Ondernemersschap UIT DE PRAKTIJK Varkenshouderij in een dieptepunt Te nat voor de bietenoogst! Kiemremmingsmiddelen bij aardappelen De moeilijke situatie in de pluimveehouderij 9 Door de regen in de tweede helft van oktober zijn in WEST ZEEUWS-VLAANDEREN enkele werk zaamheden in de verdrukking geraakt. Daardoor kon den nog slechts enkele percelen wintertarwe worden gezaaid en moet het meeste nog aan de grond wor den toevertrouwd. Maar met een paar dagen goed weer kan er tegenwoordig veel gebeuren. Zeker in dien breedwerpig wordt gezaaid. Aangezien dit de praktijk goed bevalt zien we dit dan ook elk jaar weer meer toegepast worden. Naar schatting zal er ongeveer 25 van de oppervlakte mét een najaars onkruidbestrijdingsmiddel worden gespoten. Igram 50 is hierbij favoriet. Ook de belangstelling voor Tri- bunil neemt in die gevallen toe waar weinig duist wordt verwacht en waardoor de goede doding van de breedbladige onkruiden een bespuiting in het voorjaar met bijv. DNOC achterwege kan blijven. Ook de bietenoogst is door de regen flink gestag neerd geweest. Er moet in november nog een flink deel worden gerooid. De kg-opbrengsten liggen aan de lage kant en zullen in de buurt van 45 ton per ha komen. Het suikergehalte is tot nu toe laag. Veel telers komen met moeite slechts aan een gemiddelde van 15 Er is dit jaar veel groenbemesting ondergeploegd maar jammer genoeg onder te natte omstandigheden. Dit zal de vertering niet ten goede komen. Aangezien echter veel boeren tegenwoordig het werk vrijwel alleen moeten opknappen en het werk zoveel moge lijk voort moet gaan is het begrijpelijk dat soms tegen bepaalde regels wordt gezondigd. In ons gewest worden nogal wat zeugen gehouden. Veel kleinere bedrijven halen uit deze tak van vee houderij een belangrijk, zo niet het belangrijkste deel van hun inkomen. Bij biggenprijzen van 50,zoals nu zit er weliswaar geen winst meer in, maar men dient te bedenken dat de gemiddelde biggenprijs over 1970 voor de meeste zeugenhouders niet ongunstig zal liggen. De zeugen van de hand doen, zoals enke len reeds overwegen is dan ook niet altijd verstan dig. Dat dit gebeurt op bedrijven met slechts enkele zeugen is goed, maar niet in die gevallen dat er 20 of meer worden gehouden. Ook hier geldt hopelijk: „Na regen komt zonneschijn". Vanwege de wat minder gunstige weersomstandig heden zijn de werkzaamheden op WALCHEREN niet zo vloet verlopen dan we eigenlijk wensen. Na 18 oktober viel er bijna 80 mm regen. Dit gaf vooral bij het machinaal rooien van de suikerbieten nogal wat stagnatie. Het was wel mogelijk om te rooien, maar men hoopte nog op betere tijden. Deze hebben zich tot op heden, begin november, niet aangediend. We hebben nu wel het tijdstip bereikt, dat we, als het enigszins mogelijk is moeten rooien wat er te rooien valt. Na begin november is de kans op gunstige om standigheden wel zo gering dat we maar wat risico moeten nemen wat betreft het struktuurbederf van de grond. Bovendien is de kans op toename van wor telgewicht en/of suikergehalte ook maar zeer gering meer. Ook de inzaai van de wintertarwe is vertraagd. Hoewel er reeds een flinke oppervlakte is ingezaaid moeten op vele bedrijven toch nog één of meer per celen worden gezaaid. We hopen dat er hiervoor nog een gunstige gelegenheid komt. De resultaten bewij zen toch wel dat aan wintertarwe de voorkeur moet worden gegeven boven zomertarwe. Het ploegen op wintervoor vindt voortgang, maar we hebben de indruk dat er t.o.z. van vorig jaar een aanzienlijke achterstand is. Uw rubriekschrijver is een uitgesproken voorstander van tijdig op winter- voorploegen, zodat naar zijn gevoel nogal wat per celen aan de late kant zullen worden geploegd. We moeten dan ook nog afwachten onder welke omstan digheden en wat het „weer" in de a.s. winter er aan Als akkerbouwers horen wij steeds dat Nederland over zeer goede vakmensen beschikt. Zeker, met onze opleidingsmogelijkheden en voorlichting, gecombi neerd met goede kwaliteit gronden, staat de akker bouw in Nederland wel vooraan. Zelfgenoegzaam heid is echter een gevaarlijke zaak. Als we over de grenzen kijken kunnen we waarnemen dat men daar bepaald niet stil zit. Wij vragen ons dan ook steeds meer af, of wij ondanks onze goede vakkennis in staat zijn deze snelle evolütie als ondernemer bij te houden. En is onze regering bereid de akkerbouwers, die als ondernemer wel iets aandurven, gelijke kan sen te geven die onze buitenlandse collega's krijgen. Bij bezoeken aan bedrijven in Engeland en Frank rijk kom je wel onder de indruk van de ontwikke ling daar en op de wijze deze door de overheid ge stimuleerd worden. Na dergelijke waarnemingen krijg je wel een on behaaglijk gevoel. Een onbehaaglijk gevoel dat je niet meer loslaat maar waar je direkt ook geen uit weg mee weet. De hierna volgende waarnemingen op enkele be drijven in Engeland en Frankrijk worden dan ook zonder commentaar gegeven. Enerzijds omdat de om standigheden natuurlijk heel verschillend zijn dan de onze. Anderzijds om duidelijk te maken dat men elders zeker niet stil zit Engeland. Een bedrijf van 1200 ha in het oosten van Engeland wist zijn 70 personeelsleden niet al leen rendabel te maken met de teelt van aardappels, bieten en graan, maar deed dit ook via tuinbouw producten. Over deze tuinbouwsektor van dit bedrijf heeft een voorman de speciale leiding. Hij verzorgt o.a. de teelt van kropsla, waarvoor een eigen pak- station aanwezig was, zodat de sla rechtstreeks aan een grootwinkelbedrijf afgeleverd kan worden. Daar naast worden er ook tulpen en irissen geteeld en verder bloemkool. En in de winter worden er ca. 40 ha spruiten en andere koolsoorten geoogst. Daar naast lopen 200 stuks mestvee op de kwelders bui tendijks. Men was druk bezig met stalbouw voor mestvarkens. Er is in een vorig BRABANTS OVERZICHT ook al gewezen op de moeilijke situatie in de pluimvee houderij. Waren het toen vooral de legkippenhouders die het bijzonder moeilijk hadden, momenteel zijn daarbij gekomen de bedrijven met slachtkuikens. De moeilijke situatie brengt met zich mee dat een aan tal bedrijven, om welke reden dan ook in financiële moeilijkheden geraken. Men tracht de moeilijkheden aan de ene kant op te vangen door het aangaan van minimum prijscontracten waar de vraag aan de orde komt wat op wat langere termijn de prijzen zullen doen, aangezien men zeker in een periode met slech te prijzen een meerjarig contract af moet sluiten. Van veel belang kan het zijn het contract wat U voorgelegd wordt te bespreken met de voorlichters van uw organisatie. Een andere mogelijkheid is om via een lening de financieringsproblemen op te los sen waarbij natuurlijk het risico geheel bij de onder nemer blijft. .Tevens kan men een beroep doen op de rijksgroepregeling voor zelfstandigen. Men kan in aanmerking komen voor een periodieke uitkering ter voorziening in de noodzakelijke dagelijkse kosten van bestaan, indien een tijdelijke daling van het in komen dit noodzakelijk maakt. Deze uitkering voor levensonderhoud wordt in de regel voor 26 weken gegeven. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid voor het verkrijgen van bedrijfskapitaal, indien ver wacht kan worden dat het bedrijf daardoor voldoen de middelen van bestaan zal opleveren. Het bedrijf s- doet. Ook bij wintervoorploegen geldt „een goed be gin is het halve werk". Met het minderen van de veldwerkzaamheden ne men de werkzaamheden op de gemengde bedrijven voor de veeverzorging toe. De tijd is weer aangebro ken dat een groot gedeelte van het vee weer opge- stald moet worden. Ook bij de veeverzorging zijn er nog mogelijkheden van mechanisatie. We zagen de afgelopen maanden op diverse bedrijven uitmest installaties aanbrengen. Vooral bij aanzienlijke grote vee-eenheden is het uitmesten nog altijd één van de tijdrovendste, zwaarste en vuilste werkzaamheden. Voor de blijvende bedrijven is een vorm van mecha nische mestverwijdering in de nabije toekomst niet meer weg te denken. Voor een goede meningsvor ming omtrent blijvende en wijkende bedrijven is het nuttig de Teleaccursus „Onze landbouw nu en straks" te volgen. Verdere diskussie hierover is mogelijk middels te vormen gespreksgroepen. De belangstel ling hiervoor in ons gebied is maar zeer matig. Moch ten er nog kijkers zijn die hiervoor belangstelling hebben, dan kunnen ze zich alsnog aanmelden. De eerste bijeenkomst van de gespreksgroep ^al pas na de 5e les plaats vinden. Misschien is het ook moge lijk dat de besturen van de afdelingen van onze or ganisaties zich er eens over beraden om op een af delingsvergadering van gedachten te wisselen om trent hetgeen in de cursus wordt of is behandeld. Mogelijk kan een bepaald onderwerp van deze cur sus aanleiding zijn om dit wat verder uit te diepen. Een bedrijf in Wales van 340 ha heeft naast aard appels, suikerbieten en graan een kalkoenenmesterij van 8000 stuks. Graag liet deze farmer zijn eigen maalderij zien die volledig automatisch geregeld wordt. Verder worden er nog 16 ha zwarte bessen geteeld. Voor de aanplant van appels waren er ver gevorderde plannen. Mijn negatief gestelde vraag: „Zeker toch geen Golden Delicious!" maakte geen indruk. Afzetproblemen kent de Engelse fruitteler nog nietLaten we voor hen hopen dat dit zo blijft Frankrijk. In Frankrijk werden enkele bedrijven bezocht ten noorden van Parijs. Hoofdzakelijk graan- bedrijven van 200 ha met een zeer eenvoudig bouwplan met soms 60 mais en 40 tarwe. Hier een arbeidsbezetting van één man op de 60 a 80 ha! Bedrijven die ook suikerbieten in het bouwplan had den werken al gauw met meer dan een dubbele ar beidsbezetting! In het algemeen dus sterk gespeciali seerde bedrijven. Ook in de akkerbouwsector werd er nog een zeer interessant bedrijf bezocht met een eigen eenvoudige supermarkt. Ter voorziening, daarvan worden op dit bedrijf leg- en mestkippen gehouden, aardappels ver bouwd en fruit gekweekt. Maar dit bedrijf was niet maatgevend voor deze streek. Toch bleken ook de ge specialiseerde bedrijven niet helemaal tevreden met deze eenzijdige bedrijfsvoering. Het is dan ook de bedoeling in samenwerking met een grote Afzet-Coöperatie 10.000 stieren te gaan mesten in eenheden van 300 stuks op de individuele bedrijven. Dit gebeurt dan volledig met krachtvoer. Hiervoor had de betreffende Coöperatie een proef- maalderij opgezet. Voor de stichting van de gebouwen wordt een sub sidie van 10 tot 25 toegekend terwijl een lening wordt verstrekt tegen een rente van 3 Bij de af zet van de iVz jaar oude stieren wordt een afslacht- premie gegeven om de verkoop van stierenvlees te stimuleren! Zoals vooraf gezegd het is hier alleen een signaleren van een ontwikkeling die elders plaats vindt. Maar waar wij wel een antwoord op zullen moeten geven. kapitaal kan worden verstrekt als rentedragende lening, renteloze lening of een bedrag om niet. Een moeilijkheid hierbij blijft echter de beoor deling van het bedrijf. Aan de ene kant suggereert dé regeling, dat ook degenen die voorheen met een inkomen rond kwamen dat vrij permanent onder het niveau van de algemeen noodzakelijk geachte be staanskosten ligt in aanmerking komen. De praktijk wijst uit dat in deze situaties de uit kering vaak gekoppeld wordt aan een beroepsover gang. Een nadere bespreking over de. mogelijkheden van het bedrijf is in deze gevallen noodzakelijk, ook hierbij is inschakeling van de voorlichter van uw or ganisatie van het grootste belang. (Zie verder pag. 13) De maand november op het akker bouwbedrijf (II) In het gedeelte dat handelt over de toepas sing van kiemremmingsmiddelen bij aardappe len, in het artikel van de maand (november), is de hoeveelheid middel verkeerd aangegeven. Volledigheidshalve hierbij nogmaals een over zicht van de bepalingen. 1. Aardappelen die vóór 1 december voor con sumptiedoeleinden gebruikt worden mogen niet worden behandeld. 2. Bij geventileerde bewaring mag van de 1 poedervormige middelen maximaal 1 kg per 1006 kg aardappelen worden gebruikt. Her behandeling van een partij is niet toege staan. 3. Bij de vloeibare middelen mag maximaal 20 gram actieve stof per 1000 kg aardappe len worden gebruikt, eventueel verdeeld in 2 of 3 keer. Dit houdt in: Van de middelen met 250 gr./L actieve stof max. 80 cc p/1000 kg of 3 X 25 cc 300 gr./L actieve stof max. 60 cc p/1000 kg of 3 X 20 cc 350 gr./L actieve stof max. 56 cc p/1000 kg of 3 X 18 cc 500 gr./L actieve stof max. 40 cc p/1000 kg of 3 X 13 cc In het eerste artikel waren in enkele geval len genoemde hoeveelheden aangegeven per 100 kg. Zoals men ziet moet dit zijn per 1000 kg. T. P. HIEL. CAJt. - Goes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 5