Verse appelen en,peren als veevoer f 12 MILJOEN VLOEI TERUG NAAR AFNEMERS CHV VEGHEL KORTE WENKEN r -f aaa ■iia««u'ainage reiniger Ir. W. DAVIDS Rijksconsulentschap voor Veevoeding Waigeningen De prijs van appels en peren is laag en veel partijen draaien door. In sommige delen van Nederland stort men het overtollige fruit in een grond gat en laat het daar rotten. Verse appelen en peren kunnen ook als veevoeder dienst doen. Ze zijn een saprijk suiker houdend ruwvoer, dat wat samenstelling betreft, sterk met voederbieten overeenkomt. Ze zijn een goed ruw voer, als men ze in beperkte hoeveelheden verstrekt. DE VOEDERWAARDE De voederwaarde komt voor het grootste gedeelte uit de suiker voort. ds gehalté suikergehalte vrije zuren gzw g vre Appels ca. 14 ca. 10 ca. 0,8 ca. 80 0 Peren ca. 13 ca. 8,5 ca. 0,2 ca. 65 0 Het grootste gedeelte van de droge stof bestaat bij rijpe appels uit suiker. Onrijpe appels en peren bevat ten zetmeel, dat nog omgezet is in suiker, en meer zuren o.a. looizuur. Tussen de verschillende appelsoor ten bestaat een groot verschil in suikergehalte. Veel suiker bevatten de goede handappels zoals Cox Orange Pippin, Golden Delicious en Goudreinetten. Minder suiker dus ook minder voederwaarde bevatten MELKVEESTAPEL VRIJWEL GELIJK AAN VORIG JAAR, VARKENSSTAPEL NEEMT NOG STEEDS TOE Volgens de uitkomsten van het C.B.S. bedroeg het aantal melk- en kalf koeien op 1 september 1970 1.875 duizend stuks tegen 1.869 duizend stuks per 1 septem ber 1969. Dit betekent dat de melkveestapel nauwe lijks is toegenomen. Ook het gedekte jongvee lag vrijwel op hetzelfde niveau. Het „ander rundvee be stemd voor de fokkerij" gaf een daling te zien van 1119 duizend stuks op 1 september 1969 tot 1087 dui zend stuks op 1 september 1970 3%). De mest- veestapel breidde uit van 495 duizend stuks per 1 september 1969 tot 560 duizend stuks per 1 septem ber 1970. De uitbreiding van de varkensstapel daarentegen gaat nog steeds door. In vergelijking met september 1969 nam het totaal aantal varkens toe met rond 1,1 miljoen stuks 21 De toeneming per rubriek varieert tussen de 18 en 30 De totale leghennenstapel steeg van 19,0 miljoen stuks in september 1969 tot 19,6 miljoen stuks in sep tember 1970 3%). Bramley's Seedling en James Grieve. De verschillen, die bij appels zijn waar te nemen zijn ook aanwezig bij peren. De winterstoofperen bevatten meer droge stof, dan de handperen. Een hoger droge stofgehalte betekent voor peren meer koolhydraten en meer voederwaarde. VERSTREKKEN VAN APPELS EN PEREN Appels en peren zijn voor het rundvee een smake lijk produkt en een verzadiging sgevoel zoals van hooi krijgen de dieren er niet van. Ze eten zich er gemak kelijk onpasselijk aan en spijsverteringsstoornissen treden dan gemakkelijk op. Verstrekken van appels en peren in de weide is niet gewenst. Het beste kunt u ze in de stal gerantsoeneerd verstrekken. De maxi maal te verstrekken hoeveelheden per dier per dag zijn: voor melkvee 10 a 15 kg appels voor jongvee 5 a 10 kg appels voor mest vee 15 a 25 kg appels Van peren dient men een kleinere hoeveelheid te verstrekken, daar deze sterker afdrijvend werken dan appels. Deze maximale gift kan men niet in het begin verstrekken. De dieren dienen eerst aan de appels en peren gewend te raken en dan kan men geleidelijk de te verstrekken hoeveelheid tot boven staande maxima opvoeren. Geeft men direct grote hoeveelheden, dan kan dit gemakkelijk tot diarree en het wegblijven van de eet lust aanleiding geven. Moeilijkheden kunnen ook op treden als men rotte appels verstrekt. In deze rotte appels treedt vaak alcoholgisting op, waardoor de dieren te veel alcohol kunnen krijgen. Eveneens kan de melk een afwijkende smaak krijgen. Korting op grond van een afwijkende smaak is niet denkbeeldig. Gezonde rijpe appels geven de minste moeilijkheden. VOEDERWAARDE PRIJS Een prijs voor appels en peren is moeilijk te geven. De arbeid, die nodig is bij het voeren, dë kleine hoe veelheden die verstrekt kunnen worden en de kans op bederf maken dat appels en peren niet veel mogen kosten. Dit voorjaar werden wel als maximale prijzen 10 a 15 per ton franco boerderij genoemd. Men heeft voor 10 a 15 per ton op de boerderij een goed koop saprijk produkt, maar vooral de bederfelijkheid maakt, dat de prijs niet veel hoger kan zijn. De Coöperatieve Handelsvereniging van de N.C.B. g.a. Vegihel zal naar de leden-afnemers van de bij haar aan gesloten plaatselijke Boerenbonden en Coöperatieve Aan- en Verkoapverenigingen, niet minder dan 12 mil joen gulden laten terugvloeien in de vorm van prijscor- recties. Een dergelijke regeling geldt ook ten aanzien van de leveranciers van granen. In totaal kan de prijscorrectie voor de grotere afne mers van mengvoeder, met inbegrip van de buikkortin gen, over 1969/1970 oplopen tot 3,45 per 100 kilo. Het betreft prijscorrecties over het 'boekjaar 1969/1970, het laatste jaar waarin de Coöperatieve Handelsvereniging als zodanig zakelijke activiteiten heeft ontplooid. Zoals bekend heeft zij per 1 juli j.l. om algemeen economische en belastingtechnische redenen haar bedrijven ingebracht in de Cehave N.V. Gezien de hoogte van het bedrag, dat ten goede van afnemers en leveranciers gaat komen, kan geconclu deerd worden, diat ook in financieel opzicht het boek jaar 1969/1970 tot zeer gunstige resultaten heeft geleid. De omzetstijging met 50 miljoen gulden tot 520 mil joen gulden, kwam ook in dat boekjaar weer voor een belangrijk deel voor rekening van de in de mengvoeder- afzet behaalde stijging met 130.000 ton naar 960.000 ton. De in het betreffende boekjaar benodigde gelden voor de bouw van de nieuwe veevoederfabriek te Veghel met een capaciteit van 100 ton meng voer per uur, welke on langs is gestart met de produktie, zijn geheel met eigen middelen gefinancierd. AARDAPPELTIPS UIT NIEUWE LANDBOUWGIDS 1971 Stop met het droogblazen van aardappelen als de grond aan de knollen op 3040 cm diepte van de top winddroog aanvoelt. Dit moet u op enkele plaatsien controleren. Bij langer droogblazen ne men de gewichtsverliezen toe. Verwerk nooit aardappelen bij lage temperaturen. Hoe blauwigevoeliger de partij, hoe hoger hij moet worden opgewarmd (1220° C). Blauw is voor een belangrijk deel te voorkomen als u zich hier aan houdt. Ventileer bij de bewaring van aardappelen zo veel mogelijk overdag; de lucht heeft dan de groot ste dlroogkracht. Ventileer alleen dag en nacht bij een erg vochtige partij. Laat de aardappelbewaarplaats na een bewaar periode goed en lang drogen en controleer deze daarna goed op schade en achtergebleven vocht. Voorkom dat hout en isolatiemateriaal nat wor den bij de warme bewaring van aardappelen. Breng een dichte laag aan tegen de binnenkant van de wand (bijv. plastic folie). Verwijder deze echter als u weer koud bewaart. CONSULENTSCHAP AKKERBOUW EN RUNDVEEHOUDERIJ ZEVENBERGEN DE KOMENDE 1 OP 4 REGELING voor de aardappelteelt geeft in de prak tijk gemakkelijk misverstand. In 1971 mogen aardappelen worden verbouwd waar in beide voorgaande jaren geen aardappelen hebben gestaan. In 1972 mag dat als in 1970 en '71 op dat perceel geen aardappelen hebben gestaan. In 1973 treedt de 1 op 4 regeling in werking en dan mogen alleen aardappelen worden verbouwd op percelen waar in 1970, '71 en '72 geen aardappelen stonden. U ZIT DUS NU IN DE OVERGANGSJAREN van de 1 op 3 regeling naar de 1 op 4 teelt en daarom moet U nu al rekening met hetgeen U in 1973 mag doen houden. Het was daarvoor noodzakelijk om in 1970 al niet meer dan 25 van het bouwplan met aardappelen te betelen. Ook voor de volgende jaren mag elk jaar niet meer dan 25 van het bouwland met aardappelen worden beteeld. ZOU U TOT 1973 DOOR BLIJVEN GAAN met de aardappelteelt 1 op 3, dan zou U tot de ontdekking komen dat U in dat jaar geen aardappelland beschik baar hebt. Dit geldt niet als U ontheffing heeft gekregen o.a. na grondontsmetting verbouw van A.M.-rassen, ruilverkaveling of herindeling van het bedrijf. Aan vragen kunt U richten tot het Gewestelijk Secretariaat van het Landbouwschap. HEEFT U DE 40.000 DIT JAAR GEHAALD? Wanneer U 40.000 knollen per ha in de maat 35/45 heeft uitgepoot zult U een goede opbrengst hebben met een goede sortering van de aardappelen. Grote knollen zijn wel aardig, maar lastig voor kleinveTpakking en daarom minder gevraagd. Denk nu reeds bij de poot- goedbestelling aan voldoende planten per ha. DE TIJD VAN NACHTVORST komt weer aan en dat betekent dat U bedacht moet zijn op vorstschade bij bieten, witlof en knolselderij. Volg de weersvoor- spelVngen, laat geen bieten onbedekt op het land liggen tijdens flinke nacht vorst, want dat kan U bij weigering van de afname aan de fabriek behoorlijk wat geld kosten. DE STOPPELKNOLLEN HEBBEN ZICH ONTWIKKELD tot een mooi gewas. Toch bestaat er echter het gevaar, vooral bij een hoge stikstofgift, dat het ge was teveel nitraat bevat. Bij het voeren kan het vee er door1 vergiftigd worden. Laat de stoppelknollen op nitraat onderzoeken in Oosterbeek. Na enkele dagen hebt U de uitslag thuis. VERBETERING VAN DE MELKVEESTAPEL begint bij het gebruik te ma ken van goed verervende stieren. Dit kost geen geld maar wel aandacht. Voor het dekseizoen begint is het noodzakelijk om na te gaan met welke koeien er doorgefokt zal worden aan de hand van produktiegegevens en afstamming. Laat deze goede dieren insemineren met sperma van stieTen die bewezen hebben dat de vererving van melk en vet goed is. GRASLAND DAT VROEG IN HET NAJAAR IS INGEZAAID, kan zonder be zwaar nog worden afgeweid. Het is zelfs gewenst dat de percelen niet te lang de winter ingaan. Het inscharen dient echter onder droge omstandigheden te geschieden daar de zode nog gevoelig is voor vertrappen. d7 zelf 1000,- HI0SSxp 200 Resultaten zijn bij de zéér vele afn. verrassend goed. Vraagt inlichtingen en referentie-adressen bij: Techn. Hendel» Ondern Fr. Smits Jr., Someren, 04937-1395

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 8