Automatische vastzetinrichting Enting tegen pseudovogelpest een dringende noodzaak Varkensstapel breidt nog steeds uit 13 Sinds kort brengt Siegperle op de Nederlandse markt een nieuw systeem om koeien vast te zetten. Het be treft hier een systeem waarbij iedere koe zichzelf geheel automatisch vastzet. Bovendien doen alle dieren dit ge heel onafhankelijk van elkaar. Dit systeem biedt eon enorme tijdsbesparing op die bedrijven, die winter en zomer op stal dan wel in een visgraatmelikstal melken. Immers, in beide gevallen moeten de koeien een groot gedeelte van het jaar 2 maal per dag los- en vastgemaakt worden. Bij het Siegperle-systeem vervalt het vastzetten geheel want dat doen de dieren zelf. Het losmaken ge beurt in groepen van 8 of eventueel meer dieren. Een ontwikkeling op het gebied der stalinrichtingen die aan de veehouder een behoorlijke tijdsbesparing op kan leveren. De eerste 3 stallen met dit systeem zijn be reids in Nederland gemonteerd en in bedrijf gesteld. Het systeem wordt in Nederland verkocht via een net van regionale importeurs, die door de fabrikant in de montage geschoold zijn of worden. ERVARINGEN MET TOEPASSING KUNSTMATIGE BEREGENING (Vervolg van pag. 11) niet over water bij de bedrijfsgebouwen. Door een extra kraantje plus afsluitertje aan de perszijde van de instal latie te laten monteren tussen handaanzuigpomp en hoofdafsluiter is dit goed te verwezenlijken. Door een stevige tuinslang aan het kraantje te koppelen kunt U op een gemakkelijke manier stallen en wagens schoon spuiten, groentegewassen als augurken, wortelen enz. wassen. Drinkwater verstrekken aan het vee bij huis. Met één sproeier gekoppeld aan het eind van de slang kunt U tijdens de beregening van het grasland gemak kelijk het gazon en de moestuin besproeien. Bij de aan wezigheid van een installatie zijn deze dingen meegeno men. We moeten er wel voor waarschuwen de installa tie niet zonder tegendruk (van de sproeiers) te laten draaien. Knijp dan in elk geval de hoofdkraan enigszins dicht. Doet U dat niet, dan kan dit moeilijkheden met de put veroorzaken. Met het bovenstaande is getracht U de pro's en con tra's van een beregeningsinstallatie te schetsen. Er zijn uiteraard verschiLlende faktoren die U doen besluiten al dan niet tot de aankoop van een beregeningsinstallatie over te gaan. De bedrijfsstruktuur van uw bedrijf is echter voor een belangrijk deel bepalend. Wanneer U doelbewust hebt gekozen voor specialisatie in de rund veehouderij met een dichte veebezetting is een berege ningsinstallatie eigenlijk onontbeerlijk. De produktie op uw bedrijf is dan uitgesproken grondgebonden. De perio diek voorkomende grotere en kleinere groeidepressie door droogte, zijn in wezen niet meer te tolereren. De tuinbouw, eveneens grondgebonden, is hier een duidelijk voorbeeld van. De arbeid aan de beregening verbonden, is niet gering. De tijd die hieraan wordt besteed, zal echter per uur nergens meer opbrengen. Geen maatrege len nemen en mokken over het weer helpt niet. De praktijk geeft wel aan dat de gehele slaimeur, ver loopt zonder enig gezeur, wanneer U als boer voer kunt vergaren en uw vee naar een grazige wei kunt verscha- ren. Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant - Boxtel ■J"OT voor kort bleven de pluimveehouders in Noord- Brabant goed gespaard van pseudovogelpest. De vrijwel voor 100 uitgevoerde enting in onze provincie heeft hiertoe zeker bijgedragen. De bemestingskansen worden echter momenteel groter en daarom wijzen wij U nogmaals op het belang van deze enting. Een doorbraak van pseudovogelpest zou ernstige scha de kunnen veroorzaken. Het uitvalpercentage kan ten gevolge van deze ziekte zeer hoog oplopen. De eiproduktie bij leggende, zelfs wel eens bij geënte kippen dde een soms milde doorbraak meemaken, ver dwijnt geheel. De kwaliteit van slachtkuikens wordt na delig beïnvloed. RECTIFICATIE ARTIKEL „TERVISIELEGGING WAARDE VAN GRONDEN IN EEN RUILVERKAVELING" In het in ons nummer van de vorige week geplaatste artikel van de heer Markusse over de „Tervisielegging uitkomsten eerste schatting in een ruilverkaveling" is tot onze spijt een storende drukfout geslopen. Over de schatting is abussievelijk geschreven dat deze voor open bare wegen, waterlopen, plassen en kreken worden ge schat op 10,per ha. Ten rechte had dit 0,moeten zijn of te wel dat geen waarde daarvoor wordt geschat! PRAKTIJKSCHOOLPROGRAMMA SCHOONDIJKE Voor de maanden januari en februari 1971 heeft de Praktijkschool voor Landbouwtechniek en Arbeidsratio- nalisatie weer een programma samengesteld voor indi viduele deelnemers. Dit programma omvat: Maaidorsers (speciaal gericht op onderhoud) 11 t/m 15 jan. 1971 en 18 t/m 22 jan. 1971. Werktuigen aardappel- en bietenteelt 25 t/m 29 jan. 1971 en 1 t/m 5 febr. 1971 Basiswerktuigen (ploeg, kunstmeststrooier, zaai- en pootmachine, maaibalk, precisiezaaimachine en rijen- dunner) 8 t/m 12 febr. 1971. De leergangen duren één week. Naast de constructie worden ook het onderhoud, de afstelling en het gebruik behandeld. Met inbegrip van de huisvesting in het logeergebouw van de school, bedragen de kosten 52, per week. Werknemers kunnen in aanmerking komen voor subsidie van les- en logeergeld. Aan het eind van de week kunnen de deelnemers, zo zij dat wensen, de leergang afsluiten met een examen; aan de geslaagden voor het examen wordt dan een getuigschrift uitgereikt. Om praktische redenen worden wijzigingen in het pro gramma, zowel van onderwerpen als werktuigen, voor behouden. Aanmeldingen, die in volgorde van binnen komst behandeld worden, kunnen geschieden voor 31 december 1970 bij: Landbouwpraktijkschool „Prins Wil lem", Prinses Beatrixstraat 66, Schoondijke. Telef. 01173 551 (na 17.15 uur 342). Lascursus. Tevens vindt in februari 1971 een lascursus plaats. Deze cursus duurt 2 weken n.l. van 1 t/m 5 en 8 t/m 12 februari 1971 en omvat het programma van de cursus booglassen in de landbouw. Aan het eind van de cursus wordt een examen gehouden onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (N.I.L.). De kosten hiervoor bedragen 115,per deelnemer. Huis vesting in het moderne logeergebouw van de school is daarbij inbegrepen. Aanmelding kan eveneens geschieden bij bovenstaand adres. ■■■■■■■■«■■BBaaKsaHaBaHMBHaaaB QNZE adviezen met betrekking tot deze enting zijn dan als volgt: OPFOKDIEREN: 1. Op een leeftijd van 3 a 4 weken enten tegen pseudo vogelpest met La Sota-entstof (al dan niet gekombi- neerd met infektieuze bronchitis). 2. Vóór het aan de leg komen, op ca. 5 maanden leeftijd van de dieren opnieuw enten met La Sota-entstof. Opmerking: Deze enting geldt zowel voor legdieren als voor ver- meerderingsdieren. SLACHTKUIKENS: Enten op een leeftijd van 14 dagen met de Hitchner- entstof. Deze enting kombineren met een enting tegen infektieuze bronchitis, stam H. 120. Voor slachtkuikens wordt de halve kippedosering toe gepast. SLACHTKALKOENEN: Enten op een leeftijd van 14 dagen met de La Sota- entstof. De normale kippedosering per kalkoen gebrui ken. Voordat de enting wordt uitgevoerd dient U te kon- troleren of de dieren goedi gezond zijn. Bij twijfel hier omtrent adviseren wij kontakt op te nemen met uw die renarts. Voorkom schade zeker bij lage opbrengst-prijzen, want dan betekent het verlies. Volgens de steekproef „Landbouwproduktie" per 1 oktober 1970 van het C.B.S. verschilde de melkveestapel op 1 oktober 1970 nauwelijks van die op 1 oktober 1969 (1870 duizend resp. 1869 duizend stuks). Het aantal stuks gedekt jongvee gaf zelfs een vermindering te zien van 6 duizend t.o.v. vorig jaar. Ook het aantal stuks jongvee gaf een daling te zien en wel van 1098 duizend op 1 oktober 1969 tot 1067 duizend' op 1 oktober 1970 3 De mestveestapel nam echter toe en wel van 458 duizend stuks op 1 oktober 1969 tot 484 duizend per 1 oktober 1970 6 De varkensstapel blijkt, in vergelijking met 1 oktober 1969, over alle geledingen te zijn toegenomen. Per ru briek varieert de toeneming tussen 15 en 30 Gezien de sterke toeneming van het aantal „overige fokvarkens van 50 kg en zwaarder" 27 de toeneming van het aantal gedekte zeugen 27 en het aantal biggen bij de zeug 20 kan worden verwacht dat er in 1971 tenminste 10 miljoen slacht varkens zullen worden aangeboden. De totale leghennenstapel kwam op 1 oktober 1970 op een totaal van 19,2 miljoen tegen 19,6 op 1 oktober 1969 2 1 okt. 1969 1 okt. 1970 x 1000 stuks 1700 1698 169 172 544 538 1098 1067 842 802 458 484 223 239 3969 3959 Varkens Biggen bij de zeug 1463 1758 Overige biggen en jonge varkens tot 50 kg 1523 1851 Mestvarkens, 50 kg en zwaarder 1576 1812 Gedekte zeugen 369 468 Zeugen bij de biggen 159 195 Overige fokvarkens, 50 kg en zwaardier 177 224 Totaal 5267 6308 Leghennen x 1 min stuks Legrijpe hennen jonger dan 1 jaar 9,9 9,5 Hennen van 1 jaar en ouder 9,7 9,7 Totaal 19,6 19,2 Rundvee Melkgevende koeien Droogstaande drachtige koeien Gedekt jongvee Ander rundvee bestemd voor de fokkerij w.o. jonger dan 1 jaar Mestvee w.o. imestkalveren totaal

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 13