts weinig consumptie- vraag. De omzetten bestonden hoofdzakelijk uit omrui ling van contracten. Zaden. Vorige week kwaanen er meer offertes in kar- wijzaad, waardoor de kopers gelegenheid kregen om zich min of meer gereserveerd op te stellen. In de note ringen kwam niet veel verandering, maar die stemming was uiteindelijk zeer rustig. De exporteurs waren te klein in aantal om de markt voldoende steun te geven. Blauwmaanzaad werd wat lager aangehoüden. De vraag was onbetekenend .De mogelijkheid voor zaken op de voorjaarsmaanden ontbrak geheel. De consumptie-aardappelmarkt. De aardappelprijzen brokkelden de afgelopen week nóg verder af. Op de ex portmarkt is dit meestal het eerst merkbaar terwijl de prijzen voor het binnenland vaak iets langer stand hou den. De vraag uit Italië verminderde en het aanbod voor West-Duitslandi is blijkbaar te groot. De definitieve oogstraming van de Nederlandse aardappeloogst 1970 is onlangs bekend geworden. Deze cijfers geven tot weinig optimisme aanleiding temeer omdat hier geen grote lan den tegenover staan met een duidelijk aanwijsbaar tekort. Een afspiegeling van de huidiige sombere vooruitzichten ziet men aan de aprilnoteringen op de termijnmarkt. Ruwvoeders. De afgelopen week was de stemming op de stromarkt bij een normaal aanbod rustig. Zowel van de zijde van de tuinderijsector als-van de veehouderij sector was men terughoudend gestemd om tot nieuwe aankopen over te gaan. Het aanbod van binnenlands stro was beperkt dat van buitenlands stro daarentegen nog al wat ruimer. De afleveringen aan de tuinderijen die momenteel op volle gang zijn, vinden voornamelijk plaats uit eerder afgesloten transacties. De prijzen konden zich nauwelijks handhaven. MARKT GOES (24-ll-'70) Granen, zaden en peulvruchten: Tarwe (basis 17 E35,a0—36,00; Gerst (basis 16%) 31,00—37,50; Haver (basis 15 26,50—29,50; Erwten (kleine groene) 46,00— 49,00; Schokkers 48,00— 53,00; Capucijners 62,5070,00; Bruine bonen 69,00— 75,00. Alles boerenschoon af boerderij en per 100 kg. Aardappelen: Bintje-(nul mm en opw., binnenl. kwali teitseisen 6,507,25 af boerderij op auto geleverd, sorteerkosten voor rekening koper. Voederaardappelen 5,255,50 per 100 kg. Vlas: Ongerepeld 2532 cent; gerepeld 2537 cent; afwijkende partijen 2225 cent per kg. Uien: Onafgestaart op auto geleverd 9—11 cent per kg. Stro: Tarwe- en gerstestro 117,50—120,00; Haverstro ƒ115,00120,00; Erwten- en schokkerstro 115,00125,00. Alles op auto geleverd en per 1000 kg. Eieren: 1,611,69% per kg. Alle noteringen ex clusief B.T.W. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 1823 november 1970, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland, Goes, tel. 011006451. Consumptie-aardappelen oogst 1970. Bintje 40 mm opw. april-notering. Voor deze ver slagperiode kan van een kalme markt worden gesproken waarbij de noteringen zich bewogen tussen 12,00 en ƒ11,70. De slotnotering was ƒ11,70ƒ11,60 met een weekomzet van 268 contracten. De openstaande positie was 2947 (v.w. 2997). OOÖP. EIERVEILING BARNEVELD Maandag 23 november 1970 werden bij een flauwe stemming 367.200 eieren aangevoerd. De noteringen waren: 46/47 gr. 8,51—8,67, 48/49 gr. 8,638,96. 49/50 gr. 8,809,16, 50/51 gr. 9,00—9,39, 54/55 gr. 9,83—10,29, 62/63 gr. 11,20—12,32, 63/64 gT. 11,99—12,52, 66/67 gr. 11,89—12,30, 68/69 gr. 12,0512,59 per 100 stuks. EIF.RNOTERINGEN G.O.V.v.E. Noteringen Gelders-Overijsselse Ver. v. Eierhandelaren in de week van 16 t/m 21 nov. 1970. Verse kippeëieren 1,45 per kg (br. /2 ct meer); verse eendeëieren 8y2 ct per stuk, tweede soort 1 ct lager. Excl. B.T.W. AARDAPPELVEILING STEENBERGEN (24-ll-'70) Bintje 35/60 mm opw. 10,50; Bintje 55 imm opw 9,9010,50; Eigenheimer 13,5017,60; alles per 100 kg. Aanvoer 54 ton. UIENPRIJZEN (24-11-'70) Medemblik: kl. 1 grof 28,0028,30, middel 20,80; kl. 2 grof 23,10—25,10, middel ƒ17,80, drielingen 13,0015,00; alles per 100 kg. Aanvoer 15 ton. VARKENSNOTERINGEN „Veecentrale NCB" Boxtel (23—28/11/'70) VARKENS la 2a, ïb 3a, 2b, lc 3b, 2c, 3c Cc 56— 62 kg 2,73 ƒ2,61 2,56 ƒ2,51 ƒ2,46 63— 67 kg 2,80 „2,68 „2,63. 2,58 2,53 68— 80 kg „2,83 2,71 2,66 2,61 2,56 81 kg 2,82 2,70 2,65 2,60 2,55. 82 kg 2,81 2,69 „2,64 2,59 2,54 83 kg 2,80 2,68 2,63 „2,58 2,53 84 kg 2,79 2,67 2,62 2,57 2,52 85 kg 2,78 2,66 2,61 2,56 2,51 86 kg 2,76 „2,64 2,59 2,54 2,49 87 kg 2,74 2,62 2,57 2,52 2,47 88 kg „2,72 2,60 2,55 2,50 2,45 89 kg 2,70 2,58 2,53 2,48 2,43 90 kg 2,68 2,56 „2,51 2,46 2,41 91 kg 2,66 2,54 2,49 2,44 2,39 92 kg 2,64 2,52 2,47 2,42 2,37 93 kg 2,62 2,50 2,45 2,40 „2,35 94 kg 2,60 2,48 „2,43 2,38 2,33 95 kg 2,58 2,46 „2,41 2,36 „2,31 96 kg 2,56 2,44 „2,39 2,34 2,29 97 kg 2,54 2,42 2,37 2,32 „2,27 98 kg 2,52 2,40 „2,35 2,30 2,25 99 kg 2,50 2,38 2,33 2,28 2,23 100 kg 2,48 2,36 „2,31 2,26 „2,21 Niet geklasseerde varkens 2,05; 46—50 kg 2,35; 51- 101—110 kg ƒ2,28; 111- ƒ2,18; 150—meer kg 2,06. 31—40 kg 1,30; 41—45 kg •55 kg 2,40; 56—100 2,40; -120 kg 2,23; 121—150 kg ZEUGEN Klasse A B C tot 160 2,05 2,00 1,90 161/180 kg 2,00 1,95 1,85 181/220 1,95 1,90 1,80 boven 220 kg ƒ1,90 1,85 1,75 NOTERINGEN COVECO (23—27/11 /'70) Slachtvarkens 21 t/m 30 kg 1,77; 31 t/m 40 kg 1,92; 41 t/m 50 kg 2,12; 51 t/m 55 kg 2,42. la 2a, lb 3a, 2b, lc 2,57 2,59 „2,64 2,67 2,67 2,62 2,52 2,47 110 kg 3b, 2c, 3c, 4 2,52 „2,54 2,59 2,62 2,62 2,57 2,47 2,42 Cc 2,46 2,48 2,53 2,56 2,56 „2,51 2,41 2,36 2,42; 111 t/m 56 t/m 60 kg 2,75 2,62 61 t/m 62 kg „2,76 „2,64 63 t/m 67 kg 2,81 2,69 68 t/m 80 kg 2,84 2,72 81 t/m 85 kg „2,84 „2,72 86 t/m 90 kg 2,79 2,67 91 t/m 95 kg 2,69 2,57 96 t/m 100 kg 2,64 2,52 Zonder klassifikatie: 101 t/m 150 kg 2,32. Noteringen 16 t/m 20-ll-'70 Vette kalveren 3,604,40 per kg lev. gew. Slacht- lammeren 5,906,40 (lichtere), 5,505,90 (zwaar dere); Slachtschapen 2,904,00 (lichtere), 2,20 2,80 (zwaardere) per kg gesl. gew.; afwijkende kwali teit 1,75 per kg gesl. gew. Deze prijzen zijn inklusief O.B. en gelden aleen voor Zeeand. Voor Brabant geldt de Coveco-notering Oost. VEEMARKT ROTTERDAM (23/24-11,'70) Slachtvee. Slachtrunderen: extra kwal. f 4,805,25, le kwal. ƒ4,15—ƒ4,50, 2e kwal. 3,60—3,90, 3e kwal. 3,503,60; Worstkoeien 3,303,45; Slachtstieren 4,555,30; alles per kg gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. ƒ4,10ƒ4,20, 2e kwal. ƒ4,00ƒ4,10, 3e kwal. 3,80—4,00; Nuchtere slachtkalveren ƒ1,40ƒ1,70; Slachtvarkens: le kwal. 2,232,28, 2e kwal. 2,18 ƒ2,23, 3e kwal. ƒ2,13ƒ2,18; Slachtzeugen ƒ1,65 ƒ1,70; Zware varkens ƒ2,08—ƒ2,13; alles per kg lev. gew. Gebruiksvee. Melk- en kalfkoeien 1100,tot 1600,—; Vare. koeien 750,— tot ƒ1150,—; Vaarzen 825,— tot 1025,—; Pinken 625,— tot 800,—; Gras kalveren 275,— tot 475,—; Nuchtere kalveren voor fok- of mesterij 170,— tot 290,—; Schapen 80,— tot 130,—; Lammeren 135,— tot 165,—; alles per stUk. ROTTERDAMSE KORENBEURS (30-ll-'70) Tarwe: exportcondjities, dec. 38,25, bieden, jan. 38,75, «bieden, mrt 39,25, bieden, april 39,50, bieden, fabriekscondities, 37,50, netto, loco. Kippengerst: 32,loco, betere kwaliteiten met premie; Brouwgerst C.B.K.jan. 43,75, netto; Brouwerst Du,itse condities: geen zaken; alles basis boordvrij. Haver 50/51 kg: 30,50, loco; Groene erwten op monster: tot ƒ50, uitgezochte partijen iets hoger; Groene erwten 3 kwa liteit: dec. 56,—, jan./april, 59,—, laten; Schokkers op monster: tot ƒ55,—, uitgezochte partijen iets hoger; Schokkers 3 kwaliteit: dec. 63,—, laten, jan./april, 64,—, laten; Schokkers 5 kwaliteit: dec. 62,—, laten; Capucijners 5 dec. 80,nom.; Bruine bonen doorsneekwaliteat: dec. 85,—, bieden; Maanzaad export kwaliteit: dec. 230,—; Karwijzaad' exportkwaliteit: dec. 152,alles franco Rotterdam. Termijnmarkt consump tie-aardappelen (ochtendcall): April, Bintje 40 opw., 12,laten, 11,70, bieden. Aardappelbeurs: Bintje 35 mm opw. binnenl. sort, af binnenland 9,5010,25; Bintje 35 «mm opw. exp. sort. best. West-Duitsland 9,50 10,25. Ruwvoeders: Tarwe-, zomergerste- en erwten stro 115,00—120,00 af boerderij. RAMING EUROPESE GRAANOOGSTEN Het statistische bureau van de EEG schat de graan oogst van dit jaar op 67,2 miljoen ton tegen verleden jaar 71,1 miljoen ton en een vorige raming van 66,8 mil joen ton. Voor de afzonderlijke granen luiden de ramin gen als volgt: tarwe 29,5 miljoen ton, verleden jaar 31,5 miljoen ton en vorig jaar 29,4 miljoen ton; rogge en ge mengde tarwe 3,4 miljoen ton, zelfde raming als vorige maandr, gerst 14 miljoen ton, eveneens onveranderd; ha ver en gemengde granen 7,1 miljoen ton, 10 procent min der dan vorig jaar; mais 12,2 irrtoljoen ton, 15 procent meer dan vorig jaar en een vorige raming van 11,9 mil joen ton. BRITSE EIERENINVOER VRIJ VAN INVOERRECHTEN Het Britse ministerie van landbouw heeft medege deeld dat de invoerrechten op eieren tot nader aankon diging vollediig zijn afgeschaft. Dit betekent dat eieren uit het buitenland voorlopig vrij van rechten en zonder beperking kunnen worden ingevoerd. Deze maatregel is genomen in verband met het krappe aanbod van binnen landse eieren. Dit jaar is de «binnenlandse produktie als gevolg van ziekte onder het pluimvee sterk gedaald.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 15